Index 
Notulen
PDF 254kWORD 148k
Woensdag 15 januari 2014 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)
 4.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 5.Activiteitenprogramma van het Griekse voorzitterschap (debat)
 6.Wijziging agenda
 7.Samenstelling Parlement
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Samenstelling fracties
 10.Stemmingen
  
10.1.Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van parlementaire commissies (stemming)
  
10.2.Rooster van de plenaire vergaderingen van het Parlement - 2015 (stemming)
  
10.3.Intrekking van Besluit 2007/124/EG, Euratom, van de Raad *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
10.4.Verlenging van de EU-Rusland samenwerkingsovereenkomst op wetenschappelijk en technologisch gebied *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
10.5.Denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
10.6.Toekomst van de EU-ASEAN-betrekkingen (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
10.7.Tachografen en harmonisatie van sociale wetgeving in het wegvervoer ***II (stemming)
  
10.8.Toewijzing van concessieovereenkomsten ***I (stemming)
  
10.9.Gunning van overheidsopdrachten ***I (stemming)
  
10.10.Gunning van contracten aan marktdeelnemers in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten ***I (stemming)
  
10.11.Toegang van goederen en diensten uit derde landen tot de aanbestedingsmarkten ***I (stemming)
  
10.12.Honing ***I (stemming)
  
10.13.Programma Hercules III en de bescherming van de financiële belangen van de EU ***I (stemming)
  
10.14.Statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten ***I (stemming)
  
10.15.Bestrijding van wildlifecriminaliteit (stemming)
  
10.16.Herindustrialisering van Europa ter bevordering van concurrentievermogen en duurzaamheid (stemming)
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 14.Welkomstwoord
 15.Eerbiediging van de grondrechten van vrij verkeer in de EU (debat)
 16.Toekomst van de "Veilige haven"-overeenkomst in het licht van de NSA-affaire (debat)
 17.Het te koop aanbieden van het EU-burgerschap (debat)
 18.Voortgangsverslag 2013 over Servië - Europees integratieproces van Kosovo (debat)
 19.Voortgangsverslag 2012 over IJsland en de perspectieven na de verkiezingen (debat)
 20.Situatie in Zuid-Sudan (debat)
 21.Modernisering van de vrijhandelsovereenkomst EU-Mexico - Modernisering van de vrijhandelsovereenkomst EU-Chili (debat)
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.10 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende verslagen zijn ingediend door de parlementaire commissies:

- Verslag tot wijziging van het Reglement van het Europees Parlement inzake de opheffing en de verdediging van de parlementaire immuniteit (2013/2031(REG)) - commissie AFCO - Rapporteur: Anneli Jäätteenmäki (A7-0012/2014)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Frankrijk wordt gemachtigd een verlaagd tarief van bepaalde indirecte belastingen toe te passen op in Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique en Réunion vervaardigde "traditionele" rum en tot wijziging van Beschikking 2007/659/EG (COM(2013)0839 - C7-0488/2013 - 2013/0413(CNS)) - commissie REGI - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0013/2014)

- * Verslag over de aanbeveling van de Raad inzake de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank (N7-0002/2014 - C7-0010/2014 - 2014/0801(NLE)) - commissie ECON - Rapporteur: Sharon Bowles (A7-0023/2014)


3. Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten wat de definitie van "technisch vervaardigd nanomateriaal" betreft (C(2013)08887 – 2013/2997(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 12 december 2013
verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr.168/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de voorschriften voor milieuprestaties en prestaties van de aandrijfeenheid en tot wijziging van bijlage V bij die verordening (C(2013)08954 – 2013/2999(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 16 december 2013
verwezen naar ten principale: IMCO

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor het vaststellen van de soorten beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: drie maanden, vanaf de datum van ontvangst van 17 december 2013
verwezen naar ten principale:ECON , JURI (artikel 50 van het Reglement)

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (C(2013)09133 – 2013/3000(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 17 december 2013
verwezen naar ten principale: INTA

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vaststelling van de symbolen van de Unie voor beschermde oorsprongsbenamingen, beschermde geografische aanduidingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten en betreffende bepaalde voorschriften betreffende de herkomst, bepaalde procedurebepalingen en bepaalde aanvullende overgangsregels (C(2013)09144 – 2013/3003(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 18 december 2013
verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie betreffende de Europese gedragscode inzake partnerschap in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen (C(2013)09651 – 2014/2508(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 7 januari 2014
verwezen naar ten principale: REGI, EMPL (artikel 50 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) nr.1316/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de Connecting Europe Facility (C(2013)09690 – 2014/2509(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 7 januari 2014
verwezen naar ten principale: ITRE; TRAN (artikel 50 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie ter aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende de vereisten ten aanzien van de eigen middelen van kredietinstellingen en beleggingsonderneming (C(2013)09763 – 2014/2510(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: één maand, vanaf de datum van ontvangst van 7 januari 2014
verwezen naar ten principale: ECON

Gedelegeerde handeling waartegen bezwaren zijn gemaakt:

(Dit document is momenteel niet in alle talen beschikbaar)

- Décision déléguée de la Commission concernant l'adoption des normes minimales communes visées dans la décision n° 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux modalités d'accès au service public règlementé offert par le system mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo (C(2013)05661 - doc. limite)
verwezen naar: ten principale: ITRE
Bezwaren gemaakt door de Raad op 9 december 2013.


4. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op het opnemen van gevarenaanduidingen en voorzorgsmaatregelen in de Kroatische taal en de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (D027409/04 - 2014/2528(RPS) - termijn: 14/04/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 50 van het Reglement)
advies: IMCO (artikel 50 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) wat betreft 1,4 dichloorbenzeen (D029121/03 - 2014/2502(RPS) - termijn: 07/04/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 50 van het Reglement)
advies: ITRE, IMCO (artikel 50 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (D029441/03 - 2014/2507(RPS) - termijn: 07/04/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 50 van het Reglement)
advies: AGRI (artikel 50 van het Reglement)

- Ontwerpverordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Commissie van 3 november 2011 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen (D029683/02 - 2014/2500(RPS) - termijn: 07/04/2014)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Besluit van de Commissie tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan matrassen (D029989/02 - 2014/2518(RPS) - termijn: 09/04/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Besluit van de Commissie tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor verwarmingstoestellen op basis van water (D029990/02 - 2014/2522(RPS) - termijn: 11/04/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Besluit van de Commissie tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor verven en vernissen voor gebruik binnen- en buitenshuis (D029991/02 - 2014/2527(RPS) - termijn: 14/04/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Besluit van de Commissie tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor producten van verwerkt papier (D029992/02 - 2014/2524(RPS) - termijn: 11/04/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Besluit van de Commissie tot wijziging van Beschikking 2007/742/EG inzake elektrische, gas- of gasabsorptiewarmtepompen (D029994/02 - 2014/2520(RPS) - termijn: 10/04/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 823/2012 wat betreft de geldigheidsduur van de goedkeuring voor de werkzame stoffen ethoxysulfuron, oxadiargyl en warfarine (D030330/02 - 2013/2993(RPS) - termijn: 12/02/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 50 van het Reglement)
advies: AGRI, IMCO (artikel 50 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen voor foramsulfuron, azimsulfuron, iodosulfuron, oxasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron, imazosulfuron, propamocarb, bifenazaat, chloorprofam en thiobencarb in of op bepaalde producten (D030498/02 - 2014/2519(RPS) - termijn: 10/03/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie inzake een afwijking van enkele bepalingen van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 852/2004 wat betreft het vervoer van vloeibare oliën en vetten over zee (D030733/02 - 2014/2526(RPS) - termijn: 14/04/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (D030938/03 - 2013/2998(RPS) - termijn: 14/02/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie houdende rectificatie van de Spaanse versie van Verordening (EU) nr. 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (D030941/02 - 2014/2521(RPS) - termijn: 10/04/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1031/2010 met name met het oog op de vaststelling van de hoeveelheden in 2013-2020 te veilen broeikasgasemissierechten (D031326/02 - 2014/2523(RPS) - termijn: 11/04/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 50 van het Reglement)
advies: ITRE (artikel 50 van het Reglement)


5. Activiteitenprogramma van het Griekse voorzitterschap (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Activiteitenprogramma van het Griekse voorzitterschap (2013/2629(RSP))

Antonis Samaras (fungerend voorzitter van de Raad) en José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Martin Callanan, namens de ECR-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFD-Fractie, Nicole Sinclaire, niet-fractiegebonden lid, en Marietta Giannakou.

VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Sylvana Rapti, Anneli Jäätteenmäki, Bas Eickhout, Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Niki Tzavela, Nick Griffin, Herbert Reul, Elisa Ferreira, Alexander Graf Lambsdorff, Nikos Chrysogelos, Evžen Tošenovský, Georgios Toussas, Lorenzo Fontana, Hans-Peter Martin, Corien Wortmann-Kool, Bernd Lange, Cecilia Wikström, Marina Yannakoudakis, Mario Borghezio, Raffaele Baldassarre, Sophocles Sophocleous, Sophia in 't Veld, Philip Claeys, Jean-Pierre Audy, Juan Fernando López Aguilar, Andrew Duff, Danuta Maria Hübner, Catherine Trautmann, Lívia Járóka, Saïd El Khadraoui, Paulo Rangel, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Sergio Gaetano Cofferati, Othmar Karas, Dubravka Šuica, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Frank Engel, Mairead McGuinness en Marietta Giannakou.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) en Antonis Samaras.

Het debat wordt gesloten.


6. Wijziging agenda

Het woord wordt gevoerd door Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (fungerend voorzitter van de Raad), Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) en Michael Theurer (voorzitter van de Commissie CONT), om een verklaring te presenteren van de drie instellingen over de verlening van afzonderlijke kwijting aan publiek-private partnerschappen als bedoeld in artikel 209 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad (voor de tekst van de verklaring: zie volledig verslag van de debatten van 15 januari 2014).

In vervolg op de verklaringen van de Raad en de Commissie verzoekt Michael Theurer namens de Commissie CONT, de stemming over de ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 87 bis, lid 3, van het Reglement over de gedelegeerde verordening (EU) nr. ... / ... van de Commissie van 30 september 2013 tot vaststelling van de financiële modelregeling voor publiek-private partnerschapsorganen, als bedoeld in artikel 209 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van de agenda van donderdag 16 januari 2014 te schrappen [2013/2863(DEA)] (B7-0002/2014).

Het Parlement willigt het verzoek in.


7. Samenstelling Parlement

De bevoegde Tsjechische autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Vĕra Flasarová tot lid van het Parlement, ter vervanging van Vladimír Remek, met ingang van 13 januari 2014.

Overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen en op grond van artikel 4, leden 1 en 4, van het Reglement, neemt het Parlement kennis van de benoeming van Vĕra Flasarová met ingang van 13 januari 2014.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Vĕra Flasarová, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat zij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


8. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de GUE/NGL-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie BUDG: Vĕra Flasarová

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland: Vĕra Flasarová


9. Samenstelling fracties

Artur Zasada heeft de PPE-Fractie verlaten en zich met ingang van 9 januari 2014 aangesloten bij de ECR-Fractie.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Audy over een incident in Bulgarije. De Voorzitter neemt dit ter kennis.


10. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


10.1. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van parlementaire commissies (stemming)

Voorstel van de Conferentie van voorzitters

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0018)

Het woord werd gevoerd door:

Elmar Brok heeft een mondeling amendement ingediend op amendement 4, dat in aanmerking werd genomen.

Doris Pack heeft een mondeling amendement ingediend op de titel van afdeling XV. Aangezien meer dan 40 leden bezwaar maakten tegen dit mondeling amendement, werd het niet in aanmerking genomen.


10.2. Rooster van de plenaire vergaderingen van het Parlement - 2015 (stemming)

Rooster van de plenaire vergaderingen van het Parlement - 2015: zie het voorstel van de Conferentie van voorzitters (punt 4 van de notulen van 13.1.2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

Het woord werd gevoerd door:

Pervenche Berès over de gevolgde procedure voor het opstellen van het voorstel van de Conferentie van voorzitters voor het rooster van de plenaire vergaderingen van het Parlement in 2015.

Ashley Fox over amendement 1 en om te verzoeken dat de kwestie wordt terugverwezen naar de Conferentie van voorzitters.

Edward McMillan-Scott om te verzoeken de stemming uit te stellen tot de vergaderperiode van februari 2014.

Martin Callanan om dit verzoek te steunen.

Het Parlement willigt het verzoek in.


10.3. Intrekking van Besluit 2007/124/EG, Euratom, van de Raad *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de intrekking van Besluit 2007/124/EG, Euratom, tot vaststelling van het specifieke programma "Terrorisme en andere aan veiligheid gerelateerde risico's: preventie, paraatheid en beheersing van de gevolgen" voor de periode 2007-2013, als onderdeel van het Algemene programma "Veiligheid en bescherming van de vrijheden" [15187/2013 - C7-0418/2013- 2013/0281(APP)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A7-0432/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2014)0019)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van besluit van de Raad.


10.4. Verlenging van de EU-Rusland samenwerkingsovereenkomst op wetenschappelijk en technologisch gebied *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad tot vernieuwing van de Overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Russische Federatie [13152/2013 - C7-0370/2013- 2013/0282(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Amalia Sartori (A7-0473/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2014)0020)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de verlenging van de overeenkomst.


10.5. Denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (herschikking) [COM(2013)0184 - C7-0132/2013- 2013/0096(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Jean-Paul Gauzès (A7-0479/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2014)0021)


10.6. Toekomst van de EU-ASEAN-betrekkingen (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de toekomst van de betrekkingen tussen de EU en de ASEAN [2013/2148(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Reinhard Bütikofer (A7-0441/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2014)0022)

Het woord werd gevoerd door:

Reinhard Bütikofer (rapporteur).


10.7. Tachografen en harmonisatie van sociale wetgeving in het wegvervoer ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende tachografen in het wegvervoer, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer [11532/4/2013 - C7-0410/2013- 2011/0196(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0471/2013)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P7_TA(2014)0023)


10.8. Toewijzing van concessieovereenkomsten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gunning van concessieopdrachten [COM(2011)0897 - C7-0004/2012- 2011/0437(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Philippe Juvin (A7-0030/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0024)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0024)


10.9. Gunning van overheidsopdrachten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gunnen van overheidsopdrachten [COM(2011)0896 - C7-0006/2012- 2011/0438(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0025)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0025)


10.10. Gunning van contracten aan marktdeelnemers in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gunnen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten [COM(2011)0895 - C7-0007/2012- 2011/0439(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Marc Tarabella (A7-0034/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0026)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0026)


10.11. Toegang van goederen en diensten uit derde landen tot de aanbestedingsmarkten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over toegang van goederen en diensten uit derde landen tot de interne aanbestedingsmarkt van de Unie en procedures tot ondersteuning van onderhandelingen over toegang van goederen en diensten uit de Unie tot de aanbestedingsmarkten van derde landen [COM(2012)0124 - C7-0084/2012- 2012/0060(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Daniel Caspary (A7-0454/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0027)

Daniel Caspary (rapporteur) stelt voor de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement uit te stellen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


10.12. Honing ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/110/EG inzake honing [COM(2012)0530 - C7-0304/2012- 2012/0260(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Julie Girling (A7-0440/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0028)

Julie Girling (rapporteur) stelt voor de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement uit te stellen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.

Het woord werd gevoerd door:

Alojz Peterle en John Stuart Agnew vóór de stemming.


10.13. Programma Hercules III en de bescherming van de financiële belangen van de EU ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het programma Hercules III ter bevordering van acties op het gebied van de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie [COM(2011)0914 - C7-0513/2011- 2011/0454(COD)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0385/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0029)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0029)

Het woord werd gevoerd door:

Inés Ayala Sender vóór de stemming.


10.14. Statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 638/2004 betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten in verband met het toekennen van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen, de verstrekking van gegevens door de douane, de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens tussen de lidstaten en de definitie van de statistische waarde [COM(2013)0578 - C7-0242/2013- 2013/0278(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A7-0457/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0030)

Hans-Peter Martin (rapporteur) stelt voor de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement uit te stellen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


10.15. Bestrijding van wildlifecriminaliteit (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0013/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0031)


10.16. Herindustrialisering van Europa ter bevordering van concurrentievermogen en duurzaamheid (stemming)

Verslag over over herindustrialisering van Europa ter bevordering van concurrentievermogen en duurzaamheid [2013/2006(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Reinhard Bütikofer (A7-0464/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0032)


11. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Aanbeveling voor de tweede lezing Silvia-Adriana Ţicău A7-0471/2013
Ismail Ertug, Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Jim Higgins, Marino Baldini, Dieter-Lebrecht Koch, Andrej Plenković, Daniel Hannan en Syed Kamall

Verslag Philippe Juvin - A7-0030/2013
Petru Constantin Luhan, Sandra Petrović Jakovina, Ruža Tomašić, María Irigoyen Pérez, Dubravka Šuica, Jim Higgins, Andrej Plenković, Daniel Hannan en Syed Kamall

Verslag Marc Tarabella - A7-0007/2013
Petru Constantin Luhan, Rosa Estaràs Ferragut, Cristina Gutiérrez-Cortines, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo, Jim Higgins, Ivana Maletić, Daniel Hannan en Syed Kamall

Verslag Marc Tarabella - A7-0034/2013
Dubravka Šuica, Sirpa Pietikäinen en Syed Kamall

Verslag Daniel Caspary - A7-0454/2013
Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Bendt Bendtsen, Adam Bielan, Charles Tannock, Ivana Maletić, Piotr Borys, Andrej Plenković en Syed Kamall

Verslag Julie Girling - A7-0440/2013
Marino Baldini, Charles Tannock, Roberta Angelilli, Csaba Sógor, Sirpa Pietikäinen, Miroslav Mikolášik, Giommaria Uggias, Davor Ivo Stier, Piotr Borys, Daniel Hannan, Syed Kamall en Martin Kastler

Verslag Monica Luisa Macovei - A7-0385/2012
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Oleg Valjalo, Ivana Maletić en Andrej Plenković

Verslag Hans-Peter Martin - A7-0457/2013
Dubravka Šuica, Ivana Maletić en Charles Tannock

De stemverklaringen worden voortgezet tijdens de vergadering van morgen, donderdag 16 januari 2014.


12. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 14.45 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

13. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


14. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement de door S.E. Mikyung Lee geleide delegatie van de Nationale Vergadering van de Republiek Korea, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.


15. Eerbiediging van de grondrechten van vrij verkeer in de EU (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Eerbiediging van de grondrechten van vrij verkeer in de EU (2013/2960(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (fungerend voorzitter van de Raad), Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie) en László Andor (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Marian-Jean Marinescu, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Renate Weber, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sarah Ludford, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Francesco Enrico Speroni, namens de EFD-Fractie, Auke Zijlstra, niet-fractiegebonden lid, Monika Panayotova, Sylvie Guillaume, Nadja Hirsch, Jean Lambert, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Marine Le Pen, Jacek Protasiewicz, Juan Fernando López Aguilar, Phil Bennion, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michael Cashman, Elisabeth Schroedter, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski, Elmar Brok, Glenis Willmott, Cecilia Wikström, Mara Bizzotto, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Karin Kadenbach, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Göncz, Nils Torvalds, Gunnar Hökmark, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marita Ulvskog, Ivailo Kalfin, Roger Helmer, over de opmerkingen van Ivailo Kalfin, Georgios Papanikolaou en Cătălin Sorin Ivan.

VOORZITTER: Jacek PROTASIEWICZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Franz Obermayr, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Cătălin Sorin Ivan, die deze beantwoordt, Csaba Őry, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Wojciech Michał Olejniczak en Sergio Gaetano Cofferati.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Joanna Katarzyna Skrzydlewska, George Sabin Cutaş, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marije Cornelissen, Paweł Robert Kowal, Tadeusz Cymański, Dimitar Stoyanov, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Krisztina Morvai, Monika Flašíková Beňová, Piotr Borys en Andrew Henry William Brons, de laatste twee om een “blauwe kaart”-vraag te stellen aan Dimitar Stoyanov, die deze beantwoordt.

Het woord wordt gevoerd door László Andor, Viviane Reding, en Dimitrios Kourkoulas.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen, Hélène Flautre en Malika Benarab-Attou, namens de Verts/ALE-Fractie, over de eerbiediging van het fundamentele recht van vrij verkeer in de Europese Unie (2013/2960(RSP)) (B7-0016/2014);

- Cornelia Ernst, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, over de eerbiediging van het fundamenteel recht van vrij verkeer in de Europese Unie (2013/2960(RSP)) (B7-0023/2014);

- Renate Weber, Jolanta Emilia Hibner en Metin Kazak, namens de ALDE-Fractie, over over de eerbiediging van het fundamentele recht van vrij verkeer in de EU (2013/2960(RSP)) (B7-0024/2014);

- Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Csaba Őry, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Traian Ungureanu, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Joanna Katarzyna Skrzydlewska en Elmar Brok, namens de PPE-Fractie, over de eerbiediging van het fundamentele recht van vrij verkeer in de Europese Unie(2013/2960(RSP)) (B7-0025/2014);

- Timothy Kirkhope, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, over de eerbiediging van de grondrechten van vrij verkeer in de Europese Unie (2013/2960(RSP)) (B7-0026/2014);

- Sylvie Guillaume en Juan Fernando López Aguilar, namens de S&D-Fractie, over de eerbiediging van het fundamentele recht van vrij verkeer in de EU (2013/2960(RSP)) (B7-0027/2014).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.5 van de notulen van 16.1.2014.


16. Toekomst van de "Veilige haven"-overeenkomst in het licht van de NSA-affaire (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Toekomst van de "Veilige haven"-overeenkomst in het licht van de NSA-affaire (2013/2985(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (fungerend voorzitter van de Raad) en Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Claude Moraes, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Niki Tzavela, namens de EFD-Fractie, en Martin Ehrenhauser, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding en Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Het debat wordt gesloten.


17. Het te koop aanbieden van het EU-burgerschap (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Het te koop aanbieden van het EU-burgerschap (2013/2995(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (fungerend voorzitter van de Raad) en Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

VOORZITTER: László SURJÁN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Kinga Göncz, namens de S&D-Fractie, Jan Mulder, namens de ALDE-Fractie, Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Morten Messerschmidt, namens de EFD-Fractie, Daniël van der Stoep, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ana Gomes, Roberta Metsola, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Nuno Melo, Joseph Cuschieri, Renate Weber, Cristiana Muscardini, Carlos Coelho, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ana Gomes, Josef Weidenholzer, David Casa, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Joseph Cuschieri, Emine Bozkurt, Wim van de Camp, Marco Scurria, Krišjānis Kariņš, Davor Ivo Stier, Sebastian Valentin Bodu en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Agustín Díaz de Mera García Consuegra, John Attard-Montalto, Ruža Tomašić, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Vytautas Landsbergis en Marlene Mizzi.

Het woord wordt gevoerd door Nuno Melo over het verloop van het debat, Claudette Abela Baldacchino over het debat, en Ana Gomes over een persoonlijk punt naar aanleiding van de voorgaande opmerkingen van Carlos Coelho.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle (lid van de Commissie) en Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Jean Lambert, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda en Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, over het te koop aanbieden van het EU-burgerschap (2013/2995(RSP)) (B7-0015/2014);

- Jan Mulder, Renate Weber en Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, over het te koop aanbieden van het EU-burgerschap (2013/2995(RSP)) (B7-0017/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, over het te koop aanbieden van het EU-burgerschap (2013/2995(RSP)) (B7-0028/2014);

- Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Marco Scurria en Salvatore Iacolino, namens de PPE-Fractie, over het te koop aanbieden van het EU-burgerschap (2013/2995(RSP)) (B7-0029/2014);

- Timothy Kirkhope en Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie, over het te koop aanbieden van het EU-burgerschap (2013/2995(RSP)) (B7-0030/2014);

- Kinga Göncz en Sylvie Guillaume, namens de S&D-Fractie, over het te koop aanbieden van het EU-burgerschap (2013/2995(RSP)) (B7-0031/2014).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.6 van de notulen van 16.1.2014.


18. Voortgangsverslag 2013 over Servië - Europees integratieproces van Kosovo (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voortgangsverslag 2013 over Servië (2013/2880(RSP)) - Europees integratieproces van Kosovo (2013/2881(RSP))

Dimitrios Kourkoulas Dimitrios Kourkoulas (fungerend voorzitter van de Raad) en Štefan Füle (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Jelko Kacin, namens de ALDE-Fractie, Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, en György Schöpflin, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Libor Rouček, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, Andreas Mölzer, niet-fractiegebonden lid, Bernd Posselt, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Georgios Koumoutsakos,Maria Eleni Koppa, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marije Cornelissen, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Krisztina Morvai, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Norica Nicolai, Lajos Bokros, Lorenzo Fontana, Eduard Kukan, Ana Gomes, Ivo Vajgl, Ruža Tomašić, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Davor Ivo Stier, Krzysztof Lisek, Boris Zala, Paweł Zalewski, Roberto Gualtieri, Kinga Gál, Tanja Fajon, Othmar Karas, Kinga Göncz, Davor Ivo Stier, Marusya Lyubcheva, Csaba Sógor, Tonino Picula en Nadezhda Neynsky.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Dubravka Šuica, Izaskun Bilbao Barandica, Charalampos Angourakis, Andrej Plenković, Nikola Vuljanić, Jaroslav Paška, Anna Ibrisagic en Eija-Riitta Korhola.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle en Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Jelko Kacin, namens de Commissie buitenlandse zaken, over het voortgangsverslag 2013 betreffende Servië (2013/2880(RSP)) (B7-0006/2014).

- Ulrike Lunacek, namens de Commissie buitenlandse zaken, over het Europees integratieproces van Kosovo (2013/2881(RSP)) (B7-0004/2014).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.7 van de notulen van 16.1.2014.


19. Voortgangsverslag 2012 over IJsland en de perspectieven na de verkiezingen (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voortgangsverslag 2012 over IJsland en de perspectieven na de verkiezingen (2013/2932(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (fungerend voorzitter van de Raad) en Štefan Füle (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, en Göran Färm, namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pat the Cope Gallagher, namens de ALDE-Fractie, Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Francisco José Millán Mon, Elena Băsescu en Andrej Plenković.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eija-Riitta Korhola, Davor Ivo Stier en Tonino Picula.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle en Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Cristian Dan Preda, namens de Commissie buitenlandse zaken, over het voortgangsverslag 2012 over IJsland en de perspectieven na de verkiezingen (2013/2932(RSP)) (B7-0005/2014).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.9 van de notulen van 16.1.2014.


20. Situatie in Zuid-Sudan (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Zuid-Sudan (2014/2512(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (fungerend voorzitter van de Raad) legt namens Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Véronique De Keyser, namens de S&D-Fractie, Louis Michel, namens de ALDE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, Mariya Gabriel, Ricardo Cortés Lastra en Ana Gomes.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Davor Ivo Stier, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Tarja Cronberg en Marie-Christine Vergiat.

Het woord wordt gevoerd door Dimitrios Kourkoulas.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen en Robert Rochefort, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Zuid-Sudan 2014/2512(RSP) (B7-0018/2014);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert en Iñaki Irazabalbeitia Fernández, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Zuid-Sudan 2014/2512(RSP) (B7-0019/2014);

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah en Joachim Zeller, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Zuid-Sudan 2014/2512(RSP) (B7-0020/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Zuid-Sudan 2014/2512(RSP) (B7-0021/2014);

- Isabella Lövin, Willy Meyer, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Sabine Wils en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Zuid-Sudan 2014/2512(RSP) (B7-0022/2014);

- Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari en Pino Arlacchi, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Zuid-Sudan 2014/2512(RSP) (B7-0032/2014).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.10 van de notulen van 16.1.2014.


21. Modernisering van de vrijhandelsovereenkomst EU-Mexico - Modernisering van de vrijhandelsovereenkomst EU-Chili (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000115/2013) van Vital Moreira en George Sabin Cutaş, namens de Commissie internationale handel, aan de Commissie: Modernisering van de sectie handel van de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de EU en Mexico (2013/2818(RSP)) (B7-0101/2014)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000148/2013) van Vital Moreira en María Auxiliadora Correa Zamora, namens de Commissie internationale handel, aan de Commissie: EU-Chili: handelskwesties en aanverwante zaken in het kader van de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en de Republiek Chili anderzijds (2013/2988(RSP)) (B7-0103/2014)

Vital Moreira licht de vragen toe.

Siim Kallas (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoordt de vragen.

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, George Sabin Cutaş, namens de S&D-Fractie, Franziska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Pablo Zalba Bidegain, Ricardo Cortés Lastra, António Fernando Correia de Campos en Nicole Sinclaire, niet-fractiegebonden lid.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas.

Het debat wordt gesloten.


22. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 526.046/OJJE).


23. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.40 uur gesloten.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid