Indekss 
Protokols
PDF 251kWORD 180k
Trešdiena, 2014. gada 15. janvāris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)
 4.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)
 5.Prezidentvalsts Grieķijas darba programma (debates)
 6.Darba kārtības grozīšana
 7.Parlamenta sastāvs
 8.Komiteju un delegāciju sastāvs
 9.Politisko grupu sastāvs
 10.Balsošanas laiks
  
10.1.Parlamenta komiteju kompetences (balsošana)
  
10.2.Parlamenta 2015. gada sesiju kalendārs (balsošana)
  
10.3.Padomes Lēmuma 2007/124/EK, Euratom atcelšana *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
10.4.ES un Krievijas Nolīguma par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā atjaunošana *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
10.5.Apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtība un tehniskie dati * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
10.6.ES un ASEAN turpmākās attiecības (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
10.7.Tahogrāfi un sociālie tiesību akti autotransporta jomā ***II (balsošana)
  
10.8.Koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana ***I (balsošana)
  
10.9.Publiskais iepirkums ***I (balsošana)
  
10.10.Iepirkums, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs ***I (balsošana)
  
10.11.Preču un pakalpojumu piekļuve publiskā iepirkuma tirgum ***I (balsošana)
  
10.12.Medus ***I (balsošana)
  
10.13.Hercule III programma un Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzība ***I (balsošana)
  
10.14.Statistika dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā ***I (balsošana)
  
10.15.Cīņa ar noziegumiem pret savvaļas dzīvniekiem (balsošana)
  
10.16.Eiropas rūpniecības stiprināšana konkurētspējas un ilgtspējības veicināšanai (balsošana)
 11.Balsojuma skaidrojumi
 12.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 13.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 14.Oficiāla sveikšana
 15.Pamattiesību brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā ievērošana (debates)
 16.ES un ASV nolīgums par datu drošību — turpmākās perspektīvas, ņemot vērā NSA lietu (debates)
 17.ES pilsonība par maksu (debates)
 18.Serbijas 2013. gada progresa ziņojums - Kosovas integrācijas process Eiropas Savienībā (debates)
 19.2012. gada progresa ziņojums par Islandi un pēcvēlēšanu perspektīvas (debates)
 20.Stāvoklis Dienvidsudānā (debates)
 21.ES un Meksikas brīvās tirdzniecības nolīguma modernizēšana - ES un Čīles brīvās tirdzniecības nolīguma modernizēšana (debates)
 22.Nākamās sēdes darba kārtība
 23.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.10.


2. Dokumentu iesniegšana

Parlamenta komitejas bija iesniegušas turpmāk minētos ziņojumus.

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta Reglamenta grozīšanu attiecībā uz imunitātes atcelšanu un aizstāvēšanu (2013/2031(REG)) - AFCO komiteja - Referente: Anneli Jäätteenmäki (A7-0012/2014).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru Francijai atļauj piemērot samazinātu konkrētu netiešo nodokļu likmi Gvadelupā, Franču Gvinejā, Martinikā un Reinjonā ražotam „tradicionālajam” rumam un ar kuru groza Lēmumu 2007/659/EK (COM(2013)0839 - C7-0488/2013 - 2013/0413(CNS)) - REGI komiteja - Referente: Danuta Maria Hübner (A7-0013/2014).

- * Ziņojums par Padomes ieteikumu attiecībā uz Eiropas Centrālās bankas valdes locekles iecelšanu (N7-0002/2014 - C7-0010/2014 - 2014/0801(NLE)) - ECON komiteja - Referente: Sharon Bowles (A7-0023/2014).


3. Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie deleģēto aktu projekti.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem attiecībā uz termina "inženierijas ceļā iegūts nanomateriāls" definīciju (C(2013)08887 - 2013/2997(DEA))
Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2013. gada 12. decembri.
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 168/2013 attiecībā uz ekoloģiskajiem raksturlielumiem un spēkiekārtu veiktspēju un groza tās V pielikumu (C(2013)08954 - 2013/2999(DEA))
Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2013. gada 16. decembri.
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskiem standartiem, kas nosaka alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku veidus (C(2013)09098 - 2013/3001(DEA))
Termiņš iebildumu izteikšanai: trīs mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2013. gada 17. decembri.
nodots atbildīgajai komitejai: ECON, JURI (Reglamenta 50. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza III pielikumu Regulai (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu (C(2013)09133 - 2013/3000(DEA))
Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2013. gada 17. decembri.
nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 attiecībā uz Savienības simbolu izveidi aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem, aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un garantētām tradicionālām īpatnībām un attiecībā uz dažiem noteikumiem saistībā ar iegūšanas avotu, dažiem procedūras noteikumiem un dažiem papildu pārejas noteikumiem (C(2013)09144 - 2013/3003(DEA))
Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2013. gada 18. decembri.
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula par Eiropas rīcības kodeksu attiecībā uz partnerību saistībā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (C(2013)09651 - 2014/2508(DEA))
Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 7. janvāri.
nodots atbildīgajai komitejai: REGI, EMPL (Reglamenta 50. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Ipielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1316/2013, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (C(2013)09690 - 2014/2509(DEA))
Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 7. janvāri.
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE, TRAN (Reglamenta 50. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina saistībā ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas attiecas uz iestāžu pašu kapitāla prasībām (C(2013)09763 - 2014/2510(DEA))
Termiņš iebildumu izteikšanai: viens mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 7. janvāri.
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

Deleģētais akts, attiecībā uz kuru tika izteikti iebildumi

(Šis dokuments pašlaik nav pieejams visās valodās.)

- Komisijas deleģētais lēmums par to kopējo minimālo standartu pieņemšanu, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumā Nr. 1104/2011/ES par noteikumiem par piekļuvi publiskajam regulētajam pakalpojumam, ko sniedz globālā navigācijas satelītu sistēma, kura izveidota saskaņā ar Galileo programmu (C(2013)05661 - doc. limite)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE
Padome izteica iebildumus 2013. gada 9. decembrī.


4. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, lai iekļautu tajā bīstamības apzīmējumus un drošības prasību apzīmējumus horvātu valodā un pielāgotu to zinātnes un tehnikas attīstībai (D027409/04 - 2014/2528(RPS) - termiņš: 14/04/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 50. pants)
atzinums: IMCO (Reglamenta 50. pants)

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz 1,4-dihlorbenzolu groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D029121/03 - 2014/2502(RPS) - termiņš: 07/04/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 50. pants)
atzinums: ITRE, IMCO (Reglamenta 50. pants)

- Komisijas regula, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību (D029441/03 - 2014/2507(RPS) - termiņš: 07/04/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 50. pants)
atzinums: AGRI (Reglamenta 50. pants)

- Projekts Komisijas regulai, ar kuru groza Komisijas 2011. gada 3. novembra Regulu (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi (D029683/02 - 2014/2500(RPS) - termiņš: 07/04/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas lēmums par ekoloģisko kritēriju noteikšanu ES ekomarķējuma piešķiršanai gultas matračiem (D029989/02 - 2014/2518(RPS) - termiņš: 09/04/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas lēmums, ar ko nosaka kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai ūdens sildītājiem (D029990/02 - 2014/2522(RPS) - termiņš: 11/04/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas lēmums par ekoloģiskajiem kritērijiem ES ekomarķējuma piešķiršanai iekšdarbiem un ārdarbiem paredzētajām krāsām un lakām (D029991/02 - 2014/2527(RPS) - termiņš: 14/04/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas lēmums par ekoloģiskajiem kritērijiem ES ekomarķējuma piešķiršanai pārveidota papīra izstrādājumiem (D029992/02 - 2014/2524(RPS) - termiņš: 11/04/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas lēmums, ar ko groza Lēmumu 2007/742/EK par elektriskās piedziņas, ar gāzi darbināmiem vai gāzes absorbcijas siltumsūkņiem (D029994/02 - 2014/2520(RPS) - termiņš: 10/04/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 823/2012 attiecībā uz atļaujas termiņa beigām šādām darbīgajām vielām: etoksisulfurons, oksadiargils un varfarīns (D030330/02 - 2013/2993(RPS) - termiņš: 12/02/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 50. pants)
atzinums: AGRI, IMCO (Reglamenta 50. pants)

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu attiecībā uz foramsulfurona, azimsulfurona, jodsulfurona, oksasulfurona, mezosulfurona, flazasulfurona, imazosulfurona, propamokarba, bifenazāta, hlorprofāma un tiobenkarba maksimālajiem atlieku līmeņiem noteiktos produktos vai uz tiem (D030498/02 - 2014/2519(RPS) - termiņš: 10/03/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko piešķir atkāpi no dažiem Regulas (EK) Nr. 852/2004 II pielikuma noteikumiem attiecībā uz šķidro tauku un eļļu pārvadāšanu pa jūru (D030733/02 - 2014/2526(RPS) - termiņš: 14/04/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (D030938/03 - 2013/2998(RPS) - termiņš: 14/02/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko labo Regulas (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, redakciju spāņu valodā (D030941/02 - 2014/2521(RPS) - termiņš: 10/04/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1031/2010, jo īpaši, lai noteiktu siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu apjomus, kuri izsolāmi 2013.–2020. gadā (D031326/02 - 2014/2523(RPS) - termiņš: 11/04/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 50. pants)
atzinums: ITRE (Reglamenta 50. pants)


5. Prezidentvalsts Grieķijas darba programma (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Prezidentvalsts Grieķijas darba programma (2013/2629(RSP)).

Antonis Samaras (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Joseph Daul PPE grupas vārdā, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Martin Callanan ECR grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage EFD grupas vārdā, Nicole Sinclaire, pie grupām nepiederoša deputāte un Marietta Giannakou.

SĒDI VADA: Anni PODIMATA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Sylvana Rapti, Anneli Jäätteenmäki, Bas Eickhout, Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Niki Tzavela, Nick Griffin, Herbert Reul, Elisa Ferreira, Alexander Graf Lambsdorff, Nikos Chrysogelos, Evžen Tošenovský, Georgios Toussas, Lorenzo Fontana, Hans-Peter Martin, Corien Wortmann-Kool, Bernd Lange, Cecilia Wikström, Marina Yannakoudakis, Mario Borghezio, Raffaele Baldassarre, Sophocles Sophocleous, Sophia in 't Veld, Philip Claeys, Jean-Pierre Audy, Juan Fernando López Aguilar, Andrew Duff, Danuta Maria Hübner, Catherine Trautmann, Lívia Járóka, Saïd El Khadraoui, Paulo Rangel, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Sergio Gaetano Cofferati, Othmar Karas, Dubravka Šuica, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Frank Engel, Mairead McGuinness un Marietta Giannakou.

Uzstājās Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) un Antonis Samaras.

Debates tika slēgtas.


6. Darba kārtības grozīšana

Uzstājās Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs), Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) un Michael Theurer (CONT komitejas priekšsēdētājs), lai iepazīstinātu ar triju iestāžu paziņojumu par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā minēto publiskā un privātā sektora partnerības struktūru budžeta izpildes atsevišķu apstiprināšanu (paziņojuma tekstu skatīt 2014. gada 15. janvāra debašu stenogrammā).

Pēc Padomes un Komisijas paziņojumiem Michael Theurer CONT komitejas vārdā pieprasīja no ceturtdienas, 2014. gada 16. janvāra, sēdes darba kārtības izņemt balsošanu par rezolūcijas priekšlikumu, kas iesniegts atbilstoši Reglamenta 87.a panta 3. punktam, par Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (UE) Nr.° ... / ... par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr.966/2012 209.pantā [2013/2863(DEA)] (B7-0002/2014).

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.


7. Parlamenta sastāvs

Čehijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Vĕra Flasarová ir iecelta par Eiropas Parlamenta deputāti Vladimír Remek vietā, sākot ar 2014. gada 13. janvāri.

Saskaņā ar 7. panta 1. punktu Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās un Reglamenta 4. panta 1. un 4. punktu Parlaments pieņēma zināšanai to, ka Vĕra Flasarová tika ievēlēta, sākot ar 2014. gada 13. janvāri.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Vĕra Flasarová pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par strīdīgu jautājumu un ar noteikumu, ka viņa pirms tam ir parakstījusi rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņa darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


8. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc GUE/NGL grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minēto deputātu iecelšanu amatā:

BUDG komiteja: Vĕra Flasarová.

Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā: Vĕra Flasarová.


9. Politisko grupu sastāvs

Artur Zasada ir izstājies no PPE grupas un pievienojies ECR grupai, sākot ar 2014. gada 9. janvāri.

°
° ° °

Uzstājās Jean-Pierre Audy par Bulgārijā notikušu incidentu. Sēdes vadītājs to pieņēma zināšanai.


10. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


10.1. Parlamenta komiteju kompetences (balsošana)

Priekšsēdētāju konferences priekšlikums

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "”Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0018).

Uzstājās:

Elmar Brok ierosināja mutisku grozījumu 4. grozījumam, kas tika pieņemts.

Doris Pack ierosināja mutisku grozījumu XV sadaļas nosaukumam, kas tika pieņemts. Tā kā vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret šā mutiskā grozījuma ņemšanu vērā, to nepieņēma.


10.2. Parlamenta 2015. gada sesiju kalendārs (balsošana)

Parlamenta 2015. gada sesiju kalendārs: skatīt Priekšsēdētāju konferences priekšlikumu. (2014. gada 13. janvāra protokola 4. punkts)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “"Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

Uzstāšanās

Pervenche Berès – par procedūru, kas izmantota, lai sagatavotu Priekšsēdētāju konferences priekšlikumu Parlamenta 2015. gada sesiju kalendāram.

Ashley Fox – par grozījumu Nr. 1 un lai lūgtu attiecīgo jautājumu nodot izskatīšanai Priekšsēdētāju konferencei.

Edward McMillan-Scott – lai pieprasītu balsošanu pārcelt uz kādu no 2014. gada februāra sesijām.

Martin Callanan – lai atbalstītu šo pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


10.3. Padomes Lēmuma 2007/124/EK, Euratom atcelšana *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Padomes Lēmuma 2007/124/EK, Euratom atcelšanu, ar ko laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam kā daļu no Vispārējās programmas „Drošība un brīvību garantēšana” izveido īpašu programmu „Terora aktu un citu ar drošību saistītu risku profilakse, gatavība tiem un to seku pārvarēšana” [15187/2013 - C7-0418/2013- 2013/0281(APP)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Juan Fernando López Aguilar (A7-0432/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "”Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2014)0019).

Parlaments deva piekrišanu Padomes lēmuma projektam.


10.4. ES un Krievijas Nolīguma par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā atjaunošana *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai atjaunotu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federācijas valdību par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā [13152/2013 - C7-0370/2013- 2013/0282(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Amalia Sartori (A7-0473/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "”Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2014)0020).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma pagarināšanai.


10.5. Apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtība un tehniskie dati * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtību un tehniskajiem datiem (pārstrādāta redakcija) [COM(2013)0184 - C7-0132/2013- 2013/0096(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Jean-Paul Gauzès (A7-0479/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "”Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2014)0021).


10.6. ES un ASEAN turpmākās attiecības (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par ES un ASEAN turpmākajām attiecībām [2013/2148(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Reinhard Bütikofer (A7-0441/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "”Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2014)0022).

Uzstāšanās

Reinhard Bütikofer (referents).


10.7. Tahogrāfi un sociālie tiesību akti autotransporta jomā ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par tahogrāfiem autotransportā, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu [11532/4/2013 - C7-0410/2013- 2011/0196(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0471/2013).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "”Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināta par apstiprinātu (P7_TA(2014)0023).


10.8. Koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu [COM(2011)0897 - C7-0004/2012- 2011/0437(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Philippe Juvin (A7-0030/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "”Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0024).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0024).


10.9. Publiskais iepirkums ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par publisko iepirkumu [COM(2011)0896 - C7-0006/2012- 2011/0438(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Marc Tarabella (A7-0007/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "”Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0025).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0025).


10.10. Iepirkums, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs [COM(2011)0895 - C7-0007/2012- 2011/0439(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Marc Tarabella (A7-0034/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "”Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0026).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0026).


10.11. Preču un pakalpojumu piekļuve publiskā iepirkuma tirgum ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par trešo valstu preču un pakalpojumu piekļuvi Eiropas Savienības publiskā iepirkuma iekšējam tirgum un par procedūrām, kas atbalsta sarunas par Savienības preču un pakalpojumu piekļuvi trešo valstu publiskā iepirkuma tirgiem [COM(2012)0124 - C7-0084/2012- 2012/0060(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Daniel Caspary (A7-0454/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "”Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0027).

Daniel Caspary (referents) saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punktu ierosināja balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu atlikt.

Parlaments priekšlikumu apstiprināja. Līdz ar to jautājums ir nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.


10.12. Medus ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Padomes Direktīvu 2001/110/EK, kas attiecas uz medu [COM(2012)0530 - C7-0304/2012- 2012/0260(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Julie Girling (A7-0440/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "”Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0028).

Julie Girling (referente) saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punktu ierosināja balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu atlikt.

Parlaments priekšlikumu apstiprināja. Līdz ar to jautājums ir nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.

Uzstāšanās

Alojz Peterle un John Stuart Agnew – pirms balsošanas.


10.13. Hercule III programma un Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzība ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Hercule III programmu, lai veicinātu darbības Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzības jomā [COM(2011)0914 - C7-0513/2011- 2011/0454(COD)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0385/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "”Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0029).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0029).

Uzstāšanās

Inés Ayala Sender – pirms balsošanas.


10.14. Statistika dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai konkrētu pasākumu pieņemšanai, muitas pārvaldes veikto informācijas paziņošanu, konfidenciālu datu apmaiņu starp dalībvalstīm un statistiskās vērtības definēšanu groza Regulu (EK) Nr. 638/2004 par Kopienas statistiku dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā [COM(2013)0578 - C7-0242/2013- 2013/0278(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Hans-Peter Martin (A7-0457/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "”Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0030).

Hans-Peter Martin (referents) saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punktu ierosināja balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu atlikt.

Parlaments priekšlikumu apstiprināja. Līdz ar to jautājums ir nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.


10.15. Cīņa ar noziegumiem pret savvaļas dzīvniekiem (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0013/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "”Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0031).


10.16. Eiropas rūpniecības stiprināšana konkurētspējas un ilgtspējības veicināšanai (balsošana)

Ziņojums par Eiropas rūpniecības stiprināšanu konkurētspējas un ilgtspējības veicināšanai [2013/2006(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Reinhard Bütikofer (A7-0464/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "”Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0032).


11. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Silvia-Adriana Ţicău ieteikums otrajam lasījumam A7-0471/2013
Ismail Ertug, Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Jim Higgins, Marino Baldini, Dieter-Lebrecht Koch, Andrej Plenković, Daniel Hannan un Syed Kamall

Philippe Juvin ziņojums - A7-0030/2013
Petru Constantin Luhan, Sandra Petrović Jakovina, Ruža Tomašić, María Irigoyen Pérez, Dubravka Šuica, Jim Higgins, Andrej Plenković, Daniel Hannan un Syed Kamall

Marc Tarabella ziņojums - A7-0007/2013
Petru Constantin Luhan, Rosa Estaràs Ferragut, Cristina Gutiérrez-Cortines, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo, Jim Higgins, Ivana Maletić, Daniel Hannan un Syed Kamall

Marc Tarabella ziņojums - A7-0034/2013
Dubravka Šuica, Sirpa Pietikäinen un Syed Kamall

Daniel Caspary ziņojums - A7-0454/2013
Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Bendt Bendtsen, Adam Bielan, Charles Tannock, Ivana Maletić, Piotr Borys, Andrej Plenković un Syed Kamall

Julie Girling ziņojums - A7-0440/2013
Marino Baldini, Charles Tannock, Roberta Angelilli, Csaba Sógor, Sirpa Pietikäinen, Miroslav Mikolášik, Giommaria Uggias, Davor Ivo Stier, Piotr Borys, Daniel Hannan, Syed Kamall un Martin Kastler

Monica Luisa Macovei ziņojums - A7-0385/2012
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Oleg Valjalo, Ivana Maletić un Andrej Plenković

Hans-Peter Martin ziņojums - A7-0457/2013
Dubravka Šuica, Ivana Maletić un Charles Tannock

Balsojuma skaidrojumi turpināsies nākamās dienas sēdē, proti, 2014. gada 16. janvārī.


12. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)”, kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.45 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

13. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


14. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica Korejas Republikas Nacionālās asamblejas delegāciju, kuru vadīja S.E. Mikyung Lee un kura bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


15. Pamattiesību brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā ievērošana (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Pamattiesību brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā ievērošana (2013/2960(RSP)).

Dimitrios Kourkoulas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs), Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) un László Andor (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Marian-Jean Marinescu PPE grupas vārdā, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, Renate Weber ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sarah Ludford, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Francesco Enrico Speroni EFD grupas vārdā, Auke Zijlstra, pie grupām nepiederošs deputāts, Monika Panayotova, Sylvie Guillaume, Nadja Hirsch, Jean Lambert, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Marine Le Pen, Jacek Protasiewicz, Juan Fernando López Aguilar, Phil Bennion, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michael Cashman, Elisabeth Schroedter, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski, Elmar Brok, Glenis Willmott, Cecilia Wikström, Mara Bizzotto, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Karin Kadenbach, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Göncz, Nils Torvalds, Gunnar Hökmark, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marita Ulvskog, Ivailo Kalfin, Roger Helmer – par Ivailo Kalfin komentāriem, Georgios Papanikolaou un Cătălin Sorin Ivan.

SĒDI VADA: Jacek PROTASIEWICZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Franz Obermayr, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Cătălin Sorin Ivan, kas uz to atbildēja, Csaba Őry, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Wojciech Michał Olejniczak un Sergio Gaetano Cofferati.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Joanna Katarzyna Skrzydlewska, George Sabin Cutaş, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marije Cornelissen, Paweł Robert Kowal, Tadeusz Cymański, Dimitar Stoyanov, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Krisztina Morvai, Monika Flašíková Beňová, Piotr Borys un Andrew Henry William Brons – pēdējie divi, lai uzdotu zilās kartītes jautājumus Dimitar Stoyanov, kas uz tiem atbildēja.

Uzstājās László Andor, Viviane Reding un Dimitrios Kourkoulas.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen, Hélène Flautre un Malika Benarab-Attou Verts/ALE grupas vārdā – par pamattiesību brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā ievērošanu (2013/2960(RSP)) (B7-0016/2014);

- Cornelia Ernst, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā – par pamattiesību brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā ievērošanu (2013/2960(RSP)) (B7-0023/2014);

- Renate Weber, Jolanta Emilia Hibner un Metin Kazak ALDE grupas vārdā – par pamattiesību brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā ievērošanu (2013/2960(RSP)) (B7-0024/2014);

- Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Csaba Őry, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Traian Ungureanu, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Joanna Katarzyna Skrzydlewska un Elmar Brok PPE grupas vārdā – par pamattiesību brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā ievērošanu (2013/2960(RSP)) (B7-0025/2014);

- Timothy Kirkhope, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā – par pārvietošanās brīvību (2013/2960(RSP)) (B7-0026/2014);

- Sylvie Guillaume un Juan Fernando López Aguilar S&D grupas vārdā – par pamattiesību brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā ievērošanu (2013/2960(RSP)) (B7-0027/2014).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.1.2014. protokola 8.5. punkts.


16. ES un ASV nolīgums par datu drošību — turpmākās perspektīvas, ņemot vērā NSA lietu (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: ES un ASV nolīgums par datu drošību — turpmākās perspektīvas, ņemot vērā NSA lietu (2013/2985(RSP)).

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Claude Moraes S&D grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Niki Tzavela EFD grupas vārdā un Martin Ehrenhauser, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Viviane Reding un Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Debates tika slēgtas.


17. ES pilsonība par maksu (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: ES pilsonība par maksu (2013/2995(RSP)).

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumus.

SĒDI VADA: László SURJÁN
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Kinga Göncz S&D grupas vārdā, Jan Mulder ALDE grupas vārdā, Roberts Zīle ECR grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Morten Messerschmidt EFD grupas vārdā, Daniël van der Stoep, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ana Gomes, Roberta Metsola, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Nuno Melo, Joseph Cuschieri, Renate Weber, Cristiana Muscardini, Carlos Coelho, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ana Gomes, Josef Weidenholzer, David Casa, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Joseph Cuschieri, Emine Bozkurt, Wim van de Camp, Marco Scurria, Krišjānis Kariņš, Davor Ivo Stier, Sebastian Valentin Bodu un Seán Kelly.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Agustín Díaz de Mera García Consuegra, John Attard-Montalto, Ruža Tomašić, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Vytautas Landsbergis un Marlene Mizzi.

Uzstājās Nuno Melo par debašu norisi, Claudette Abela Baldacchino par debašu tematu un Ana Gomes, lai sniegtu personisku paziņojumu saistībā ar iepriekš notikušo Carlos Coelho uzstāšanos.

Uzstājās Štefan Füle (Komisijas loceklis) un Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Jean Lambert, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda un Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā – par ES pilsonības tirgošanu (2013/2995(RSP)) (B7-0015/2014);

- Jan Mulder, Renate Weber un Graham Watson ALDE grupas vārdā – par ES pilsonību par maksu (2013/2995(RSP)) (B7-0017/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā – par ES pilsonības tirgošanu (2013/2995(RSP)) (B7-0028/2014);

- Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Marco Scurria un Salvatore Iacolino PPE grupas vārdā – par ES pilsonību par maksu (2013/2995(RSP)) (B7-0029/2014);

- Timothy Kirkhope un Roberts Zīle ECR grupas vārdā – par ES pilsonību par maksu (2013/2995(RSP)) (B7-0030/2014);

- Kinga Göncz un Sylvie Guillaume S&D grupas vārdā – par ES pilsonību par maksu (2013/2995(RSP)) (B7-0031/2014).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.1.2014. protokola 8.6. punkts.


18. Serbijas 2013. gada progresa ziņojums - Kosovas integrācijas process Eiropas Savienībā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Serbijas 2013. gada progresa ziņojums (2013/2880(RSP)) - Kosovas integrācijas process Eiropas Savienībā (2013/2881(RSP)).

Dimitrios Kourkoulas Dimitrios Kourkoulas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Štefan Füle (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Jelko Kacin ALDE grupas vārdā, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā un György Schöpflin PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Libor Rouček S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder EFD grupas vārdā, Andreas Mölzer, pie grupām nepiederošs deputāts, Bernd Posselt, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Georgios Koumoutsakos,Maria Eleni Koppa, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marije Cornelissen, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Krisztina Morvai, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Norica Nicolai, Lajos Bokros, Lorenzo Fontana, Eduard Kukan, Ana Gomes, Ivo Vajgl, Ruža Tomašić, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Davor Ivo Stier, Krzysztof Lisek, Boris Zala, Paweł Zalewski, Roberto Gualtieri, Kinga Gál, Tanja Fajon, Othmar Karas, Kinga Göncz, Davor Ivo Stier, Marusya Lyubcheva, Csaba Sógor, Tonino Picula un Nadezhda Neynsky.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Dubravka Šuica, Izaskun Bilbao Barandica, Charalampos Angourakis, Andrej Plenković, Nikola Vuljanić, Jaroslav Paška, Anna Ibrisagic un Eija-Riitta Korhola.

Uzstājās Štefan Füle un Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

-Jelko Kacin Ārlietu komitejas vārdā – par Serbijas 2013. gada progresa ziņojumu (2013/2880(RSP)) (B7-0006/2014);

- Ulrike Lunacek Ārlietu komitejas vārdā – par Kosovas integrācijas procesu Eiropas Savienībā (2013/2881(RSP)) (B7-0004/2014).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.1.2014. protokola 8.7. punkts.


19. 2012. gada progresa ziņojums par Islandi un pēcvēlēšanu perspektīvas (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: 2012. gada progresa ziņojums par Islandi un pēcvēlēšanu perspektīvas (2013/2932(RSP)).

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Štefan Füle (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā un Göran Färm S&D grupas vārdā.

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Pat the Cope Gallagher ALDE grupas vārdā, Indrek Tarand Verts/ALE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Francisco José Millán Mon, Elena Băsescu un Andrej Plenković.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Eija-Riitta Korhola, Davor Ivo Stier un Tonino Picula.

Uzstājās Štefan Füle un Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Cristian Dan Preda Ārlietu komitejas vārdā – par Islandes 2012. gada progresa ziņojumu un perspektīvām pēc notikušajām vēlēšanām (2013/2932(RSP)) (B7-0005/2014).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.1.2014. protokola 8.9. punkts.


20. Stāvoklis Dienvidsudānā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Dienvidsudānā (2014/2512(RSP)).

Dimitrios Kourkoulas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves) vārdā sniedza paziņojumu.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Véronique De Keyser S&D grupas vārdā, Louis Michel ALDE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Sabine Lösing GUE/NGL grupas vārdā, Mariya Gabriel, Ricardo Cortés Lastra un Ana Gomes.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Davor Ivo Stier, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Tarja Cronberg un Marie-Christine Vergiat.

Uzstājās Dimitrios Kourkoulas.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen un Robert Rochefort ALDE grupas vārdā – par stāvokli Dienvidsudānā (2014/2512(RSP)) (B7-0018/2014);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert un Iñaki Irazabalbeitia Fernández Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Dienvidsudānā (2014/2512(RSP)) (B7-0019/2014);

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah un Joachim Zeller PPE grupas vārdā – par stāvokli Dienvidsudānā (2014/2512(RSP)) (B7-0020/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā – par stāvokli Dienvidsudānā (2014/2512(RSP)) (B7-0021/2014);

- Isabella Lövin, Willy Meyer, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Sabine Wils un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli Dienvidsudānā (2014/2512(RSP)) (B7-0022/2014);

- Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari un Pino Arlacchi S&D grupas vārdā – par stāvokli Dienvidsudānā (2014/2512(RSP)) (B7-0032/2014).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.1.2014. protokola 8.10. punkts.


21. ES un Meksikas brīvās tirdzniecības nolīguma modernizēšana - ES un Čīles brīvās tirdzniecības nolīguma modernizēšana (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000115/2013) un kuru uzdeva Vital Moreira un George Sabin Cutaş Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā Komisijai: ES un Meksikas Ekonomikas partnerattiecību, politikas koordinācijas un sadarbības nolīguma modernizēšana (2013/2818(RSP)) (B7-0101/2014).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000148/2013) un kuru uzdeva Vital Moreira un María Auxiliadora Correa Zamora Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā Komisijai: ES-Čīle: IV daļas (Tirdzniecība un ar tirdzniecību saistīti jautājumi) modernizācija nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Čīles Republiku, no otras puses (2013/2988(RSP)) (B7-0103/2014)

Vital Moreira izvērsa jautājumus.

Siim Kallas (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā, George Sabin Cutaş S&D grupas vārdā, Franziska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Pablo Zalba Bidegain, Ricardo Cortés Lastra, António Fernando Correia de Campos un Nicole Sinclaire, pie grupām nepiederoša deputāte.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu.

Uzstājās Siim Kallas.

Debates tika slēgtas.


22. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 526.046/OJJE).


23. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.40.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika