Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 15 януари 2014 г. - Страсбург

20. Положението в Южен Судан (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Южен Судан (2014/2512(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (действащ председател на Съвета), от името на Catherine Ashton (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност), направи изявление.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Véronique De Keyser, от името на групата S&D, Louis Michel, от името на групата ALDE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, Мария Габриел, Ricardo Cortés Lastra и Ana Gomes.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Davor Ivo Stier, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Tarja Cronberg и Marie-Christine Vergiat.

Изказа се Dimitrios Kourkoulas.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen и Robert Rochefort, от името на групата ALDE, относно положението в Южен Судан 2014/2512(RSP) (B7-0018/2014);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert и Iñaki Irazabalbeitia Fernández, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Южен Судан 2014/2512(RSP) (B7-0019/2014);

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Мария Габриел, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah и Joachim Zeller, от името на групата PPE, относно положението в Южен Судан 2014/2512(RSP) (B7-0020/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, относно положението в Южен Судан 2014/2512(RSP) (B7-0021/2014);

- Isabella Lövin, Willy Meyer, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Sabine Wils и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Южен Судан 2014/2512(RSP) (B7-0022/2014);

- Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari и Pino Arlacchi, от името на групата S&D, относно положението в Южен Судан 2014/2512(RSP) (B7-0032/2014).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.10 от протокола от 16.1.2014

Правна информация - Политика за поверителност