Rodyklė 
Protokolas
PDF 250kWORD 181k
Trečiadienis, 2014 m. sausio 15 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)
 4.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 5.Graikijos pirmininkavimo veiklos programa (diskusijos)
 6.Darbotvarkės keitimas
 7.Parlamento sudėtis
 8.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 9.Frakcijų sudėtis
 10.Balsuoti skirtas laikas
  
10.1.Nuolatinių komitetų įgaliojimai ir pareigos (balsavimas)
  
10.2.2015 m. Parlamento sesijų kalendorius (balsavimas)
  
10.3.Tarybos sprendimo 2007/124/EB, Euratomas panaikinimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
10.4.ES ir Rusijos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo atnaujinimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
10.5.Apyvartai skirtų euro monetų nominalai ir techniniai duomenys * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
10.6.ES ir ASEAN santykių ateitis (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
10.7.Tachografai ir su kelių transportu susiję socialiniai teisės aktai ***II (balsavimas)
  
10.8.Koncesijos sutarčių suteikimas ***I (balsavimas)
  
10.9.Viešieji pirkimai ***I (balsavimas)
  
10.10.Subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomi pirkimai ***I (balsavimas)
  
10.11.Prekių ir paslaugų patekimas į viešųjų pirkimų rinkas ***I (balsavimas)
  
10.12.Medus ***I (balsavimas)
  
10.13.Programa „Hercule III“ ir Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga ***I (balsavimas)
  
10.14.Prekybos prekėmis tarp valstybių narių statistiniai duomenys ***I (balsavimas)
  
10.15.Kova su nusikaltimais laukinei gamtai (balsavimas)
  
10.16.Europos reindustrializacija siekiant skatinti konkurencingumą ir tvarumą (balsavimas)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
 12.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 13.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 14.Oficialus pasveikinimas
 15.Pagarba pagrindinei teisei laisvai judėti ES (diskusijos)
 16.ES ir JAV saugumo garantijų susitarimo ateitis atsižvelgiant į NSA veiklą (diskusijos)
 17.Parduodama ES pilietybė (diskusijos)
 18.2013 m. Serbijos pažangos ataskaita - Kosovo europinės integracijos procesas (diskusijos)
 19.2012 m. Islandijos pažangos ataskaita ir perspektyvos po rinkimų (diskusijos)
 20.Padėtis Pietų Sudane (diskusijos)
 21.ES ir Meksikos laisvosios prekybos susitarimo modernizavimas - ES ir Čilės laisvosios prekybos susitarimo modernizavinimas (diskusijos)
 22.Kito posėdžio darbotvarkė
 23.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.10 val.


2. Gauti dokumentai

Parlamento komitetai pateikė šiuos pranešimus:

- Pranešimas dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių dėl Parlamento narių imuniteto gynimo ir jo atšaukimo dalinio keitimo (2013/2031(REG)) - AFCO komitetas - Pranešėja: Anneli Jäätteenmäki (A7-0012/2014)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Prancūzijai leidžiama taikyti sumažintus tam tikrų netiesioginių mokesčių tarifus tradiciniam Gvadelupoje, Prancūzijos Gvianoje, Martinikoje ir Reunjone gaminamam romui ir kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/659/EB (COM(2013)0839 - C7-0488/2013 - 2013/0413(CNS)) - REGI komitetas - Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A7-0013/2014)

- * Pranešimas dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimo (N7-0002/2014 - C7-0010/2014 - 2014/0801(NLE)) - ECON komitetas - Pranešėja: Sharon Bowles (A7-0023/2014)


3. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)

Parlamentui buvo perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl termino „dirbtinai sukurtos nanomedžiagos“ apibrėžties iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams (C(2013)08887 – 2013/2997(DEA))
Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo dienos – 2013 m. gruodžio 12 d.

perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.168/2013 papildomas aplinkosauginio ir varymo sistemų veiksmingumo reikalavimais ir iš dalies keičiamas jo V priedas (C(2013)08954 – 2013/2999(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo dienos – 2013 m. gruodžio 16 d.

perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos, susijusios su alternatyvaus investavimo fondų valdytojų tipų nustatymo techniniais reguliavimo standartais (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))
Prieštaravimų pateikimo terminas: trys mėnesiai nuo gavimo dienos – 2013 m. gruodžio 17 d.

perduota atsakingam komitetui: ECON, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, III priedas (C(2013)09133 – 2013/3000(DEA))
Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo dienos – 2013 m. gruodžio 17 d.

perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.1151/2012 papildomas nuostata dėl saugomų kilmės vietos nuorodų, saugomų geografinių nuorodų ir garantuotų tradicinių gaminių Sąjungos simbolių nustatymo, tam tikromis gavimo šaltinių taisyklėmis, tam tikromis procedūrinėmis taisyklėmis ir tam tikromis papildomomis pereinamojo laikotarpio taisyklėmis (C(2013)09144 – 2013/3003(DEA))
Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo dienos – 2013 m. gruodžio 18 d.

perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl Europos struktūrinių ir investicinių fondų Europos partnerystės elgesio kodekso (C(2013)09651 – 2014/2508(DEA))
Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo dienos – 2014 m. sausio 7 d.

perduota atsakingam komitetui: REGI, EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.1316/2013, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė, I priedas (C(2013)09690 – 2014/2509(DEA))
Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo dienos – 2014 m. sausio 7 d.

perduota atsakingam komitetui: ITRE; TRAN (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.575/2013 nuostatos, susijusios su įstaigų nuosavų lėšų reikalavimų techniniais reguliavimo standartais (C(2013)09763 – 2014/2510(DEA))
Prieštaravimų pateikimo terminas: vienas mėnuo nuo gavimo dienos – 2014 m. sausio 7 d.

perduota atsakingam komitetui: ECON

Deleguotasis aktas, dėl kurio pareikšta preištaravimų:

(Kol kas šio dokumento nėra visomis kalbomis.)

- Komisijos deleguotasis sprendimas dėl bendrų būtiniausių standartų, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos paslaugos valstybinėms institucijoms prieigos tvarkos, priėmimo (C(2013)05661 - dok. limite)

perduota atsakingam komitetui ITRE
Prieštaravimų pareiškė Taryba 2013 m. gruodžio 9 d.


4. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant įtraukti pavojingumo ir atsargumo frazes kroatų kalba ir jį priderinti prie technikos ir mokslo pažangos (D027409/04 - 2014/2528(RPS) - terminas: 14/04/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)
nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 1,4-dichlorbenzeno iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (D029121/03 - 2014/2502(RPS) - terminas: 07/04/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)
nuomonė: ITRE, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos II priedas (D029441/03 - 2014/2507(RPS) - terminas: 07/04/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)
nuomonė: AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas 2011 m. lapkričio 3 d. Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (D029683/02 - 2014/2500(RPS) - terminas: 07/04/2014)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą lovų čiužiniams (D029989/02 - 2014/2518(RPS) - terminas: 09/04/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą vandeniniams šildytuvams (D029990/02 - 2014/2522(RPS) - terminas: 11/04/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą patalpų vidaus ir išorės dažams ir lakams (D029991/02 - 2014/2527(RPS) - terminas: 14/04/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą gaminiams iš popieriaus (D029992/02 - 2014/2524(RPS) - terminas: 11/04/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/742/EB dėl elektra arba dujomis varomų arba absorbcinių dujinių šilumos siurblių (D029994/02 - 2014/2520(RPS) - terminas: 10/04/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų etoksisulfurono, oksadiargilo ir varfarino patvirtinimo galiojimo pabaigos datų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 823/2012 (D030330/02 - 2013/2993(RPS) - terminas: 12/02/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)
nuomonė: AGRI, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios foramsulfurono, azimsulfurono, jodsulfurono, oksasulfurono, mezosulfurono, flazasulfurono, imazosulfurono, propamokarbo, bifenazato, chlorprofamo ir tiobenkarbo likučių koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai (D030498/02 - 2014/2519(RPS) - terminas: 10/03/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo nustatoma nuo tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 852/2004 II priedo nuostatų dėl skystų aliejų ir riebalų vežimo jūra nukrypti leidžianti nuostata (D030733/02 - 2014/2526(RPS) - terminas: 14/04/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais (D030938/03 - 2013/2998(RPS) - terminas: 14/02/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo taisomas Reglamento (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais, tekstas ispanų kalba (D030941/02 - 2014/2521(RPS) - terminas: 10/04/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1031/2010, kad būtų nustatyti 2013–2020 m. aukcionuose parduotinų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skaičiai (D031326/02 - 2014/2523(RPS) - terminas: 11/04/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)
nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)


5. Graikijos pirmininkavimo veiklos programa (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Graikijos pirmininkavimo veiklos programa (2013/2629(RSP))

Antonis Samaras (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Martin Callanan ECR frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage EFD frakcijos vardu, Nicole Sinclaire, nepriklausoma Parlamento narė, ir Marietta Giannakou.

PIRMININKAVO: Anni PODIMATA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Sylvana Rapti, Anneli Jäätteenmäki, Bas Eickhout, Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Niki Tzavela, Nick Griffin, Herbert Reul, Elisa Ferreira, Alexander Graf Lambsdorff, Nikos Chrysogelos, Evžen Tošenovský, Georgios Toussas, Lorenzo Fontana, Hans-Peter Martin, Corien Wortmann-Kool, Bernd Lange, Cecilia Wikström, Marina Yannakoudakis, Mario Borghezio, Raffaele Baldassarre, Sophocles Sophocleous, Sophia in 't Veld, Philip Claeys, Jean-Pierre Audy, Juan Fernando López Aguilar, Andrew Duff, Danuta Maria Hübner, Catherine Trautmann, Lívia Járóka, Saïd El Khadraoui, Paulo Rangel, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Sergio Gaetano Cofferati, Othmar Karas, Dubravka Šuica, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Frank Engel, Mairead McGuinness ir Marietta Giannakou.

Kalbėjo: Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas) ir Antonis Samaras.

Diskusijos baigtos.


6. Darbotvarkės keitimas

Kalbėjo: Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (einantis Tarybos pirmininko pareigas), Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas) ir Michael Theurer (CONT komiteto pirmininkas), jie pateikė trijų institucijų pareiškimą dėl atskiro viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigų, nurodytų Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje, biudžeto įvykdymo patvirtinimo (pareiškimo tekstą žr. 2014 m. sausio 15 d. diskusijų stenogramoje).

Po Tarybos ir Komisijos pareiškimų Michael Theurer CONT komiteto vardu paprašė iš 2014 m. sausio 16 d. darbotvarkės išbraukti balsavimą dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos, pateiktos pagal 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. …/.. dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje, 87a straipsinio 3 dalį [2013/2863(DEA)] (B7-0002/2014).

Parlamentas patenkino šį prašymą.


7. Parlamento sudėtis

Čekijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Vĕra Flasarová, kuri pakeis Vladimír Remek, išrinkimą Parlamento nare nuo 2014 m. sausio 13 d..

Remiantis Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 1 dalimi ir Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Europos Parlamentas pažymėjo, kad Vĕra Flasarová išrinkta nuo 2014 m. sausio 13 d.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol __[A128089]__ įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, ji eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


8. Komitetų ir delegacijų sudėtis

GUE/NGL frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šiuos paskyrimus:

BUDG komitetas: Vĕra Flasarová

Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete: Vĕra Flasarová


9. Frakcijų sudėtis

Artur Zasada išėjo iš PPE frakcijos ir nuo 2014 m. sausio 9 d. prisijungė prie ECR frakcijos.

°
° ° °

Kalbėjo Jean-Pierre Audy dėl incidento Bulgarijoje. Pirmininkas pasižymėjo šį klausimą.


10. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


10.1. Nuolatinių komitetų įgaliojimai ir pareigos (balsavimas)

Pirmininkų sueigos pasiūlymas

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0018)

Kalbėjo:

Elmar Brok pateikė 4 pakeitimo žodinį pakeitimą, kuri buvo patvirtintas.

Doris Pack patekė žodinį XV skirsnio formuluotės pakeitimą. Daugiau negu keturiasdešimt Parlamento narių išreiškė prieštaravimą šiam pakeitimui ir jis nebuvo patvirtintas.


10.2. 2015 m. Parlamento sesijų kalendorius (balsavimas)

2015 m. Parlamento sesijų kalendorius: žr. Pirmininkų sueigos pasiūlymą ( 4 punktas)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

Kalbėjo:

Pervenche Berès dėl procedūros, kurią Pirmininkų sueiga taikė rengdama pasiūlymą dėl 2015 m. Parlamento plenarinių sesijų kalendoriaus.

Ashley Fox dėl 1 pakeitimo, ji taip pat paprašė, kad klausimas būtų perduotas Pirmininkų sueigai.

Edward McMillan-Scott paprašė, kad balsavimas būtų nukeltas į 2014 m. vasario mėn. sesiją.

Martin Callanan pritarė šiam prašymui.

Parlamentas patenkino prašymą


10.3. Tarybos sprendimo 2007/124/EB, Euratomas panaikinimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2007/124/EB, Euratomas, 2007–2013 m. laikotarpiui įkuriantis specialiąją programą „Terorizmo ir kitos su saugumu susijusios rizikos prevencija, parengtis ir padarinių valdymas“, projekto [15187/2013 - C7-0418/2013- 2013/0281(APP)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Juan Fernando López Aguilar (A7-0432/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0019)

Parlamentas pritarė Tarybos sprendimo projektui.


10.4. ES ir Rusijos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo atnaujinimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo atnaujinimo projekto [13152/2013 - C7-0370/2013- 2013/0282(NLE)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Amalia Sartori (A7-0473/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0020)

Parlamentas pritarė susitarimo atnaujinimui.


10.5. Apyvartai skirtų euro monetų nominalai ir techniniai duomenys * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (nauja redakcija) [COM(2013)0184 - C7-0132/2013- 2013/0096(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Jean-Paul Gauzès (A7-0479/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0021)


10.6. ES ir ASEAN santykių ateitis (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl ES ir ASEAN santykių ateities [2013/2148(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Reinhard Bütikofer (A7-0441/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0022)

Kalbėjo:

Reinhard Bütikofer (pranešėjas).


10.7. Tachografai ir su kelių transportu susiję socialiniai teisės aktai ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo [11532/4/2013 - C7-0410/2013- 2011/0196(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0471/2013)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

TARYBOS POZICIJA

Bendroji pozicija paskelbta patvirtinta (P7_TA(2014)0023)


10.8. Koncesijos sutarčių suteikimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl koncesijos sutarčių skyrimo [COM(2011)0897 - C7-0004/2012- 2011/0437(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Philippe Juvin (A7-0030/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0024)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0024)


10.9. Viešieji pirkimai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl viešųjų pirkimų [COM(2011)0896 - C7-0006/2012- 2011/0438(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0025)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0025)


10.10. Subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomi pirkimai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų [COM(2011)0895 - C7-0007/2012- 2011/0439(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Marc Tarabella (A7-0034/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0026)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0026)


10.11. Prekių ir paslaugų patekimas į viešųjų pirkimų rinkas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl trečiųjų šalių prekių ir paslaugų patekimo į Sąjungos viešųjų pirkimų vidaus rinką ir procedūrų, kuriomis remiamos derybos dėl Sąjungos prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas [COM(2012)0124 - C7-0084/2012- 2012/0060(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Daniel Caspary (A7-0454/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0027)

Daniel Caspary (pranešėjas) pasiūlė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalį.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui. Klausimas grąžinamas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.


10.12. Medus ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 2001/110/EB dėl medaus [COM(2012)0530 - C7-0304/2012- 2012/0260(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Julie Girling (A7-0440/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0028)

Julie Girling (pranešėja) pasiūlė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalį.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui. Klausimas grąžinamas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.

Kalbėjo:

Alojz Peterle ir John Stuart Agnew prieš balsavimą.


10.13. Programa „Hercule III“ ir Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl programos „Hercule III“, skirtos Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos srities veiklai skatinti [COM(2011)0914 - C7-0513/2011- 2011/0454(COD)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0385/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0029)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0029)

Kalbėjo:

Inés Ayala Sender prieš balsavimą.


10.14. Prekybos prekėmis tarp valstybių narių statistiniai duomenys ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimo Komisijai, muitinės administracijos informacijos perdavimo tvarkos, valstybių narių keitimosi konfidencialiais duomenimis ir statistinės vertės apibrėžties iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 638/2004 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių Bendrijos statistinių duomenų [COM(2013)0578 - C7-0242/2013- 2013/0278(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A7-0457/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0030)

Hans-Peter Martin (pranešėjas) pasiūlė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalį.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui. Klausimas grąžinamas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.


10.15. Kova su nusikaltimais laukinei gamtai (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0013/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0031)


10.16. Europos reindustrializacija siekiant skatinti konkurencingumą ir tvarumą (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos reindustrializacijos siekiant skatinti konkurencingumą ir tvarumą [2013/2006(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Reinhard Bütikofer (A7-0464/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0032)


11. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Rekomendacija antrajam svarstymui: Silvia-Adriana Ţicău - A7-0471/2013

Ismail Ertug, Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Jim Higgins, Marino Baldini, Dieter-Lebrecht Koch, Andrej Plenković, Daniel Hannan ir Syed Kamall

Pranešimas: Philippe Juvin - A7-0030/2013
Petru Constantin Luhan, Sandra Petrović Jakovina, Ruža Tomašić, María Irigoyen Pérez, Dubravka Šuica, Jim Higgins, Andrej Plenković, Daniel Hannan ir Syed Kamall

Pranešimas: Marc Tarabella - A7-0007/2013
Petru Constantin Luhan, Rosa Estaràs Ferragut, Cristina Gutiérrez-Cortines, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo, Jim Higgins, Ivana Maletić, Daniel Hannan ir Syed Kamall

Pranešimas: Marc Tarabella - A7-0034/2013
Dubravka Šuica, Sirpa Pietikäinen ir Syed Kamall

Pranešimas: Daniel Caspary - A7-0454/2013
Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Bendt Bendtsen, Adam Bielan, Charles Tannock, Ivana Maletić, Piotr Borys, Andrej Plenković ir Syed Kamall

Pranešimas: Julie Girling - A7-0440/2013
Marino Baldini, Charles Tannock, Roberta Angelilli, Csaba Sógor, Sirpa Pietikäinen, Miroslav Mikolášik, Giommaria Uggias, Davor Ivo Stier, Piotr Borys, Daniel Hannan, Syed Kamall ir Martin Kastler

Pranešimas: Monica Luisa Macovei - A7-0385/2012
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Oleg Valjalo, Ivana Maletić ir Andrej Plenković

Pranešimas: Hans-Peter Martin - A7-0457/2013
Dubravka Šuica, Ivana Maletić ir Charles Tannock

Paaiškinimai dėl balsavimo bus tęsiami rytoj, ketvirtadienį, per 2014 m. sausio 16 d. posėdį.


12. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 14.45 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

13. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


14. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje galerijoje sėdinčius J. E. Mikyung Lee vadovaujamos delegacijos narius iš Korėjos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos.


15. Pagarba pagrindinei teisei laisvai judėti ES (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pagarba pagrindinei teisei laisvai judėti ES (2013/2960(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (Einantis Tarybos pirmininko pareigas), Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja) ir László Andor (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Marian-Jean Marinescu PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Renate Weber ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Sarah Ludford), Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Francesco Enrico Speroni EFD frakcijos vardu, Auke Zijlstra, nepriklausomas Parlamento narys, Monika Panayotova, Sylvie Guillaume, Nadja Hirsch, Jean Lambert, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Marine Le Pen, Jacek Protasiewicz, Juan Fernando López Aguilar, Phil Bennion (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Michael Cashman), Elisabeth Schroedter, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski, Elmar Brok, Glenis Willmott, Cecilia Wikström, Mara Bizzotto (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Karin Kadenbach), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Göncz, Nils Torvalds, Gunnar Hökmark (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Marita Ulvskog), Ivailo Kalfin, Roger Helmer, jis kalbėj dėl Ivailo Kalfin žodžių, Georgios Papanikolaou ir Cătălin Sorin Ivan.

PIRMININKAVO: Jacek PROTASIEWICZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Franz Obermayr pateikė mėlynosios kortelės klausimą Cătălin Sorin Ivan, kuris į jį atsakė, Csaba Őry (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Paul Rübig), Wojciech Michał Olejniczak ir Sergio Gaetano Cofferati.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, George Sabin Cutaş, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marije Cornelissen, Paweł Robert Kowal, Tadeusz Cymański, Dimitar Stoyanov (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Krisztina Morvai), Monika Flašíková Beňová, Piotr Borys ir Andrew Henry William Brons, pastarieji du pateikė mėlynosios kortelės klausimų Dimitar Stoyanov, kuris į juos atsakė.

Kalbėjo: László Andor, Viviane Reding ir Dimitrios Kourkoulas.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen, Hélène Flautre ir Malika Benarab-Attou Verts/ALE frakcijos vardu – dėl pagarbos pagrindinei teisei laisvai judėti ES (2013/2960(RSP)) (B7-0016/2014);

- Cornelia Ernst, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu – dėl pagarbos pagrindinei teisei laisvai judėti ES (2013/2960(RSP)) (B7-0023/2014);

- Renate Weber, Jolanta Emilia Hibner ir Metin Kazak ALDE frakcijos vardu – dėl pagarbos pagrindinei teisei laisvai judėti ES (2013/2960(RSP)) (B7-0024/2014);

- Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Csaba Őry, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Traian Ungureanu, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Joanna Katarzyna Skrzydlewska ir Elmar Brok PPE frakcijos vardu – dėl pagarbos pagrindinei teisei laisvai judėti ES (2013/2960(RSP)) (B7-0025/2014);

- Timothy Kirkhope, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu – dėl pagarbos pagrindinei teisei laisvai judėti ES (2013/2960(RSP)) (B7-0026/2014);

- Sylvie Guillaume ir Juan Fernando López Aguilar S&D frakcijos vardu – dėl pagarbos pagrindinei teisei laisvai judėti ES (2013/2960(RSP)) (B7-0027/2014).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.5 punktas


16. ES ir JAV saugumo garantijų susitarimo ateitis atsižvelgiant į NSA veiklą (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: ES ir JAV saugumo garantijų susitarimo ateitis atsižvelgiant į NSA veiklą (2013/2985(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Claude Moraes S&D frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Niki Tzavela EFD frakcijos vardu, ir Martin Ehrenhauser, nepriklausomas Parlamento narys.

Kalbėjo: Viviane Reding ir Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Diskusijos baigtos.


17. Parduodama ES pilietybė (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Parduodama ES pilietybė (2013/2995(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimus.

PIRMININKAVO: László SURJÁN
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Kinga Göncz S&D frakcijos vardu, Jan Mulder ALDE frakcijos vardu, Roberts Zīle ECR frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Morten Messerschmidt EFD frakcijos vardu, Daniël van der Stoep, nepriklausomas Parlamento narys (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Ana Gomes), Roberta Metsola (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Nuno Melo), Joseph Cuschieri, Renate Weber, Cristiana Muscardini, Carlos Coelho (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Ana Gomes), Josef Weidenholzer, David Casa (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Joseph Cuschieri), Emine Bozkurt, Wim van de Camp, Marco Scurria, Krišjānis Kariņš, Davor Ivo Stier, Sebastian Valentin Bodu ir Seán Kelly.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, John Attard-Montalto, Ruža Tomašić, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Vytautas Landsbergis ir Marlene Mizzi.

Kalbėjo: Nuno Melo dėl diskusijų eigos, Claudette Abela Baldacchino dėl diskusijų temos ir Ana Gomes asmeniniu klausimu dėl Carlos Coelho žodžių.

Kalbėjo: Štefan Füle (Komisijos narys) ir Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- Jean Lambert, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda ir Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu – dėl parduodamos ES pilietybės (2013/2995(RSP)) (B7-0015/2014);

- Jan Mulder, Renate Weber ir Graham Watson ALDE frakcijos vardu – dėl parduodamos ES pilietybės (2013/2995(RSP)) (B7-0017/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu – dėl parduodamos ES pilietybės (2013/2995(RSP)) (B7-0028/2014);

- Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Marco Scurria ir Salvatore Iacolino PPE frakcijos vardu – dėl parduodamos ES pilietybės (2013/2995(RSP)) (B7-0029/2014);

- Timothy Kirkhope ir Roberts Zīle ECR frakcijos vardu – dėl parduodamos ES pilietybės (2013/2995(RSP)) (B7-0030/2014);

- Kinga Göncz ir Sylvie Guillaume S&D frakcijos vardu – dėl parduodamos ES pilietybės (2013/2995(RSP)) (B7-0031/2014).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.6 punktas.


18. 2013 m. Serbijos pažangos ataskaita - Kosovo europinės integracijos procesas (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: 2013 m. Serbijos pažangos ataskaita (2013/2880(RSP)) - Kosovo europinės integracijos procesas (2013/2881(RSP))

Dimitrios Kourkoulas Dimitrios Kourkoulas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Štefan Füle (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Jelko Kacin ALDE frakcijos vardu, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu ir György Schöpflin PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Libor Rouček S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, Andreas Mölzer , nepriklausomas Parlamento narys, Bernd Posselt (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Georgios Koumoutsakos),Maria Eleni Koppa, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marije Cornelissen, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Krisztina Morvai, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Norica Nicolai, Lajos Bokros, Lorenzo Fontana, Eduard Kukan, Ana Gomes, Ivo Vajgl, Ruža Tomašić (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Davor Ivo Stier), Krzysztof Lisek, Boris Zala, Paweł Zalewski, Roberto Gualtieri, Kinga Gál, Tanja Fajon, Othmar Karas, Kinga Göncz, Davor Ivo Stier, Marusya Lyubcheva, Csaba Sógor, Tonino Picula ir Nadezhda Neynsky.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Dubravka Šuica, Izaskun Bilbao Barandica, Charalampos Angourakis, Andrej Plenković, Nikola Vuljanić, Jaroslav Paška, Anna Ibrisagic ir Eija-Riitta Korhola.

Kalbėjo: Štefan Füle ir Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

-Jelko Kacin Užsienio reikalų komiteto vardu – dėl Serbijos 2013 m. pažangos ataskaitos (2013/2880(RSP)) (B7-0006/2014).

- Ulrike Lunacek Užsienio reikalų komiteto vardu – dėl Kosovo europinės integracijos proceso (2013/2881(RSP)) (B7-0004/2014).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.7 punktas


19. 2012 m. Islandijos pažangos ataskaita ir perspektyvos po rinkimų (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: 2012 m. Islandijos pažangos ataskaita ir perspektyvos po rinkimų (2013/2932(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Štefan Füle (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu ir Göran Färm S&D frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Pat the Cope Gallagher ALDE frakcijos vardu, Indrek Tarand Verts/ALE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Francisco José Millán Mon, Elena Băsescu ir Andrej Plenković.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Eija-Riitta Korhola, Davor Ivo Stier ir Tonino Picula.

Kalbėjo: Štefan Füle ir Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- Cristian Dan Preda Užsienio reikalų komiteto vardu – dėl Islandijos 2012 m. pažangos ataskaitos ir perspektyvų po rinkimų (2013/2932(RSP)) (B7-0005/2014).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.9 punktas.


20. Padėtis Pietų Sudane (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Pietų Sudane (2014/2512(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės) vardu padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu, Louis Michel ALDE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu, Mariya Gabriel, Ricardo Cortés Lastra ir Ana Gomes.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Davor Ivo Stier, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Tarja Cronberg ir Marie-Christine Vergiat.

Kalbėjo Dimitrios Kourkoulas.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen ir Robert Rochefort ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Pietų Sudane (2014/2512(RSP)) (B7-0018/2014);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert ir Iñaki Irazabalbeitia Fernández Verts/ALE frakcijos vardu – dėl padėties Pietų Sudane (2014/2512(RSP)) (B7-0019/2014);

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah ir Joachim Zeller PPE frakcijos vardu – dėl padėties Pietų Sudane (2014/2512(RSP)) (B7-0020/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu – dėl padėties Pietų Sudane (2014/2512(RSP)) (B7-0021/2014);

- Isabella Lövin, Willy Meyer, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Sabine Wils ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu –dėl padėties Pietų Sudane (2014/2512(RSP)) (B7-0022/2014);

- Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari ir Pino Arlacchi S&D frakcijos vardu – dėl padėties Pietų Sudane (2014/2512(RSP)) (B7-0032/2014).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.10 punktas


21. ES ir Meksikos laisvosios prekybos susitarimo modernizavimas - ES ir Čilės laisvosios prekybos susitarimo modernizavinimas (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000115/2013), kurį pateikė Vital Moreira ir George Sabin Cutaş, Tarptautinės prekybos komiteto vardu Komisijai: ES ir Meksikos ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo prekybos sektoriaus modernizavimas (2013/2818(RSP)) (B7-0101/2014)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000148/2013), kurį pateikė Vital Moreira ir María Auxiliadora Correa Zamora Tarptautinės prekybos komiteto vardu Komisijai: ES ir Čilė: Susitarimo, kuriuo buvo įkurta EB bei jų valstybių narių ir Čilės asociacija, prekybos ir su prekyba susiję klausimai (2013/2988(RSP)) (B7-0103/2014)

Vital Moreira pristatė klausimus.

Siim Kallas (Komisijos pirmininko pavaduotojas) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu, George Sabin Cutaş S&D frakcijos vardu, Franziska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Pablo Zalba Bidegain, Ricardo Cortés Lastra, António Fernando Correia de Campos ir Nicole Sinclaire, nepriklausoma Parlamento narė.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu.

Kalbėjo Siim Kallas.

Diskusijos baigtos.


22. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 526.046/OJJE).


23. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.40 val.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika