Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 15 januari 2014 - Strasbourg

20. Situationen i Sydsudan (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Sydsudan (2014/2512(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (rådets tjänstgörande ordförande) för Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Véronique De Keyser för S&D-gruppen, Louis Michel för ALDE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, Mariya Gabriel, Ricardo Cortés Lastra och Ana Gomes.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Davor Ivo Stier, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Tarja Cronberg och Marie-Christine Vergiat.

Talare: Dimitrios Kourkoulas.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen och Robert Rochefort för ALDE-gruppen, om situationen i Sydsudan 2014/2512(RSP) (B7-0018/2014);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert och Iñaki Irazabalbeitia Fernández för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Sydsudan 2014/2512(RSP) (B7-0019/2014);

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah och Joachim Zeller för PPE-gruppen, om situationen i Sydsudan 2014/2512(RSP) (B7-0020/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, om situationen i Sydsudan 2014/2512(RSP) (B7-0021/2014);

- Isabella Lövin, Willy Meyer, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Sabine Wils och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Sydsudan 2014/2512(RSP) (B7-0022/2014);

- Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari och Pino Arlacchi för S&D-gruppen, om situationen i Sydsudan 2014/2512(RSP) (B7-0032/2014).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.10 i protokollet av den 16.1.2014

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy