Indeks 
Protokol
PDF 249kWORD 146k
Onsdag den 15. januar 2014 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)
 4.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 5.Aktivitetsprogram for det græske formandskab for Rådet (forhandling)
 6.Ændring af dagsordenen
 7.Parlamentets sammensætning
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 9.De politiske gruppers sammensætning
 10.Afstemningstid
  
10.1.De stående udvalgs beføjelser og ansvarsområder (afstemning)
  
10.2.Parlamentets mødekalender - 2015 (afstemning)
  
10.3.Ophævelse af Rådets afgørelse 2007/124/EF, Euratom *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
10.4.Fornyelse af aftalen mellem EU og Rusland om videnskabeligt og teknologisk samarbejde *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
10.5.Pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
10.6.De fremtidige forbindelser EU-ASEAN (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
10.7.Takografer og sociale bestemmelser inden for vejtransport ***II (afstemning)
  
10.8.Tildeling af koncessionskontrakter ***I (afstemning)
  
10.9.Offentlige indkøb ***I (afstemning)
  
10.10.Indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester ***I (afstemning)
  
10.11.Adgangen for varer og tjenesteydelser til markeder for offentlige indkøb ***I (afstemning)
  
10.12.Honning ***I (afstemning)
  
10.13.Hercule III-programmet og beskyttelse af EU's finansielle interesser ***I (afstemning)
  
10.14.Statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne ***I (afstemning)
  
10.15.Bekæmpelse af forbrydelser mod vilde dyr og planter (afstemning)
  
10.16.Genindustrialisering af Europa med henblik på at fremme konkurrenceevne og bæredygtighed (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 14.Velkomstord
 15.Overholdelse af den grundlæggende rettighed til fri bevægelighed i EU (forhandling)
 16.Safe harbour-aftalens fremtid i lyset af NSA-sagen (forhandling)
 17.EU-borgerskab til salg (forhandling)
 18.Statusrapport 2013 for Serbien - Den europæiske integrationsproces for Kosovo (forhandling)
 19.Statusrapport 2012 for Island og perspektiverne efter valget (forhandling)
 20.Situationen i Sydsudan (forhandling)
 21.Modernisering af frihandelsaftalen EU-Mexico - Modernisering af frihandelsaftalen EU-Chile (forhandling)
 22.Dagsorden for næste møde
 23.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.10.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde fra udvalgene modtaget følgende betænkninger:

- Betænkning om ændring af reglerne i Europa-Parlamentets forretningsorden om ophævelse og beskyttelse af parlamentarisk immunitet (2013/2031(REG)) - AFCO udvalg - Ordfører: Anneli Jäätteenmäki (A7-0012/2014)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret sats for visse indirekte skatter på "traditionel" rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion og om ændring af beslutning 2007/659/EF (COM(2013)0839 - C7-0488/2013 - 2013/0413(CNS)) - REGI udvalg - Ordfører: Danuta Maria Hübner (A7-0013/2014)

- * Betænkning om Rådets indstilling om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion (N7-0002/2014 - C7-0010/2014 - 2014/0801(NLE)) - ECON udvalg - Ordfører: Sharon Bowles (A7-0023/2014)


3. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne for så vidt angår definitionen af »industrielt fremstillede nanomaterialer« (C(2013)08887 – 2013/2997(DEA))
Frist for indsigelse: to måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. december 2013
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.168/2013 for så vidt angår krav til miljøpræstationer og fremdriftsydelse og ændring af bilag V hertil (C(2013)08954 – 2013/2999(DEA))
Frist for indsigelse: to måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 16. december 2013

henvist til kor. udv. IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til bestemmelse af typer af forvaltere af alternative investeringsfonde (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))
Frist for indsigelse: tre måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2013

henvist til kor. udv.ECON , JURI (forretningsordenens artikel 50)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag III til forordning (EU) nr.978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (C(2013)09133 – 2013/3000(DEA))
Frist for indsigelse: to måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2013

henvist til kor. udv. INTA

- Kommissionens delegerede forordning om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 med hensyn til fastlæggelsen af EU-symboler for beskyttede oprindelsesbetegnelser, beskyttede geografiske betegnelser og garanterede traditionelle specialiteter og med hensyn til visse regler om oprindelse, visse procedureregler og visse yderligere overgangsbestemmelser (C(2013)09144 – 2013/3003(DEA))
Frist for indsigelse: to måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. december 2013

henvist til kor. udv. AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om den europæiske adfærdskodeks for partnerskab inden for rammerne af de europæiske struktur- og investeringsfonde (C(2013)09651 – 2014/2508(DEA))
Frist for indsigelse: to måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 7. januar 2014

henvist til kor. udv. REGI, EMPL (forretningsordenens artikel 50)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.1316/2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten (C(2013)09690 – 2014/2509(DEA))
Frist for indsigelse: to måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 7. januar 2014

henvist til kor. udv. ITRE; TRAN (forretningsordenens artikel 50)

- Kommissionens delegerede forordning om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013, for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kapitalgrundlagskrav for institutter (C(2013)09763 – 2014/2510(DEA))
Frist for indsigelse: en måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 7. januar 2014

henvist til kor. udv. ECON

Delegeret retsakt, som der var gjort indsigelse mod:

(Dette dokument foreligger endnu ikke på alle sprog)

- Décision déléguée de la Commission concernant l'adoption des normes minimales communes visées dans la décision n° 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux modalités d'accès au service public règlementé offert par le system mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo (C(2013)05661 - doc. limite)

henvist til kor. udv. ITRE

Indsigelser fra Rådet den 9. december 2013.


4. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring, med henblik på introduktion af fare- og advarselssætninger på kroatisk og dens tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (D027409/04 - 2014/2528(RPS) - frist: 14/04/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI (forretningsordens artikel 50)
rådg.udv.: IMCO (forretningsordens artikel 50)

- Kommissionens forordning om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår 1,4-dichlorbenzen (D029121/03 - 2014/2502(RPS) - frist: 07/04/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI (forretningsordens artikel 50)
rådg.udv.: ITRE, IMCO (forretningsordens artikel 50)

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus (D029441/03 - 2014/2507(RPS) - frist: 07/04/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI (forretningsordens artikel 50)
rådg.udv.: AGRI (forretningsordens artikel 50)

- Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 af 3. november 2011 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyvebesætninger i civil luftfart (D029683/02 - 2014/2500(RPS) - frist: 07/04/2014)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens afgørelse om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til madrasser (D029989/02 - 2014/2518(RPS) - frist: 09/04/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens afgørelse om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til vandbaserede forsyningsanlæg (D029990/02 - 2014/2522(RPS) - frist: 11/04/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens afgørelse om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til indendørs og udendørs malinger og lakker (D029991/02 - 2014/2527(RPS) - frist: 14/04/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens afgørelse om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til bearbejdede papirprodukter (D029992/02 - 2014/2524(RPS) - frist: 11/04/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens afgørelse om ændring af beslutning 2007/742/EF om varmepumper, der er drevet ved el, gas eller gasabsorption (D029994/02 - 2014/2520(RPS) - frist: 10/04/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 823/2012 for så vidt angår udløbsdatoerne for godkendelse af aktivstofferne ethoxysulfuron, oxadiargyl og warfarin (D030330/02 - 2013/2993(RPS) - frist: 12/02/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI (forretningsordens artikel 50)
rådg.udv.: AGRI, IMCO (forretningsordens artikel 50)

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for foramsulfuron, azimsulfuron, iodosulfuron, oxasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron, imazosulfuron, propamocarb, bifenazat, chlorpropham og thiobencarb i eller på visse produkter (D030498/02 - 2014/2519(RPS) - frist: 10/03/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om fritagelse af transport af flydende olier og fedtstoffer ad søvejen fra visse bestemmelser i bilag II til forordning (EF) nr. 852/2004 (D030733/02 - 2014/2526(RPS) - frist: 14/04/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer (D030938/03 - 2013/2998(RPS) - frist: 14/02/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om berigtigelse af den spanske udgave af forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer (D030941/02 - 2014/2521(RPS) - frist: 10/04/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1031/2010 for så vidt angår fastsættelse af den mængde kvoter for drivhusgasemissioner, der skal auktioneres i 2013-2020 (D031326/02 - 2014/2523(RPS) - frist: 11/04/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI (forretningsordens artikel 50)
rådg.udv.: ITRE (forretningsordens artikel 50)


5. Aktivitetsprogram for det græske formandskab for Rådet (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Aktivitetsprogram for det græske formandskab for Rådet (2013/2629(RSP))

Antonis Samaras (formand for Rådet) og José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Joseph Daul for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Martin Callanan for ECR-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFD-Gruppen, Nicole Sinclaire løsgænger, og Marietta Giannakou.

FORSÆDE: Anni PODIMATA
næstformand

Talere: Sylvana Rapti, Anneli Jäätteenmäki, Bas Eickhout, Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Niki Tzavela, Nick Griffin, Herbert Reul, Elisa Ferreira, Alexander Graf Lambsdorff, Nikos Chrysogelos, Evžen Tošenovský, Georgios Toussas, Lorenzo Fontana, Hans-Peter Martin, Corien Wortmann-Kool, Bernd Lange, Cecilia Wikström, Marina Yannakoudakis, Mario Borghezio, Raffaele Baldassarre, Sophocles Sophocleous, Sophia in 't Veld, Philip Claeys, Jean-Pierre Audy, Juan Fernando López Aguilar, Andrew Duff, Danuta Maria Hübner, Catherine Trautmann, Lívia Járóka, Saïd El Khadraoui, Paulo Rangel, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Sergio Gaetano Cofferati, Othmar Karas, Dubravka Šuica, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Frank Engel, Mairead McGuinness og Marietta Giannakou.

Talere: Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen) og Antonis Samaras.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


6. Ændring af dagsordenen

Talere: Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (formand for Rådet), Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen) og Michael Theurer (formand for CONT), som forelagde en erklæring fra de tre institutioner om den separate decharge for offentlig-private partnerskabsorganer, som er fastsat i artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (erklæringens tekst findes i det fuldstændige forhandlingsreferat af 15. januar 2014).

Efter Rådets og Kommissionens erklæringer anmodede Michael Theurer, for CONT, om, at afstemningen om beslutningsforslaget, der var indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 87a, stk. 3, om Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. ..../.... af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) Nr. 966/2012[2013/2863(DEA)] (B7-0002/2014) blev taget af dagsordenen for torsdag den 16. januar 2014.

Parlamentet godkendte denne anmodning.


7. Parlamentets sammensætning

De kompetente tjekkiske myndigheder havde meddelt, at Vĕra Flasarová var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Vladimír Remek med virkning fra den 13. januar 2014.

Parlamentet noterede sig i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet, og forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 4, udpegelsen af Vĕra Flasarová med virkning fra den 13. januar 2014.

Vĕra Flasarová deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hendes mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt hun forudgående skriftligt har afgivet en erklæring om, at hun ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


8. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra GUE/NGL-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelser:

BUDG: Vĕra Flasarová

Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland: Vĕra Flasarová


9. De politiske gruppers sammensætning

Artur Zasada havde forladt PPE-Gruppen og tilsluttet sig ECR-Gruppen med virkning fra den 9. januar 2014.

°
° ° °

Indlæg af Jean-Pierre Audy om en hændelse i Bulgarien. Formanden tog dette til efterretning.


10. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


10.1. De stående udvalgs beføjelser og ansvarsområder (afstemning)

Formandskonferencens forslag

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0018)

Indlæg

Elmar Brok havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 4, hvilket var blevet godtaget.

Doris Pack havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ordlyden af del XV. Eftersom mere end 40 medlemmer havde gjort indsigelse imod, at det blev taget under behandling, blev det ikke godtaget.


10.2. Parlamentets mødekalender - 2015 (afstemning)

Parlamentets mødekalender - 2015: se Formandskonferencens forslag (punkt 4 i protokollen af 13.1.2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

Indlæg

Pervenche Berès om den procedure, der var anvendt ved udarbejdelsen af Formandskonferencens forslag til kalenderen for Parlamentets møder i 2015.

Ashley Fox om ændringsforslag 1 og for at anmode om, at spørgsmålet blev sendt tilbage til Formandskonferencen.

Edward McMillan-Scott, som anmodede om, at afstemningen blev udsat til en mødeperiode i februar 2014.

Martin Callanan, som støttede denne anmodning.

Parlamentet godtog anmodningen.


10.3. Ophævelse af Rådets afgørelse 2007/124/EF, Euratom *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om ophævelse af afgørelse 2007/124/EF, Euratom om oprettelse for perioden 2007-2013 af særprogrammet Forebyggelse, beredskab og konsekvensstyring i forbindelse med terrorisme og andre sikkerhedsrelaterede risici som en del af det generelle program om sikkerhed og beskyttelse af frihedsrettigheder [15187/2013 - C7-0418/2013- 2013/0281(APP)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A7-0432/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0019)

Parlamentet godkendte forslaget til Rådets afgørelse.


10.4. Fornyelse af aftalen mellem EU og Rusland om videnskabeligt og teknologisk samarbejde *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om fornyelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Den Russiske Føderation [13152/2013 - C7-0370/2013- 2013/0282(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Amalia Sartori (A7-0473/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0020)

Parlamentet godkendte fornyelsen af aftalen.


10.5. Pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (Omarbejdning) [COM(2013)0184 - C7-0132/2013- 2013/0096(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Jean-Paul Gauzès (A7-0479/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0021)


10.6. De fremtidige forbindelser EU-ASEAN (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om de fremtidige forbindelser EU-ASEAN [2013/2148(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Reinhard Bütikofer (A7-0441/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0022)

Indlæg

Reinhard Bütikofer (ordfører).


10.7. Takografer og sociale bestemmelser inden for vejtransport ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport [11532/4/2013 - C7-0410/2013- 2011/0196(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0471/2013)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret for godkendt (P7_TA(2014)0023)


10.8. Tildeling af koncessionskontrakter ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tildeling af koncessionskontrakter [COM(2011)0897 - C7-0004/2012- 2011/0437(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Philippe Juvin (A7-0030/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0024)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0024)


10.9. Offentlige indkøb ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om offentlige indkøb [COM(2011)0896 - C7-0006/2012- 2011/0438(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0025)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0025)


10.10. Indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester [COM(2011)0895 - C7-0007/2012- 2011/0439(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Marc Tarabella (A7-0034/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0026)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0026)


10.11. Adgangen for varer og tjenesteydelser til markeder for offentlige indkøb ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om adgangen for tredjelandes varer og tjenesteydelser til Unionens indre marked for offentlige indkøb og procedurer for støtte til forhandlingerne om adgang for Unionens varer og tjenesteydelser til tredjelandes markeder for offentlige indkøb [COM(2012)0124 - C7-0084/2012- 2012/0060(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Daniel Caspary (A7-0454/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0027)

Daniel Caspary (ordfører) foreslog at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2.

Parlamentet godkendte anmodningen. Sagen betragtedes derfor som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.


10.12. Honning ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning [COM(2012)0530 - C7-0304/2012- 2012/0260(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Julie Girling (A7-0440/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0028)

Julie Girling (ordfører) foreslog at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2.

Parlamentet godkendte anmodningen. Sagen betragtedes derfor som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.

Indlæg

Alojz Peterle og John Stuart Agnew inden afstemningen.


10.13. Hercule III-programmet og beskyttelse af EU's finansielle interesser ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Hercule III-programmet til fremme af aktioner til beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser [COM(2011)0914 - C7-0513/2011- 2011/0454(COD)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Monica Luisa Macovei (A7-0385/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0029)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0029)

Indlæg

Inés Ayala Sender inden afstemningen.


10.14. Statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 638/2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne for så vidt angår delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, vedrørende vedtagelsen af visse foranstaltninger, kommunikationen af oplysninger blandt toldmyndighederne, udvekslingen af fortrolige data mellem medlemsstaterne og definitionen af statistisk værdi [COM(2013)0578 - C7-0242/2013- 2013/0278(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Hans-Peter Martin (A7-0457/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0030)

Hans-Peter Martin (ordfører) foreslog at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2.

Parlamentet godkendte anmodningen. Sagen betragtedes derfor som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.


10.15. Bekæmpelse af forbrydelser mod vilde dyr og planter (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0013/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0031)


10.16. Genindustrialisering af Europa med henblik på at fremme konkurrenceevne og bæredygtighed (afstemning)

Betænkning om genindustrialisering af Europa med henblik på at fremme konkurrenceevne og bæredygtighed [2013/2006(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Reinhard Bütikofer (A7-0464/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0032)


11. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Indstilling ved andenbehandling: Silvia-Adriana Ţicău A7-0471/2013
Ismail Ertug, Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Jim Higgins, Marino Baldini, Dieter-Lebrecht Koch, Andrej Plenković, Daniel Hannan og Syed Kamall

Betænkning: Philippe Juvin - A7-0030/2013
Petru Constantin Luhan, Sandra Petrović Jakovina, Ruža Tomašić, María Irigoyen Pérez, Dubravka Šuica, Jim Higgins, Andrej Plenković, Daniel Hannan og Syed Kamall

Betænkning: Marc Tarabella - A7-0007/2013
Petru Constantin Luhan, Rosa Estaràs Ferragut, Cristina Gutiérrez-Cortines, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo, Jim Higgins, Ivana Maletić, Daniel Hannan og Syed Kamall

Betænkning: Marc Tarabella - A7-0034/2013
Dubravka Šuica, Sirpa Pietikäinen og Syed Kamall

Betænkning: Daniel Caspary - A7-0454/2013
Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Bendt Bendtsen, Adam Bielan, Charles Tannock, Ivana Maletić, Piotr Borys, Andrej Plenković og Syed Kamall

Betænkning: Julie Girling - A7-0440/2013
Marino Baldini, Charles Tannock, Roberta Angelilli, Csaba Sógor, Sirpa Pietikäinen, Miroslav Mikolášik, Giommaria Uggias, Davor Ivo Stier, Piotr Borys, Daniel Hannan, Syed Kamall og Martin Kastler

Betænkning: Monica Luisa Macovei - A7-0385/2012
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Oleg Valjalo, Ivana Maletić og Andrej Plenković

Betænkning: Hans-Peter Martin - A7-0457/2013
Dubravka Šuica, Ivana Maletić og Charles Tannock

Stemmeforklaringerne ville fortsætte på mødet den følgende dag, torsdag den 16. januar 2014.


12. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 14.45 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

13. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


14. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til en delegation fra Republikken Koreas nationalforsamling under ledelse af S.E. Mikyung Lee, som havde taget plads i den officielle loge.


15. Overholdelse af den grundlæggende rettighed til fri bevægelighed i EU (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Overholdelse af den grundlæggende rettighed til fri bevægelighed i EU (2013/2960(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (formand for Rådet), Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) og László Andor (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Marian-Jean Marinescu for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Renate Weber for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sarah Ludford, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Francesco Enrico Speroni for EFD-Gruppen, Auke Zijlstra, løsgænger, Monika Panayotova, Sylvie Guillaume, Nadja Hirsch, Jean Lambert, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Marine Le Pen, Jacek Protasiewicz, Juan Fernando López Aguilar, Phil Bennion, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michael Cashman, Elisabeth Schroedter, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski, Elmar Brok, Glenis Willmott, Cecilia Wikström, Mara Bizzotto, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Karin Kadenbach, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Göncz, Nils Torvalds, Gunnar Hökmark, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål Marita Ulvskog, Ivailo Kalfin, Roger Helmer om Ivailo Kalfins udtalelser, Georgios Papanikolaou og Cătălin Sorin Ivan.

FORSÆDE: Jacek PROTASIEWICZ
næstformand

Talere: Franz Obermayr, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Cătălin Sorin Ivan, som besvarede dette, Csaba Őry, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Wojciech Michał Olejniczak og Sergio Gaetano Cofferati.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, George Sabin Cutaş, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marije Cornelissen, Paweł Robert Kowal, Tadeusz Cymański, Dimitar Stoyanov, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Krisztina Morvai, Monika Flašíková Beňová, Piotr Borys og Andrew Henry William Brons, de to sidstnævnte for at stille blåt kort-spørgsmål til Dimitar Stoyanov, som besvarede disse.

Talere: László Andor, Viviane Reding og Dimitrios Kourkoulas.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen, Hélène Flautre og Malika Benarab-Attou for Verts/ALE-Gruppen, om overholdelse af den grundlæggende rettighed til fri bevægelighed i EU (2013/2960(RSP)) (B7-0016/2014);

- Cornelia Ernst, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias og Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, om overholdelse af den grundlæggende rettighed til fri bevægelighed i EU (2013/2960(RSP)) (B7-0023/2014);

- Renate Weber, Jolanta Emilia Hibner og Metin Kazak for ALDE-Gruppen, om overholdelse af den grundlæggende rettighed til fri bevægelighed i EU (2013/2960(RSP)) (B7-0024/2014);

- Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Csaba Őry, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Traian Ungureanu, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Joanna Katarzyna Skrzydlewska og Elmar Brok for PPE-Gruppen, om overholdelse af den grundlæggende rettighed til fri bevægelighed i EU (2013/2960(RSP)) (B7-0025/2014);

- Timothy Kirkhope, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski og Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, om fri bevægelighed (2013/2960(RSP)) (B7-0026/2014);

- Sylvie Guillaume og Juan Fernando López Aguilar for S&D-Gruppen, om overholdelse af den grundlæggende rettighed til fri bevægelighed i EU 2013/2960(RSP) (B7-0027/2014).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.5 i protokollen af 16.1.2014.


16. Safe harbour-aftalens fremtid i lyset af NSA-sagen (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Safe harbour-aftalens fremtid i lyset af NSA-sagen (2013/2985(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (formand for Rådet) og Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Claude Moraes for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Jan Philipp Albrecht for Verts/ALE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Niki Tzavela for EFD-Gruppen, og Martin Ehrenhauser, løsgænger.

Talere: Viviane Reding og Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


17. EU-borgerskab til salg (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: EU-borgerskab til salg (2013/2995(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (formand for Rådet) og Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

FORSÆDE: László SURJÁN
næstformand

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Kinga Göncz for S&D-Gruppen, Jan Mulder for ALDE-Gruppen, Roberts Zīle for ECR-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Morten Messerschmidt for EFD-Gruppen, Daniël van der Stoep, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ana Gomes, Roberta Metsola, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Nuno Melo, Joseph Cuschieri, Renate Weber, Cristiana Muscardini, Carlos Coelho, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ana Gomes, Josef Weidenholzer, David Casa, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Joseph Cuschieri, Emine Bozkurt, Wim van de Camp, Marco Scurria, Krišjānis Kariņš, Davor Ivo Stier, Sebastian Valentin Bodu og Seán Kelly.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, John Attard-Montalto, Ruža Tomašić, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Vytautas Landsbergis og Marlene Mizzi.

Talere: Nuno Melo om afviklingen af forhandlingen, Claudette Abela Baldacchino om forhandlingens emne og Ana Gomes for en personlig bemærkning som følge af det foregående indlæg fra Carlos Coelho.

Talere: Štefan Füle (medlem af Kommissionen) og Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Jean Lambert, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda og Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, om EU-borgerskab til salg (2013/2995(RSP)) (B7-0015/2014);

- Jan Mulder, Renate Weber og Graham Watson for ALDE-Gruppen, om EU-borgerskab til salg (2013/2995(RSP)) (B7-0017/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa og Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, om EU-borgerskab til salg (2013/2995(RSP)) (B7-0028/2014);

- Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Marco Scurria og Salvatore Iacolino for PPE-Gruppen, om EU-borgerskab til salg (2013/2995(RSP)) (B7-0029/2014);

- Timothy Kirkhope og Roberts Zīle for ECR-Gruppen, om EU-borgerskab til salg (2013/2995(RSP)) (B7-0030/2014);

- Kinga Göncz og Sylvie Guillaume for S&D-Gruppen, om EU-borgerskab til salg (2013/2995(RSP)) (B7-0031/2014).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.6 i protokollen af 16.1.2014.


18. Statusrapport 2013 for Serbien - Den europæiske integrationsproces for Kosovo (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Statusrapport 2013 for Serbien (2013/2880(RSP)) - Den europæiske integrationsproces for Kosovo (2013/2881(RSP))

Dimitrios Kourkoulas Dimitrios Kourkoulas (formand for Rådet) og Štefan Füle (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Jelko Kacin for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, og György Schöpflin for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Talere: Libor Rouček for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, Andreas Mölzer, løsgænger, Bernd Posselt, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Georgios Koumoutsakos,Maria Eleni Koppa, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marije Cornelissen, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Krisztina Morvai, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Norica Nicolai, Lajos Bokros, Lorenzo Fontana, Eduard Kukan, Ana Gomes, Ivo Vajgl, Ruža Tomašić, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Davor Ivo Stier, Krzysztof Lisek, Boris Zala, Paweł Zalewski, Roberto Gualtieri, Kinga Gál, Tanja Fajon, Othmar Karas, Kinga Göncz, Davor Ivo Stier, Marusya Lyubcheva, Csaba Sógor, Tonino Picula og Nadezhda Neynsky.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Dubravka Šuica, Izaskun Bilbao Barandica, Charalampos Angourakis, Andrej Plenković, Nikola Vuljanić, Jaroslav Paška, Anna Ibrisagic og Eija-Riitta Korhola.

Talere: Štefan Füle og Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

-Jelko Kacin, for Udenrigsudvalget, om statusrapport 2013 for Serbien (2013/2880(RSP)) (B7-0006/2014).

- Ulrike Lunacek, for Udenrigsudvalget, om den europæiske integrationsproces for Kosovo (2013/2881(RSP)) (B7-0004/2014).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.7 i protokollen af 16.1.2014.


19. Statusrapport 2012 for Island og perspektiverne efter valget (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Statusrapport 2012 for Island og perspektiverne efter valget (2013/2932(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (formand for Rådet) og Štefan Füle (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, og Göran Färm for S&D-Gruppen.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

Talere: Pat the Cope Gallagher for ALDE-Gruppen, Indrek Tarand for Verts/ALE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Francisco José Millán Mon, Elena Băsescu og Andrej Plenković.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Eija-Riitta Korhola, Davor Ivo Stier og Tonino Picula.

Talere: Štefan Füle og Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Cristian Dan Preda, for Udenrigsudvalget, om statusrapport for 2012 om Island og perspektiverne efter valget (2013/2932(RSP)) (B7-0005/2014).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.9 i protokollen af 16.1.2014.


20. Situationen i Sydsudan (forhandling)

Redegørelse fra næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Sydsudan (2014/2512(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (formand for Rådet) for Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Véronique De Keyser for S&D-Gruppen, Louis Michel for ALDE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen, Mariya Gabriel, Ricardo Cortés Lastra og Ana Gomes.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Davor Ivo Stier, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Tarja Cronberg og Marie-Christine Vergiat.

Indlæg af Dimitrios Kourkoulas.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen og Robert Rochefort for ALDE-Gruppen, om situationen i Sydsudan 2014/2512(RSP) (B7-0018/2014);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert og Iñaki Irazabalbeitia Fernández for Verts/ALE-Gruppen, om situationen i Sydsudan 2014/2512(RSP) (B7-0019/2014);

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah og Joachim Zeller for PPE-Gruppen, om situationen i Sydsudan 2014/2512(RSP) (B7-0020/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko og Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, om situationen i Sydsudan 2014/2512(RSP) (B7-0021/2014);

- Isabella Lövin, Willy Meyer, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Sabine Wils og Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, om situationen i Sydsudan 2014/2512(RSP) (B7-0022/2014);

- Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari og Pino Arlacchi for S&D-Gruppen, om situationen i Sydsudan 2014/2512(RSP) (B7-0032/2014).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.10 i protokollen af 16.1.2014.


21. Modernisering af frihandelsaftalen EU-Mexico - Modernisering af frihandelsaftalen EU-Chile (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000115/2013) af Vital Moreira og George Sabin Cutaş, for Udvalget om International Handel, til Kommissionen: Modernisering af handelskapitlet i aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem EU og Mexico (2013/2818(RSP)) (B7-0101/2014)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000148/2013) af Vital Moreira og María Auxiliadora Correa Zamora, for Udvalget om International Handel, til Kommissionen: EU-Chile: Handel og handelsanliggender i aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side (2013/2988(RSP)) (B7-0103/2014)

Vital Moreira begrundede forespørgslerne.

Siim Kallas (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, George Sabin Cutaş for S&D-Gruppen, Franziska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Pablo Zalba Bidegain, Ricardo Cortés Lastra, António Fernando Correia de Campos og Nicole Sinclaire løsgænger.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu.

Indlæg af Siim Kallas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


22. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 526.046/OJJE).


23. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.40.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik