Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 239kWORD 145k
Kolmapäev, 15. jaanuar 2014 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)
 4.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 5.Eesistujariigi Kreeka tegevusprogramm (arutelu)
 6.Päevakorra muutmine
 7.Parlamendi koosseis
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 9.Fraktsioonide koosseis
 10.Hääletused
  10.1.Alaliste komisjonide volitused ja vastutusalad (hääletus)
  10.2.Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2015 (hääletus)
  10.3.Nõukogu otsuse 2007/124/EÜ, Euratom, kehtetuks tunnistamine *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  10.4.ELi ja Venemaa vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  10.5.Ringlusselastavate euromüntide nimiväärtused ja tehnilised näitajad * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  10.6.ELi ja ASEANi suhete tulevik (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  10.7.Sõidumeerikud ja autovedusid käsitlevad sotsiaalõigusnormid ***II (hääletus)
  10.8.Kontsessioonilepingute sõlmimine ***I (hääletus)
  10.9.Riigihanked ***I (hääletus)
  10.10.Vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenustesektoris tegutsevate üksuste hanked ***I (hääletus)
  10.11.Kaupade ja teenuste juurdepääs riigihangete turule ***I (hääletus)
  10.12.Mesi ***I (hääletus)
  10.13.Programm Herakles III ja Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ***I (hääletus)
  10.14.Liikmesriikidevahelise kaubavahetuse statistika ***I (hääletus)
  10.15.Võitlus looduslike liikidega seotud kuritegevuse vastu (hääletus)
  10.16.Euroopa taasindustrialiseerimine konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse edendamiseks (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 14.Tervitus
 15.Vaba liikumise põhiõiguse austamine ELis (arutelu)
 16.Safe Harbori kokkuleppe tulevik riikliku julgeolekuagentuuri jälgimistegevuse kontekstis (arutelu)
 17.ELi kodakondsuse müük (arutelu)
 18.Serbia 2013. aasta eduaruanne - Kosovo integreerumine Euroopaga (arutelu)
 19.Islandi 2012. aasta eduaruanne ja valimisjärgsed väljavaated (arutelu)
 20.Olukord Lõuna-Sudaanis (arutelu)
 21.ELi ja Mehhiko vahelise vabakaubanduslepingu ajakohastamine - ELi ja Tšiili vabakaubanduslepingu ajakohastamine (arutelu)
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.10.


2. Esitatud dokumendid

Järgmised raportid on esitanud parlamendikomisjonid:

- Raport puutumatuse äravõtmist ja kaitsmist käsitlevate Euroopa Parlamendi kodukorra sätete muutmise kohta (2013/2031(REG)) - AFCO komisjon - Raportöör: Anneli Jäätteenmäki (A7-0012/2014)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Prantsusmaal kohaldada Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionis toodetud traditsioonilise rummi suhtes teatavate kaudsete maksude vähendatud määra ning muudetakse otsust 2007/659/EÜ (COM(2013)0839 - C7-0488/2013 - 2013/0413(CNS)) - REGI komisjon - Raportöör: Danuta Maria Hübner (A7-0013/2014)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu soovitust nimetada ametisse Euroopa Keskpanga juhatuse liige (N7-0002/2014 - C7-0010/2014 - 2014/0801(NLE)) - ECON komisjon - Raportöör: Sharon Bowles (A7-0023/2014)


3. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus (EL), millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1169/2011 (milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele) seoses tehisnanomaterjali määratlusega C(2013)08887 - 2013/2997(DEA)
Vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 12. detsembril 2013.
edasi saadetud vastutavale komisjonile ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus (EL), millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 168/2013 seoses keskkonnamõju ja mootori võimsust käsitlevate nõuetega ning muudetakse selle V lisa (C(2013)08954 – 2013/2999(DEA))
Vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 16. detsembril 2013.
edasi saadetud vastutavale komisjonile IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus (EL), millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi nr 2011/61/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate liigid (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))
Vastuväidete esitamise tähtaeg: kolm kuud alates kättesaamise kuupäevast 17. detsembril 2013.
edasi saadetud vastutavale komisjonile ECON, JURI (kodukorra artikkel 50)

- Komisjoni delegeeritud määrus (EL), millega muudetakse määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) III lisa (C(2013)09133 – 2013/3000(DEA))
Vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 17. detsembril 2013.
edasi saadetud vastutavale komisjonile INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus (EL), millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1151/2012 seoses kaitstud päritolunimetuste, kaitstud geograafiliste tähiste ja garanteeritud traditsiooniliste toodete liidu sümbolite kehtestamisega ning seoses teatavate päritolueeskirjade, teatavate menetluseeskirjade ning teatavate täiendavate üleminekueeskirjadega (C(2013)09144 – 2013/3003(DEA))
Vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 18. detsembril 2013.
edasi saadetud vastutavale komisjonile AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus (EL), millega sätestatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud Euroopa partnerluse käitumisjuhend (C(2013)09651 – 2014/2508(DEA))
Vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 7. jaanuaril 2014.
edasi saadetud vastutavale komisjonile REGI, EMPL (kodukorra artikkel 50)

- Komisjoni delegeeritud määrus (EL), millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1316/2013 (millega asutatakse Euroopa Ühendamise Rahastu) I lisa (C(2013)09690 – 2014/2509(DEA))
Vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 7. jaanuaril 2014.
edasi saadetud vastutavale komisjonile ITRE; TRAN (kodukorra artikkel 50)

- Komisjoni delegeeritud määrus (EL), millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid omavahendite nõudeid (C(2013)09763 – 2014/2510(DEA))
Vastuväidete esitamise tähtaeg: üks kuu alates kättesaamise kuupäevast 7. jaanuaril 2014.
edasi saadetud vastutavale komisjonile ECON

Delegeeritud õigusakt, mille kohta esitati vastuväited:

(Dokument ei ole veel kõigis keeltes kättesaadav)

- Komisjoni delegeeritud otsus, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuses nr 1104/2011/EL (mis käsitleb Galileo programmil põhineva globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi kaudu pakutava avalikule reguleeritud teenusele juurdepääsu võimaldamise korda) osutatud ühiste miinimumnõuete vastuvõtmist (C(2013)05661 - doc. limite)
edasi saadetud vastutavale komisjonile ITRE
Nõukogu esitas vastuväited 9. detsembril 2013.


4. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse horvaadikeelsete ohu- ja hoiatuslausete lisamise ning tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (D027409/04 - 2014/2528(RPS) - tähtaeg: 14/04/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 50)
nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 50)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses 1,4-diklorobenseeniga (D029121/03 - 2014/2502(RPS) - tähtaeg: 07/04/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 50)
nõuandvad komisjonid: ITRE, IMCO (kodukorra artikkel 50)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 (piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta) II lisa (D029441/03 - 2014/2507(RPS) - tähtaeg: 07/04/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 50)
nõuandvad komisjonid: AGRI (kodukorra artikkel 50)

- Komisjoni määruse eelnõu, millega muudetakse komisjoni 3. novembri 2011. aasta määrust (EL) nr 1178/2011, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused (D029683/02 - 2014/2500(RPS) - tähtaeg: 07/04/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni otsus, millega kehtestatakse madratsitele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (D029989/02 - 2014/2518(RPS) - tähtaeg: 09/04/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus, millega kehtestatakse vesikütteseadmetele ELi ökomärgise andmise kriteeriumid (D029990/02 - 2014/2522(RPS) - tähtaeg: 11/04/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus, millega kehtestatakse siseruumi- ning välisvärvidele ja -lakkidele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (D029991/02 - 2014/2527(RPS) - tähtaeg: 14/04/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus, millega kehtestatakse järeltöödeldud paberist toodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (D029992/02 - 2014/2524(RPS) - tähtaeg: 11/04/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus, millega muudetakse otsust 2007/742/EÜ, millega kehtestatakse elektriga või gaasiga töötavatele soojuspumpadele või gaasiga töötavatele absorbtsioon-soojuspumpadele ühenduse ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (D029994/02 - 2014/2520(RPS) - tähtaeg: 10/04/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 823/2012 seoses toimeainete etoksüsulfurooni, oksadiargüüli ja varfariini heakskiidu kehtivusaja lõppemisega (D030330/02 - 2013/2993(RPS) - tähtaeg: 12/02/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 50)
nõuandvad komisjonid: AGRI, IMCO (kodukorra artikkel 50)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses foraamsulfurooni, asiimsulfurooni, jodosulfurooni, oksasulfurooni, mesosulfurooni, flasasulfurooni, imasosulfurooni, propamokarbi, bifenasaadi, kloroprofaami ja tiobenkarbi jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D030498/02 - 2014/2519(RPS) - tähtaeg: 10/03/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega lubatakse erand teatavatest määruse (EÜ) nr 852/2004 II lisa sätetest, mis on seotud vedelate õlide ja rasvade mereveoga (D030733/02 - 2014/2526(RPS) - tähtaeg: 14/04/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 10/2011 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja -esemete kohta (D030938/03 - 2013/2998(RPS) - tähtaeg: 14/02/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega parandatakse komisjoni määruse (EL) nr 10/2011 (toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja -esemete kohta) hispaaniakeelset versiooni (D030941/02 - 2014/2521(RPS) - tähtaeg: 10/04/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1031/2010 eelkõige selleks, et määrata kindlaks, kui palju müüakse aastatel 2013–2020 enampakkumisel kasvuhoonegaaside saastekvoote (D031326/02 - 2014/2523(RPS) - tähtaeg: 11/04/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 50)
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 50)


5. Eesistujariigi Kreeka tegevusprogramm (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Eesistujariigi Kreeka tegevusprogramm (2013/2629(RSP))

Antonis Samaras (nõukogu eesistuja) ja José Manuel Barroso (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Martin Callanan fraktsiooni ECR nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFD nimel, Nicole Sinclaire (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja Marietta Giannakou.

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

Sõna võtsid Sylvana Rapti, Anneli Jäätteenmäki, Bas Eickhout, Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Niki Tzavela, Nick Griffin, Herbert Reul, Elisa Ferreira, Alexander Graf Lambsdorff, Nikos Chrysogelos, Evžen Tošenovský, Georgios Toussas, Lorenzo Fontana, Hans-Peter Martin, Corien Wortmann-Kool, Bernd Lange, Cecilia Wikström, Marina Yannakoudakis, Mario Borghezio, Raffaele Baldassarre, Sophocles Sophocleous, Sophia in 't Veld, Philip Claeys, Jean-Pierre Audy, Juan Fernando López Aguilar, Andrew Duff, Danuta Maria Hübner, Catherine Trautmann, Lívia Járóka, Saïd El Khadraoui, Paulo Rangel, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Sergio Gaetano Cofferati, Othmar Karas, Dubravka Šuica, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Frank Engel, Mairead McGuinness ja Marietta Giannakou.

Sõna võtsid Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) ja Antonis Samaras.

Arutelu lõpetati.


6. Päevakorra muutmine

Sõna võtsid Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (nõukogu eesistuja), Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) ja Michael Theurer (CONT komisjoni esimees), kes esitasid kolme institutsiooni avalduse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 sätestatud avaliku ja erasektori partnerluse alusel asutatud organite eelarve täitmisele eraldi heakskiidu andmise kohta (avalduse tekst on ära toodud 15. jaanuari 2014. aasta stenogrammis).

Nõukogu ja komisjoni avalduste põhjal palus Michael Theurer CONT komisjoni nimel, et neljapäeva, 16. jaanuari 2014. aasta päevakorrast jäetaks välja hääletus kodukorra artikli 87a lõike 3 kohaselt esitatud resolutsiooni ettepaneku kohta, mis käsitleb komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr ... / ...Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta [2013/2863(DEA)] (B7-0002/2014).

Parlament kiitis taotluse heaks.


7. Parlamendi koosseis

Tšehhi pädevad ametiasutused on teatanud Vladimír Remeki asemel Vĕra Flasarová ametisse nimetamisest, kes hakkas täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 13. jaanuarist 2014.

Kooskõlas Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva artikli 7 lõikega 1 ja kodukorra artikli 4 lõigetega 1 ja 4 võttis parlament teadmiseks Vĕra Flasarová nimetamise parlamendi liikmeks alates 13. jaanuarist 2014.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Vĕra Flasarová vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


8. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni GUE/NGL taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

BUDG komisjon: Vĕra Flasarová

Delegatsioon ELi-Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis: Vĕra Flasarová


9. Fraktsioonide koosseis

Artur Zasada ühines fraktsiooniga ECR alates 9. jaanuarist 2014.

°
° ° °

Sõna võttis Jean-Pierre Audy Bulgaarias toimunud vahejuhtumi kohta. Asepresident võttis selle teadmiseks.


10. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


10.1. Alaliste komisjonide volitused ja vastutusalad (hääletus)

Esimeeste konverentsi ettepanek

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0018)

Sõnavõtud

Elmar Brok esitas muudatusettepaneku 4 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Doris Pack esitas XV osa sõnastuse kohta suulise muudatusettepaneku. Kuna selle suulise muudatusettepaneku vastu oli üle 40 parlamendiliikme, lükati see tagasi.


10.2. Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2015 (hääletus)

Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2015: vt esimeeste konverentsi ettepanekut (13.1.2014protokoll punkt 4)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

Sõnavõtud

Pervenche Berès menetluse kohta, mida esimeeste konverents kasutas, et koostada ettepanek parlamendi 2015. aasta osaistungjärkude ajakava kohta.

Ashley Fox võttis sõna muudatusettepaneku 1 kohta, et taotleda selle küsimuse tagasi saatmist esimeeste konverentsile.

Edward McMillan-Scott nõudis, et hääletus lükataks edasi ühele 2014. aasta veebruari osaistungjärkudest.

Martin Callanan toetas seda taotlust.

Parlament kiitis taotluse heaks.


10.3. Nõukogu otsuse 2007/124/EÜ, Euratom, kehtetuks tunnistamine *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2007/124/EÜ, Euratom, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2007-2013 üldprogrammi „Turvalisus ja vabaduste kaitse” raames eriprogramm „Terrorismi ning muude julgeolekuriskide ennetamine, nendeks valmisolek ja nende tagajärgede likvideerimine” [15187/2013 - C7-0418/2013- 2013/0281(APP)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Juan Fernando López Aguilar (A7-0432/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0019)

Parlament kiitis nõukogu otsuse eelnõu heaks.


10.4. ELi ja Venemaa vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamise kohta [13152/2013 - C7-0370/2013- 2013/0282(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Amalia Sartori (A7-0473/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0020)

Parlament kiitis lepingu pikendamise heaks.


10.5. Ringlusselastavate euromüntide nimiväärtused ja tehnilised näitajad * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2013)0184 - C7-0132/2013- 2013/0096(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Jean-Paul Gauzès (A7-0479/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0021)


10.6. ELi ja ASEANi suhete tulevik (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ELi ja ASEANi suhete tuleviku kohta [2013/2148(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Reinhard Bütikofer (A7-0441/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0022)

Sõnavõtt

Reinhard Bütikofer (raportöör).


10.7. Sõidumeerikud ja autovedusid käsitlevad sotsiaalõigusnormid ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist [11532/4/2013 - C7-0410/2013- 2011/0196(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0471/2013)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Kuulutatud heakskiidetuks (P7_TA(2014)0023)


10.8. Kontsessioonilepingute sõlmimine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kontsessioonilepingute sõlmimise kohta [COM(2011)0897 - C7-0004/2012- 2011/0437(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Philippe Juvin (A7-0030/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0024)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0024)


10.9. Riigihanked ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv riigihangete kohta [COM(2011)0896 - C7-0006/2012- 2011/0438(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0025)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0025)


10.10. Vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenustesektoris tegutsevate üksuste hanked ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse vee-, energeetika, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste hankeid [COM(2011)0895 - C7-0007/2012- 2011/0439(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Marc Tarabella (A7-0034/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0026)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0026)


10.11. Kaupade ja teenuste juurdepääs riigihangete turule ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kolmandate riikide kaupade ja teenuste juurdepääsu kohta liidu riigihangete siseturule ning selliste menetluste kohta, millega toetatakse läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste juurdepääsu üle kolmandate riikide riigihanketurgudele [COM(2012)0124 - C7-0084/2012- 2012/0060(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Daniel Caspary (A7-0454/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0027)

Daniel Caspary (raportöör) tegi vastavalt kodukorra artikli 57 lõikele 2 ettepaneku lükata seadusandliku resolutsiooni projekti hääletus edasi.

Parlament kiitis ettepaneku heaks. Küsimus loeti seega vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks tagasisaadetuks.


10.12. Mesi ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2001/110/EÜ mee kohta [COM(2012)0530 - C7-0304/2012- 2012/0260(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Julie Girling (A7-0440/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0028)

Julie Girling (raportöör) tegi vastavalt kodukorra artikli 57 lõikele 2 ettepaneku lükata seadusandliku resolutsiooni projekti hääletus edasi.

Parlament kiitis ettepaneku heaks. Küsimus loeti seega vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks tagasisaadetuks.

Sõnavõtud

Alojz Peterle ja John Stuart Agnew enne hääletust.


10.13. Programm Herakles III ja Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus programmi Herakles III kohta, millega edendatakse meetmeid Euroopa Liidu finantshuvide kaitse valdkonnas [COM(2011)0914 - C7-0513/2011- 2011/0454(COD)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Monica Luisa Macovei (A7-0385/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0029)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0029)

Sõnavõtud

Inés Ayala Sender enne hääletust.


10.14. Liikmesriikidevahelise kaubavahetuse statistika ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 638/2004 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse ühenduse statistika kohta seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks, samuti seoses teabe edastamisega tolliasutuste poolt, konfidentsiaalsete andmete vahetamisega liikmesriikide vahel ja statistilise väärtuse määratlemisega [COM(2013)0578 - C7-0242/2013- 2013/0278(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Hans-Peter Martin (A7-0457/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0030)

Hans-Peter Martin (rapotöör) tegi vastavalt kodukorra artikli 57 lõikele 2 ettepaneku lükata seadusandliku resolutsiooni projekti hääletus edasi.

Parlament kiitis ettepaneku heaks. Küsimus loeti seega vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks tagasisaadetuks.


10.15. Võitlus looduslike liikidega seotud kuritegevuse vastu (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0013/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0031)


10.16. Euroopa taasindustrialiseerimine konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse edendamiseks (hääletus)

Raport Euroopa taasindustrialiseerimise kohta konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse edendamiseks [2013/2006(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Reinhard Bütikofer (A7-0464/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0032)


11. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Soovitus teisele lugemisele: Silvia-Adriana Ţicău A7-0471/2013
Ismail Ertug, Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Jim Higgins, Marino Baldini, Dieter-Lebrecht Koch, Andrej Plenković, Daniel Hannan ja Syed Kamall

Raport: Philippe Juvin - A7-0030/2013
Petru Constantin Luhan, Sandra Petrović Jakovina, Ruža Tomašić, María Irigoyen Pérez, Dubravka Šuica, Jim Higgins, Andrej Plenković, Daniel Hannan ja Syed Kamall

Raport: Marc Tarabella - A7-0007/2013
Petru Constantin Luhan, Rosa Estaràs Ferragut, Cristina Gutiérrez-Cortines, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo, Jim Higgins, Ivana Maletić, Daniel Hannan ja Syed Kamall

Raport: Marc Tarabella - A7-0034/2013
Dubravka Šuica, Sirpa Pietikäinen ja Syed Kamall

Raport: Daniel Caspary - A7-0454/2013
Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Bendt Bendtsen, Adam Bielan, Charles Tannock, Ivana Maletić, Piotr Borys, Andrej Plenković ja Syed Kamall

Raport: Julie Girling - A7-0440/2013
Marino Baldini, Charles Tannock, Roberta Angelilli, Csaba Sógor, Sirpa Pietikäinen, Miroslav Mikolášik, Giommaria Uggias, Davor Ivo Stier, Piotr Borys, Daniel Hannan, Syed Kamall ja Martin Kastler

Raport: Monica Luisa Macovei - A7-0385/2012
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Oleg Valjalo, Ivana Maletić ja Andrej Plenković

Raport: Hans-Peter Martin - A7-0457/2013
Dubravka Šuica, Ivana Maletić ja Charles Tannock

Selgituste andmist hääletuse kohta jätkati järgmise päeva, 16. jaanuari 2014. aasta istungil.


12. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 14.45 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

13. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


14. Tervitus

Asepresident tervitas parlamendi nimel Korea Vabariigi parlamendi delegatsiooni liikmeid ja juhti S.E. Mikyung Leed, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.


15. Vaba liikumise põhiõiguse austamine ELis (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Vaba liikumise põhiõiguse austamine ELis (2013/2960(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (nõukogu eesistuja), Viviane Reding (komisjoni asepresident) ja László Andor (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Marian-Jean Marinescu fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sarah Ludford, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Francesco Enrico Speroni fraktsiooni EFD nimel, Auke Zijlstra (fraktsioonilise kuuluvuseta), Monika Panayotova, Sylvie Guillaume, Nadja Hirsch, Jean Lambert, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Marine Le Pen, Jacek Protasiewicz, Juan Fernando López Aguilar, Phil Bennion, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michael Cashman, Elisabeth Schroedter, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski, Elmar Brok, Glenis Willmott, Cecilia Wikström, Mara Bizzotto, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Karin Kadenbach, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Göncz, Nils Torvalds, Gunnar Hökmark, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marita Ulvskog, Ivailo Kalfin, Roger Helmer Ivailo Kalfini sõnavõtu kohta, Georgios Papanikolaou ja Cătălin Sorin Ivan.

ISTUNGI JUHATAJA: Jacek PROTASIEWICZ
asepresident

Sõna võtsid Franz Obermayr, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Cătălin Sorin Ivanile, kes vastas sellele, Csaba Őry, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Wojciech Michał Olejniczak ja Sergio Gaetano Cofferati.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Joanna Katarzyna Skrzydlewska, George Sabin Cutaş, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marije Cornelissen, Paweł Robert Kowal, Tadeusz Cymański, Dimitar Stoyanov, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Krisztina Morvai, Monika Flašíková Beňová, Piotr Borys ja Andrew Henry William Brons, kes esitasid sinist kaarti tõstes küsimused Dimitar Stoyanovile, kes neile vastas.

Sõna võtsid László Andor, Viviane Reding ja Dimitrios Kourkoulas.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen, Hélène Flautre ja Malika Benarab-Attou fraktsiooni Verts/ALE nimel vaba liikumise põhiõiguse järgimine ELis 2013/2960(RSP) (B7-0016/2014);

- Cornelia Ernst, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel vaba liikumise põhiõiguse järgimise kohta ELis 2013/2960(RSP) (B7-0023/2014);

- Renate Weber, Jolanta Emilia Hibner ja Metin Kazak fraktsiooni ALDE nimel vaba liikumise põhiõiguse järgimise kohts ELis 2013/2960(RSP) (B7-0024/2014);

- Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Csaba Őry, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Traian Ungureanu, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Joanna Katarzyna Skrzydlewska ja Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel vaba liikumise põhiõiguse järgimise kohta ELis 2013/2960(RSP) (B7-0025/2014);

- Timothy Kirkhope, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel liikumisvabaduse kohta 2013/2960(RSP) (B7-0026/2014);

- Sylvie Guillaume ja Juan Fernando López Aguilar fraktsiooni S&D nimel vaba liikumise põhiõiguse järgimine ELis 2013/2960(RSP) (B7-0027/2014).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.1.2014protokoll punkt 8.5.


16. Safe Harbori kokkuleppe tulevik riikliku julgeolekuagentuuri jälgimistegevuse kontekstis (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Safe Harbori kokkuleppe tulevik riikliku julgeolekuagentuuri jälgimistegevuse kontekstis (2013/2985(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (nõukogu eesistuja) ja Viviane Reding (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Claude Moraes fraktsiooni S&D nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Jan Philipp Albrecht fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Niki Tzavela fraktsiooni EFD nimel, ja Martin Ehrenhauser (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võtsid Viviane Reding ja Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Arutelu lõpetati.


17. ELi kodakondsuse müük (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ELi kodakondsuse müük (2013/2995(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (nõukogu eesistuja) ja Viviane Reding (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

ISTUNGI JUHATAJA: László SURJÁN
asepresident

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Kinga Göncz fraktsiooni S&D nimel, Jan Mulder fraktsiooni ALDE nimel, Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Morten Messerschmidt fraktsiooni EFD nimel, Daniël van der Stoep (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ana Gomes, Roberta Metsola, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Nuno Melo, Joseph Cuschieri, Renate Weber, Cristiana Muscardini, Carlos Coelho, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ana Gomes, Josef Weidenholzer, David Casa, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Joseph Cuschieri, Emine Bozkurt, Wim van de Camp, Marco Scurria, Krišjānis Kariņš, Davor Ivo Stier, Sebastian Valentin Bodu ja Seán Kelly.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Agustín Díaz de Mera García Consuegra, John Attard-Montalto, Ruža Tomašić, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Vytautas Landsbergis ja Marlene Mizzi.

Sõna võtsid Nuno Melo arutelu läbiviimise kohta, Claudette Abela Baldacchino arutelu teema kohta ja Ana Gomes isikliku avalduse tegemiseks seoses Carlos Coelho eelnenud sõnavõtuga.

Sõna võtsid Štefan Füle (komisjoni liige) ja Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Jean Lambert, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda ja Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel: ELi kodakondsuse müük (2013/2995(RSP)) (B7-0015/2014);

- Jan Mulder, Renate Weber ja Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel: ELi kodakondsuse müük (2013/2995(RSP)) (B7-0017/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa ja Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel: ELi kodakondsuse müük (2013/2995(RSP)) (B7-0028/2014);

- Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Marco Scurria ja Salvatore Iacolino fraktsiooni PPE nimel: ELi kodakondsuse müük (2013/2995(RSP)) (B7-0029/2014);

- Timothy Kirkhope ja Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel: ELi kodakondsuse müük (2013/2995(RSP)) (B7-0030/2014);

- Kinga Göncz ja Sylvie Guillaume fraktsiooni S&D nimel: ELi kodakondsuse müük (2013/2995(RSP)) (B7-0031/2014).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.1.2014protokoll punkt 8.6.


18. Serbia 2013. aasta eduaruanne - Kosovo integreerumine Euroopaga (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Serbia 2013. aasta eduaruanne (2013/2880(RSP)) - Kosovo integreerumine Euroopaga (2013/2881(RSP))

Dimitrios Kourkoulas Dimitrios Kourkoulas (nõukogu eesistuja) ja Štefan Füle (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Jelko Kacin fraktsiooni ALDE nimel, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel, ja György Schöpflin fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

Sõna võtsid Libor Rouček fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel, Andreas Mölzer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Bernd Posselt, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Georgios Koumoutsakos,Maria Eleni Koppa, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marije Cornelissen, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Krisztina Morvai, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Norica Nicolai, Lajos Bokros, Lorenzo Fontana, Eduard Kukan, Ana Gomes, Ivo Vajgl, Ruža Tomašić, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Davor Ivo Stier, Krzysztof Lisek, Boris Zala, Paweł Zalewski, Roberto Gualtieri, Kinga Gál, Tanja Fajon, Othmar Karas, Kinga Göncz, Davor Ivo Stier, Marusya Lyubcheva, Csaba Sógor, Tonino Picula ja Nadezhda Neynsky.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Dubravka Šuica, Izaskun Bilbao Barandica, Charalampos Angourakis, Andrej Plenković, Nikola Vuljanić, Jaroslav Paška, Anna Ibrisagic ja Eija-Riitta Korhola.

Sõna võtsid Štefan Füle ja Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

-Jelko Kacin väliskomisjoni nimel: Serbia 2013. aasta eduaruanne (2013/2880(RSP)) (B7-0006/2014).

- Ulrike Lunacek väliskomisjoni nimel: Kosovo integreerumine Euroopaga (2013/2881(RSP)) (B7-0004/2014).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.1.2014protokoll punkt 8.7.


19. Islandi 2012. aasta eduaruanne ja valimisjärgsed väljavaated (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Islandi 2012. aasta eduaruanne ja valimisjärgsed väljavaated (2013/2932(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (nõukogu eesistuja) ja Štefan Füle (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel ja Göran Färm fraktsiooni S&D nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Sõna võtsid Pat the Cope Gallagher fraktsiooni ALDE nimel, Indrek Tarand fraktsiooni Verts/ALE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Francisco José Millán Mon, Elena Băsescu ja Andrej Plenković.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eija-Riitta Korhola, Davor Ivo Stier ja Tonino Picula.

Sõna võtsid Štefan Füle ja Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Cristian Dan Preda väliskomisjoni nimel: Islandi 2012. aasta eduaruanne ja valimistejärgsed väljavaated (2013/2932(RSP)) (B7-0005/2014).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.1.2014protokoll punkt 8.9.


20. Olukord Lõuna-Sudaanis (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Lõuna-Sudaanis (2014/2512(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (nõukogu eesistuja) esines Catherine Ashtoni (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) nimel avaldusega.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel, Louis Michel fraktsiooni ALDE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mariya Gabriel, Ricardo Cortés Lastra ja Ana Gomes.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Davor Ivo Stier, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Tarja Cronberg ja Marie-Christine Vergiat.

Sõna võttis Dimitrios Kourkoulas.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen ja Robert Rochefort fraktsiooni ALDE nimel: Olukord Lõuna-Sudaanis (2014/2512(RSP)) (B7-0018/2014);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert ja Iñaki Irazabalbeitia Fernández fraktsiooni Verts/ALE nimel: Olukord Lõuna-Sudaanis (2014/2512(RSP)) (B7-0019/2014);

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah ja Joachim Zeller fraktsiooni PPE nimel: Olukord Lõuna-Sudaanis (2014/2512(RSP)) (B7-0020/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel: Olukord Lõuna-Sudaanis (2014/2512(RSP)) (B7-0021/2014);

- Isabella Lövin, Willy Meyer, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Sabine Wils ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel: Olukord Lõuna-Sudaanis (2014/2512(RSP)) (B7-0022/2014);

- Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari ja Pino Arlacchi fraktsiooni S&D nimel: Olukord Lõuna-Sudaanis (2014/2512(RSP)) (B7-0032/2014).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.1.2014protokoll punkt 8.10.


21. ELi ja Mehhiko vahelise vabakaubanduslepingu ajakohastamine - ELi ja Tšiili vabakaubanduslepingu ajakohastamine (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000115/2013), mille esitas(id) Vital Moreira ja George Sabin Cutaş rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel komisjonile: ELi ja Mehhiko vahelise majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitleva lepingu kaubandust käsitleva jaotise ajakohastamine (2013/2818(RSP)) (B7-0101/2014)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000148/2013), mille esitas(id) Vital Moreira ja María Auxiliadora Correa Zamora rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel komisjonile: EL-Tšiili: ühelt poolt EÜ ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahel sõlmitud kaubandust ja kaubandusküsimusi käsitlev assotsieerimisleping (2013/2988(RSP)) (B7-0103/2014)

Vital Moreira esitas küsimused.

Siim Kallas (komisjoni asepresident) vastas küsimustele.

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, George Sabin Cutaş fraktsiooni S&D nimel, Franziska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Pablo Zalba Bidegain, Ricardo Cortés Lastra, António Fernando Correia de Campos ja Nicole Sinclaire (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Elena Băsescu.

Sõna võttis Siim Kallas.

Arutelu lõpetati.


22. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 526.046/OJJE).


23. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.40.

Klaus Welle

Rainer Wieland

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika