Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 15 januari 2014 - Straatsburg

10. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


10.1. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van parlementaire commissies (stemming)

Voorstel van de Conferentie van voorzitters

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0018)

Het woord werd gevoerd door:

Elmar Brok heeft een mondeling amendement ingediend op amendement 4, dat in aanmerking werd genomen.

Doris Pack heeft een mondeling amendement ingediend op de titel van afdeling XV. Aangezien meer dan 40 leden bezwaar maakten tegen dit mondeling amendement, werd het niet in aanmerking genomen.


10.2. Rooster van de plenaire vergaderingen van het Parlement - 2015 (stemming)

Rooster van de plenaire vergaderingen van het Parlement - 2015: zie het voorstel van de Conferentie van voorzitters (punt 4 van de notulen van 13.1.2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

Het woord werd gevoerd door:

Pervenche Berès over de gevolgde procedure voor het opstellen van het voorstel van de Conferentie van voorzitters voor het rooster van de plenaire vergaderingen van het Parlement in 2015.

Ashley Fox over amendement 1 en om te verzoeken dat de kwestie wordt terugverwezen naar de Conferentie van voorzitters.

Edward McMillan-Scott om te verzoeken de stemming uit te stellen tot de vergaderperiode van februari 2014.

Martin Callanan om dit verzoek te steunen.

Het Parlement willigt het verzoek in.


10.3. Intrekking van Besluit 2007/124/EG, Euratom, van de Raad *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de intrekking van Besluit 2007/124/EG, Euratom, tot vaststelling van het specifieke programma "Terrorisme en andere aan veiligheid gerelateerde risico's: preventie, paraatheid en beheersing van de gevolgen" voor de periode 2007-2013, als onderdeel van het Algemene programma "Veiligheid en bescherming van de vrijheden" [15187/2013 - C7-0418/2013- 2013/0281(APP)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A7-0432/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2014)0019)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van besluit van de Raad.


10.4. Verlenging van de EU-Rusland samenwerkingsovereenkomst op wetenschappelijk en technologisch gebied *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad tot vernieuwing van de Overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Russische Federatie [13152/2013 - C7-0370/2013- 2013/0282(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Amalia Sartori (A7-0473/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2014)0020)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de verlenging van de overeenkomst.


10.5. Denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (herschikking) [COM(2013)0184 - C7-0132/2013- 2013/0096(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Jean-Paul Gauzès (A7-0479/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2014)0021)


10.6. Toekomst van de EU-ASEAN-betrekkingen (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de toekomst van de betrekkingen tussen de EU en de ASEAN [2013/2148(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Reinhard Bütikofer (A7-0441/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2014)0022)

Het woord werd gevoerd door:

Reinhard Bütikofer (rapporteur).


10.7. Tachografen en harmonisatie van sociale wetgeving in het wegvervoer ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende tachografen in het wegvervoer, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer [11532/4/2013 - C7-0410/2013- 2011/0196(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0471/2013)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P7_TA(2014)0023)


10.8. Toewijzing van concessieovereenkomsten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gunning van concessieopdrachten [COM(2011)0897 - C7-0004/2012- 2011/0437(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Philippe Juvin (A7-0030/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0024)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0024)


10.9. Gunning van overheidsopdrachten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gunnen van overheidsopdrachten [COM(2011)0896 - C7-0006/2012- 2011/0438(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0025)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0025)


10.10. Gunning van contracten aan marktdeelnemers in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gunnen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten [COM(2011)0895 - C7-0007/2012- 2011/0439(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Marc Tarabella (A7-0034/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0026)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0026)


10.11. Toegang van goederen en diensten uit derde landen tot de aanbestedingsmarkten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over toegang van goederen en diensten uit derde landen tot de interne aanbestedingsmarkt van de Unie en procedures tot ondersteuning van onderhandelingen over toegang van goederen en diensten uit de Unie tot de aanbestedingsmarkten van derde landen [COM(2012)0124 - C7-0084/2012- 2012/0060(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Daniel Caspary (A7-0454/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0027)

Daniel Caspary (rapporteur) stelt voor de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement uit te stellen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


10.12. Honing ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/110/EG inzake honing [COM(2012)0530 - C7-0304/2012- 2012/0260(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Julie Girling (A7-0440/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0028)

Julie Girling (rapporteur) stelt voor de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement uit te stellen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.

Het woord werd gevoerd door:

Alojz Peterle en John Stuart Agnew vóór de stemming.


10.13. Programma Hercules III en de bescherming van de financiële belangen van de EU ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het programma Hercules III ter bevordering van acties op het gebied van de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie [COM(2011)0914 - C7-0513/2011- 2011/0454(COD)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0385/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0029)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0029)

Het woord werd gevoerd door:

Inés Ayala Sender vóór de stemming.


10.14. Statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 638/2004 betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten in verband met het toekennen van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen, de verstrekking van gegevens door de douane, de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens tussen de lidstaten en de definitie van de statistische waarde [COM(2013)0578 - C7-0242/2013- 2013/0278(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A7-0457/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0030)

Hans-Peter Martin (rapporteur) stelt voor de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement uit te stellen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


10.15. Bestrijding van wildlifecriminaliteit (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0013/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0031)


10.16. Herindustrialisering van Europa ter bevordering van concurrentievermogen en duurzaamheid (stemming)

Verslag over over herindustrialisering van Europa ter bevordering van concurrentievermogen en duurzaamheid [2013/2006(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Reinhard Bütikofer (A7-0464/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0032)

Juridische mededeling - Privacybeleid