Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2960(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0016/2014

Разисквания :

PV 15/01/2014 - 15
CRE 15/01/2014 - 15

Гласувания :

PV 16/01/2014 - 8.5
CRE 16/01/2014 - 8.5

Приети текстове :

P7_TA(2014)0037

Протокол
Сряда, 15 януари 2014 г. - Страсбург

15. Зачитане на основните права за свободно движение в ЕС (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Зачитане на основните права за свободно движение в ЕС (2013/2960(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (действащ председател на Съвета), Viviane Reding (заместник-председател на Комисията) и László Andor (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Marian-Jean Marinescu, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Renate Weber, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sarah Ludford, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni, от името на групата EFD, Auke Zijlstra, независим член на ЕП, Моника Панайотова, Sylvie Guillaume, Nadja Hirsch, Jean Lambert, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Marine Le Pen, Jacek Protasiewicz, Juan Fernando López Aguilar, Phil Bennion, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michael Cashman, Elisabeth Schroedter, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski, Elmar Brok, Glenis Willmott, Cecilia Wikström, Mara Bizzotto, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Karin Kadenbach, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Göncz, Nils Torvalds, Gunnar Hökmark, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marita Ulvskog, Ивайло Калфин, Roger Helmer, относно изказването на Ивайло Калфин, Georgios Papanikolaou и Cătălin Sorin Ivan.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jacek PROTASIEWICZ
Заместник-председател

Изказаха се: Franz Obermayr, за да зададе въпрос „синя карта“ на Cătălin Sorin Ivan, на който той отговори, Csaba Őry, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Wojciech Michał Olejniczak и Sergio Gaetano Cofferati.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Joanna Katarzyna Skrzydlewska, George Sabin Cutaş, Филиз Хакъева Хюсменова, Marije Cornelissen, Paweł Robert Kowal, Tadeusz Cymański, Димитър Стоянов, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Krisztina Morvai, Monika Flašíková Beňová, Piotr Borys и Andrew Henry William Brons, последните двама - за да зададат на Димитър Стоянов въпроси "синя карта", на които той отговори.

Изказаха се: László Andor, Viviane Reding, и Dimitrios Kourkoulas.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen, Hélène Flautre и Malika Benarab-Attou, от името на групата Verts/ALE, относно зачитането на основното право на свобода на движение в ЕС (2013/2960(RSP)) (B7-0016/2014);

- Cornelia Ernst, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, относно зачитането на основното право на свобода на движение в ЕС 2013/2960(RSP) (B7-0023/2014);

- Renate Weber, Jolanta Emilia Hibner и Метин Казак, от името на групата ALDE, относно зачитането на основното право на свобода на движение в ЕС 2013/2960(RSP) (B7-0024/2014);

- Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Csaba Őry, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Traian Ungureanu, Андрей Ковачев, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Joanna Katarzyna Skrzydlewska и Elmar Brok, от името на групата PPE, относно зачитането на основното право на свобода на движение в ЕС (2013/2960(RSP)) (B7-0025/2014);

- Timothy Kirkhope, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, относно свободата на движение (2013/2960(RSP)) (B7-0026/2014);

- Sylvie Guillaume и Juan Fernando López Aguilar, от името на групата S&D, относно зачитането на основното право на свобода на движение в ЕС 2013/2960(RSP) (B7-0027/2014).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.5 от протокола от 16.1.2014

Правна информация - Политика за поверителност