Показалец 
Протокол
PDF 273kWORD 187k
Сряда, 15 януари 2014 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)
 4.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 5.Програма за дейността на гръцкото председателство (разискване)
 6.Промяна на дневния ред
 7.Състав на Парламента
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Състав на политическите групи
 10.Време за гласуване
  
10.1.Правомощия и отговорности на постоянните комисии (гласуване)
  
10.2.График на месечните сесии на Парламента през 2015 г. (гласуване)
  
10.3.Отмяна на Решение 2007/124/ЕО, Евратом на Съвета *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.4.Подновяване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Русия *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.5.Купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.6.Бъдеще на отношенията между ЕС и АСЕАН (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.7.Тахографите и социалното законодателство, свързано с автомобилния транспорт ***II (гласуване)
  
10.8.Възлагане на договори за концесия ***I (гласуване)
  
10.9.Обществени поръчки ***I (гласуване)
  
10.10.Възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги ***I (гласуване)
  
10.11.Достъп на стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки ***I (гласуване)
  
10.12.Мед ***I (гласуване)
  
10.13.Програмата „Херкулес ІІІ“ и защитата на финансовите интереси на Европейския съюз ***I (гласуване)
  
10.14.Статистика, свързана с търговията със стоки между държавите членки ***I (гласуване)
  
10.15.Борбата срещу престъпленията спрямо дивата природа (гласуване)
  
10.16.Повторна индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта (гласуване)
 11.Обяснениe на вот
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание
 14.Приветствие с добре дошли
 15.Зачитане на основните права за свободно движение в ЕС (разискване)
 16.Бъдещето на Споразумението относно неприкосновеността на личните данни във връзка с аферата на Агенцията за национална сигурност (разискване)
 17.Гражданство на ЕС за продан (разискване)
 18.Доклад за напредъка на Сърбия за 2013 г. - Процес на европейска интеграция на Косово (разискване)
 19.Доклад за напредъка на Исландия за 2012 г. и перспективите след изборите (разискване)
 20.Положението в Южен Судан (разискване)
 21.Осъвременяване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Мексико - Осъвременяване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Чили (разискване)
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.10 ч.


2. Внесени документи

Следните доклади бяха внесени от парламентарните комисии:

- Доклад относно изменение на Правилника за дейността на Европейския парламент относно снемането и защитата на парламентарния имунитет (2013/2031(REG)) - AFCO - Докладчик: Anneli Jäätteenmäki (A7-0012/2014)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Франция да прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион, и за изменение на Решение № 2007/659/ЕО (COM(2013)0839 - C7-0488/2013 - 2013/0413(CNS)) - REGI - Докладчик: Danuta Maria Hübner (A7-0013/2014)

- * Доклад относно препоръката на Съвета за назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (N7-0002/2014 - C7-0010/2014 - 2014/0801(NLE)) - ECON - Докладчик: Sharon Bowles (A7-0023/2014)


3. Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) №1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите във връзка с определението за „специално създадени наноматериали“ (C(2013)08887 – 2013/2997(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 12 декември 2013 г.
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) №168/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията по отношение на екологичните характеристики и характеристиките на задвижването и за изменение на приложение V от него (C(2013)08954 – 2013/2999(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 16 декември 2013 г.
Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на категориите лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))
Срок за внасяне на възражения: три месеца, считано от датата на получаване на 17 декември 2013 г.
Разглеждане в комисия: водеща:ECON , JURI (член 50 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложениеIII към Регламент(ЕС)№978/2012 за прилагане на схема от общи тарифни преференции (C(2013)09133 – 2013/3000(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 17 декември 2013 г.
Разглеждане в комисия: водеща: INTA

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на символите на Съюза за защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер, както и по отношение на определени правила за снабдяване, някои процедурни правила и някои допълнителни преходни разпоредби (C(2013)09144 – 2013/3003(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 18 декември 2013 г.
Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията относно Eвропейски кодекс на поведение за партньорство в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (C(2013)09651 – 2014/2508(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 7 януари 2014 г.
Разглеждане в комисия: водеща: REGI, EMPL (член 50 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение І към Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа (C(2013)09690 – 2014/2509(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 7 януари 2014 г.
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE; TRAN (член 50 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за капиталовите изисквания за институциите (C(2013)09763 – 2014/2510(DEA))
Срок за внасяне на възражения: един месец, считано от датата на получаване на 7 януари 2014 г.
Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Делегиран акт, по който са внесени възражения:

- Делегирано решение на Комисията относно приемането на общите минимални стандарти, посочени в Решение № 1104/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно правилата за достъп до публично регулираната услуга, предоставяна от глобалната навигационна спътникова система, създадена по програмата „Галилео“ (C(2013) 5661 - doc. limite)
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE
Възражения на Съвета, изразени на 9 декември 2013 г.


4. Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент № .../... на Комисията от XXX година за изменение с цел добавяне на предупреждения за опасност и препоръки за безопасност на хърватски език и адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (D027409/04 - 2014/2528(RPS) - срок: 14/04/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: IMCO

- Регламент № .../... на Комисията от XXX година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на 1,4-дихлорбензен (D029121/03 - 2014/2502(RPS) - срок: 07/04/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: ITRE, IMCO

- Регламент № .../... на Комисията от XXX година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки (D029441/03 - 2014/2507(RPS) - срок: 07/04/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: AGRI

- Регламент № .../... на Комисията от XXX година за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване (D029683/02 - 2014/2500(RPS) - срок: 07/04/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Решение на Комисията за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС за матраци (D029989/02 - 2014/2518(RPS) - срок: 09/04/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Решение на Комисията за установяване на критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на водогрейни топлоизточници (D029990/02 - 2014/2522(RPS) - срок: 11/04/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Решение на Комисията относно установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на бои и лакове за вътрешно и външно боядисване (D029991/02 - 2014/2527(RPS) - срок: 14/04/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Решение на Комисията за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС по отношение на изделия от преработена хартия (D029992/02 - 2014/2524(RPS) - срок: 11/04/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Решение на Комисията за изменение на Решение 2007/742/ЕО относно електрическите, газовите и адсорбционните термопомпи (D029994/02 - 2014/2520(RPS) - срок: 10/04/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент № .../... на Комисията от XXX година за изменение на Регламент (ЕС) № 823/2012 на Комисията по отношение на датите на изтичане на срока на одобрението на активните вещества етоксисулфурон, оксадиаржил и варфарин (D030330/02 - 2013/2993(RPS) - срок: 12/02/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: AGRI, IMCO

- Регламент № .../... на Комисията от XXX година за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от форамсулфурон, азимсулфурон, йодосулфурон, оксасулфурон, мезосулфурон, флазасулфурон, имазосулфурон, пропамокарб, бифеназат, хлорпрофам и тиобенкарб във или върху определени продукти (D030498/02 - 2014/2519(RPS) - срок: 10/03/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент № .../... на Комисията от XXX година oтносно предоставяне на дерогация от някои разпоредби на приложение II към Регламент (ЕО) № 852/2004 по отношение на превозa на течни масла и мазнини по море (D030733/02 - 2014/2526(RPS) - срок: 14/04/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент № .../... на Комисията от XXX година за изменение на Регламент (ЕС) № 10/2011 относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (D030938/03 - 2013/2998(RPS) - срок: 14/02/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент № .../... на Комисията от XXX година за поправка на текста на испански език на Регламент (ЕС) № 10/2011 относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (D030941/02 - 2014/2521(RPS) - срок: 10/04/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент № .../... на Комисията от XXX година за изменение на Регламент (ЕС) № 1031/2010, състоящо се по-специално в определяне на количествата квоти за емисии на парникови газове, подлежащи на тръжна продажба през периода 2013—2020 година (D031326/02 - 2014/2523(RPS) - срок: 11/04/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: ITRE


5. Програма за дейността на гръцкото председателство (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Програма за дейността на гръцкото председателство (2013/2629(RSP))

Antonis Samaras (действащ председател на Съвета) и José Manuel Barroso (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Martin Callanan, от името на групата ECR, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFD, Nicole Sinclaire, независим член на ЕП, и Marietta Giannakou.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател

Изказаха се: Sylvana Rapti, Anneli Jäätteenmäki, Bas Eickhout, Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Niki Tzavela, Nick Griffin, Herbert Reul, Elisa Ferreira, Alexander Graf Lambsdorff, Nikos Chrysogelos, Evžen Tošenovský, Georgios Toussas, Lorenzo Fontana, Hans-Peter Martin, Corien Wortmann-Kool, Bernd Lange, Cecilia Wikström, Marina Yannakoudakis, Mario Borghezio, Raffaele Baldassarre, Sophocles Sophocleous, Sophia in 't Veld, Philip Claeys, Jean-Pierre Audy, Juan Fernando López Aguilar, Andrew Duff, Danuta Maria Hübner, Catherine Trautmann, Lívia Járóka, Saïd El Khadraoui, Paulo Rangel, Maria Eleni Koppa, Андрей Ковачев, Sergio Gaetano Cofferati, Othmar Karas, Dubravka Šuica, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Frank Engel, Mairead McGuinness и Marietta Giannakou.

Изказаха се: Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ) и Antonis Samaras.

Разискването приключи.


6. Промяна на дневния ред

Изказаха се: Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (действащ председател на Съвета), Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ) и Michael Theurer (председател на комисията CONT), за да представят декларация на трите институции относно отделното освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на органите на публично-частните партньорства, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (за текста на декларацията: вж. пълния стенографски протокол от заседанието от 15 януари 2014 г.).

Вследствие на декларациите на Съвета и на Комисията, Michael Theurer поиска, от името на комисията CONT, оттегляне от дневния ред за четвъртък, 16 януари 2014 г., на гласуването на проекта на резолюция, внесен съгласно член 87а, параграф 3 от регламента за Делегиран регламент (ЕС) № ... / ... на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите на публично-частните партньорства, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета [2013/2863 (DEA) ] (B7-0002/2014).

Парламентът одобрява искането.


7. Състав на Парламента

Чешките компетентни органи уведомяват за назначаването на Вера Фласарова като член на Европейския парламент на мястото на Владимир Ремек, считано от 13 януари 2014 г.

Съгласно член 7, параграф 1 от Акта за избиране на членове на ЕП чрез всеобщи преки избори и член 4, параграфи 1 и 4 от правилника, Парламентът отбелязва избора на Вера Фласарова, считано от 13 януари 2014 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверката на нейните пълномощия или до произнасянето на решение по евентуален спор, Вера Фласарова участва в заседанията на Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е направила декларация, че не упражнява длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.


8. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата GUE/NGL следните искания за назначаване:

комисия BUDG: Вера Фласарова

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия: Вера Фласарова


9. Състав на политическите групи

Артур Засада напусна групата РРЕ и е член на групата ECR, считано от 9 януари 2014 г.

°
° ° °

Изказа се Жан-Пиер Оди относно инцидент в България. Председателят отбеляза това.


10. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


10.1. Правомощия и отговорности на постоянните комисии (гласуване)

Предложение на Председателския съвет

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0018)

Изказвания

Elmar Brok представи устно изменение на изменение 4, което беше прието.

Doris Pack представи устно изменение на текста на раздел XV. Тъй като повече от 40 членове на ЕП се противопоставиха на вземането предвид на това изменение, то не беше прието.


10.2. График на месечните сесии на Парламента през 2015 г. (гласуване)

График на месечните сесии на Парламента през 2015 г.: вж. предложението на Председателския съвет (точка 4 от протокола от 13.1.2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

Изказаха се:

Pervenche Berès относно процедурата, използвана за изготвяне на предложението на Председателския съвет за графика на месечните сесии на Парламента през 2015 г.

Ashley Fox относно изменение 1 и за да поиска въпросът да бъде върнат за разглеждане в Председателския съвет.

Edward McMillan-Scott, за да поиска отлагане на гласуването за февруарската месечна сесия на 2014 г.

Martin Callanan, за да подкрепи това искане.

Парламентът одобрява искането.


10.3. Отмяна на Решение 2007/124/ЕО, Евратом на Съвета *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета за отмяна на решение 2007/124/ЕО, Евратом за създаване за периода 2007—2013 г., като част от Общата програма за сигурност и гарантиране на свободите, на специална програма „Предотвратяване, готовност и управление на последиците от тероризъм и други рискове, свързани със сигурността“ [15187/2013 - C7-0418/2013- 2013/0281(APP)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Juan Fernando López Aguilar (A7-0432/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0019)

Парламентът дава одобрението си за проекторешението на Съвета.


10.4. Подновяване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Русия *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската федерация [13152/2013 - C7-0370/2013- 2013/0282(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Amalia Sartori (A7-0473/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0020)

Парламентът дава съгласието си за подновяване на споразумението.


10.5. Купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети (преработен текст) [COM(2013)0184 - C7-0132/2013- 2013/0096(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Jean-Paul Gauzès (A7-0479/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0021)


10.6. Бъдеще на отношенията между ЕС и АСЕАН (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно бъдещето на отношенията между ЕС и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) [2013/2148(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Reinhard Bütikofer (A7-0441/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0022)

Изказване

Reinhard Bütikofer (докладчик).


10.7. Тахографите и социалното законодателство, свързано с автомобилния транспорт ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт [11532/4/2013 - C7-0410/2013- 2011/0196(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0471/2013)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

Обявява се за приета (P7_TA(2014)0023)


10.8. Възлагане на договори за концесия ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за възлагане на договори за концесия [COM(2011)0897 - C7-0004/2012- 2011/0437(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Philippe Juvin (A7-0030/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0024)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0024)


10.9. Обществени поръчки ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно обществените поръчки [COM(2011)0896 - C7-0006/2012- 2011/0438(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0025)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0025)


10.10. Възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно възлагането на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги [COM(2011)0895 - C7-0007/2012- 2011/0439(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Marc Tarabella (A7-0034/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0026)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0026)


10.11. Достъп на стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно достъпа на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на обществени поръчки на Съюза и за определяне на процедури за подпомагане на преговорите относно достъпа на съюзни стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки на трети държави [COM(2012)0124 - C7-0084/2012- 2012/0060(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Daniel Caspary (A7-0454/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0027)

Daniel Caspary (докладчик) предложи отлагане на гласуването на предложението за законодателна резолюция в съответствие с член 57, параграф 2 от Правилника за дейността.

Парламентът одобри предложението. Въпросът се изпраща за преразглеждане от компетентната комисия.


10.12. Мед ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/110/ЕО на Съвета относно меда [COM(2012)0530 - C7-0304/2012- 2012/0260(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Julie Girling (A7-0440/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0028)

Julie Girling (докладчик) предложи отлагане на гласуването на предложението за законодателна резолюция в съответствие с член 57, параграф 2 от Правилника за дейността.

Парламентът одобри предложението. Въпросът се изпраща за преразглеждане от компетентната комисия.

Изказвания

Alojz Peterle и John Stuart Agnew преди гласуването.


10.13. Програмата „Херкулес ІІІ“ и защитата на финансовите интереси на Европейския съюз ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно програмата „Херкулес III“ за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз [COM(2011)0914 - C7-0513/2011- 2011/0454(COD)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Monica Luisa Macovei (A7-0385/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0029)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0029)

Изказвания

Inés Ayala Sender преди гласуването.


10.14. Статистика, свързана с търговията със стоки между държавите членки ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 638/2004 за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки по отношение на възлагане на делегирани и на изпълнителни правомощия на Комисията за приемане на определени мерки, изпращане на информация от митническата администрация, обмен на поверителни данни между държавите членки, както и за определяне на статистическата стойност [COM(2013)0578 - C7-0242/2013- 2013/0278(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Hans-Peter Martin (A7-0457/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0030)

Hans-Peter Martin предложи отлагане на гласуването на предложението за законодателна резолюция в съответствие с член 57, параграф 2 от Правилника за дейността.

Парламентът одобри предложението. Въпросът се изпраща за преразглеждане от компетентната комисия.


10.15. Борбата срещу престъпленията спрямо дивата природа (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0013/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0031)


10.16. Повторна индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта (гласуване)

Доклад относно повторна индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта [2013/2006(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Reinhard Bütikofer (A7-0464/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0032)


11. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Препоръка за второ четене Silvia-Adriana Ţicău - A7-0471/2013
Ismail Ertug, Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Jim Higgins, Marino Baldini, Dieter-Lebrecht Koch, Andrej Plenković, Daniel Hannan и Syed Kamall

Доклад Philippe Juvin - A7-0030/2013
Petru Constantin Luhan, Sandra Petrović Jakovina, Ruža Tomašić, María Irigoyen Pérez, Dubravka Šuica, Jim Higgins, Andrej Plenković, Daniel Hannan и Syed Kamall

Доклад Marc Tarabella - A7-0007/2013
Petru Constantin Luhan, Rosa Estaràs Ferragut, Cristina Gutiérrez-Cortines, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo, Jim Higgins, Ivana Maletić, Daniel Hannan и Syed Kamall

Доклад Marc Tarabella - A7-0034/2013
Dubravka Šuica, Sirpa Pietikäinen и Syed Kamall

Доклад Daniel Caspary - A7-0454/2013
Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Bendt Bendtsen, Adam Bielan, Charles Tannock, Ivana Maletić, Piotr Borys, Andrej Plenković и Syed Kamall

Доклад Julie Girling - A7-0440/2013
Marino Baldini, Charles Tannock, Roberta Angelilli, Csaba Sógor, Sirpa Pietikäinen, Miroslav Mikolášik, Giommaria Uggias, Davor Ivo Stier, Piotr Borys, Daniel Hannan, Syed Kamall и Martin Kastler

Доклад Monica Luisa Macovei - A7-0385/2012
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Oleg Valjalo, Ivana Maletić и Andrej Plenković

Доклад Hans-Peter Martin - A7-0457/2013
Dubravka Šuica, Ivana Maletić и Charles Tannock

Обясненията на вот ще продължат по време на пленарното заседание утре, четвъртък, 16 януари 2014 г.


12. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“, както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 14.45 ч, бе възобновено в 15.00 ч)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

13. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


14. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента, Председателят приветства с добре дошли членовете на делегацията на Националното събрание на Република Корея, водена от негово превъзходителство Микиунг Лий, които заеха място на официалната трибуна.


15. Зачитане на основните права за свободно движение в ЕС (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Зачитане на основните права за свободно движение в ЕС (2013/2960(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (действащ председател на Съвета), Viviane Reding (заместник-председател на Комисията) и László Andor (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Marian-Jean Marinescu, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Renate Weber, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sarah Ludford, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni, от името на групата EFD, Auke Zijlstra, независим член на ЕП, Моника Панайотова, Sylvie Guillaume, Nadja Hirsch, Jean Lambert, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Marine Le Pen, Jacek Protasiewicz, Juan Fernando López Aguilar, Phil Bennion, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michael Cashman, Elisabeth Schroedter, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski, Elmar Brok, Glenis Willmott, Cecilia Wikström, Mara Bizzotto, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Karin Kadenbach, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Göncz, Nils Torvalds, Gunnar Hökmark, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marita Ulvskog, Ивайло Калфин, Roger Helmer, относно изказването на Ивайло Калфин, Georgios Papanikolaou и Cătălin Sorin Ivan.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jacek PROTASIEWICZ
Заместник-председател

Изказаха се: Franz Obermayr, за да зададе въпрос „синя карта“ на Cătălin Sorin Ivan, на който той отговори, Csaba Őry, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Wojciech Michał Olejniczak и Sergio Gaetano Cofferati.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Joanna Katarzyna Skrzydlewska, George Sabin Cutaş, Филиз Хакъева Хюсменова, Marije Cornelissen, Paweł Robert Kowal, Tadeusz Cymański, Димитър Стоянов, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Krisztina Morvai, Monika Flašíková Beňová, Piotr Borys и Andrew Henry William Brons, последните двама - за да зададат на Димитър Стоянов въпроси "синя карта", на които той отговори.

Изказаха се: László Andor, Viviane Reding, и Dimitrios Kourkoulas.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen, Hélène Flautre и Malika Benarab-Attou, от името на групата Verts/ALE, относно зачитането на основното право на свобода на движение в ЕС (2013/2960(RSP)) (B7-0016/2014);

- Cornelia Ernst, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, относно зачитането на основното право на свобода на движение в ЕС 2013/2960(RSP) (B7-0023/2014);

- Renate Weber, Jolanta Emilia Hibner и Метин Казак, от името на групата ALDE, относно зачитането на основното право на свобода на движение в ЕС 2013/2960(RSP) (B7-0024/2014);

- Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Csaba Őry, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Traian Ungureanu, Андрей Ковачев, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Joanna Katarzyna Skrzydlewska и Elmar Brok, от името на групата PPE, относно зачитането на основното право на свобода на движение в ЕС (2013/2960(RSP)) (B7-0025/2014);

- Timothy Kirkhope, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, относно свободата на движение (2013/2960(RSP)) (B7-0026/2014);

- Sylvie Guillaume и Juan Fernando López Aguilar, от името на групата S&D, относно зачитането на основното право на свобода на движение в ЕС 2013/2960(RSP) (B7-0027/2014).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.5 от протокола от 16.1.2014


16. Бъдещето на Споразумението относно неприкосновеността на личните данни във връзка с аферата на Агенцията за национална сигурност (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Бъдещето на Споразумението относно неприкосновеността на личните данни във връзка с аферата на Агенцията за национална сигурност (2013/2985(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (действащ председател на Съвета) и Viviane Reding (заместник-председател на Комисията ) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Claude Moraes, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Niki Tzavela, от името на групата EFD, и Martin Ehrenhauser, независим член на ЕП.

Изказаха се: Viviane Reding и Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Разискването приключи.


17. Гражданство на ЕС за продан (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Гражданство на ЕС за продан (2013/2995(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (действащ председател на Съвета) и Viviane Reding (заместник-председател на Комисията ) направиха изявления.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László SURJÁN
Заместник-председател

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Kinga Göncz, от името на групата S&D, Jan Mulder, от името на групата ALDE, Roberts Zīle, от името на групата ECR, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Morten Messerschmidt, от името на групата EFD, Daniël van der Stoep, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ana Gomes, Roberta Metsola, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Nuno Melo, Joseph Cuschieri, Renate Weber, Cristiana Muscardini, Carlos Coelho, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ana Gomes, Josef Weidenholzer, David Casa, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Joseph Cuschieri, Emine Bozkurt, Wim van de Camp, Marco Scurria, Krišjānis Kariņš, Davor Ivo Stier, Sebastian Valentin Bodu и Seán Kelly.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Agustín Díaz de Mera García Consuegra, John Attard-Montalto, Ruža Tomašić, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Vytautas Landsbergis и Marlene Mizzi.

Изказаха се: Nuno Melo относно провеждането на разискването, Claudette Abela Baldacchino относно темата на разискването, и Ana Gomes по личен въпрос вследствие на предходното изказване на Carlos Coelho.

Изказаха се: Štefan Füle (член на Комисията) и Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Jean Lambert, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda и Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, относно гражданство на ЕС за продан (2013/2995(RSP)) (B7-0015/2014);

- Jan Mulder, Renate Weber и Graham Watson, от името на групата ALDE, относно гражданство на ЕС за продан (2013/2995(RSP)) (B7-0017/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, относно гражданство на ЕС за продан (2013/2995(RSP)) (B7-0028/2014);

- Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Marco Scurria и Salvatore Iacolino, от името на групата PPE, относно гражданство на ЕС за продан (2013/2995(RSP)) (B7-0029/2014);

- Timothy Kirkhope и Roberts Zīle, от името на групата ECR, относно гражданство на ЕС за продан (2013/2995(RSP)) (B7-0030/2014);

- Kinga Göncz и Sylvie Guillaume, от името на групата S&D, относно гражданство на ЕС за продан (2013/2995(RSP)) (B7-0031/2014).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.6 от протокола от 16.1.2014


18. Доклад за напредъка на Сърбия за 2013 г. - Процес на европейска интеграция на Косово (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Доклад за напредъка на Сърбия за 2013 г. (2013/2880(RSP)) - Процес на европейска интеграция на Косово (2013/2881(RSP))

Dimitrios Kourkoulas Dimitrios Kourkoulas (действащ председател на Съвета) и Štefan Füle (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Jelko Kacin, от името на групата ALDE, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, и György Schöpflin, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Изказаха се: Libor Rouček, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, Bernd Posselt, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Georgios Koumoutsakos,Maria Eleni Koppa, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marije Cornelissen, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Krisztina Morvai, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Norica Nicolai, Lajos Bokros, Lorenzo Fontana, Eduard Kukan, Ana Gomes, Ivo Vajgl, Ruža Tomašić, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Davor Ivo Stier, Krzysztof Lisek, Boris Zala, Paweł Zalewski, Roberto Gualtieri, Kinga Gál, Tanja Fajon, Othmar Karas, Kinga Göncz, Davor Ivo Stier, Маруся Любчева, Csaba Sógor, Tonino Picula и Надежда Нейнски.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Dubravka Šuica, Izaskun Bilbao Barandica, Charalampos Angourakis, Andrej Plenković, Nikola Vuljanić, Jaroslav Paška, Anna Ibrisagic и Eija-Riitta Korhola.

Изказаха се: Štefan Füle и Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

-Jelko Kacin, от името на комисия по външни работи, относно доклада за напредъка на Сърбия през 2013 г. (2013/2880(RSP)) (B7-0006/2014).

- Ulrike Lunacek, от името на комисия по външни работи, относно процеса на европейска интеграция на Косово (2013/2881(RSP)) (B7-0004/2014).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.7 от протокола от 16.1.2014


19. Доклад за напредъка на Исландия за 2012 г. и перспективите след изборите (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Доклад за напредъка на Исландия за 2012 г. и перспективите след изборите (2013/2932(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (действащ председател на Съвета) и Štefan Füle (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, и Göran Färm, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Изказаха се: Pat the Cope Gallagher, от името на групата ALDE, Indrek Tarand, от името на групата Verts/ALE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Francisco José Millán Mon, Elena Băsescu и Andrej Plenković.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Eija-Riitta Korhola, Davor Ivo Stier и Tonino Picula.

Изказаха се: Štefan Füle и Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Cristian Dan Preda, от името на комисия по външни работи, относно доклада за напредъка на Исландия за 2012 г. и перспективите след изборите (2013/2932(RSP)) (B7-0005/2014).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.9 от протокола от 16.1.2014.


20. Положението в Южен Судан (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Южен Судан (2014/2512(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (действащ председател на Съвета), от името на Catherine Ashton (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност), направи изявление.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Véronique De Keyser, от името на групата S&D, Louis Michel, от името на групата ALDE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, Мария Габриел, Ricardo Cortés Lastra и Ana Gomes.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Davor Ivo Stier, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Tarja Cronberg и Marie-Christine Vergiat.

Изказа се Dimitrios Kourkoulas.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen и Robert Rochefort, от името на групата ALDE, относно положението в Южен Судан 2014/2512(RSP) (B7-0018/2014);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert и Iñaki Irazabalbeitia Fernández, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Южен Судан 2014/2512(RSP) (B7-0019/2014);

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Мария Габриел, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah и Joachim Zeller, от името на групата PPE, относно положението в Южен Судан 2014/2512(RSP) (B7-0020/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, относно положението в Южен Судан 2014/2512(RSP) (B7-0021/2014);

- Isabella Lövin, Willy Meyer, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Sabine Wils и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Южен Судан 2014/2512(RSP) (B7-0022/2014);

- Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari и Pino Arlacchi, от името на групата S&D, относно положението в Южен Судан 2014/2512(RSP) (B7-0032/2014).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.10 от протокола от 16.1.2014


21. Осъвременяване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Мексико - Осъвременяване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Чили (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000115/2013), зададен от Vital Moreira и George Sabin Cutaş, от името на комисията по международна търговия, към Комисията: Осъвременяване на дела относно търговията в Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между ЕС и Мексико (2013/2818(RSP)) (B7-0101/2014)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000148/2013), зададен от Vital Moreira и María Auxiliadora Correa Zamora, от името на комисията по международна търговия, към Комисията: ЕС-Чили: Търговия и свързани с търговията въпроси в рамките на Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна (2013/2988(RSP)) (B7-0103/2014)

Vital Moreira разви въпросите.

Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпросите.

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, George Sabin Cutaş, от името на групата S&D, Franziska Keller, от името на групата Verts/ALE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Pablo Zalba Bidegain, Ricardo Cortés Lastra, António Fernando Correia de Campos и Nicole Sinclaire, независим член на ЕП.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Elena Băsescu.

Изказа се Siim Kallas.

Разискването приключи.


22. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 526.046/OJJE).


23. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.40 ч.

Klaus Welle

Rainer Wieland

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Борисов, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Габриел, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Любчева, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Малинов, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Панайотова, Panzeri, Papanikolaou, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Стоянов, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност