Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 244kWORD 149k
Keskiviikko 15. tammikuuta 2014 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 4.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 5.Kreikan puheenjohtajakauden toimintaohjelma (keskustelu)
 6.Esityslistan muuttaminen
 7.Parlamentin kokoonpano
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 9.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 10.Äänestykset
  
10.1.Pysyvien valiokuntien toimivalta (äänestys)
  
10.2.Parlamentin vuoden 2015 istuntokalenteri (äänestys)
  
10.3.Neuvoston päätöksen 2007/124/EY, Euratom kumoaminen *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
10.4.EU:n ja Venäjän välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusiminen *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
10.5.Liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvot ja tekniset eritelmät * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
10.6.EU:n ja Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) suhteiden tulevaisuus (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
10.7.Ajopiirturit ja tieliikenteen sosiaalilainsäädäntö ***II (äänestys)
  
10.8.Käyttöoikeussopimusten tekeminen ***I (äänestys)
  
10.9.Julkiset hankinnat ***I (äänestys)
  
10.10.Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnat ***I (äänestys)
  
10.11.Tavaroiden ja palvelujen pääsy julkisten hankintojen markkinoille ***I (äänestys)
  
10.12.Hunaja ***I (äänestys)
  
10.13.Herkules III -ohjelma ja Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen ***I (äänestys)
  
10.14.Jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevat tilastot ***I (äänestys)
  
10.15.Luonnonvaraisiin eläimiin kohdistuvan rikollisuuden torjunta (äänestys)
  
10.16.Euroopan uudelleenteollistaminen kilpailukyvyn ja kestävyyden edistämiseksi (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 14.Tervetulotoivotukset
 15.Vapaan liikkuvuuden perusoikeuden kunnioittaminen EU:ssa (keskustelu)
 16.Turvasatamasopimuksen tulevaisuus NSA:n vakoilutapaukset huomioon ottaen (keskustelu)
 17.EU:n kansalaisuus myytävänä (keskustelu)
 18.Serbiaa koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus - Kosovon yhdentyminen Euroopan unioniin (keskustelu)
 19.Islantia koskeva vuoden 2012 edistymiskertomus ja vaalien jälkeiset näkymät (keskustelu)
 20.Etelä-Sudanin tilanne (keskustelu)
 21.EU:n ja Meksikon välisen vapaakauppasopimuksen uudistaminen - EU:n ja Chilen välisen vapaakauppasopimuksen uudistaminen (keskustelu)
 22.Seuraavan istunnon esityslista
 23.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.10.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat mietinnöt on vastaanotettu parlamentin valiokunnilta:

- Mietintö koskemattomuuden pidättämistä ja puolustamista koskevien Euroopan parlamentin työjärjestyksen määräysten muuttamisesta (2013/2031(REG)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Anneli Jäätteenmäki (A7-0012/2014)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Ranskalle soveltaa Guadeloupessa, Ranskan Guyanassa, Martiniquessa ja Réunionissa tuotetusta ”perinteisestä” rommista kannettaviin tiettyihin välillisiin veroihin alennettua verokantaa ja päätöksen 2007/659/EY muuttamisesta (COM(2013)0839 - C7-0488/2013 - 2013/0413(CNS)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A7-0013/2014)

- * Mietintö neuvoston suosituksesta Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä (N7-0002/2014 - C7-0010/2014 - 2014/0801(NLE)) – ECON-valiokunta - Esittelijä: Sharon Bowles (A7-0023/2014).


3. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)

Parlamentille on toimitettu seuraavat ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on ’valmistetun nanomateriaalin’ määritelmästä (C(2013)08887 – 2013/2997(DEA))
Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 12. joulukuuta 2013.
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 168/2013 täydentämisestä ympäristöominaisuuksia ja käyttövoimayksikön tehoa koskevien vaatimusten osalta ja asetuksen liitteen V muuttamisesta (C(2013)08954 – 2013/2999(DEA))
Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 16. joulukuuta 2013.
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien tyyppien määrittämiseksi (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))
Vastustamisen määräaika: kolme kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. joulukuuta 2013.
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON, JURI (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission delegoitu asetus yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteen III muuttamisesta (C(2013)09133 – 2013/3000(DEA))
Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. joulukuuta 2013.
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 täydentämisestä suojattuja alkuperänimityksiä, suojattuja maantieteellisiä merkintöjä ja aitoja perinteisiä tuotteita koskevien unionin tunnusten vahvistamisen sekä eräiden hankintaa koskevien sääntöjen, eräiden menettelysääntöjen ja eräiden täydentävien siirtymäsääntöjen osalta (C(2013)09144 – 2013/3003(DEA))
Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. joulukuuta 2013.
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa harjoitettavaa kumppanuutta koskevista eurooppalaisista käytännesäännöistä (C(2013)09651 – 2014/2508(DEA))
Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 7. tammikuuta 2014.
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI, EMPL (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission delegoitu asetus Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1316/2013 liitteen I muuttamisesta (C(2013)09690 – 2014/2509(DEA))
Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 7. tammikuuta 2014.
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE; TRAN (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla laitoksia koskevien omien varojen vaatimusten alalla (C(2013)09763 – 2014/2510(DEA))
Vastustamisen määräaika: yksi kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 7. tammikuuta 2014.
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Delegoitu säädös, jota on vastustettu:

- Komission delegoitu päätös julkisesti säännellyn palvelun käyttöehdoista Galileo-ohjelman mukaisesti perustetussa maailmanlaajuisessa satelliittinavigointijärjestelmässä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 1104/2011/EU tarkoitettujen yhteisten vähimmäisvaatimusten hyväksymisestä (C(2013)05661 – limite-asiakirja)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
Neuvosto on ilmaissut vastustavansa säädöstä 9. joulukuuta 2013.


4. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta kroatiankielisten vaara- ja turvalausekkeiden lisäämiseksi siihen ja sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen (D027409/04 - 2014/2528(RPS) - määräaika: 14/04/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta 1,4-diklooribentseenin osalta (D029121/03 - 2014/2502(RPS) - määräaika: 07/04/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: ITRE, IMCO (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission asetus tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteen II muuttamisesta (D029441/03 - 2014/2507(RPS) - määräaika: 07/04/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: AGRI (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission asetus siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä 3 päivänä marraskuuta 2011 annetun komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta (D029683/02 - 2014/2500(RPS) - määräaika: 07/04/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission päätös ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi vuodepatjoille (D029989/02 - 2014/2518(RPS) - määräaika: 09/04/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi vesikiertoisille lämmittimille (D029990/02 - 2014/2522(RPS) - määräaika: 11/04/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi sisä- ja ulkomaaleille ja -lakoille (D029991/02 - 2014/2527(RPS) - määräaika: 14/04/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi paperin jatkojalosteille (D029992/02 - 2014/2524(RPS) - määräaika: 11/04/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös sähkökäyttöisiä, kaasukäyttöisiä ja absorptiolämpöpumppuja koskevan päätöksen 2007/742/EY muuttamisesta (D029994/02 - 2014/2520(RPS) - määräaika: 10/04/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus asetuksen (EU) N:o 823/2012 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineiden etoksisulfuroni, oksadiargyyli ja warfariini hyväksynnän päättymispäivästä (D030330/02 - 2013/2993(RPS) - määräaika: 12/02/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: AGRI, IMCO (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse foramsulfuronin, atsimsulfuronin, jodosulfuronin, oksasulfuronin, mesosulfuronin, flatsasulfuronin, imatsosulfuronin, propamokarbin, bifenatsaatin, klooriprofaamin ja tiobenkarbin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D030498/02 - 2014/2519(RPS) - määräaika: 10/03/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus poikkeuksen myöntämisestä asetuksen (EY) N:o 852/2004 liitteen II tiettyihin säännöksiin, jotka koskevat nestemäisessä muodossa olevien öljyjen ja rasvojen merikuljetuksia (D030733/02 - 2014/2526(RPS) - määräaika: 14/04/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista annetun asetuksen (EU) N:o 10/2011 muuttamisesta (D030938/03 - 2013/2998(RPS) - määräaika: 14/02/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista annetun asetuksen (EU) N:o 10/2011 espanjankielisen toisinnon oikaisemisesta (D030941/02 - 2014/2521(RPS) - määräaika: 10/04/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus asetuksen (EU) N:o 1031/2010 muuttamisesta erityisesti vuosina 2013-2020 huutokaupattavien kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien määrän vahvistamiseksi (D031326/02 - 2014/2523(RPS) - määräaika: 11/04/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 50 artikla)


5. Kreikan puheenjohtajakauden toimintaohjelma (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Kreikan puheenjohtajakauden toimintaohjelma (2013/2629(RSP))

Antonis Samaras (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Martin Callanan ECR-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Nicole Sinclaire ja Marietta Giannakou.

Puhetta johti
varapuhemies Anni PODIMATA

Puheenvuorot: Sylvana Rapti, Anneli Jäätteenmäki, Bas Eickhout, Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Niki Tzavela, Nick Griffin, Herbert Reul, Elisa Ferreira, Alexander Graf Lambsdorff, Nikos Chrysogelos, Evžen Tošenovský, Georgios Toussas, Lorenzo Fontana, Hans-Peter Martin, Corien Wortmann-Kool, Bernd Lange, Cecilia Wikström, Marina Yannakoudakis, Mario Borghezio, Raffaele Baldassarre, Sophocles Sophocleous, Sophia in 't Veld, Philip Claeys, Jean-Pierre Audy, Juan Fernando López Aguilar, Andrew Duff, Danuta Maria Hübner, Catherine Trautmann, Lívia Járóka, Saïd El Khadraoui, Paulo Rangel, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Sergio Gaetano Cofferati, Othmar Karas, Dubravka Šuica, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Frank Engel, Mairead McGuinness ja Marietta Giannakou.

Puheenvuorot: Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) ja Antonis Samaras.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


6. Esityslistan muuttaminen

Puheenvuorot: Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (neuvoston puheenjohtaja), Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) ja Michael Theurer (CONT-valiokunnan puheenjohtaja) esittelivät näiden kolmen toimielimen yhteisen julkilausuman, joka koskee vastuuvapauden myöntämistä erikseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitetuille julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuville elimille (julkilausuman teksti löytyy 15. tammikuuta 2014 pidetyn istunnon sanatarkoista istuntoselityksistä).

Neuvoston ja komission lausumien jälkeen Michael Theurer pyysi CONT-valiokunnan puolesta, että äänestys työjärjestyksen 87 a artiklan 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetystä päätöslauselmaesityksestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetusta komission delegoidusta asetuksesta (EU) N:o .../... [2013/2863(DEA)] (B7-0002/2014) poistetaan torstain 16. tammikuuta 2014 esityslistalta.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.


7. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Tšekin viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Vĕra Flasarová on nimitetty parlamentin jäseneksi Vladimír Remekin tilalle 13. tammikuuta 2014 alkaen.

Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 7 artiklan 1 kohdan ja työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti parlamentti merkitsi tiedoksi Vĕra Flasarován nimityksen 13. tammikuuta 2014 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Vĕra Flasarová osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


8. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti GUE/NGL-ryhmän pyynnöstä seuraavat nimitykset:

BUDG-valiokunta: Vĕra Flasarová

valtuuskunta EU:n ja Venäjän välisessä parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa: Vĕra Flasarová.


9. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Artur Zasada on lähtenyt PPE-ryhmästä ja liittynyt ECR-ryhmän jäseneksi 9. tammikuuta 2014 alkaen.

°
° ° °

Jean-Pierre Audy käytti puheenvuoron Bulgariassa sattuneesta välikohtauksesta. Puhemies merkitsi asian tiedoksi.


10. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


10.1. Pysyvien valiokuntien toimivalta (äänestys)

Puheenjohtajakokouksen ehdotus

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0018)

Puheenvuorot:

Elmar Brok esitti tarkistukseen 4 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Doris Pack esitti XV jakson otsikkoon suullisen tarkistuksen. Koska yli 40 jäsentä vastusti sitä, sitä ei hyväksytty.


10.2. Parlamentin vuoden 2015 istuntokalenteri (äänestys)

Parlamentin vuoden 2015 istuntokalenteri: ks. puheenjohtajakokouksen ehdotus (istunnon pöytäkirja 13.1.2014, kohta 4)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

Puheenvuorot:

Pervenche Berès menettelystä, jota sovellettiin laadittaessa puheenjohtajakokouksen ehdotusta parlamentin vuoden 2015 istuntokalenterista;

Ashley Fox tarkistuksesta 1; hän pyysi myös, että asia palautetaan puheenjohtajakokouksen käsiteltäväksi;

Edward McMillan-Scott, joka pyysi, että äänestystä lykätään helmikuun 2014 istuntojaksolle.

Martin Callanan, joka kannatti tätä pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.


10.3. Neuvoston päätöksen 2007/124/EY, Euratom kumoaminen *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi terrorismin ja muiden turvallisuuteen liittyvien riskien ennalta ehkäisyä, torjuntavalmiutta ja niiden seurausten hallintaa koskevan erityisohjelman perustamisesta kaudelle 2007–2013 osana turvallisuutta ja vapauksien suojelua koskevaa yleisohjelmaa tehdyn päätöksen 2007/124/EY, Euratom kumoamisesta [15187/2013 - C7-0418/2013- 2013/0281(APP)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar (A7-0432/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0019)

Parlamentti hyväksyi esityksen neuvoston päätökseksi.


10.4. EU:n ja Venäjän välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusiminen *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation hallituksen välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta [13152/2013 - C7-0370/2013- 2013/0282(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Amalia Sartori (A7-0473/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0020)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen uusimiselle.


10.5. Liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvot ja tekniset eritelmät * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä (uudelleenlaadittu teksti) [COM(2013)0184 - C7-0132/2013- 2013/0096(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Jean-Paul Gauzès (A7-0479/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0021)


10.6. EU:n ja Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) suhteiden tulevaisuus (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö EU:n ja Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) suhteiden tulevaisuudesta [2013/2148(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Reinhard Bütikofer (A7-0441/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0022)

Puheenvuoro:

Reinhard Bütikofer (esittelijä).


10.7. Ajopiirturit ja tieliikenteen sosiaalilainsäädäntö ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta [11532/4/2013 - C7-0410/2013- 2011/0196(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0471/2013)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P7_TA(2014)0023)


10.8. Käyttöoikeussopimusten tekeminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi käyttöoikeussopimusten tekemisestä [COM(2011)0897 - C7-0004/2012- 2011/0437(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Philippe Juvin (A7-0030/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0024)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0024)


10.9. Julkiset hankinnat ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisista hankinnoista [COM(2011)0896 - C7-0006/2012- 2011/0438(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0025)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0025)


10.10. Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnat ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista [COM(2011)0895 - C7-0007/2012- 2011/0439(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Marc Tarabella (A7-0034/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0026)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0026)


10.11. Tavaroiden ja palvelujen pääsy julkisten hankintojen markkinoille ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsystä unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen alalla sekä unionin tavaroiden ja palvelujen kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille pääsyä koskevia neuvotteluja tukevista menettelyistä [COM(2012)0124 - C7-0084/2012- 2012/0060(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Daniel Caspary (A7-0454/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0027)

Daniel Caspary (esittelijä) ehdotti luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi toimitettavan äänestyksen lykkäämistä työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen. Asia katsotaan palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.


10.12. Hunaja ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi hunajasta annetun neuvoston direktiivin 2001/110/EY muuttamisesta [COM(2012)0530 - C7-0304/2012- 2012/0260(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Julie Girling (A7-0440/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0028)

Julie Girling (esittelijä) ehdotti luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi toimitettavan äänestyksen lykkäämistä työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen. Asia katsotaan palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.

Puheenvuorot:

Alojz Peterle ja John Stuart Agnew ennen äänestystä.


10.13. Herkules III -ohjelma ja Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Herkules III -ohjelmasta Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisen alalla toteutettavien toimien tukemiseksi [COM(2011)0914 - C7-0513/2011- 2011/0454(COD)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0385/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0029)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0029)

Puheenvuorot:

Inés Ayala Sender ennen äänestystä.


10.14. Jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevat tilastot ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 638/2004 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtämisestä komissiolle tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi, tullihallinnolta saatavien tietojen toimittamiseksi, salassapidettävien tietojen vaihtamiseksi jäsenvaltioiden välillä ja tilastollisen arvon määrittelemiseksi [COM(2013)0578 - C7-0242/2013- 2013/0278(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Hans-Peter Martin (A7-0457/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0030)

Hans-Peter Martin (esittelijä) ehdotti luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi toimitettavan äänestyksen lykkäämistä työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen. Asia katsotaan palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.


10.15. Luonnonvaraisiin eläimiin kohdistuvan rikollisuuden torjunta (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0013/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0031)


10.16. Euroopan uudelleenteollistaminen kilpailukyvyn ja kestävyyden edistämiseksi (äänestys)

Mietintö Euroopan uudelleenteollistamisesta kilpailukyvyn ja kestävyyden edistämiseksi [2013/2006(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Reinhard Bütikofer (A7-0464/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0032)


11. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Suositus toiseen käsittelyyn Silvia-Adriana Ţicău A7-0471/2013
Ismail Ertug, Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Jim Higgins, Marino Baldini, Dieter-Lebrecht Koch, Andrej Plenković, Daniel Hannan ja Syed Kamall

Mietintö Philippe Juvin - A7-0030/2013
Petru Constantin Luhan, Sandra Petrović Jakovina, Ruža Tomašić, María Irigoyen Pérez, Dubravka Šuica, Jim Higgins, Andrej Plenković, Daniel Hannan ja Syed Kamall

Mietintö Marc Tarabella - A7-0007/2013
Petru Constantin Luhan, Rosa Estaràs Ferragut, Cristina Gutiérrez-Cortines, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo, Jim Higgins, Ivana Maletić, Daniel Hannan ja Syed Kamall

Mietintö Marc Tarabella - A7-0034/2013
Dubravka Šuica, Sirpa Pietikäinen ja Syed Kamall

Mietintö Daniel Caspary - A7-0454/2013
Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Bendt Bendtsen, Adam Bielan, Charles Tannock, Ivana Maletić, Piotr Borys, Andrej Plenković ja Syed Kamall

Mietintö Julie Girling - A7-0440/2013
Marino Baldini, Charles Tannock, Roberta Angelilli, Csaba Sógor, Sirpa Pietikäinen, Miroslav Mikolášik, Giommaria Uggias, Davor Ivo Stier, Piotr Borys, Daniel Hannan, Syed Kamall ja Martin Kastler

Mietintö Monica Luisa Macovei - A7-0385/2012
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Oleg Valjalo, Ivana Maletić ja Andrej Plenković

Mietintö Hans-Peter Martin - A7-0457/2013
Dubravka Šuica, Ivana Maletić ja Charles Tannock

Äänestysselitysten antamista jatketaan huomisessa istunnossa torstaina 16. tammikuuta 2014.


12. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä "Séance en direct" -sivustolla kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 14.45 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

13. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


14. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Korean tasavallan kansalliskokouksen valtuuskunnan, jota johti S.E. Mikyung Lee.


15. Vapaan liikkuvuuden perusoikeuden kunnioittaminen EU:ssa (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Vapaan liikkuvuuden perusoikeuden kunnioittaminen EU:ssa (2013/2960(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (neuvoston puheenjohtaja), Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) ja László Andor (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Marian-Jean Marinescu PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sarah Ludford, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Francesco Enrico Speroni EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Auke Zijlstra, Monika Panayotova, Sylvie Guillaume, Nadja Hirsch, Jean Lambert, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Marine Le Pen, Jacek Protasiewicz, Juan Fernando López Aguilar, Phil Bennion, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michael Cashman, Elisabeth Schroedter, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski, Elmar Brok, Glenis Willmott, Cecilia Wikström, Mara Bizzotto, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Karin Kadenbach, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Göncz, Nils Torvalds, Gunnar Hökmark, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marita Ulvskog, Ivailo Kalfin, Roger Helmer Ivailo Kalfinin puheenvuorosta, Georgios Papanikolaou ja Cătălin Sorin Ivan.

Puhetta johti
varapuhemies Jacek PROTASIEWICZ

Puheenvuorot: Franz Obermayr esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Cătălin Sorin Ivanille, joka vastasi kysymykseen, Csaba Őry, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Wojciech Michał Olejniczak ja Sergio Gaetano Cofferati.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, George Sabin Cutaş, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marije Cornelissen, Paweł Robert Kowal, Tadeusz Cymański, Dimitar Stoyanov, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Krisztina Morvai, Monika Flašíková Beňová, Piotr Borys ja Andrew Henry William Brons, jotka esittivät Dimitar Stoyanoville sinistä korttia nostamalla kysymykset, joihin tämä vastasi.

Puheenvuorot: László Andor, Viviane Reding, ja Dimitrios Kourkoulas.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen, Hélène Flautre ja Malika Benarab-Attou Verts/ALE-ryhmän puolesta vapaata liikkuvuutta koskevan perusoikeuden kunnioittamisesta EU:ssa (2013/2960(RSP)) (B7-0016/2014)

- Cornelia Ernst, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta vapaata liikkuvuutta koskevan perusoikeuden kunnioittamisesta EU:ssa (2013/2960(RSP)) (B7-0023/2014)

- Renate Weber, Jolanta Emilia Hibner ja Metin Kazak ALDE-ryhmän puolesta vapaata liikkuvuutta koskevan perusoikeuden kunnioittamisesta EU:ssa (2013/2960(RSP)) (B7-0024/2014)

- Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Csaba Őry, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Traian Ungureanu, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Joanna Katarzyna Skrzydlewska ja Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta vapaata liikkuvuutta koskevan perusoikeuden kunnioittamisesta EU:ssa (2013/2960(RSP)) (B7-0025/2014)

- Timothy Kirkhope, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta vapaasta liikkuvuudesta (2013/2960(RSP)) (B7-0026/2014)

- Sylvie Guillaume ja Juan Fernando López Aguilar S&D-ryhmän puolesta vapaata liikkuvuutta koskevan perusoikeuden kunnioittamisesta EU:ssa 2013/2960(RSP) (B7-0027/2014).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.1.2014, kohta 8.5.


16. Turvasatamasopimuksen tulevaisuus NSA:n vakoilutapaukset huomioon ottaen (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Turvasatamasopimuksen tulevaisuus NSA:n vakoilutapaukset huomioon ottaen (2013/2985(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (neuvoston puheenjohtaja) ja Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Claude Moraes S&D-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Niki Tzavela EFD-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Martin Ehrenhauser.

Puheenvuorot: Viviane Reding ja Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. EU:n kansalaisuus myytävänä (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n kansalaisuus myytävänä (2013/2995(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (neuvoston puheenjohtaja) ja Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puhetta johti
varapuhemies László SURJÁN

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Kinga Göncz S&D-ryhmän puolesta, Jan Mulder ALDE-ryhmän puolesta, Roberts Zīle ECR-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Morten Messerschmidt EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Daniël van der Stoep, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ana Gomes, Roberta Metsola, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Nuno Melo, Joseph Cuschieri, Renate Weber, Cristiana Muscardini, Carlos Coelho, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ana Gomes, Josef Weidenholzer, David Casa, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Joseph Cuschieri, Emine Bozkurt, Wim van de Camp, Marco Scurria, Krišjānis Kariņš, Davor Ivo Stier, Sebastian Valentin Bodu ja Seán Kelly.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, John Attard-Montalto, Ruža Tomašić, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Vytautas Landsbergis ja Marlene Mizzi.

Puheenvuorot: Nuno Melo keskustelun kulusta ja Claudette Abela Baldacchino keskustelun aiheesta sekä Ana Gomes, joka antoi henkilökohtaisen lausuman Carlos Coelhon edellisen puheenvuoron johdosta.

Puheenvuorot: Štefan Füle (komission jäsen) ja Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Jean Lambert, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda ja Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta unionin kansalaisuuden myymisestä (2013/2995(RSP)) (B7-0015/2014)

- Jan Mulder, Renate Weber ja Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta unionin kansalaisuuden myymisestä (2013/2995(RSP)) (B7-0017/2014)

- Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta unionin kansalaisuuden myymisestä (2013/2995(RSP)) (B7-0028/2014)

- Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Marco Scurria ja Salvatore Iacolino PPE-ryhmän puolesta unionin kansalaisuuden myymisestä (2013/2995(RSP)) (B7-0029/2014)

- Timothy Kirkhope ja Roberts Zīle ECR-ryhmän puolesta unionin kansalaisuuden myymisestä (2013/2995(RSP)) (B7-0030/2014)

- Kinga Göncz ja Sylvie Guillaume S&D-ryhmän puolesta unionin kansalaisuuden myymisestä (2013/2995(RSP)) (B7-0031/2014).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.1.2014, kohta 8.6.


18. Serbiaa koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus - Kosovon yhdentyminen Euroopan unioniin (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Serbiaa koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus (2013/2880(RSP)) - Kosovon yhdentyminen Euroopan unioniin (2013/2881(RSP))

Dimitrios Kourkoulas Dimitrios Kourkoulas (neuvoston puheenjohtaja) ja Štefan Füle (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Jelko Kacin ALDE-ryhmän puolesta, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta ja György Schöpflin PPE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

Puheenvuorot: Libor Rouček S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Bernd Posselt, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Georgios Koumoutsakos, Maria Eleni Koppa, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marije Cornelissen, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Krisztina Morvai, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Norica Nicolai, Lajos Bokros, Lorenzo Fontana, Eduard Kukan, Ana Gomes, Ivo Vajgl, Ruža Tomašić, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Davor Ivo Stier, Krzysztof Lisek, Boris Zala, Paweł Zalewski, Roberto Gualtieri, Kinga Gál, Tanja Fajon, Othmar Karas, Kinga Göncz, Davor Ivo Stier, Marusya Lyubcheva, Csaba Sógor, Tonino Picula ja Nadezhda Neynsky.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Dubravka Šuica, Izaskun Bilbao Barandica, Charalampos Angourakis, Andrej Plenković, Nikola Vuljanić, Jaroslav Paška, Anna Ibrisagic ja Eija-Riitta Korhola.

Puheenvuorot: Štefan Füle ja Dimitrios Kourkoulas.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Jelko Kacin ulkoasiainvaliokunnan puolesta Serbiaa koskevasta vuoden 2013 edistymiskertomuksesta (2013/2880(RSP)) (B7-0006/2014)

- Ulrike Lunacek ulkoasiainvaliokunnan puolesta Kosovon yhdentymisestä Euroopan unioniin (2013/2881(RSP)) (B7-0004/2014).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.1.2014, kohta 8.7.


19. Islantia koskeva vuoden 2012 edistymiskertomus ja vaalien jälkeiset näkymät (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Islantia koskeva vuoden 2012 edistymiskertomus ja vaalien jälkeiset näkymät (2013/2932(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (neuvoston puheenjohtaja) ja Štefan Füle (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta ja Göran Färm S&D-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

Puheenvuorot: Pat the Cope Gallagher ALDE-ryhmän puolesta, Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Francisco José Millán Mon, Elena Băsescu ja Andrej Plenković.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Eija-Riitta Korhola, Davor Ivo Stier ja Tonino Picula.

Puheenvuorot: Štefan Füle ja Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Cristian Dan Preda ulkoasiainvaliokunnan puolesta Islantia koskevasta vuoden 2012 edistymiskertomuksesta ja vaalien jälkeisistä näkymistä (2013/2932(RSP)) (B7-0005/2014).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.1.2014, kohta 8.9.


20. Etelä-Sudanin tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Etelä-Sudanin tilanne (2014/2512(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman Catherine Ashtonin (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) puolesta.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Véronique De Keyser S&D-ryhmän puolesta, Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mariya Gabriel, Ricardo Cortés Lastra ja Ana Gomes.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Davor Ivo Stier, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Tarja Cronberg ja Marie-Christine Vergiat.

Dimitrios Kourkoulas käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen ja Robert Rochefort ALDE-ryhmän puolesta Etelä-Sudanin tilanteesta 2014/2512(RSP) (B7-0018/2014)

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert ja Iñaki Irazabalbeitia Fernández Verts/ALE-ryhmän puolesta Etelä-Sudanin tilanteesta 2014/2512(RSP) (B7-0019/2014)

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah ja Joachim Zeller PPE-ryhmän puolesta Etelä-Sudanin tilanteesta 2014/2512(RSP) (B7-0020/2014)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta Etelä-Sudanin tilanteesta 2014/2512(RSP) (B7-0021/2014)

- Isabella Lövin, Willy Meyer, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Sabine Wils ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta Etelä-Sudanin tilanteesta 2014/2512(RSP) (B7-0022/2014)

- Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari ja Pino Arlacchi S&D-ryhmän puolesta Etelä-Sudanin tilanteesta 2014/2512(RSP) (B7-0032/2014).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.1.2014, kohta 8.10.


21. EU:n ja Meksikon välisen vapaakauppasopimuksen uudistaminen - EU:n ja Chilen välisen vapaakauppasopimuksen uudistaminen (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000115/2013): Vital Moreira ja George Sabin Cutaş kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopan unionin ja Meksikon taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen kauppaa koskevan osaston uudistaminen (2013/2818(RSP)) (B7-0101/2014)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000148/2013): Vital Moreira ja María Auxiliadora Correa Zamora kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta komissiolle: EU ja Chile: kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan sopimuksen tekeminen EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välillä (2013/2988(RSP)) (B7-0103/2014)

Vital Moreira esitteli kysymykset.

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymyksiin.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, George Sabin Cutaş S&D-ryhmän puolesta, Franziska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Pablo Zalba Bidegain, Ricardo Cortés Lastra, António Fernando Correia de Campos ja sitoutumaton Nicole Sinclaire.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu.

Siim Kallas käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


22. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 526.046/OJJE).


23. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.40.

Klaus Welle

Rainer Wieland

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö