Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2960(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0016/2014

Debatter :

PV 15/01/2014 - 15
CRE 15/01/2014 - 15

Omröstningar :

PV 16/01/2014 - 8.5
CRE 16/01/2014 - 8.5

Antagna texter :

P7_TA(2014)0037

Protokoll
Onsdagen den 15 januari 2014 - Strasbourg

15. Respekt för den grundläggande rätten till fri rörlighet i EU (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Respekt för den grundläggande rätten till fri rörlighet i EU (2013/2960(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (rådets tjänstgörande ordförande), Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen) och László Andor (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Marian-Jean Marinescu för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Renate Weber för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sarah Ludford, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Francesco Enrico Speroni för EFD-gruppen, Auke Zijlstra, grupplös, Monika Panayotova, Sylvie Guillaume, Nadja Hirsch, Jean Lambert, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Marine Le Pen, Jacek Protasiewicz, Juan Fernando López Aguilar, Phil Bennion, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Cashman, Elisabeth Schroedter, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski, Elmar Brok, Glenis Willmott, Cecilia Wikström, Mara Bizzotto, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Karin Kadenbach, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Göncz, Nils Torvalds, Gunnar Hökmark, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marita Ulvskog och Ivailo Kalfin samt Roger Helmer, som uttalade sig om Ivailo Kalfins inlägg, Georgios Papanikolaou och Cătălin Sorin Ivan.

ORDFÖRANDESKAP: Jacek PROTASIEWICZ
Vice talman

Talare: Franz Obermayr, ställde en fråga ("blått kort") till Cătălin Sorin Ivan, som besvarade frågan, Csaba Őry, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Wojciech Michał Olejniczak och Sergio Gaetano Cofferati.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, George Sabin Cutaş, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marije Cornelissen, Paweł Robert Kowal, Tadeusz Cymański, Dimitar Stoyanov, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Krisztina Morvai och Monika Flašíková Beňová samt Piotr Borys och Andrew Henry William Brons, som ställde frågor (”blått kort”) till Dimitar Stoyanov, som besvarade frågorna.

Talare: László Andor, Viviane Reding och Dimitrios Kourkoulas.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen, Hélène Flautre och Malika Benarab-Attou för Verts/ALE-gruppen, om respekt för den grundläggande rätten till fri rörlighet i EU 2013/2960(RSP) (B7-0016/2014);

- Cornelia Ernst, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, om respekt för den grundläggande rätten till fri rörlighet i EU (2013/2960(RSP)) (B7-0023/2014);

- Renate Weber, Jolanta Emilia Hibner och Metin Kazak för ALDE-gruppen, om respekt för den grundläggande rätten till fri rörlighet i EU(2013/2960(RSP)) (B7-0024/2014);

- Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Csaba Őry, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Traian Ungureanu, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Joanna Katarzyna Skrzydlewska och Elmar Brok för PPE-gruppen, om respekt för den grundläggande rätten till fri rörlighet i EU (2013/2960(RSP)) (B7-0025/2014);

- Timothy Kirkhope, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, om fri rörlighet (2013/2960(RSP)) (B7-0026/2014);

- Sylvie Guillaume och Juan Fernando López Aguilar för S&D-gruppen, om respekt för den grundläggande rätten till fri rörlighet i EU (2013/2960(RSP)) (B7-0027/2014).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.5 i protokollet av den 16.1.2014

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy