Seznam 
Zápis
PDF 245kWORD 176k
Středa, 15. ledna 2014 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)
 4.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 5.Program činnosti řeckého předsednictví (rozprava)
 6.Změna pořadu jednání
 7.Složení Parlamentu
 8.Členství ve výborech a delegacích
 9.Členství v politických skupinách
 10.Hlasování
  
10.1.Působnost stálých výborů (hlasování)
  
10.2.Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu v roce 2015 (hlasování)
  
10.3.Zrušení rozhodnutí Rady 2007/124/ES, Euratom *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.4.Obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Ruskem *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.5.Nominální hodnoty a technické specifikace euromincí určených pro peněžní oběh * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.6.Budoucnost vztahů mezi EU a ASEAN (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.7.Tachografy a předpisy v sociální oblasti týkající se silniční dopravy ***II (hlasování)
  
10.8.Udělování koncesí ***I (hlasování)
  
10.9.Veřejné zakázky ***I (hlasování)
  
10.10.Zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb ***I (hlasování)
  
10.11.Přístup zboží a služeb na trhy s veřejnými zakázkami ***I (hlasování)
  
10.12.Med ***I (hlasování)
  
10.13.Program Hercule III na podporu činností v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské unie ***I (hlasování)
  
10.14.Statistika obchodu se zbožím mezi členskými státy ***I (hlasování)
  
10.15.Potírání trestné činnosti poškozující divokou přírodu (hlasování)
  
10.16.Reindustrializace Evropy s cílem podpořit konkurenceschopnost a udržitelnost (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 14.Přivítání
 15.Dodržování základního práva na volný pohyb v EU (rozprava)
 16.Budoucnost dohody „Safe Harbour“ v kontextu kauzy týkající se Národní bezpečnostní agentury USA (NSA) (rozprava)
 17.Občanství EU na prodej (rozprava)
 18.Zpráva o pokroku Srbska za rok 2013 – Evropský integrační proces v případě Kosova (rozprava)
 19.Zpráva o pokroku Islandu za rok 2012 a povolebních perspektivách (rozprava)
 20.Situace v Jižním Súdánu (rozprava)
 21.Modernizace dohody o volném obchodu mezi EU a Mexikem – Modernizace dohody o volném obchodu mezi EU a Chile (rozprava)
 22.Pořad jednání příštího denního zasedání
 23.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

STŘEDA 15. LEDNA 2014

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:10.


2. Předložení dokumentů

Parlamentní výbory předložily tyto zprávy:

- Zpráva o změně jednacího řádu Evropského parlamentu týkající se zbavení a ochrany poslanecké imunity (2013/2031(REG)) - výbor AFCO - Zpravodajka: Anneli Jäätteenmäki (A7-0012/2014)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Francie opravňuje, aby uplatňovala sníženou sazbu některých nepřímých daní na „tradiční“ rum vyrobený na Guadeloupu, Francouzské Guyaně, Martiniku a Réunionu, a kterým se mění rozhodnutí 2007/659/ES (COM(2013)0839 - C7-0488/2013 - 2013/0413(CNS)) - výbor REGI - Zpravodajka: Danuta Maria Hübner (A7-0013/2014)

- * Zpráva o doporučení Rady týkajícím se jmenování členky Výkonné rady Evropské centrální banky (N7-0002/2014 - C7-0010/2014 - 2014/0801(NLE)) - výbor ECON - Zpravodajka: Sharon Bowles (A7-0023/2014)


3. Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. …/.., kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o definici „umělých nanomateriálů“ (C(2013)08887 – 2013/2997(DEA))
Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 12. prosince 2013
předáno věcně příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. …/.., kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o požadavky týkající se vlivu na životní prostředí a výkonnosti pohonné jednotky, a mění příloha V uvedeného nařízení (C(2013)08954 – 2013/2999(DEA))
Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 16. prosince 2013
předáno věcně příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. …/.., kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o regulační technické normy určující typy správců alternativních investičních fondů (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))
Lhůta pro námitku: tři měsíce od data přijetí, tj. 17. prosince 2013
předáno věcně příslušnému výboru: ECON, JURI (článek 50 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. …/.., kterým se mění příloha III nařízení (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (C(2013)09133 – 2013/3000(DEA))
Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 17. prosince 2013
předáno věcně příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. …/.., kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů Unie pro chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality a o některá pravidla pro původ, procesní pravidla a další přechodná pravidla (C(2013)09144 – 2013/3003(DEA))
Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 18. prosince 2013
předáno věcně příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. …/.. o evropském kodexu chování pro partnerskou spolupráci v rámci evropských strukturálních a investičních fondů (C(2013)09651 – 2014/2508(DEA))
Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 7. ledna 2014
předáno věcně příslušnému výboru: REGI, EMPL (článek 50 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. …/..., kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013, kterým se vytváří nástroj pro propojení Evropy (C(2013)09690 – 2014/2509(DEA))
Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 7. ledna 2014
předáno věcně příslušnému výboru: ITRE, TRAN (článek 50 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. …/..., kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro kapitálové požadavky na instituce (C(2013)09763 – 2014/2510(DEA))
Lhůta pro námitku: jeden měsíc od data přijetí, tj. 7. ledna 2014
předáno věcně příslušnému výboru: ECON

Akt v přenesené pravomoci, ke kterému byly vzneseny námitky:

- Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci o přijetí společných minimálních standardů uvedených v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1104/2011/EU o podmínkách přístupu k veřejné regulované službě nabízené globálním družicovým navigačním systémem vytvořeným na základě programu Galileo (C(2013)05661 - doc. limite)
předáno věcně příslušný výbor: ITRE
Námitky vznesla Rada dne 9. prosince 2013.


4. Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Nařízení Komise, kterým se pro účely zařazení standardních výrazů týkajících se nebezpečnosti a bezpečného zacházení v chorvatštině a přizpůsobení vědecko-technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (D027409/04 - 2014/2528(RPS) - lhůta: 14/04/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: IMCO (článek 50 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o 1,4-dichlorbenzen (D029121/03 - 2014/2502(RPS) - lhůta: 07/04/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: ITRE, IMCO (článek 50 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin (D029441/03 - 2014/2507(RPS) - lhůta: 07/04/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: AGRI (článek 50 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví (D029683/02 - 2014/2500(RPS) - lhůta: 07/04/2014)
předáno věcně příslušný výbor: TRAN

- Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU postelovým matracím (D029989/02 - 2014/2518(RPS) - lhůta: 09/04/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví kritéria pro udělování ekoznačky EU pro teplovodní ohřívače (D029990/02 - 2014/2522(RPS) - lhůta: 11/04/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU interiérovým a exteriérovým barvám a lakům (D029991/02 - 2014/2527(RPS) - lhůta: 14/04/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU produktům z konvertovaného papíru (D029992/02 - 2014/2524(RPS) - lhůta: 11/04/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí 2007/742/ES o tepelných čerpadlech na elektrický nebo plynový pohon a tepelných čerpadlech absorbujících plyn (D029994/02 - 2014/2520(RPS) - lhůta: 10/04/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 823/2012, pokud jde o data ukončení platnosti schválení účinných látek ethoxysulfuronu, oxadiargylu a warfarinu (D030330/02 - 2013/2993(RPS) - lhůta: 12/02/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: AGRI, IMCO (článek 50 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro foramsulfuron, azimsulfuron, iodosulfuron, oxasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron, imazosulfuron, propamokarb, bifenazát, chlorprofam a thiobenkarb v některých produktech a na jejich povrchu (D030498/02 - 2014/2519(RPS) - lhůta: 10/03/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení přílohy II nařízení (ES) č. 852/2004, pokud jde o námořní přepravu tekutých olejů a tuků (D030733/02 - 2014/2526(RPS) - lhůta: 14/04/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (D030938/03 - 2013/2998(RPS) - lhůta: 14/02/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se opravuje španělské znění nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (D030941/02 - 2014/2521(RPS) - lhůta: 10/04/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 1031/2010 zejména s cílem stanovit objem povolenek na emise skleníkových plynů, které se mají dražit v období 2013–2020 (D031326/02 - 2014/2523(RPS) - lhůta: 11/04/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: ITRE (článek 50 jednacího řádu)


5. Program činnosti řeckého předsednictví (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Program činnosti řeckého předsednictví (2013/2629(RSP))

Antonis Samaras (úřadující předseda Rady) a José Manuel Barroso (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Martin Callanan za skupinu ECR, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFD, Nicole Sinclaire nezařazená, a Marietta Giannakou.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anni PODIMATA
místopředsedkyně

Vystoupili: Sylvana Rapti, Anneli Jäätteenmäki, Bas Eickhout, Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Niki Tzavela, Nick Griffin, Herbert Reul, Elisa Ferreira, Alexander Graf Lambsdorff, Nikos Chrysogelos, Evžen Tošenovský, Georgios Toussas, Lorenzo Fontana, Hans-Peter Martin, Corien Wortmann-Kool, Bernd Lange, Cecilia Wikström, Marina Yannakoudakis, Mario Borghezio, Raffaele Baldassarre, Sophocles Sophocleous, Sophia in 't Veld, Philip Claeys, Jean-Pierre Audy, Juan Fernando López Aguilar, Andrew Duff, Danuta Maria Hübner, Catherine Trautmann, Lívia Járóka, Saïd El Khadraoui, Paulo Rangel, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Sergio Gaetano Cofferati, Othmar Karas, Dubravka Šuica, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Frank Engel, Mairead McGuinness a Marietta Giannakou.

Vystoupili: Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) a Antonis Samaras.

Rozprava skončila.


6. Změna pořadu jednání

Vystoupili: Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (úřadující předseda Rady), Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) a Michael Theurer (předseda výboru CONT), aby představili prohlášení tří orgánů o absolutoriu uděleném samostatně subjektům partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedeným v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (znění prohlášení: viz doslovný záznam rozprav konaných dne 15. ledna 2014).

V návaznosti na prohlášení Rady a Komise Michael Theurer jménem výboru CONT požádal, aby bylo z pořadu jednání staženo hlasování o návrhu usnesení předloženém v souladu s čl. 87a odst. 3 jednacího řádu o nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. .../... ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedeném v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (2013/2863(DEA)) (B7-0002/2014), které se má konat ve čtvrtek 16. ledna 2014.

Parlament žádost schválil.


7. Složení Parlamentu

Příslušné české orgány oznámily, že Vĕra Flasarová, kterou je nahrazen Vladimír Remek, byla s účinností od 13. ledna 2014 zvolena poslankyní Parlamentu.

Podle čl. 7 odst. 1 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách a čl. 4 odst. 1 a 4 jednacího řádu vzal Parlament na vědomí zvolení Vĕry Flasarové s účinností od 13. ledna 2014.

Dokud nejsou ověřeny její pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Vĕra Flasarová v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinila prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslankyně Evropského parlamentu.


8. Členství ve výborech a delegacích

Na žádost politické skupiny GUE/NGL schválil Parlament tato jmenování:

výbor BUDG: Vĕra Flasarová

delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko: Vĕra Flasarová


9. Členství v politických skupinách

Artur Zasada již není členem skupiny PPE a s účinností od 9. ledna 2014 se stal členem skupiny ECR.

°
° ° °

Vystoupil Jean-Pierre Audy k incidentu, ke kterému došlo v Bulharsku. Předsedající vzala vystoupení na vědomí.


10. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


10.1. Působnost stálých výborů (hlasování)

Návrh Konference předsedů

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0018)

Vystoupení

Elmar Brok předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 4, který byl vzat v potaz.

Doris Pack předložila ústní pozměňovací návrh k názvu oddílu XV. Tento pozměňovací návrh nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednání vyslovilo více nž čtyřicet poslanců.


10.2. Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu v roce 2015 (hlasování)

Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu v roce 2015: viz návrh Konference předsedů (bod 4 zápisu ze dne 13.1.2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

Vystoupili:

Pervenche Berès k postupu použitému pro vypracování návrhu Konference předsedů týkajícímu se harmonogramu dílčích zasedání Evropského parlamentu v roce 2015.

Ashley Fox k pozměňovacímu návrhu 1 a s žádostí, aby byla záležitost vrácena Konferenci předsedů.

Edward McMillan-Scott s žádostí, aby bylo hlasování odloženo na únorové dílčí zasedání t.r..

Martin Callanan ve prospěch žádosti.

Parlament žádost schválil.


10.3. Zrušení rozhodnutí Rady 2007/124/ES, Euratom *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/124/ES, Euratom, kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností“ jakožto součást obecného programu Bezpečnost a ochrana svobod [15187/2013 - C7-0418/2013- 2013/0281(APP)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar (A7-0432/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0019)

Parlament schválil návrh rozhodnutí Rady.


10.4. Obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Ruskem *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Ruské federace [13152/2013 - C7-0370/2013- 2013/0282(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Amalia Sartori (A7-0473/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0020)

Parlament schválil obnovení dohody.


10.5. Nominální hodnoty a technické specifikace euromincí určených pro peněžní oběh * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (přepracované znění) [COM(2013)0184 - C7-0132/2013- 2013/0096(NLE)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Jean-Paul Gauzès (A7-0479/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0021)


10.6. Budoucnost vztahů mezi EU a ASEAN (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o budoucnosti vztahů mezi EU a ASEAN [2013/2148(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Reinhard Bütikofer (A7-0441/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0022)

Vystoupení

Reinhard Bütikofer (zpravodaj).


10.7. Tachografy a předpisy v sociální oblasti týkající se silniční dopravy ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy [11532/4/2013 - C7-0410/2013- 2011/0196(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0471/2013)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P7_TA(2014)0023)


10.8. Udělování koncesí ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o udělování koncesí [COM(2011)0897 - C7-0004/2012- 2011/0437(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Philippe Juvin (A7-0030/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0024)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0024)


10.9. Veřejné zakázky ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání veřejných zakázek [COM(2011)0896 - C7-0006/2012- 2011/0438(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0025)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0025)


10.10. Zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb [COM(2011)0895 - C7-0007/2012- 2011/0439(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Marc Tarabella (A7-0034/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0026)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0026)


10.11. Přístup zboží a služeb na trhy s veřejnými zakázkami ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie s veřejnými zakázkami a o postupech na podporu jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy třetích zemí s veřejnými zakázkami [COM(2012)0124 - C7-0084/2012- 2012/0060(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Daniel Caspary (A7-0454/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0027)

Daniel Caspary (zpravodaj) navrhl, aby bylo hlasování o návrhu legislativního usnesení odloženo v souladu s čl. 57 odst. 2 jednacího řádu.

Parlament návrh schválil. Věc se tudíž považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.


10.12. Med ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 2001/110/ES o medu [COM(2012)0530 - C7-0304/2012- 2012/0260(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Julie Girling (A7-0440/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0028)

Julie Girling (zpravodajka) navrhla, aby bylo hlasování o návrhu legislativního usnesení odloženo v souladu s čl. 57 odst. 2 jednacího řádu.

Parlament návrh schválil. Věc se tudíž považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.

Vystoupení

Alojz Peterle a John Stuart Agnew před hlasováním.


10.13. Program Hercule III na podporu činností v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské unie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Hercule III na podporu činností v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské unie [COM(2011)0914 - C7-0513/2011- 2011/0454(COD)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0385/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0029)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0029)

Vystoupení

Inés Ayala Sender před hlasováním.


10.14. Statistika obchodu se zbožím mezi členskými státy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi pro účely přijímání některých opatření, předávání informací celními správami, výměnu důvěrných informací mezi členskými státy a definici statistické hodnoty [COM(2013)0578 - C7-0242/2013- 2013/0278(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Hans-Peter Martin (A7-0457/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0030)

Hans-Peter Martin (zpravodaj) navrhl, aby bylo hlasování o návrhu legislativního usnesení odloženo v souladu s čl. 57 odst. 2 jednacího řádu.

Parlament návrh schválil. Věc se tudíž považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.


10.15. Potírání trestné činnosti poškozující divokou přírodu (hlasování)

Návrh usnesení B7-0013/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0031)


10.16. Reindustrializace Evropy s cílem podpořit konkurenceschopnost a udržitelnost (hlasování)

Zpráva o reindustrializaci Evropy s cílem podpořit konkurenceschopnost a udržitelnost [2013/2006(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Reinhard Bütikofer (A7-0464/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0032)


11. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

doporučení pro druhé čtení Silvia-Adriana Ţicău A7-0471/2013
Ismail Ertug, Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Jim Higgins, Marino Baldini, Dieter-Lebrecht Koch, Andrej Plenković, Daniel Hannan a Syed Kamall

zpráva Philippe Juvin - A7-0030/2013
Petru Constantin Luhan, Sandra Petrović Jakovina, Ruža Tomašić, María Irigoyen Pérez, Dubravka Šuica, Jim Higgins, Andrej Plenković, Daniel Hannan a Syed Kamall

zpráva Marc Tarabella - A7-0007/2013
Petru Constantin Luhan, Rosa Estaràs Ferragut, Cristina Gutiérrez-Cortines, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo, Jim Higgins, Ivana Maletić, Daniel Hannan a Syed Kamall

zpráva Marc Tarabella - A7-0034/2013
Dubravka Šuica, Sirpa Pietikäinen a Syed Kamall

zpráva Daniel Caspary - A7-0454/2013
Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Bendt Bendtsen, Adam Bielan, Charles Tannock, Ivana Maletić, Piotr Borys, Andrej Plenković a Syed Kamall

zpráva Julie Girling - A7-0440/2013
Marino Baldini, Charles Tannock, Roberta Angelilli, Csaba Sógor, Sirpa Pietikäinen, Miroslav Mikolášik, Giommaria Uggias, Davor Ivo Stier, Piotr Borys, Daniel Hannan, Syed Kamall a Martin Kastler

zpráva Monica Luisa Macovei - A7-0385/2012
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Oleg Valjalo, Ivana Maletić a Andrej Plenković

zpráva Hans-Peter Martin - A7-0457/2013
Dubravka Šuica, Ivana Maletić a Charles Tannock

Vysvětlení hlasování budou pokračovat během zítřejšího denního zasedání, ve čtvrtek 16. ledna 2014.


12. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:45, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

13. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


14. Přivítání

Předseda jménem Parlamentu přivítal členy delegace národního shromáždění Korejské republiky, kterou vede Jeho Excelence Mikyung Lee. Členové delegace usedli na vyhrazená místa na galerii pro hosty.


15. Dodržování základního práva na volný pohyb v EU (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Dodržování základního práva na volný pohyb v EU (2013/2960(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (úřadující předseda Rady), Viviane Reding (místopředsedkyně Komise) a László Andor (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Marian-Jean Marinescu za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, Renate Weber za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Sarah Ludford, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni za skupinu EFD, Auke Zijlstra nezařazený, Monika Panayotova, Sylvie Guillaume, Nadja Hirsch, Jean Lambert, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Marine Le Pen, Jacek Protasiewicz, Juan Fernando López Aguilar, Phil Bennion, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Michael Cashman, Elisabeth Schroedter, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski, Elmar Brok, Glenis Willmott, Cecilia Wikström, Mara Bizzotto, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Karin Kadenbach, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Göncz, Nils Torvalds, Gunnar Hökmark, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Marita Ulvskog, Ivailo Kalfin, Roger Helmer k výrokům, které pronesl Ivailo Kalfin, Georgios Papanikolaou a Cătălin Sorin Ivan.

PŘEDSEDNICTVÍ: Jacek PROTASIEWICZ
místopředseda

Vystoupili: Cătălin Sorin Ivan, aby odpověděl na otázku, kterou mu zvednutím modré karty položil Franz Obermayr, Csaba Őry, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Wojciech Michał Olejniczak a Sergio Gaetano Cofferati.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, George Sabin Cutaş, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marije Cornelissen, Paweł Robert Kowal, Tadeusz Cymański, Dimitar Stoyanov, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Krisztina Morvai, Monika Flašíková Beňová, Dimitar Stoyanov, aby odpověděl na dvě otázky, které mu zvednutím modré karty položili Piotr Borys a Andrew Henry William Brons.

Vystoupili: László Andor, Viviane Reding a Dimitrios Kourkoulas.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen, Hélène Flautre a Malika Benarab-Attou za skupinu Verts/ALE o dodržování základního práva na volný pohyb v EU (2013/2960(RSP)) (B7-0016/2014);

- Cornelia Ernst, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL o dodržování základního práva na volný pohyb v EU (2013/2960(RSP)) (B7-0023/2014);

- Renate Weber, Jolanta Emilia Hibner a Metin Kazak za skupinu ALDE o dodržování základního práva na volný pohyb v EU (2013/2960(RSP)) (B7-0024/2014);

- Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Csaba Őry, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Traian Ungureanu, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Joanna Katarzyna Skrzydlewska a Elmar Brok za skupinu PPE o dodržování základního práva na volný pohyb v EU (2013/2960(RSP)) (B7-0025/2014);

- Timothy Kirkhope, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR o svobodě pohybu (2013/2960(RSP)) (B7-0026/2014);

- Sylvie Guillaume a Juan Fernando López Aguilar za skupinu S&D o dodržování základního práva na volný pohyb v EU (2013/2960(RSP)) (B7-0027/2014).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.5 zápisu ze dne 16.1.2014


16. Budoucnost dohody „Safe Harbour“ v kontextu kauzy týkající se Národní bezpečnostní agentury USA (NSA) (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Budoucnost dohody „Safe Harbour“ v kontextu kauzy týkající se Národní bezpečnostní agentury USA (NSA) (2013/2985(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (úřadující předseda Rady) a Viviane Reding (místopředsedkyně Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Claude Moraes za skupinu S&D, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Jan Philipp Albrecht za skupinu Verts/ALE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Niki Tzavela za skupinu EFD, a Martin Ehrenhauser nezařazený.

Vystoupili: Viviane Reding a Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Rozprava skončila.


17. Občanství EU na prodej (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Občanství EU na prodej (2013/2995(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (úřadující předseda Rady) a Viviane Reding (místopředsedkyně Komise) učinili prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: László SURJÁN
místopředseda

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Kinga Göncz za skupinu S&D, Jan Mulder za skupinu ALDE, Roberts Zīle za skupinu ECR, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Morten Messerschmidt za skupinu EFD, Daniël van der Stoep nezařazený, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ana Gomes, Roberta Metsola, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Nuno Melo, Joseph Cuschieri, Renate Weber, Cristiana Muscardini, Carlos Coelho, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ana Gomes, Josef Weidenholzer, David Casa, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Joseph Cuschieri, Emine Bozkurt, Wim van de Camp, Marco Scurria, Krišjānis Kariņš, Davor Ivo Stier, Sebastian Valentin Bodu a Seán Kelly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, John Attard-Montalto, Ruža Tomašić, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Vytautas Landsbergis a Marlene Mizzi.

Vystoupili: Nuno Melo k vedení rozpravy, Claudette Abela Baldacchino k předmětu rozpravy a Ana Gomes s osobním prohlášením v souvislosti s vystoupením, které učinil Carlos Coelho.

Vystoupili: Štefan Füle (člen Komise) a Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Jean Lambert, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda a Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE o občanství EU na prodej (2013/2995(RSP)) (B7-0015/2014);

- Jan Mulder, Renate Weber a Graham Watson za skupinu ALDE o občanství EU na prodej (2013/2995(RSP)) (B7-0017/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL o občanství EU na prodej (2013/2995(RSP)) (B7-0028/2014);

- Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Marco Scurria a Salvatore Iacolino za skupinu PPE o občanství EU na prodej (2013/2995(RSP)) (B7-0029/2014);

- Timothy Kirkhope a Roberts Zīle za skupinu ECR o občanství EU na prodej (2013/2995(RSP)) (B7-0030/2014);

- Kinga Göncz a Sylvie Guillaume za skupinu S&D o občanství EU na prodej (2013/2995(RSP)) (B7-0031/2014).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.6 zápisu ze dne 16.1.2014


18. Zpráva o pokroku Srbska za rok 2013 – Evropský integrační proces v případě Kosova (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Zpráva o pokroku Srbska za rok 2013 (2013/2880(RSP)) - Evropský integrační proces v případě Kosova (2013/2881(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (úřadující předseda Rady) a Štefan Füle (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Jelko Kacin za skupinu ALDE, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, a György Schöpflin za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

Vystoupili: Libor Rouček za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu EFD, Andreas Mölzer nezařazený, Bernd Posselt, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Georgios Koumoutsakos, Maria Eleni Koppa, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marije Cornelissen, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Krisztina Morvai, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Norica Nicolai, Lajos Bokros, Lorenzo Fontana, Eduard Kukan, Ana Gomes, Ivo Vajgl, Ruža Tomašić, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Davor Ivo Stier, Krzysztof Lisek, Boris Zala, Paweł Zalewski, Roberto Gualtieri, Kinga Gál, Tanja Fajon, Othmar Karas, Kinga Göncz, Davor Ivo Stier, Marusya Lyubcheva, Csaba Sógor, Tonino Picula a Nadezhda Neynsky.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Dubravka Šuica, Izaskun Bilbao Barandica, Charalampos Angourakis, Andrej Plenković, Nikola Vuljanić, Jaroslav Paška, Anna Ibrisagic a Eija-Riitta Korhola.

Vystoupili: Štefan Füle a Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Jelko Kacin za Výbor pro zahraniční věci o zprávě o pokroku Srbska za rok 2013 (2013/2880(RSP)) (B7-0006/2014).

- Ulrike Lunacek za Výbor pro zahraniční věci o evropském integračním procesu v případě Kosova (2013/2881(RSP)) (B7-0004/2014).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.7 zápisu ze dne 16.1.2014


19. Zpráva o pokroku Islandu za rok 2012 a povolebních perspektivách (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Zpráva o pokroku Islandu za rok 2012 a povolebních perspektivách (2013/2932(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (úřadující předseda Rady) a Štefan Füle (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, a Göran Färm za skupinu S&D.

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

Vystoupili: Pat the Cope Gallagher za skupinu ALDE, Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Francisco José Millán Mon, Elena Băsescu a Andrej Plenković.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Eija-Riitta Korhola, Davor Ivo Stier a Tonino Picula.

Vystoupili: Štefan Füle a Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Cristian Dan Preda za Výbor pro zahraniční věci o zprávě o pokroku Islandu za rok 2012 a povolebních perspektivách (2013/2932(RSP)) (B7-0005/2014).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.9 zápisu ze dne 16.1.2014


20. Situace v Jižním Súdánu (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Jižním Súdánu (2014/2512(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení jménem Catherine Ashtonové (místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Véronique De Keyser za skupinu S&D, Louis Michel za skupinu ALDE, Charles Tannock za skupinu ECR, Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL, Mariya Gabriel, Ricardo Cortés Lastra a Ana Gomes.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Davor Ivo Stier, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Tarja Cronberg a Marie-Christine Vergiat.

Vystoupil Dimitrios Kourkoulas.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen a Robert Rochefort za skupinu ALDE o situaci v Jižním Súdánu (2014/2512(RSP)) (B7-0018/2014);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert a Iñaki Irazabalbeitia Fernández za skupinu Verts/ALE o situaci v Jižním Súdánu (2014/2512(RSP)) (B7-0019/2014);

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah a Joachim Zeller za skupinu PPE o situaci v Jižním Súdánu (2014/2512(RSP)) (B7-0020/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR o situaci v Jižním Súdánu (2014/2512(RSP)) (B7-0021/2014);

- Isabella Lövin, Willy Meyer, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Sabine Wils a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL o situaci v Jižním Súdánu (2014/2512(RSP)) (B7-0022/2014);

- Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari a Pino Arlacchi za skupinu S&D o situaci v Jižním Súdánu (2014/2512(RSP)) (B7-0032/2014).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.10 zápisu ze dne 16.1.2014


21. Modernizace dohody o volném obchodu mezi EU a Mexikem – Modernizace dohody o volném obchodu mezi EU a Chile (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000115/2013), kterou pokládají Vital Moreira a George Sabin Cutaş za Výbor pro mezinárodní obchod Komisi: Modernizace části dohody o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi EU a Mexikem věnované obchodu (2013/2818(RSP)) (B7-0101/2014)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000148/2013), kterou pokládají Vital Moreira a María Auxiliadora Correa Zamora za Výbor pro mezinárodní obchod Komisi: EU-Chile: Obchod a obchodní záležitosti Dohody zakládající přidružení mezi ES a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé (2013/2988(RSP)) (B7-0103/2014)

Vital Moreira rozvinul otázky.

Siim Kallas (místopředseda Komise) odpověděl na otázky.

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, George Sabin Cutaş za skupinu S&D, Franziska Keller za skupinu Verts/ALE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Pablo Zalba Bidegain, Ricardo Cortés Lastra, António Fernando Correia de Campos a Nicole Sinclaire nezařazená.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Elena Băsescu.

Vystoupil Siim Kallas.

Rozprava skončila.


22. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 526.046/OJJE).


23. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 22:40.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí