Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)
 4.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 5.Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας (συζήτηση)
 6.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 7.Σύνθεση του Σώματος
 8.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 9.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  
10.1.Εξουσίες και αρμοδιότητες των μονίμων κοινοβουλευτικών επιτροπών (ψηφοφορία)
  
10.2.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2015 (ψηφοφορία)
  
10.3.Κατάργηση της απόφασης 2007/124/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.4.Ανανέωση της συμφωνίας συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.5.Ονομαστική αξία και τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.6.Το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-ASEAN (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.7.Tαχογράφοι και κοινωνικές διατάξεις στον τομέα των οδικών μεταφορών ***II (ψηφοφορία)
  
10.8.Ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης ***I (ψηφοφορία)
  
10.9.Δημόσιες συμβάσεις ***I (ψηφοφορία)
  
10.10.Συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών ***I (ψηφοφορία)
  
10.11.Πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών στις αγορές δημοσίων συμβάσεων ***I (ψηφοφορία)
  
10.12.Μέλι ***I (ψηφοφορία)
  
10.13.Πρόγραμμα Hercule ΙΙΙ και προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I (ψηφοφορία)
  
10.14.Στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ των κρατών μελών ***I (ψηφοφορία)
  
10.15.Καταπολέμηση της εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών (ψηφοφορία)
  
10.16.Αναβιομηχάνιση της Ευρώπης για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 14.Υποδοχή
 15.Σεβασμός του θεμελιώδους δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ (συζήτηση)
 16.Το μέλλον της συμφωνίας «ασφαλούς λιμένα» υπό το φως της υπόθεσης της Εθνικής Αρχής Ασφαλείας (NSA) των ΗΠΑ (συζήτηση)
 17.Η ιθαγένεια της ΕΕ προς πώληση (συζήτηση)
 18.Έκθεση προόδου 2013 για την Σερβία - Διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου (συζήτηση)
 19.Έκθεση προόδου 2012 για την Ισλανδία και τις μετεκλογικές προοπτικές (συζήτηση)
 20.Κατάσταση στο Νότιο Σουδάν (συζήτηση)
 21.Εκσυγχρονισμός της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Μεξικού - Εκσυγχρονισμός της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Χιλής (συζήτηση)
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (227 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2606 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (191 kb) Κατάσταση παρόντων (37 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (282 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1068 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (270 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (669 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2461 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου