Indeks 
Protokół
PDF 254kWORD 184k
Środa, 15 stycznia 2014 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)
 4.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 5.Program działań prezydencji greckiej (debata)
 6.Modification de l'ordre du jour
 7.Skład Parlamentu
 8.Skład komisji i delegacji
 9.Skład grup politycznych
 10.Głosowanie
  
10.1.Uprawnienia i zakres odpowiedzialności komisji parlamentarnych (głosowanie)
  
10.2.Kalendarz sesji Parlamentu na rok 2015 (głosowanie)
  
10.3.Uchylenie decyzji Rady 2007/124/WE, Euratom *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.4.Odnowienie umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między UE i Rosją *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.5.Nominały i parametry techniczne monet euro przeznaczonych do obiegu * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.6.Przyszłość stosunków UE-ASEAN (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.7.Tachografy i przepisy socjalne odnoszące się do transportu drogowego ***II (głosowanie)
  
10.8.Przyznawanie umów koncesyjnych ***I (głosowanie)
  
10.9.Zamówienia publiczne ***I (głosowanie)
  
10.10.Udzielanie zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych ***I (głosowanie)
  
10.11.Dostęp towarów i usług do rynku wewnętrznego zamówień publicznych ***I (głosowanie)
  
10.12.Miód ***I (głosowanie)
  
10.13.Program Herkules III i ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  
10.14.Dane statystyczne odnoszące się do handlu towarami między państwami członkowskimi ***I (głosowanie)
  
10.15.Przestępczość przeciwko dzikiej przyrodzie (głosowanie)
  
10.16.Reindustrializacja Europy na rzecz wsparcia konkurencyjności i zrównoważonego wzrostu (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 12.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 13.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Oficjalne powitanie
 15.Przestrzeganie podstawowego prawa do swobodnego przepływu w UE (debata)
 16.Przyszłość umowy „bezpiecznej przystani” w świetle sprawy NSA (debata)
 17.Obywatelstwo UE na sprzedaż (debata)
 18.Sprawozdanie z postępów Serbii w 2013 r. - Proces integracji Kosowa z Unią Europejską (debata)
 19.Sprawozdanie o postępach Islandii w 2012 r. oraz perspektywach powyborczych (debata)
 20.Sytuacja w Sudanie Południowym (debata)
 21.Modernizacja umowy o wolnym handlu między UE a Meksykiem - Modernizacja układu o wolnym handlu UE-Chile (debata)
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.10.


2. Składanie dokumentów

Następujące sprawozdania zostały złożone przez komisje parlamentarne:

- Sprawozdanie w sprawie zmiany Regulaminu Parlamentu Europejskiego dotyczącego uchylenia i skorzystania z immunitetu (2013/2031(REG)) - komisja AFCO - Sprawozdawczyni: Anneli Jäätteenmäki (A7-0012/2014)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Francję do stosowania obniżonej stawki niektórych podatków pośrednich na rum „tradycyjny” produkowany na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunion oraz zmieniającej decyzję 2007/659/WE (COM(2013)0839 - C7-0488/2013 - 2013/0413(CNS)) - komisja REGI - Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A7-0013/2014)

- * Sprawozdanie w sprawie zalecenia Rady dotyczącego powołania na stanowisko członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego (N7-0002/2014 - C7-0010/2014 - 2014/0801(NLE)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Sharon Bowles (A7-0023/2014)


3. Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)nr1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności w odniesieniu do definicji wytworzonych nanomateriałów (C(2013)08887 – 2013/2997(DEA))
Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące licząc od daty wpłynięcia, tj. 12 grudnia 2013 r.
odesłano do komisji przedmiotowo właściwej: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do wymogów w zakresie efektywności środowiskowej i osiągów jednostki napędowej oraz zmieniające jego załącznik V (C(2013)08954 – 2013/2999(DEA))
Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące licząc od daty wpłynięcia, tj. 16 grudnia 2013 r.
odesłano do komisji przedmiotowo właściwej: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych służących określeniu typów zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))
Termin zgłoszenia sprzeciwu: trzy miesiące licząc od daty wpłynięcia, tj. 17 grudnia 2013 r.
odesłano do komisji przedmiotowo właściwej:ECON, JURI (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia (UE) nr 978/2012 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych (C(2013)09133 – 2013/3000(DEA))
Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące licząc od daty wpłynięcia, tj. 17 grudnia 2013 r.
odesłano do komisji przedmiotowo właściwej: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do ustanowienia symboli unijnych dotyczących chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz w odniesieniu do niektórych zasad dotyczących pochodzenia paszy i surowców, niektórych przepisów proceduralnych i niektórych dodatkowych przepisów przejściowych (C(2013)09144 – 2013/3003(DEA))
Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące licząc od daty wpłynięcia, tj. 18 grudnia 2013 r.
odesłano do komisji przedmiotowo właściwej: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie europejskiego kodeksu postępowania wzakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (C(2013)09651 – 2014/2508(DEA))
Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące licząc od daty wpłynięcia, tj. 7 stycznia 2014 r.
odesłano do komisji przedmiotowo właściwej: REGI, EMPL (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” (C(2013)09690 – 2014/2509(DEA))
Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące licząc od daty wpłynięcia, tj. 7 stycznia 2014 r.
odesłano do komisji przedmiotowo właściwej: ITRE; TRAN (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie funduszy własnych obowiązujących instytucje C(2013)09763 - 2014/2510(DEA)
Termin zgłoszenia sprzeciwu: jeden miesiąc licząc od daty wpłynięcia, tj. 7 stycznia 2014 r.
odesłano do komisji przedmiotowo właściwej: ECON

Akt delegowany odnośnie do którego zgłoszono sprzeciw:

- Décision déléguée de la Commission concernant l'adoption des normes minimales communes visées dans la décision n° 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux modalités d'accès au service public règlementé offert par le system mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo (C(2013)05661 - doc. limite)
odesłano do komisji przedmiotowo właściwej: ITRE
Sprzeciw zgłoszony przez Rade w dniu 9 grudnia 2013 r.


4. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające, w celu włączenia zwrotów określających zagrożenie i zwrotów określających środki ostrożności w języku chorwackim oraz dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (D027409/04 - 2014/2528(RPS) - termin: 14/04/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: IMCO (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do 1,4-dichlorobenzenu (D029121/03 - 2014/2502(RPS) - termin: 07/04/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: ITRE, IMCO (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (D029441/03 - 2014/2507(RPS) - termin: 07/04/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: AGRI (art. 50 Regulaminu)

- Projekt rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym (D029683/02 - 2014/2500(RPS) - termin: 07/04/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Decyzja Komisji ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego Unii Europejskiej materacom łóżkowym (D029989/02 - 2014/2518(RPS) - termin: 09/04/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji ustanawiająca kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE w odniesieniu do wodnych systemów ogrzewania (D029990/02 - 2014/2522(RPS) - termin: 11/04/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE farbom i lakierom wewnętrznym i zewnętrznym (D029991/02 - 2014/2527(RPS) - termin: 14/04/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE produktom z papieru przetworzonego (D029992/02 - 2014/2524(RPS) - termin: 11/04/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzję 2007/742/WE w sprawie pomp ciepła zasilanych elektrycznie, gazowo lub do absorpcyjnych pomp ciepła (D029994/02 - 2014/2520(RPS) - termin: 10/04/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenia Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 823/2012 w odniesieniu do dat wygaśnięcia zatwierdzenia substancji czynnych etoksysulfuron, oksadiargil i warfaryna (D030330/02 - 2013/2993(RPS) - termin: 12/02/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: AGRI, IMCO (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości foramsulfuronu, azymsulfuronu, jodosulfuronu, oksasulfuronu, mezosulfuronu, flazasulfuronu, imazosulfuronu, propamokarbu, bifenazatu, chloroprofamu i tiobenkarbu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D030498/02 - 2014/2519(RPS) - termin: 10/03/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji przyznające odstępstwo od niektórych przepisów załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w odniesieniu do transportu morskiego płynnych olejów i tłuszczów (D030733/02 - 2014/2526(RPS) - termin: 14/04/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (D030938/03 - 2013/2998(RPS) - termin: 14/02/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie sprostowania hiszpańskiej wersji rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (D030941/02 - 2014/2521(RPS) - termin: 10/04/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1031/2010 w szczególności w celu określenia wolumenów uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, które mają zostać sprzedane na aukcji w latach 2013-2020 (D031326/02 - 2014/2523(RPS) - termin: 11/04/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: ITRE (art. 50 Regulaminu)


5. Program działań prezydencji greckiej (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Program działań prezydencji greckiej (2013/2629(RSP))

Antonis Samaras (urzędujący przewodniczący Rady) i José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Martin Callanan w imieniu grupy ECR, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFD, Nicole Sinclaire - niezrzeszona i Marietta Giannakou.

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Sylvana Rapti, Anneli Jäätteenmäki, Bas Eickhout, Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Niki Tzavela, Nick Griffin, Herbert Reul, Elisa Ferreira, Alexander Graf Lambsdorff, Nikos Chrysogelos, Evžen Tošenovský, Georgios Toussas, Lorenzo Fontana, Hans-Peter Martin, Corien Wortmann-Kool, Bernd Lange, Cecilia Wikström, Marina Yannakoudakis, Mario Borghezio, Raffaele Baldassarre, Sophocles Sophocleous, Sophia in 't Veld, Philip Claeys, Jean-Pierre Audy, Juan Fernando López Aguilar, Andrew Duff, Danuta Maria Hübner, Catherine Trautmann, Lívia Járóka, Saïd El Khadraoui, Paulo Rangel, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Sergio Gaetano Cofferati, Othmar Karas, Dubravka Šuica, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Frank Engel, Mairead McGuinness i Marietta Giannakou.

Głos zabrali: Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) i Antonis Samaras.

Debata została zamknięta.


6. Modification de l'ordre du jour

Głos zabrali: Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (urzędujący przewodniczący Rady), Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) i Michael Theurer (przewodniczący komisji CONT), którzy przedstawili oświadczenie trzech reprezentowanych przez nich instytucji w sprawie oddzielnego absolutorium dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o którym mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (tekst oświadczenia załączono do stenogramu posiedzenia w dniu 15 stycznia 2014 r.).

W zwiazku z oświadczeniami wydanymi przez Radę i Komisję, Michael Theurer zwrócił się w imieniu komisji CONT o wycofanie z porządku dziennego w czwartek 16 stycznia 2014 r. głosowania nad projektem rezolucji złożonej zgodnie z art. 87a ust. 3 Regulaminu w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr ... / ... z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o którym mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 [2013/2863(DEA)] (B7-0002/2014).

Parlament przyjął wniosek.


7. Skład Parlamentu

Właściwe organy czeskie powiadomiły o powołaniu Vĕry Flasarovej w miejsce Vladimíra Remeka na posłankę do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 13 stycznia 2014.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Aktu dotyczącego wyboru przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich oraz zgodnie z art. 4 ust. 1 i 4 Regulaminu Parlament przyjmuje do wiadomości wybór Vĕry Flasarovej ze skutkiem od dnia 13 stycznia 2014 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Vĕra Flasarová bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawiła uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdziła, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego.


8. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy GUE/NGL Parlament ratyfikował następujące wnioski w sprawie nominacji:

komisja BUDG: Vĕra Flasarová

Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja: Vĕra Flasarová


9. Skład grup politycznych

Artur Zasada opuścil grupę PPE i przystąpił do grupy ECR ze skutkiem od dnia 9 stycznia 2014 r.

°
° ° °

Głos zabrał Jean-Pierre Audy w sprawie incydentu, do którego doszło w Bułgarii. Przewodniczący przyjął to do wiadomości.


10. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


10.1. Uprawnienia i zakres odpowiedzialności komisji parlamentarnych (głosowanie)

Propozycja Konferencji Przewodniczących

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0018)

Wystąpienia

Elmar Brok zgłosił poprawkę ustną do poprawki nr 4; poprawka ustna została przyjęta.

Doris Pack zgłosiła poprawkę ustną l do tytułu sekcji XV. Poprawka ustna została odrzucona, ponieważ ponad czterdziestu posłów sprzeciwiło się jej przyjęciu.


10.2. Kalendarz sesji Parlamentu na rok 2015 (głosowanie)

Kalendarz sesji Parlamentu na rok 2015: zob. propozycja Konferencji Przewodniczących (pkt 4 protokołu z dnia 13.1.2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

Głos zabrali:

Pervenche Berès w sprawie procedury zastosowanej, aby przedstawić propozycję Konferencji Przewodniczących w sprawie kalendarza sesji Parlamentu w 2015 r.

Ashley Fox w sprawie poprawki nr 1 i aby zwrócić się o odesłanie sprawy do Konferencji Przewodniczących.

Edward McMillan-Scott, aby zwrócić się o odroczenie głosowania na sesję w lutym 2014 r.

Martin Callanan, aby poprzeć ten wniosek.

Parlament przyjął wniosek.


10.3. Uchylenie decyzji Rady 2007/124/WE, Euratom *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady uchylającej decyzję 2007/124/WE, Euratom ustanawiającą na lata 2007–2013, jako część ogólnego programu w sprawie bezpieczeństwa i ochrony wolności, szczegółowy program «Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami terroryzmu i innymi rodzajami ryzyka dla bezpieczeństwa» [15187/2013 - C7-0418/2013- 2013/0281(APP)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A7-0432/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0019)

Parlament wyraził zgodę na projekt decyzji Rady.


10.4. Odnowienie umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między UE i Rosją *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej odnowienia umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej [13152/2013 - C7-0370/2013- 2013/0282(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Amalia Sartori (A7-0473/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0020)

Parlament wyraził zgodę na przedłużenie umowy.


10.5. Nominały i parametry techniczne monet euro przeznaczonych do obiegu * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (przekształcenie) [COM(2013)0184 - C7-0132/2013- 2013/0096(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Jean-Paul Gauzès (A7-0479/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0021)


10.6. Przyszłość stosunków UE-ASEAN (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przyszłości stosunków UE-ASEAN [2013/2148(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Reinhard Bütikofer (A7-0441/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0022)

Wystąpienie

Reinhard Bütikofer (sprawozdawca).


10.7. Tachografy i przepisy socjalne odnoszące się do transportu drogowego ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego [11532/4/2013 - C7-0410/2013- 2011/0196(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0471/2013)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

STANOWISKO RADY

Ogłoszone jako przyjęte (P7_TA(2014)0023)


10.8. Przyznawanie umów koncesyjnych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyznawania umów koncesyjnych [COM(2011)0897 - C7-0004/2012- 2011/0437(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Philippe Juvin (A7-0030/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0024)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0024)


10.9. Zamówienia publiczne ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych [COM(2011)0896 - C7-0006/2012- 2011/0438(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0025)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0025)


10.10. Udzielanie zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych [COM(2011)0895 - C7-0007/2012- 2011/0439(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Marc Tarabella (A7-0034/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0026)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0026)


10.11. Dostęp towarów i usług do rynku wewnętrznego zamówień publicznych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich [COM(2012)0124 - C7-0084/2012- 2012/0060(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Daniel Caspary (A7-0454/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0027)

Daniel Caspary (sprawozdawca) zaproponował, aby odroczyć głosowanie nad projektem rezolucji ustawodawczej zgodnie z art. 57 ust. 2 Regulaminu.

Parlament przyjął wniosek. Sprawę uznano zatem za odesłaną do komisji przedmiotowo właściwej w celu ponownego rozpatrzenia.


10.12. Miód ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę Rady 2001/110/WE odnoszącą się do miodu [COM(2012)0530 - C7-0304/2012- 2012/0260(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Julie Girling (A7-0440/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0028)

Julie Girling (sprawozdawczyni) zaproponowała, aby odroczyć głosowanie nad projektem rezolucji ustawodawczej zgodnie z art. 57 ust. 2 Regulaminu.

Parlament przyjął wniosek. Sprawę uznano zatem za odesłaną do komisji przedmiotowo właściwej w celu ponownego rozpatrzenia.

Wystąpienia

Alojz Peterle i John Stuart Agnew przed głosowaniem.


10.13. Program Herkules III i ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego programu Herkules III na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej [COM(2011)0914 - C7-0513/2011- 2011/0454(COD)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Monica Luisa Macovei (A7-0385/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0029)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0029)

Wystąpienia

Inés Ayala Sender przed głosowaniem.


10.14. Dane statystyczne odnoszące się do handlu towarami między państwami członkowskimi ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 638/2004 w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi w odniesieniu do powierzenia Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do przyjmowania niektórych środków, przekazywania informacji przez organy celne, wymiany poufnych danych między państwami członkowskimi i zdefiniowania wartości statystycznej [COM(2013)0578 - C7-0242/2013- 2013/0278(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Hans-Peter Martin (A7-0457/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0030)

Hans-Peter Martin (sprawozdawca) zaproponował, aby odroczyć głosowanie nad projektem rezolucji ustawodawczej zgodnie z art. 57 ust. 2 Regulaminu.

Parlament przyjął wniosek. Sprawę uznano zatem za odesłaną do komisji przedmiotowo właściwej w celu ponownego rozpatrzenia.


10.15. Przestępczość przeciwko dzikiej przyrodzie (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0013/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0031)


10.16. Reindustrializacja Europy na rzecz wsparcia konkurencyjności i zrównoważonego wzrostu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie reindustrializacji Europy na rzecz wsparcia konkurencyjności i zrównoważonego wzrostu [2013/2006(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Reinhard Bütikofer (A7-0464/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0032)


11. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Zalecenie do drugiego czytania: Silvia-Adriana Ţicău - A7-0471/2013
Ismail Ertug, Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Jim Higgins, Marino Baldini, Dieter-Lebrecht Koch, Andrej Plenković, Daniel Hannan i Syed Kamall

Sprawozdanie: Philippe Juvin - A7-0030/2013
Petru Constantin Luhan, Sandra Petrović Jakovina, Ruža Tomašić, María Irigoyen Pérez, Dubravka Šuica, Jim Higgins, Andrej Plenković, Daniel Hannan i Syed Kamall

Sprawozdanie: Marc Tarabella - A7-0007/2013
Petru Constantin Luhan, Rosa Estaràs Ferragut, Cristina Gutiérrez-Cortines, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo, Jim Higgins, Ivana Maletić, Daniel Hannan i Syed Kamall

Sprawozdanie: Marc Tarabella - A7-0034/2013
Dubravka Šuica, Sirpa Pietikäinen i Syed Kamall

Sprawozdanie: Daniel Caspary - A7-0454/2013
Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Bendt Bendtsen, Adam Bielan, Charles Tannock, Ivana Maletić, Piotr Borys, Andrej Plenković i Syed Kamall

Sprawozdanie: Julie Girling - A7-0440/2013
Marino Baldini, Charles Tannock, Roberta Angelilli, Csaba Sógor, Sirpa Pietikäinen, Miroslav Mikolášik, Giommaria Uggias, Davor Ivo Stier, Piotr Borys, Daniel Hannan, Syed Kamall i Martin Kastler

Sprawozdanie: Monica Luisa Macovei - A7-0385/2012
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Oleg Valjalo, Ivana Maletić i Andrej Plenković

Sprawozdanie: Hans-Peter Martin - A7-0457/2013
Dubravka Šuica, Ivana Maletić i Charles Tannock

Wyjaśnienia dotyczące głosowania będą kontynuowane na jutrzejszym posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2014 r.


12. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14.45 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

13. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


14. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodniczący powitał delegację Zgromadzenia Narodowego Republiki Korei pod przewodnictwem J. E. Mikyung Lee. Delegacja zajęła miejsce na trybunie honorowej.


15. Przestrzeganie podstawowego prawa do swobodnego przepływu w UE (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przestrzeganie podstawowego prawa do swobodnego przepływu w UE (2013/2960(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (urzędujący Przewodniczący Rady), Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji) i László Andor (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Marian-Jean Marinescu w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Renate Weber w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sarę Ludford, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni w imieniu grupy EFD, Auke Zijlstra niezrzeszony, Monika Panayotova, Sylvie Guillaume, Nadja Hirsch, Jean Lambert, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Marine Le Pen, Jacek Protasiewicz, Juan Fernando López Aguilar, Phil Bennion, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Cashmana, Elisabeth Schroedter, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski, Elmar Brok, Glenis Willmott, Cecilia Wikström, Mara Bizzotto, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Karin Kadenbach, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Göncz, Nils Torvalds, Gunnar Hökmark, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Maritę Ulvskog, Ivailo Kalfin, Roger Helmer w sprawie wystąpienia Ivailo Kalfina, Georgios Papanikolaou i Cătălin Sorin Ivan.

PRZEWODNICTWO: Jacek PROTASIEWICZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Franz Obermayr, aby przez podniesienie niebieskiej kartki zadać pytanie Ivanowi Cătălinowi Sorinowi, na które udzielił on odpowiedzi, Csaba Őry, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Wojciech Michał Olejniczak i Sergio Gaetano Cofferati.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, George Sabin Cutaş, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marije Cornelissen, Paweł Robert Kowal, Tadeusz Cymański, Dimitar Stoyanov, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Krisztinę Morvai, Monika Flašíková Beňová, Piotr Borys i Andrew Henry William Brons, ci dwaj ostatni aby poprzez podniesienie niebieskiej kartki zadać Dimitarowi Stoyanovowi pytania, na które udzielił on odpowiedzi.

Głos zabrali: László Andor, Viviane Reding i Dimitrios Kourkoulas.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen, Hélène Flautre i Malika Benarab-Attou w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie respektowania podstawowego prawa swobodnego przepływu w UE 2013/2960(RSP) (B7-0016/2014);

- Cornelia Ernst, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie respektowania podstawowego prawa swobodnego przepływu w UE (2013/2960(RSP)) (B7-0023/2014);

- Renate Weber, Jolanta Emilia Hibner i Metin Kazak w imieniu grupy ALDE w sprawie respektowania podstawowego prawa do swobodnego przepływu w UE 2013/2960(RSP) (B7-0024/2014);

- Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Csaba Őry, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Traian Ungureanu, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Joanna Katarzyna Skrzydlewska i Elmar Brok w imieniu grupy PPE w sprawie przestrzegania podstawowego prawa do swobodnego przepływu w UE (2013/2960(RSP)) (B7-0025/2014);

- Timothy Kirkhope, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR w sprawie swobodnego przepływu (2013/2960(RSP)) (B7-0026/2014);

- Sylvie Guillaume i Juan Fernando López Aguilar w imieniu grupy S&D w sprawie respektowania podstawowego prawa swobodnego przepływu w UE (2013/2960(RSP)) (B7-0027/2014).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.5 protokołu z dnia 16.1.2014.


16. Przyszłość umowy „bezpiecznej przystani” w świetle sprawy NSA (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przyszłość umowy „bezpiecznej przystani” w świetle sprawy NSA (2013/2985(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (urzędujący przewodniczący Rady) i Viviane Reding (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Claude Moraes w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Niki Tzavela w imieniu grupy EFD, i Martin Ehrenhauser niezrzeszony.

Głos zabrali: Viviane Reding i Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Debata została zamknięta.


17. Obywatelstwo UE na sprzedaż (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Obywatelstwo UE na sprzedaż (2013/2995(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (urzędujący przewodniczący Rady) i Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji) wygłosili oświadczenia.

PRZEWODNICTWO: László SURJÁN
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Kinga Göncz w imieniu grupy S&D, Jan Mulder w imieniu grupy ALDE, Roberts Zīle w imieniu grupy ECR, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Morten Messerschmidt w imieniu grupy EFD, Daniël van der Stoep niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Anę Gomes, Roberta Metsola, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Nuno Melo, Joseph Cuschieri, Renate Weber, Cristiana Muscardini, Carlos Coelho, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Anę Gomes, Josef Weidenholzer, David Casa, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Josepha Cuschieriego, Emine Bozkurt, Wim van de Camp, Marco Scurria, Krišjānis Kariņš, Davor Ivo Stier, Sebastian Valentin Bodu i Seán Kelly.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, John Attard-Montalto, Ruža Tomašić, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Vytautas Landsbergis i Marlene Mizzi.

Głos zabrali: Nuno Melo w sprawie sposobu prowadzenia debaty, Claudette Abela Baldacchino w sprawie tematu debaty oraz Ana Gomes w sprawie dotyczącej jej osoby po wcześniejszym wystąpieniu Carlosa Coelho.

Głos zabrali: Štefan Füle (członek Komisji) i Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Jean Lambert, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda i Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie obywatelstwa UE na sprzedaż (2013/2995(RSP)) (B7-0015/2014);

- Jan Mulder, Renate Weber i Graham Watson w imieniu grupy ALDE w sprawie obywatelstwa UE na sprzedaż (2013/2995(RSP)) (B7-0017/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie obywatelstwa UE na sprzedaż (2013/2995(RSP)) (B7-0028/2014);

- Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Marco Scurria i Salvatore Iacolino w imieniu grupy PPE w sprawie obywatelstwa UE na sprzedaż (2013/2995(RSP)) (B7-0029/2014);

- Timothy Kirkhope i Roberts Zīle w imieniu grupy ECR w sprawie obywatelstwa UE na sprzedaż (2013/2995(RSP)) (B7-0030/2014);

- Kinga Göncz i Sylvie Guillaume w imieniu grupy S&D, w sprawie obywatelstwa UE na sprzedaż (2013/2995(RSP)) (B7-0031/2014).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.6 protokołu z dnia 16.1.2014.


18. Sprawozdanie z postępów Serbii w 2013 r. - Proces integracji Kosowa z Unią Europejską (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sprawozdanie z postępów Serbii w 2013 r. (2013/2880(RSP)) - Proces integracji Kosowa z Unią Europejską (2013/2881(RSP))

Dimitrios Kourkoulas Dimitrios Kourkoulas (urzędujący przewodniczący Rady) i Štefan Füle (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Jelko Kacin w imieniu grupy ALDE, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, i György Schöpflin w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Libor Rouček w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Andreas Mölzer niezrzeszony, Bernd Posselt, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Georgiosa Koumoutsakosa,Maria Eleni Koppa, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marije Cornelissen, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Krisztina Morvai, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Norica Nicolai, Lajos Bokros, Lorenzo Fontana, Eduard Kukan, Ana Gomes, Ivo Vajgl, Ruža Tomašić, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davora Ivo Stiera, Krzysztof Lisek, Boris Zala, Paweł Zalewski, Roberto Gualtieri, Kinga Gál, Tanja Fajon, Othmar Karas, Kinga Göncz, Davor Ivo Stier, Marusya Lyubcheva, Csaba Sógor, Tonino Picula i Nadezhda Neynsky.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Dubravka Šuica, Izaskun Bilbao Barandica, Charalampos Angourakis, Andrej Plenković, Nikola Vuljanić, Jaroslav Paška, Anna Ibrisagic i Eija-Riitta Korhola.

Głos zabrali: Štefan Füle i Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

-Jelko Kacin w imieniu Komisja Spraw Zagranicznych w sprawie sprawozdania dotyczącego postępów Serbii w 2013 r. (2013/2880(RSP)) (B7-0006/2014).

- Ulrike Lunacek w imieniu Komisja Spraw Zagranicznych w sprawie procesu integracji Kosowa z Unią Europejską (2013/2881(RSP)) (B7-0004/2014).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.7 protokołu z dnia 16.1.2014.


19. Sprawozdanie o postępach Islandii w 2012 r. oraz perspektywach powyborczych (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sprawozdanie o postępach Islandii w 2012 r. oraz perspektywach powyborczych (2013/2932(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (urzędujący przewodniczący Rady) i Štefan Füle (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE i Göran Färm w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Pat the Cope Gallagher w imieniu grupy ALDE, Indrek Tarand w imieniu grupy Verts/ALE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Francisco José Millán Mon, Elena Băsescu i Andrej Plenković.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Eija-Riitta Korhola, Davor Ivo Stier i Tonino Picula.

Głos zabrali: Štefan Füle i Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Cristian Dan Preda w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie sprawozdania o postępach Islandii w 2012 r. oraz perspektyw powyborczych (2013/2932(RSP)) (B7-0005/2014).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.9 protokołu z dnia 16.1.2014.


20. Sytuacja w Sudanie Południowym (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Sudanie Południowym (2014/2512(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (urzędujący przewodniczący Rady) w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Véronique De Keyser w imieniu grupy S&D, Louis Michel w imieniu grupy ALDE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, Mariya Gabriel, Ricardo Cortés Lastra i Ana Gomes.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Davor Ivo Stier, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Tarja Cronberg i Marie-Christine Vergiat.

Głos zabrał Dimitrios Kourkoulas.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen i Robert Rochefort w imieniu grupy ALDE w sprawie sytuacji w Sudanie Południowym 2014/2512(RSP) (B7-0018/2014);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert i Iñaki Irazabalbeitia Fernández w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie sytuacji w Sudanie Południowym 2014/2512(RSP) (B7-0019/2014);

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah i Joachim Zeller w imieniu grupy PPE w sprawie sytuacji w Sudanie Południowym 2014/2512(RSP) (B7-0020/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR w sprawie sytuacji w Sudanie Południowym 2014/2512(RSP) (B7-0021/2014);

- Isabella Lövin, Willy Meyer, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Sabine Wils i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie sytuacji w Sudanie Południowym 2014/2512(RSP) (B7-0022/2014);

- Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari i Pino Arlacchi w imieniu grupy S&D w sprawie sytuacji w Sudanie Południowym 2014/2512(RSP) (B7-0032/2014).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.10 protokołu z dnia 16.1.2014.


21. Modernizacja umowy o wolnym handlu między UE a Meksykiem - Modernizacja układu o wolnym handlu UE-Chile (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000115/2013), które w imieniu Komisja Handlu Międzynarodowego skierowali do Komisji Vital Moreira i George Sabin Cutaş: Modernizacja rozdziału Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między UE a Meksykiem dotyczącego handlu (2013/2818(RSP)) (B7-0101/2014)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000148/2013), które w imieniu Komisja Handlu Międzynarodowego skierowali do Komisji Vital Moreira i María Auxiliadora Correa Zamora: UE-Chile: sprawy handlowe i powiązane z handlem w układzie ustanawiającym stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Chile (2013/2988(RSP)) (B7-0103/2014)

Vital Moreira rozwinął pytania.

Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedział na pytania.

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, George Sabin Cutaş w imieniu grupy S&D, Franziska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Pablo Zalba Bidegain, Ricardo Cortés Lastra, António Fernando Correia de Campos i Nicole Sinclaire niezrzeszona.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Elena Băsescu.

Głos zabrał Siim Kallas.

Debata została zamknięta.


22. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 526.046/OJJE).


23. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.40.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności