Indeks 
Zapisnik
PDF 243kWORD 178k
Srijeda, 15. siječnja 2014. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Podnošenje dokumenata
 3.Delegirani akti (članak 87.a Poslovnika)
 4.Provedbene mjere (članak 88. Poslovnika)
 5.Program aktivnosti grčkog predsjedništva (rasprava)
 6.Izmjena dnevnog reda
 7.Sastav Parlamenta
 8.Sastav odbora i izaslanstava
 9.Sastav klubova zastupnika
 10.Glasovanje
  
10.1.Ovlasti i nadležnosti stalnih odbora (glasovanje)
  
10.2.Kalendar sjednica Parlamenta za 2015. godinu (glasovanje)
  
10.3.Stavljanje izvan snage Odluke Vijeća 2007/124/EZ, Euratom *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
10.4.Obnova Sporazuma o suradnji u području znanosti i tehnologije između EU-a i Rusije *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
10.5.Apoeni i tehnički parametri kovanica eura namijenjenih za stavljanje u optjecaj * (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
10.6.Budućnost odnosa EU-a i ASEAN-a (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
10.7.Tahografi i socijalno zakonodavstvo u vezi s cestovnim prometom ***II (glasovanje)
  
10.8.Dodjela ugovora o koncesiji ***I (glasovanje)
  
10.9.Javna nabava ***I (glasovanje)
  
10.10.Javna nabava subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga ***I (glasovanje)
  
10.11.Pristup robe i usluga tržištima javne nabave ***I (glasovanje)
  
10.12.Med ***I (glasovanje)
  
10.13.Program „Hercule III.” i zaštita financijskih interesa Europske unije ***I (glasovanje)
  
10.14.Statistika u vezi s robnom razmjenom između država članica ***I (glasovanje)
  
10.15.Borba protiv kaznenih djela povezanih s divljom florom i faunom (glasovanje)
  
10.16.Reindustrijalizacija Europe u svrhu promicanja konkurentnosti i održivosti (glasovanje)
 11.Obrazloženja glasovanja
 12.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 13.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 14.Dobrodošlica
 15.Poštovanje temeljnih prava slobodnog kretanja u EU-u (rasprava)
 16.Budućnost Sporazuma o sigurnoj luci u svjetlu afere u vezi s američkom Agencijom za nacionalnu sigurnost (rasprava)
 17.Građanstvo Europske unije na prodaju (rasprava)
 18.Izvješće o napretku Srbije za 2013. godinu - Proces europske integracije Kosova (rasprava)
 19.Izvješće o napretku Islanda i poslijeizbornim perspektivama za 2012. (rasprava)
 20.Situacija u Južnom Sudanu (rasprava)
 21.Modernizacija Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Meksika - Modernizacija Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Čilea (rasprava)
 22.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 23.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:10 h.


2. Podnošenje dokumenata

Odbori Parlamenta podnijeli su sljedeća izvješća:

- Izvješće o izmjeni Poslovnika Europskog parlamenta o ukidanju i zaštiti imuniteta parlamentarnog zastupnika (2013/2031(REG)) – Odbor AFCO - Izvjestiteljica: Anneli Jäätteenmäki (A7-0012/2014)

- * Izvješće o prijedlogu Odluke Vijeća o odobravanju Francuskoj da primijeni snižene stope određenih neizravnih poreza na „tradicionalni” rum proizveden u Guadeloupeu, Francuskoj Gijani, Martiniqueu i Réunionu te o izmjeni Odluke 2007/659/EZ (COM(2013)0839 - C7-0488/2013 - 2013/0413(CNS)) – Odbor REGI - Izvjestiteljica: Danuta Maria Hübner (A7-0013/2014)

- * Izvješće o preporuci Vijeća u vezi s imenovanjem članice izvršnog odbora Europske središnje banke (N7-0002/2014 - C7-0010/2014 - 2014/0801(NLE)) – Odbor ECON - Izvjestiteljica: Sharon Bowles (A7-0023/2014)


3. Delegirani akti (članak 87.a Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br.1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o informiranju potrošača o hrani u pogledu definicije „proizvedenih nanomaterijala” (C(2013)08887 – 2013/2997(DEA))
Rok za prigovor: dva mjeseci od dana primitka, 12. prosinca 2013.
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana Uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br.168/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za utjecaj na okoliš i učinak pogonske jedinice za vozila na dva ili tri kotača i četverocikle i o izmjeni njezina Priloga V. (C(2013)08954 – 2013/2999(DEA))
Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 16. prosinca 2013.
upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju vrste upravitelja alternativnih investicijskih fondova (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))
Rok za prigovor: tri mjeseca od dana primitka, 17. prosinca 2013.
upućeno nadležnim odborima: ECON , JURI (članak 50. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) br. 978/2012 o primjeni sustava općih carinskih povlastica (C(2013)09133 – 2013/3000(DEA))
Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 17. prosinca 2013.
upućeno nadležnom odbora:upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na utvrđivanje simbola Unije za zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalne specijalitete i s obzirom na određena pravila o podrijetlu, određena pravila postupka i određena dodatna prijelazna pravila (C(2013)09144 – 2013/3003(DEA))
Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 18. prosinca 2013.
upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o europskom kodeksu ponašanja za partnerstvo u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova (C(2013)09651 – 2014/2508(DEA))
Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 7. siječnja 2014.
upućeno nadležnim odborima:upućeno nadležnom odboru: REGI, EMPL (članak 50. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) br.1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe (C(2013)09690 – 2014/2509(DEA))
Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 7. siječnja 2014.
upućeno nadležnim odborima:upućeno nadležnom odboru: ITRE; TRAN (članak 50. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br.575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za kapitalne zahtjeve za institucije (C(2013)09763 – 2014/2510(DEA))
Rok za prigovor: mjesec dana od dana primitka, 7. siječnja 2014.
upućeno nadležnom odboru:upućeno nadležnom odboru: ECON

(Ovaj dokument trenutačno nije dostupan na svim jezicima.)

Delegirani akt za koji je iznesen prigovor:

- Delegirana odluka Komisije o donošenju zajedničkih minimalnih normi iz Odluke br. 1104/2011/EU Europskog parlamenta i Vijeća o načinima pristupa reguliranoj javnoj usluzi koju nudi svjetski radionavigacijski sustav programa Galileo (C(2013)05661 – ograničeni dok.)
upućeno nadležnom odboru: ITRE
Vijeće je svoje prigovore iznijelo 9. prosinca 2013.


4. Provedbene mjere (članak 88. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, za potrebe unosa oznaka upozorenja i obavijesti na hrvatskom jeziku i njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (D027409/04 - 2014/2528(RPS) - rok: 14/04/2014)
upućeno nadležni: ENVI (članak 50. Poslovnika)
mišljenje: IMCO (članak 50. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu 1,4-diklorobenzena (D029121/03 - 2014/2502(RPS) - rok: 07/04/2014)
upućeno nadležni: ENVI (članak 50. Poslovnika)
mišljenje: ITRE, IMCO (članak 50. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označavanju i zaštiti zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića (D029441/03 - 2014/2507(RPS) - rok: 07/04/2014)
upućeno nadležni: ENVI (članak 50. Poslovnika)
mišljenje: AGRI (članak 50. Poslovnika)

- Nacrt Uredbe Komisije o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011 od 3. studenoga 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu (D029683/02 - 2014/2500(RPS) - rok: 07/04/2014)
upućeno nadležni: TRAN

- Odluka Komisije o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za madrace (D029989/02 - 2014/2518(RPS) - rok: 09/04/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Odluka Komisije o utvrđivanju mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za grijače u vodnim sustavima (D029990/02 - 2014/2522(RPS) - rok: 11/04/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Odluka Komisije o utvrđivanju ekoloških kriterija za dodjelu znaka za okoliš EU-a za boje i lakove za unutarnju i vanjsku primjenu (D029991/02 - 2014/2527(RPS) - rok: 14/04/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Odluka Komisije o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za proizvode od prerađenog papira (D029992/02 - 2014/2524(RPS) - rok: 11/04/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Odluka Komisije o izmjeni Odluke 2007/742/EZ o električnim, plinskim ili apsorpcijskim plinskim toplinskim crpkama (D029994/02 - 2014/2520(RPS) - rok: 10/04/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 823/2012 u pogledu datuma isteka odobrenja aktivnih tvari etoksisulfurona, oksadiargila i varfarina (D030330/02 - 2013/2993(RPS) - rok: 12/02/2014)
upućeno nadležni: ENVI (članak 50. Poslovnika)
mišljenje: AGRI, IMCO (članak 50. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za foramsulfuron, azimsulfuron, jodosulfuron, oksasulfuron, mezosulfuron, flazasulfuron, imazosulfuron, propamokarb, bifenazat, klorprofam i tiobenkarb u određenim proizvodima ili na njima (D030498/02 - 2014/2519(RPS) - rok: 10/03/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o odobravanju odstupanja od određenih odredaba Priloga II. Uredbi (EZ) br. 852/2004 u vezi s prijevozom tekućih ulja i masti morem (D030733/02 - 2014/2526(RPS) - rok: 14/04/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 10/2011 o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (D030938/03 - 2013/2998(RPS) - rok: 14/02/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o ispravku španjolske inačice Uredbe (EU) br. 10/2011 o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (D030941/02 - 2014/2521(RPS) - rok: 10/04/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 1031/2010, posebno radi utvrđivanja količina emisijskih jedinica stakleničkih plinova za prodaju na dražbi u razdoblju 2013. – 2020. (D031326/02 - 2014/2523(RPS) - rok: 11/04/2014)
upućeno nadležni: ENVI (članak 50. Poslovnika)
mišljenje: ITRE (članak 50. Poslovnika)


5. Program aktivnosti grčkog predsjedništva (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Program aktivnosti grčkog predsjedništva (2013/2629(RSP))

Antonis Samaras (predsjedatelj Vijeća) i José Manuel Barroso (predsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Joseph Daul u ime kluba PPE, Hannes Swoboda u ime kluba S&D, Guy Verhofstadt u ime kluba ALDE, Rebecca Harms u ime kluba Verts/ALE, Martin Callanan u ime kluba ECR, Gabriele Zimmer u ime kluba GUE/NGL, Nigel Farage u ime kluba EFD, Nicole Sinclaire, nezavisna zastupnica, i Marietta Giannakou.

PREDSJEDA: Anni PODIMATA
potpredsjednica

Govorili su: Sylvana Rapti, Anneli Jäätteenmäki, Bas Eickhout, Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Niki Tzavela, Nick Griffin, Herbert Reul, Elisa Ferreira, Alexander Graf Lambsdorff, Nikos Chrysogelos, Evžen Tošenovský, Georgios Toussas, Lorenzo Fontana, Hans-Peter Martin, Corien Wortmann-Kool, Bernd Lange, Cecilia Wikström, Marina Yannakoudakis, Mario Borghezio, Raffaele Baldassarre, Sophocles Sophocleous, Sophia in 't Veld, Philip Claeys, Jean-Pierre Audy, Juan Fernando López Aguilar, Andrew Duff, Danuta Maria Hübner, Catherine Trautmann, Lívia Járóka, Saïd El Khadraoui, Paulo Rangel, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Sergio Gaetano Cofferati, Othmar Karas, Dubravka Šuica, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Frank Engel, Mairead McGuinness i Marietta Giannakou.

Govorili su: Maroš Šefčovič (potpredsjednik Komisije) i Antonis Samaras.

Rasprava je zaključena.


6. Izmjena dnevnog reda

Govorili su: Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (predsjedatelj Vijeća), Maroš Šefčovič (potpredsjednik Komisije) i Michael Theurer (predsjednik Odbora CONT), kako bi predstavili izjavu te tri institucije o odvojenoj razrješnici tijelima javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (za tekst izjave vidi doslovno izvješće s rasprava od 15. siječnja 2014).

Nakon izjava Vijeća i Komisije Michael Theurer u ime Odbora CONT traži da se s dnevnog reda od četvrtka, 16. siječnja 2014. povuče glasovanje o prijedlogu rezolucije podnesenom u skladu s člankom 87.a stavkom 3. Uredbe o delegiranoj uredbi (EU) br. ... / ... Komisije od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva navedena u članku 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća [2013/2863(DEA)] (B7-0002/2014).

Parlament odobrava taj zahtjev.


7. Sastav Parlamenta

Nadležna češka tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Vĕre Flasarove umjesto Vladimíra Remeka na mjesto zastupnice Europskog parlamenta s početkom od 13. siječnja 2014.

U skladu s člankom 7. stavkom 1. Akta o izboru zastupnika u Europskom parlamentu na neposrednim općim izborima i s člankom 4. stavcima 1. i 4. Poslovnika, Parlament prima na znanje izbor Vĕre Flasarove s učinkom od 13. siječnja 2014.

Sukladno članku 3. stavku 2. Poslovnika, dok se ne provjeri valjanost zastupničkog mandata ili donese odluka o mogućem sporu Vĕra Flasarová sudjeluje na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja joj uz to pripadaju pod uvjetom da je prethodno izjavila da ne obnaša dužnost nespojivu s dužnošću zastupnika Europskog parlamenta.


8. Sastav odbora i izaslanstava

Parlament na zahtjev kluba GUE/NGL odobrava sljedeća imenovanja:

Odbor BUDG: Vĕra Flasarová

Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Rusije: Vĕra Flasarová


9. Sastav klubova zastupnika

Artur Zasada napustio je klub PPE-a i postao je član kluba zastupnika ECR-a od 9. siječnja 2014.

°
° ° °

Govorio je Jean-Pierre Audy o jednom incidentu koji se dogodio u Bugarskoj. Predsjednik je to primio na znanje.


10. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


10.1. Ovlasti i nadležnosti stalnih odbora (glasovanje)

Prijedlog Konferencije predsjednika

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P7_TA(2014)0018)

Govorili su:

Elmar Brok predstavio je usmeni amandman na amandman 4. koji je prihvaćen.

Doris Pack predstavila je usmeni amandman na tekst XV. odjeljka. Kako se više od četrdeset zastupnika usprotivilo razmatranju tog usmenog amandmana, on nije prihvaćen.


10.2. Kalendar sjednica Parlamenta za 2015. godinu (glasovanje)

Kalendar sjednica Parlamenta za 2015. godinu: vidi prijedlog Konferencije predsjednika (točka 4. zapisnika od 13.1.2014.)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

Govorili su:

Pervenche Berès o postupku koji je Konferencija predsjednika koristila za prijedlog rasporeda sjednica Parlamenta 2015. godine.

Ashley Fox o amandmanu 1. kako bi zatražio da se pitanje vrati Konferenciji predsjednika.

Edward McMillan-Scott kako bi zatražio da se glasovanje odgodi do sjednice u veljači 2014.

Martin Callanan kako bi podržao taj zahtjev.

Parlament odobrava zahtjev.


10.3. Stavljanje izvan snage Odluke Vijeća 2007/124/EZ, Euratom *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o prijedlogu Odluke Vijeća o stavljanju izvan snage Odluke 2007/124/EZ, Euratom o utvrđivanju posebnog programa „Sprečavanje, pripravnost i upravljanje posljedicama terorizma i drugih rizika povezanih sa sigurnošću” kao dijela Općeg programa sigurnosti i zaštite sloboda za razdoblje od 2007. do 2013. [15187/2013 - C7-0418/2013- 2013/0281(APP)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Juan Fernando López Aguilar (A7-0432/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0019)

Parlament je odobrio prijedlog Odluke Vijeća.


10.4. Obnova Sporazuma o suradnji u području znanosti i tehnologije između EU-a i Rusije *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu Odluke Vijeća o obnovi Sporazuma o suradnji u području znanosti i tehnologije između Europske zajednice i Vlade Ruske Federacije [13152/2013 - C7-0370/2013- 2013/0282(NLE)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Amalia Sartori (A7-0473/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0020)

Parlament je odobrio produženje sporazuma.


10.5. Apoeni i tehnički parametri kovanica eura namijenjenih za stavljanje u optjecaj * (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Vijeća o apoenima i tehničkim parametrima kovanica eura namijenjenih za stavljanje u optjecaj (izmijenjena verzija) [COM(2013)0184 - C7-0132/2013- 2013/0096(NLE)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Jean-Paul Gauzès (A7-0479/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG KOMISIJE, AMANDMANI i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0021)


10.6. Budućnost odnosa EU-a i ASEAN-a (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o budućnosti odnosa EU-a i ASEAN-a [2013/2148(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Reinhard Bütikofer (A7-0441/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0022)

Govorio je

Reinhard Bütikofer (izvjestitelj).


10.7. Tahografi i socijalno zakonodavstvo u vezi s cestovnim prometom ***II (glasovanje)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o tahografima u cestovnom prometu, stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 3821/85 o tahografima u cestovnom prometu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet [11532/4/2013 - C7-0410/2013- 2011/0196(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0471/2013)

(Potrebna kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

STAJALIŠTE VIJEĆA

Proglašeno kao odobreno (P7_TA(2014)0023)


10.8. Dodjela ugovora o koncesiji ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o dodjeli ugovora o koncesiji [COM(2011)0897 - C7-0004/2012- 2011/0437(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Philippe Juvin (A7-0030/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI PRIJEDLOG KOMISIJE i IZMJENE

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0024)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0024)


10.9. Javna nabava ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o javnoj nabavi [COM(2011)0896 - C7-0006/2012- 2011/0438(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANIPRIJEDLOG KOMISIJE i IZMJENE

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0025)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0025)


10.10. Javna nabava subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o javnoj nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga [COM(2011)0895 - C7-0007/2012- 2011/0439(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Marc Tarabella (A7-0034/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANIPRIJEDLOG KOMISIJE i IZMJENE

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0026)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0026)


10.11. Pristup robe i usluga tržištima javne nabave ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pristupu robe i usluga iz trećih zemalja unutarnjem tržištu javne nabave Unije i postupcima koji doprinose pregovorima o pristupu robe i usluga iz Unije tržištima javne nabave trećih zemalja [COM(2012)0124 - C7-0084/2012- 2012/0060(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Daniel Caspary (A7-0454/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANIPRIJEDLOG KOMISIJE i IZMJENE

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0027)

Daniel Caspary (izvjestitelj) predlaže odgodu glasovanja o prijedlogu zakonodavne rezolucije u skladu s člankom 57. stavkom 2. Poslovnika.

Parlament odobrava prijedlog. Prijedlog se stoga smatra vraćenim nadležnom odboru na ponovno razmatranje.


10.12. Med ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 2001/110/EC o medu [COM(2012)0530 - C7-0304/2012- 2012/0260(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Julie Girling (A7-0440/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANIPRIJEDLOG KOMISIJE i IZMJENE

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0028)

Julie Girling (izvjestiteljica) predlaže odgodu glasovanja o prijedlogu zakonodavne rezolucije u skladu s člankom 57. stavkom 2. Poslovnika.

Parlament odobrava prijedlog. Prijedlog se stoga smatra vraćenim nadležnom odboru na ponovno razmatranje.

Govorili su:

Alojz Peterle i John Stuart Agnew prije glasovanja.


10.13. Program „Hercule III.” i zaštita financijskih interesa Europske unije ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o programu „Hercule III.” za poticanje mjera u području zaštite financijskih interesa Europske unije [COM(2011)0914 - C7-0513/2011- 2011/0454(COD)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Monica Luisa Macovei (A7-0385/2012)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANIPRIJEDLOG KOMISIJE i IZMJENE

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0029)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0029)

Govorili su:

Inés Ayala Sender prije glasovanja.


10.14. Statistika u vezi s robnom razmjenom između država članica ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 638/2004 o statistici Zajednice u vezi s robnom razmjenom između država članica u vezi s dodjelom delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih mjera, priopćavanjem informacija od strane carinske uprave, razmjenom povjerljivih podataka između država članica i definicijom statističke vrijednosti [COM(2013)0578 - C7-0242/2013- 2013/0278(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Hans-Peter Martin (A7-0457/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANIPRIJEDLOG KOMISIJE i IZMJENE

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0030)

Hans-Peter Martin (izvjestitelj) predlaže odgodu glasovanja o prijedlogu zakonodavne rezolucije u skladu s člankom 57. stavkom 2. Poslovnika.

Parlament odobrava prijedlog. Prijedlog se stoga smatra vraćenim nadležnom odboru na ponovno razmatranje.


10.15. Borba protiv kaznenih djela povezanih s divljom florom i faunom (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B7-0013/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0031)


10.16. Reindustrijalizacija Europe u svrhu promicanja konkurentnosti i održivosti (glasovanje)

Izvješće o reindustrijalizaciji Europe u svrhu promicanja konkurentnosti i održivosti [2013/2006(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Reinhard Bütikofer (A7-0464/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0032)


11. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku:

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku, u smislu članka 170. Poslovnika, nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Preporuke za 2. čitanje Silvia-Adriana Ţicău A7-0471/2013
Ismail Ertug, Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Jim Higgins, Marino Baldini, Dieter-Lebrecht Koch, Andrej Plenković, Daniel Hannan i Syed Kamall

Izvješće Philippe Juvin - A7-0030/2013
Petru Constantin Luhan, Sandra Petrović Jakovina, Ruža Tomašić, María Irigoyen Pérez, Dubravka Šuica, Jim Higgins, Andrej Plenković, Daniel Hannan i Syed Kamall

Izvješće Marc Tarabella - A7-0007/2013
Petru Constantin Luhan, Rosa Estaràs Ferragut, Cristina Gutiérrez-Cortines, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo, Jim Higgins, Ivana Maletić, Daniel Hannan i Syed Kamall

Izvješće Marc Tarabella - A7-0034/2013
Dubravka Šuica, Sirpa Pietikäinen i Syed Kamall

Izvješće Daniel Caspary - A7-0454/2013
Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Bendt Bendtsen, Adam Bielan, Charles Tannock, Ivana Maletić, Piotr Borys, Andrej Plenković i Syed Kamall

Izvješće Julie Girling - A7-0440/2013
Marino Baldini, Charles Tannock, Roberta Angelilli, Csaba Sógor, Sirpa Pietikäinen, Miroslav Mikolášik, Giommaria Uggias, Davor Ivo Stier, Piotr Borys, Daniel Hannan, Syed Kamall i Martin Kastler

Izvješće Monica Luisa Macovei - A7-0385/2012
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Oleg Valjalo, Ivana Maletić i Andrej Plenković

Izvješće Hans-Peter Martin - A7-0457/2013
Dubravka Šuica, Ivana Maletić i Charles Tannock

Obrazloženja glasovanja nastavit će se na sutrašnjoj sjednici, u četvrtak 16. siječnja 2014.


12. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na internetskoj stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 14:45 h, a nastavljena u 15:00 h.)

PREDSJEDA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
potpredsjednik

13. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


14. Dobrodošlica

Predsjednik je u ime Parlamenta zaželio dobrodošlicu izaslanstvu Nacionalne skupštine Republike Koreje, pod vodstvom Nj.E. Mikyung Lee, koje sjednicu prati s počasne galerije.


15. Poštovanje temeljnih prava slobodnog kretanja u EU-u (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Poštovanje temeljnih prava slobodnog kretanja u EU-u (2013/2960(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (vršitelj dužnosti predsjednika Vijeća), Viviane Reding (potpredsjednica Komisije) i László Andor (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Marian-Jean Marinescu u ime kluba PPE, Hannes Swoboda u ime kluba S&D, Renate Weber u ime kluba ALDE, Rebecca Harms u ime kluba Verts/ALE, Timothy Kirkhope u ime kluba ECR, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Sarah Ludford, Cornelia Ernst u ime kluba GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni u ime kluba EFD, Auke Zijlstra, nezavisni zastupnik, Monika Panayotova, Sylvie Guillaume, Nadja Hirsch, Jean Lambert, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Marine Le Pen, Jacek Protasiewicz, Juan Fernando López Aguilar, Phil Bennion, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Michael Cashman, Elisabeth Schroedter, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski, Elmar Brok, Glenis Willmott, Cecilia Wikström, Mara Bizzotto, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Karin Kadenbach, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Göncz, Nils Torvalds, Gunnar Hökmark, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Marita Ulvskog, Ivailo Kalfin, Roger Helmer o onome što je rekao Ivailo Kalfin, Georgios Papanikolaou i Cătălin Sorin Ivan.

PREDSJEDA: Jacek PROTASIEWICZ
potpredsjednik

Govorili su: Franz Obermayr, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Cătălinu Sorinu Ivanu, na koje je ovaj odgovorio, Csaba Őry, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Wojciech Michał Olejniczak i Sergio Gaetano Cofferati.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, George Sabin Cutaş, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marije Cornelissen, Paweł Robert Kowal, Tadeusz Cymański, Dimitar Stoyanov, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Krisztina Morvai, Monika Flašíková Beňová, Piotr Borys i Andrew Henry William Brons, dvojica posljednjih kako bi Dimitru Stoyanovu postavili pitanje „plavom karticom” na koja je ovaj odgovorio.

Govorili su: László Andor, Viviane Reding i Dimitrios Kourkoulas.

Prijedlozi rezolucija kojima se zaključuju rasprave na temelju članka 110. stavka 2. Poslovnika:

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen, Hélène Flautre i Malika Benarab-Attou u ime kluba Verts/ALE o poštovanju temeljnog prava na slobodu kretanja u EU-u (2013/2960(RSP)) (B7-0016/2014);

- Cornelia Ernst, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias i Marie-Christine Vergiat u ime kluba GUE/NGL o poštovanju temeljnog prava na slobodu kretanja u EU-u (2013/2960(RSP)) (B7-0023/2014);

- Renate Weber, Jolanta Emilia Hibner i Metin Kazak u ime kluba ALDE o poštovanju temeljnog prava na slobodu kretanja u EU-u (2013/2960(RSP)) (B7-0024/2014);

- Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Csaba Őry, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Traian Ungureanu, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Joanna Katarzyna Skrzydlewska i Elmar Brok u ime kluba PPE o poštovanju temeljnog prava na slobodu kretanja u EU-u (2013/2960(RSP)) (B7-0025/2014);

- Timothy Kirkhope, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski i Ryszard Czarnecki u ime kluba ECR o slobodi kretanja (2013/2960(RSP)) (B7-0026/2014);

- Sylvie Guillaume i Juan Fernando López Aguilar u ime kluba S&D o poštovanju temeljnog prava na slobodu kretanja u EU-u (2013/2960(RSP)) (B7-0027/2014).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.5 zapisnika od 16.1.2014..


16. Budućnost Sporazuma o sigurnoj luci u svjetlu afere u vezi s američkom Agencijom za nacionalnu sigurnost (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Budućnost Sporazuma o sigurnoj luci u svjetlu afere u vezi s američkom Agencijom za nacionalnu sigurnost (2013/2985(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (predsjedatelj Vijeća) i Viviane Reding (potpredsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Manfred Weber u ime kluba PPE, Claude Moraes u ime kluba S&D, Sophia in 't Veld u ime kluba ALDE, Jan Philipp Albrecht u ime kluba Verts/ALE, Cornelia Ernst u ime kluba GUE/NGL, Niki Tzavela u ime kluba EFD i Martin Ehrenhauser, nezavisni zastupnik.

Govorili su: Viviane Reding i Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Rasprava je zaključena.


17. Građanstvo Europske unije na prodaju (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Građanstvo Europske unije na prodaju (2013/2995(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (predsjedatelj Vijeća) i Viviane Reding (potpredsjednik Komisije) dali su izjave.

PREDSJEDA: László SURJÁN
potpredsjednik

Govorili su: Manfred Weber u ime kluba PPE, Kinga Göncz u ime kluba S&D, Jan Mulder u ime kluba ALDE, Roberts Zīle u ime kluba ECR, Marie-Christine Vergiat u ime kluba GUE/NGL, Morten Messerschmidt u ime kluba EFD, Daniël van der Stoep, nezavisni zastupnik, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Ana Gomes, Roberta Metsola, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Nuno Melo, Joseph Cuschieri, Renate Weber, Cristiana Muscardini, Carlos Coelho, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Ana Gomes, Josef Weidenholzer, David Casa, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Joseph Cuschieri, Emine Bozkurt, Wim van de Camp, Marco Scurria, Krišjānis Kariņš, Davor Ivo Stier, Sebastian Valentin Bodu i Seán Kelly.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, John Attard-Montalto, Ruža Tomašić, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Vytautas Landsbergis i Marlene Mizzi.

Govorili su: Nuno Melo o vođenju rasprave, Claudette Abela Baldacchino o predmetu rasprave, a Ana Gomes dala je osobnu izjavu nakon prethodnog govora Carlosa Coelha.

Govorili su: Štefan Füle (povjerenik Komisije) i Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Prijedlozi rezolucija kojima se zaključuju rasprave na temelju članka 110. stavka 2. Poslovnika:

- Jean Lambert, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda i Ulrike Lunacek u ime kluba Verts/ALE o građanstvu Europske unije na prodaju (2013/2995(RSP)) (B7-0015/2014);

- Jan Mulder, Renate Weber i Graham Watson u ime kluba ALDE o građanstvu Europske unije na prodaju (2013/2995(RSP)) (B7-0017/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa i Marisa Matias u ime kluba GUE/NGL o građanstvu Europske unije na prodaju (2013/2995(RSP)) (B7-0028/2014);

- Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Marco Scurria i Salvatore Iacolino u ime kluba PPE o građanstvu Europske unije na prodaju (2013/2995(RSP)) (B7-0029/2014);

- Timothy Kirkhope i Roberts Zīle u ime kluba ECR o građanstvu Europske unije na prodaju (2013/2995(RSP)) (B7-0030/2014);

- Kinga Göncz i Sylvie Guillaume u ime kluba S&D o građanstvu Europske unije na prodaju (2013/2995(RSP)) (B7-0031/2014).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.6 zapisnika od 16.1.2014..


18. Izvješće o napretku Srbije za 2013. godinu - Proces europske integracije Kosova (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Izvješće o napretku Srbije za 2013. godinu (2013/2880(RSP)) - Proces europske integracije Kosova (2013/2881(RSP))

Dimitrios Kourkoulas Dimitrios Kourkoulas (predsjedatelj Vijeća) i Štefan Füle (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Jelko Kacin u ime kluba ALDE, Ulrike Lunacek u ime kluba Verts/ALE i György Schöpflin u ime kluba PPE.

PREDSJEDA: Edward McMILLAN-SCOTT
potpredsjednik

Govorili su: Libor Rouček u ime kluba S&D, Charles Tannock u ime kluba ECR, Takis Hadjigeorgiou u ime kluba GUE/NGL, Bastiaan Belder u ime kluba EFD, Andreas Mölzer, nezavisni zastupnik, Bernd Posselt, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Georgios Koumoutsakos,Maria Eleni Koppa, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marije Cornelissen, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Krisztina Morvai, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Norica Nicolai, Lajos Bokros, Lorenzo Fontana, Eduard Kukan, Ana Gomes, Ivo Vajgl, Ruža Tomašić, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Davor Ivo Stier, Krzysztof Lisek, Boris Zala, Paweł Zalewski, Roberto Gualtieri, Kinga Gál, Tanja Fajon, Othmar Karas, Kinga Göncz, Davor Ivo Stier, Marusya Lyubcheva, Csaba Sógor, Tonino Picula i Nadezhda Neynsky.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Dubravka Šuica, Izaskun Bilbao Barandica, Charalampos Angourakis, Andrej Plenković, Nikola Vuljanić, Jaroslav Paška, Anna Ibrisagic i Eija-Riitta Korhola.

Govorili su: Štefan Füle i Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Prijedlozi rezolucija kojima se zaključuju rasprave na temelju članka 110. stavka 2. Poslovnika:

- Jelko Kacin u ime Odbora za vanjske poslove o Izvješću o napretku Srbije za 2013.( 2013/2880(RSP)) (B7-0006/2014).

- Ulrike Lunacek u ime Odbora za vanjske poslove o procesu europske integracije Kosova ((2013/2881(RSP)) (B7-0004/2014).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.7 zapisnika od 16.1.2014..


19. Izvješće o napretku Islanda i poslijeizbornim perspektivama za 2012. (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Izvješće o napretku Islanda i poslijeizbornim perspektivama za 2012. (2013/2932(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (predsjedatelj Vijeća) i Štefan Füle (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Cristian Dan Preda u ime kluba PPE i Göran Färm u ime kluba S&D.

PREDSJEDA: Roberta ANGELILLI
potpredsjednica

Govorili su: Pat the Cope Gallagher u ime kluba ALDE, Indrek Tarand u ime kluba Verts/ALE, Helmut Scholz u ime kluba GUE/NGL, Francisco José Millán Mon, Elena Băsescu i Andrej Plenković.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Eija-Riitta Korhola, Davor Ivo Stier i Tonino Picula.

Govorili su: Štefan Füle i Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Podneseni prijedlog rezolucije na osnovi članka 110. stavka 2. Poslovnika kojim se zaključuje rasprava:

- Cristian Dan Preda u ime Odbora za vanjske poslove o Izvješću o napretku Islanda za 2012. i perspektivi poslije izbora (2013/2932(RSP)) (B7-0005/2014).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.9 zapisnika od 16.1.2014..


20. Situacija u Južnom Sudanu (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Situacija u Južnom Sudanu (2014/2512(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (predsjedatelj Vijeća) dao je izjavu u ime Catherine Ashton (potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

Govorili su: Cristian Dan Preda u ime kluba PPE, Véronique De Keyser u ime kluba S&D, Louis Michel u ime kluba ALDE, Charles Tannock u ime kluba ECR, Sabine Lösing u ime kluba GUE/NGL, Mariya Gabriel, Ricardo Cortés Lastra i Ana Gomes.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Davor Ivo Stier, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Tarja Cronberg i Marie-Christine Vergiat.

Govorio je Dimitrios Kourkoulas.

Prijedlozi rezolucija kojima se zaključuju rasprave na temelju članka 110. stavka 2. Poslovnika:

- Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen i Robert Rochefort u ime kluba ALDE o stanju u Južnom Sudanu 2014/2512(RSP) (B7-0018/2014);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert i Iñaki Irazabalbeitia Fernández u ime kluba Verts/ALE o stanju u Južnom Sudanu 2014/2512(RSP) (B7-0019/2014);

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah i Joachim Zeller u ime kluba PPE o stanju u Južnom Sudanu 2014/2512(RSP) (B7-0020/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko i Ryszard Czarnecki u ime kluba ECR o stanju u Južnom Sudanu 2014/2512(RSP) (B7-0021/2014);

- Isabella Lövin, Willy Meyer, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Sabine Wils i Marie-Christine Vergiat u ime kluba GUE/NGL o stanju u Južnom Sudanu 2014/2512(RSP) (B7-0022/2014);

- Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari i Pino Arlacchi u ime kluba S&D o stanju u Južnom Sudanu 2014/2512(RSP) (B7-0032/2014).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.10 zapisnika od 16.1.2014..


21. Modernizacija Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Meksika - Modernizacija Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Čilea (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000115/2013) koje su Komisiji postavili Vital Moreira i George Sabin Cutaş, u ime Odbora za međunarodnu trgovinu: Modernizacija Sporazuma o ekonomskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji između EU-a i Meksika (2013/2818(RSP)) (B7-0101/2014)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000148/2013) koje su Komisiji postavili Vital Moreira i María Auxiliadora Correa Zamora u ime Odbora za međunarodnu trgovinu: EU - Čile: Trgovina i trgovinska pitanja Sporazuma o pridruživanju između EZ-a i njegovih država članica, s jedne strane, i Republike Čile, s druge strane (2013/2988(RSP)) (B7-0103/2014)

Vital Moreira obrazložio je pitanja.

Siim Kallas (potpredsjednik Komisije) odgovorio je na pitanja.

Govorili su: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra u ime kluba PPE, George Sabin Cutaş u ime kluba S&D, Franziska Keller u ime kluba Verts/ALE, Helmut Scholz u ime kluba GUE/NGL, Pablo Zalba Bidegain, Ricardo Cortés Lastra, António Fernando Correia de Campos i Nicole Sinclaire, nezavisna zastupnica.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobila: Elena Băsescu.

Govorio je Siim Kallas.

Rasprava je zaključena.


22. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 526.046/OJJE).


23. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:40 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Potpisali su se:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti