Index 
Proces-verbal
PDF 253kWORD 191k
Miercuri, 15 ianuarie 2014 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunere de documente
 3.Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)
 4.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)
 5.Programul de activităţi al Preşedinţiei elene (dezbatere)
 6.Modificarea ordinii de zi
 7.Componenţa Parlamentului
 8.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 9.Componenţa grupurilor politice
 10.Votare
  
10.1.Competențele și responsabilitățile comisiilor parlamentare permanente (vot)
  
10.2.Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului în 2015 (vot)
  
10.3.Abrogarea Deciziei 2007/124/CE, Euratom a Consiliului *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
10.4.Reînnoirea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre UE și Rusia *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
10.5.Valorile nominale şi specificaţiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulaţie * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
10.6.Viitorul relaţiilor UE-ASEAN (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
10.7.Aparatura de înregistrare în transportul rutier și legislația din domeniul social referitoare la transportul rutier ***II (vot)
  
10.8.Atribuirea contractelor de concesiune ***I (vot)
  
10.9.Achiziţiile publice ***I (vot)
  
10.10.Achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale ***I (vot)
  
10.11.Accesul bunurilor și al serviciilor pe piețele achizițiilor publice ***I (vot)
  
10.12.Mierea ***I (vot)
  
10.13.Programul Hercule III și protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene ***I (vot)
  
10.14.Statistici ale comerțului cu mărfuri între statele membre în ceea ce priveşte acordarea de competenţe delegate şi de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri, comunicarea de informații de către administraţia vamală, schimbul de date confidenţiale între statele membre şi definiţia valorii statistice ***I (vot)
  
10.15.Combaterea infracțiunilor legate de speciile sălbatice (vot)
  
10.16.Reindustrializarea Europei în vederea promovării competitivității și a durabilității (vot)
 11.Explicaţii privind votul
 12.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 13.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 14.Urări de bun venit
 15.Respectarea dreptului fundamental la liberă circulație în UE (dezbatere)
 16.Viitorul Acordului privind sfera de securitate în lumina scandalului NSA (dezbatere)
 17.Cetățenia UE de vânzare (dezbatere)
 18.Raportul pe 2013 privind progresele înregistrate de Serbia - Procesul de integrare europeană a Kosovo (dezbatere)
 19.Raportul pe 2012 privind progresele înregistrate de Islanda și perspectivele de după alegeri (dezbatere)
 20.Situația din Sudanul de Sud (dezbatere)
 21.Modernizarea Acordului de liber schimb dintre UE și Mexic - Modernizarea Acordului de liber schimb dintre UE și Chile (dezbatere)
 22.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 23.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.10.


2. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele rapoarte de către comisiile parlamentare:

- Raport referitor la modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului în ceea ce privește ridicarea și apărarea imunității parlamentare (2013/2031(REG)) - AFCO - Raportoare: Anneli Jäätteenmäki (A7-0012/2014)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Franței să aplice o rată redusă a anumitor taxe indirecte pentru romul „tradițional” produs în Guadelupa, în Guyana Franceză, în Martinica și în Réunion și de modificare a Deciziei 2007/659/CE (COM(2013)0839 - C7-0488/2013 - 2013/0413(CNS)) - REGI - Raportoare: Danuta Maria Hübner (A7-0013/2014)

- * Raport referitor la recomandarea Consiliului privind numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (N7-0002/2014 - C7-0010/2014 - 2014/0801(NLE)) - ECON - Raportoare: Sharon Bowles (A7-0023/2014)


3. Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat (UE) nr. …/… al Comisei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare în ceea ce privește definiția „nanomaterialelor fabricate” (C(2013)08887 – 2013/2997(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 12 decembrie 2013.
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul delegat (UE) nr. .../... al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului referitor la cerințele privind performanțele de mediu și ale sistemului de propulsie și de modificare a anexei V la acesta (C(2013)08954 – 2013/2999(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 16 decembrie 2013.
retrimis fond: IMCO

- Regulamentul delegat (UE) nr. …/… al Comisei de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care stabilesc tipurile de administratori ai fondurilor de investiții alternative (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: trei luni de la data primirii 17 decembrie 2013.
retrimis fond:ECON , JURI (articolul 50 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat (UE) nr. …/… al Comisei de modificare a anexeiIII la Regulamentul(UE) nr.978/2012 de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare (C(2013)09133 – 2013/3000(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 17 decembrie 2013.
retrimis fond: INTA

- Regulamentul delagat (UE) nr. .../... al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la stabilirea simbolurilor Uniunii pentru denumirile de origine protejate, indicațiile geografice protejate și specialitățile tradiționale garantate și cu privire la anumite norme privind sursele, anumite norme procedurale și anumite norme tranzitorii suplimentare (C(2013)09144 – 2013/3003(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 18 decembrie 2013.
retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat (UE) nr. …/… al Comisei privind Codul european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene (C(2013)09651 – 2014/2508(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 7 ianuarie 2014.
retrimis fond: REGI, EMPL (articolul 50 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat (UE) nr. …/… al Comisei de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr.1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a mecanismului Conectarea Europei (C(2013)09690 – 2014/2509(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 7 ianuarie 2014.
retrimis fond: ITRE; TRAN (articolul 50 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat (UE) nr. .../... al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind cerințele de fonduri proprii pentru instituții C(2013)09763 - 2014/2510(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 7 ianuarie 2014.
retrimis fond: ECON

Acte delegate pentru care au fost formulate obiecțiuni:

(În prezent, acest document nu este disponibil în toate versiunile lingvistice)

- Decizia delegată a Commisei privind adoptarea standardelor minime comune prevăzute în Decizia nr. 1104/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind modalitățile de acces la serviciul public reglementat oferit de sistemul global de radionavigație prin satelit constituit în cadrul programului Galileo (C(2013)05661 - doc. limitat)
retrimis fond ITRE
Obiecțiuni formulate de către Consiliu la 9 decembrie 2013.


4. Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidenţa procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare, în scopul introducerii frazelor de pericol și a frazelor de precauție în limba croată și al adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (D027409/04 - 2014/2528(RPS) - termen: 14/04/2014)
retrimis fond: ENVI (articolul 50 din Regulamentul de procedură)
aviz: IMCO (articolul 50 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește substanța 1,4-diclorbenzen (D029121/03 - 2014/2502(RPS) - termen: 07/04/2014)
retrimis fond: ENVI (articolul 50 din Regulamentul de procedură)
aviz: ITRE, IMCO (articolul 50 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase (D029441/03 - 2014/2507(RPS) - termen: 07/04/2014)
retrimis fond: ENVI (articolul 50 din Regulamentul de procedură)
aviz: AGRI (articolul 50 din Regulamentul de procedură)

- Proiect de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă (D029683/02 - 2014/2500(RPS) - termen: 07/04/2014)
retrimis fond: TRAN

- Decizia Comisiei de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a Uniunii Europene pentru saltelele de pat (D029989/02 - 2014/2518(RPS) - termen: 09/04/2014)
retrimis fond: ENVI

- Decizia Comisiei de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a Uniunii Europene pentru centralele termice cu apă (D029990/02 - 2014/2522(RPS) - termen: 11/04/2014)
retrimis fond: ENVI

- Decizia Comisiei de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru vopselele și lacurile de interior și exterior (D029991/02 - 2014/2527(RPS) - termen: 14/04/2014)
retrimis fond: ENVI

- Decizia Comisiei de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produsele din hârtie prelucrată (D029992/02 - 2014/2524(RPS) - termen: 11/04/2014)
retrimis fond: ENVI

- Decizia Comisiei de modificare a Deciziei 2007/742/CE privind pompele de căldură acționate electric, pompele de căldură acționate cu gaze și pompele de căldură cu absorbție acționate cu gaze (D029994/02 - 2014/2520(RPS) - termen: 10/04/2014)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 823/2012 în ceea ce privește datele de expirare a aprobării substanțelor active etoxisulfuron, oxadiargil și warfarină (D030330/02 - 2013/2993(RPS) - termen: 12/02/2014)
retrimis fond: ENVI (articolul 50 din Regulamentul de procedură)
aviz: AGRI, IMCO (articolul 50 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru foramsulfuron, azimsulfuron, iodosulfuron, oxasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron, imazosulfuron, propamocarb, bifenazat, clorprofam și tiobencarb din sau de pe anumite produse (D030498/02 - 2014/2519(RPS) - termen: 10/03/2014)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de acordare a unei derogări de la anumite dispoziții ale anexei II la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 în ceea ce privește transportul maritim al uleiurilor și al grăsimilor lichide (D030733/02 - 2014/2526(RPS) - termen: 14/04/2014)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare (D030938/03 - 2013/2998(RPS) - termen: 14/02/2014)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de rectificare a versiunii în limba spaniolă a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare (D030941/02 - 2014/2521(RPS) - termen: 10/04/2014)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1031/2010 în special pentru a determina volumele de certificate de emisii de gaze cu efect de seră care urmează să fie scoase la licitație în perioada 2013–2020 (D031326/02 - 2014/2523(RPS) - termen: 11/04/2014)
retrimis fond: ENVI (articolul 50 din Regulamentul de procedură)
aviz: ITRE (articolul 50 din Regulamentul de procedură)


5. Programul de activităţi al Preşedinţiei elene (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Programul de activităţi al Preşedinţiei elene (2013/2629(RSP))

Antonis Samaras (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE, Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Martin Callanan, în numele Grupului ECR, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Nigel Farage, în numele Grupului EFD, Nicole Sinclaire, neafiliată, şi Marietta Giannakou.

A PREZIDAT: Anni PODIMATA
Vicepreşedintă

Au intervenit: Sylvana Rapti, Anneli Jäätteenmäki, Bas Eickhout, Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Niki Tzavela, Nick Griffin, Herbert Reul, Elisa Ferreira, Alexander Graf Lambsdorff, Nikos Chrysogelos, Evžen Tošenovský, Georgios Toussas, Lorenzo Fontana, Hans-Peter Martin, Corien Wortmann-Kool, Bernd Lange, Cecilia Wikström, Marina Yannakoudakis, Mario Borghezio, Raffaele Baldassarre, Sophocles Sophocleous, Sophia in 't Veld, Philip Claeys, Jean-Pierre Audy, Juan Fernando López Aguilar, Andrew Duff, Danuta Maria Hübner, Catherine Trautmann, Lívia Járóka, Saïd El Khadraoui, Paulo Rangel, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Sergio Gaetano Cofferati, Othmar Karas, Dubravka Šuica, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Frank Engel, Mairead McGuinness şi Marietta Giannakou.

Au intervenit: Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei) şi Antonis Samaras.

Dezbaterea s-a încheiat.


6. Modificarea ordinii de zi

Au intervenit: Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului), Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei) şi Michael Theurer (preşedintele Comisiei CONT), pentru a prezenta o declarație a celor trei instituții privind descărcarea separată a organismelor de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (pentru textul declarației: a se vedea stenograma dezbaterilor din 15 ianuarie 2014).

În urma declarațiilor Consiliului și Comisiei, Michael Theurer a solicitat, în numele Comisiei CONT, retragerea de pe ordinea de zi de joi, 16 ianuarie 2014, a votului privind propunerea de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 87a alineatul (3) din Regulamentul de procedură referitoare la Regulamentul delegat (UE) nr. …/… al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului [2013/2863(DEA)] (B7-0002/2014).

Parlamentul a aprobat cererea.


7. Componenţa Parlamentului

Autorităţile cehe competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Vĕra Flasarová, în locul lui Vladimír Remek, ca deputată în Parlament, cu efect de la 13 ianuarie 2014.

În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Actul privind alegerea reprezentanților în Parlamentul European prin sufragiu universal direct și cu articolul 4 alineatele (1) și (4) din Regulamentul de procedură, Parlamentul ia act de alegerea lui Vĕra Flasarová cu efect de la 13 ianuarie 2014.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestaţie, Vĕra Flasarová se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament şi în organele acestuia, cu condiţia să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcţie incompatibilă cu cea de deputată în Parlamentul European.


8. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

La solicitarea Grupului GUE/NGL, Parlamentul a ratificat următoarele numiri:

BUDG: Vĕra Flasarová

Delegaţia la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia: Vĕra Flasarová


9. Componenţa grupurilor politice

Artur Zasada a părăsit Grupul PPE și s-a înscris în Grupul ECR de la 9 ianuarie 2014.

°
° ° °

A intervenit Jean-Pierre Audy cu privire la un incident întâmplat în Bulgaria. Preşedintele a luat act de această chestiune.


10. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


10.1. Competențele și responsabilitățile comisiilor parlamentare permanente (vot)

Propunere a Conferinţei Preşedinţilor

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0018)

Intervenţii

Elmar Brok a prezentat un amendament oral la amendamentul 4, care a fost admis.

Doris Pack a prezentat un amendament oral la titlul secțiunii XV. Deoarece peste 40 de deputați s-au opus luării în considerare a acestui amendament oral, acesta nu a fost admis.


10.2. Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului în 2015 (vot)

Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului în 2015: a se vedea propunerea Conferinței președinților (punctul 4 al PV din 13.1.2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

Au intervenit:

Pervenche Berès cu privire la procedura utilizată pentru a formula propunerea Conferinței președinților privind calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului pe anul 2015.

Ashley Fox cu privire la amendamentul 1 și pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă Conferinței președinților.

Edward McMillan-Scott pentru a cere ca votul să fie reportat pentru o perioadă de sesiune din februarie 2014.

Martin Callanan pentru a sprijini această cerere.

Parlamentul a aprobat cererea.


10.3. Abrogarea Deciziei 2007/124/CE, Euratom a Consiliului *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de abrogare a Deciziei 2007/124/CE, Euratom de stabilire, pentru perioada 2007-2013, în cadrul programului general „Securitate și protecția libertăților”, a programului specific „Prevenirea, capacitatea de reacție și gestionarea consecințelor terorismului și ale altor riscuri legate de securitate” [15187/2013 - C7-0418/2013- 2013/0281(APP)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Juan Fernando López Aguilar (A7-0432/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0019)

Parlamentul a aprobat proiectul de decizie a Consiliului.


10.4. Reînnoirea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre UE și Rusia *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse [13152/2013 - C7-0370/2013- 2013/0282(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Amalia Sartori (A7-0473/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0020)

Parlamentul a aprobat reînnoirea acordului.


10.5. Valorile nominale şi specificaţiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulaţie * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulație (reformare) [COM(2013)0184 - C7-0132/2013- 2013/0096(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Jean-Paul Gauzès (A7-0479/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE și PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0021)


10.6. Viitorul relaţiilor UE-ASEAN (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la viitorul relaţiilor UE-ASEAN [2013/2148(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Reinhard Bütikofer (A7-0441/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0022)

Intervenţie

Reinhard Bütikofer (raportor).


10.7. Aparatura de înregistrare în transportul rutier și legislația din domeniul social referitoare la transportul rutier ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere [11532/4/2013 - C7-0410/2013- 2011/0196(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportoare: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0471/2013)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

POZIŢIA CONSILIULUI

Declarată aprobată (P7_TA(2014)0023)


10.8. Atribuirea contractelor de concesiune ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind atribuirea contractelor de concesiune [COM(2011)0897 - C7-0004/2012- 2011/0437(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Philippe Juvin (A7-0030/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0024)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0024)


10.9. Achiziţiile publice ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice [COM(2011)0896 - C7-0006/2012- 2011/0438(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0025)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0025)


10.10. Achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale [COM(2011)0895 - C7-0007/2012- 2011/0439(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Marc Tarabella (A7-0034/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0026)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0026)


10.11. Accesul bunurilor și al serviciilor pe piețele achizițiilor publice ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice a Uniunii și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țări terțe [COM(2012)0124 - C7-0084/2012- 2012/0060(COD)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Daniel Caspary (A7-0454/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0027)

Daniel Caspary (raportor) a propus reportarea votării propunerii de rezoluție legislativă în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Parlamentul a aprobat propunerea. Prin urmare, chestiunea a fost retrimisă comisiei competente în fond spre reexaminare.


10.12. Mierea ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2001/110/CE privind mierea [COM(2012)0530 - C7-0304/2012- 2012/0260(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Julie Girling (A7-0440/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0028)

Julie Girling (raportoare) a propus reportarea votării propunerii de rezoluție legislativă în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Parlamentul a aprobat propunerea. Prin urmare, chestiunea a fost retrimisă comisiei competente în fond spre reexaminare.

Intervenţii

Alojz Peterle şi John Stuart Agnew înaintea votului.


10.13. Programul Hercule III și protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind programul Hercule III în vederea promovării unor activități în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene [COM(2011)0914 - C7-0513/2011- 2011/0454(COD)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Monica Luisa Macovei (A7-0385/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0029)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0029)

Intervenţii

Inés Ayala Sender înaintea votului.


10.14. Statistici ale comerțului cu mărfuri între statele membre în ceea ce priveşte acordarea de competenţe delegate şi de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri, comunicarea de informații de către administraţia vamală, schimbul de date confidenţiale între statele membre şi definiţia valorii statistice ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 638/2004 privind statisticile comunitare ale comerțului cu mărfuri între statele membre în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri, comunicarea de informații de către administrația vamală, schimbul de date confidențiale între statele membre și definiția valorii statistice [COM(2013)0578 - C7-0242/2013- 2013/0278(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Hans-Peter Martin (A7-0457/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0030)

Hans-Peter Martin (raportor) a propus reportarea votării propunerii de rezoluție legislativă în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Parlamentul a aprobat propunerea. Prin urmare, chestiunea a fost retrimisă comisiei competente în fond spre reexaminare.


10.15. Combaterea infracțiunilor legate de speciile sălbatice (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0013/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0031)


10.16. Reindustrializarea Europei în vederea promovării competitivității și a durabilității (vot)

Raport referitor la reindustrializarea Europei în vederea promovării competitivității și a durabilității [2013/2006(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Reinhard Bütikofer (A7-0464/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0032)


11. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Recomandare pentru a doua lectură Silvia-Adriana Ţicău - A7-0471/2013
Ismail Ertug, Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Jim Higgins, Marino Baldini, Dieter-Lebrecht Koch, Andrej Plenković, Daniel Hannan şi Syed Kamall

Raport Philippe Juvin - A7-0030/2013
Petru Constantin Luhan, Sandra Petrović Jakovina, Ruža Tomašić, María Irigoyen Pérez, Dubravka Šuica, Jim Higgins, Andrej Plenković, Daniel Hannan şi Syed Kamall

Raport Marc Tarabella - A7-0007/2013
Petru Constantin Luhan, Rosa Estaràs Ferragut, Cristina Gutiérrez-Cortines, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo, Jim Higgins, Ivana Maletić, Daniel Hannan şi Syed Kamall

Raport Marc Tarabella - A7-0034/2013
Dubravka Šuica, Sirpa Pietikäinen şi Syed Kamall

Raport Daniel Caspary - A7-0454/2013
Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Bendt Bendtsen, Adam Bielan, Charles Tannock, Ivana Maletić, Piotr Borys, Andrej Plenković şi Syed Kamall

Raport Julie Girling - A7-0440/2013
Marino Baldini, Charles Tannock, Roberta Angelilli, Csaba Sógor, Sirpa Pietikäinen, Miroslav Mikolášik, Giommaria Uggias, Davor Ivo Stier, Piotr Borys, Daniel Hannan, Syed Kamall şi Martin Kastler

Raport Monica Luisa Macovei - A7-0385/2012
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Oleg Valjalo, Ivana Maletić şi Andrej Plenković

Raport Hans-Peter Martin - A7-0457/2013
Dubravka Šuica, Ivana Maletić şi Charles Tannock

Explicațiile votului vor continua în cursul ședinței de mâine, joi 16 ianuarie 2014.


12. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


(Şedinţa, suspendată la 14.45, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

13. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


14. Urări de bun venit

Preşedintele, în numele Parlamentului, a urat bun venit delegaţiei Adunării Naționale a Republicii Coreea, conduse de S.E. Mikyung Lee, care a luat loc în tribuna oficială.


15. Respectarea dreptului fundamental la liberă circulație în UE (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Respectarea dreptului fundamental la liberă circulație în UE (2013/2960(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului), Viviane Reding (Vicepreşedintă a Comisiei) și László Andor (membru al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Marian-Jean Marinescu, în numele Grupului PPE, Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, Renate Weber, în numele Grupului ALDE, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Sarah Ludford, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni, în numele Grupului EFD, Auke Zijlstra, neafiliat, Monika Panayotova, Sylvie Guillaume, Nadja Hirsch, Jean Lambert, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Marine Le Pen, Jacek Protasiewicz, Juan Fernando López Aguilar, Phil Bennion, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Michael Cashman, Elisabeth Schroedter, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski, Elmar Brok, Glenis Willmott, Cecilia Wikström, Mara Bizzotto, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Karin Kadenbach, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Göncz, Nils Torvalds, Gunnar Hökmark, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Marita Ulvskog, Ivailo Kalfin, Roger Helmer, cu privire la intervenția lui Ivailo Kalfin, Georgios Papanikolaou şi Cătălin Sorin Ivan.

A PREZIDAT: Jacek PROTASIEWICZ
Vicepreşedinte

Au intervenit: Franz Obermayr, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” lui Cătălin Sorin Ivan, la care acesta a răspuns, Csaba Őry, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Paul Rübig, Wojciech Michał Olejniczak şi Sergio Gaetano Cofferati.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, George Sabin Cutaş, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marije Cornelissen, Paweł Robert Kowal, Tadeusz Cymański, Dimitar Stoyanov, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Krisztina Morvai, Monika Flašíková Beňová, Piotr Borys şi Andrew Henry William Brons, aceștia din urmă pentru a adresa lui Dimitar Stoyanov întrebări în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru”, la care acesta a răspuns.

Au intervenit: László Andor, Viviane Reding, și Dimitrios Kourkoulas.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen, Hélène Flautre şi Malika Benarab-Attou, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la respectarea dreptului fundamental la liberă circulație în UE (2013/2960(RSP)) (B7-0016/2014);

- Cornelia Ernst, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias şi Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la respectarea dreptului fundamental la liberă circulație în UE (2013/2960(RSP)) (B7-0023/2014);

- Renate Weber, Jolanta Emilia Hibner şi Metin Kazak, în numele Grupului ALDE, referitoare la respectarea dreptului fundamental la liberă circulație în UE (2013/2960(RSP)) (B7-0024/2014);

- Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Csaba Őry, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Traian Ungureanu, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Joanna Katarzyna Skrzydlewska şi Elmar Brok, în numele Grupului PPE, referitoare la respectarea dreptului fundamental la liberă circulație în UE (2013/2960(RSP)) (B7-0025/2014);

- Timothy Kirkhope, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, referitoare la libertatea de mișcare (2013/2960(RSP)) (B7-0026/2014);

- Sylvie Guillaume şi Juan Fernando López Aguilar, în numele Grupului S&D, referitoare la respectarea dreptului fundamental la liberă circulație în UE (2013/2960(RSP)) (B7-0027/2014).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.5 al PV din 16.1.2014.


16. Viitorul Acordului privind sfera de securitate în lumina scandalului NSA (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Viitorul Acordului privind sfera de securitate în lumina scandalului NSA (2013/2985(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Viviane Reding (vicepreşedinte al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Claude Moraes, în numele Grupului S&D, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Jan Philipp Albrecht, în numele Grupului Verts/ALE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Niki Tzavela, în numele Grupului EFD, şi Martin Ehrenhauser, neafiliat.

Au intervenit: Viviane Reding şi Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Cetățenia UE de vânzare (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Cetățenia UE de vânzare (2013/2995(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Viviane Reding (vicepreşedinte al Comisiei) au făcut declaraţiile.

A PREZIDAT: László SURJÁN
Vicepreşedinte

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Kinga Göncz, în numele Grupului S&D, Jan Mulder, în numele Grupului ALDE, Roberts Zīle, în numele Grupului ECR, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Morten Messerschmidt, în numele Grupului EFD, Daniël van der Stoep, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Ana Gomes, Roberta Metsola, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Nuno Melo, Joseph Cuschieri, Renate Weber, Cristiana Muscardini, Carlos Coelho, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Ana Gomes, Josef Weidenholzer, David Casa, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Joseph Cuschieri, Emine Bozkurt, Wim van de Camp, Marco Scurria, Krišjānis Kariņš, Davor Ivo Stier, Sebastian Valentin Bodu şi Seán Kelly.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, John Attard-Montalto, Ruža Tomašić, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Vytautas Landsbergis şi Marlene Mizzi.

Au intervenit: Nuno Melo cu privire la desfășurarea dezbaterii, Claudette Abela Baldacchino cu privire la tema dezbaterii, și Ana Gomes pentru un motiv personal în urma intervenției precedente a lui Carlos Coelho.

Au intervenit: Štefan Füle (membru al Comisiei) şi Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Jean Lambert, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda şi Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la vânzarea cetățeniei UE (2013/2995(RSP)) (B7-0015/2014);

- Jan Mulder, Renate Weber şi Graham Watson, în numele Grupului ALDE, referitoare la vânzarea cetățeniei UE (2013/2995(RSP)) (B7-0017/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa şi Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la vânzarea cetățeniei UE (2013/2995(RSP)) (B7-0028/2014);

- Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Marco Scurria şi Salvatore Iacolino, în numele Grupului PPE, referitoare la vânzarea cetățeniei UE (2013/2995(RSP)) (B7-0029/2014);

- Timothy Kirkhope şi Roberts Zīle, în numele Grupului ECR, referitoare la vânzarea cetățeniei UE (2013/2995(RSP)) (B7-0030/2014);

- Kinga Göncz şi Sylvie Guillaume, în numele Grupului S&D, referitoare la vânzarea cetățeniei UE (2013/2995(RSP)) (B7-0031/2014).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.6 al PV din 16.1.2014.


18. Raportul pe 2013 privind progresele înregistrate de Serbia - Procesul de integrare europeană a Kosovo (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Raportul pe 2013 privind progresele înregistrate de Serbia (2013/2880(RSP)) - Procesul de integrare europeană a Kosovo (2013/2881(RSP))

Dimitrios Kourkoulas Dimitrios Kourkoulas (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Štefan Füle (membru al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Jelko Kacin, în numele Grupului ALDE, Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, şi György Schöpflin, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

Au intervenit: Libor Rouček, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Takis Hadjigeorgiou, în numele Grupului GUE/NGL, Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD, Andreas Mölzer, neafiliat, Bernd Posselt, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Georgios Koumoutsakos,Maria Eleni Koppa, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marije Cornelissen, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Krisztina Morvai, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Norica Nicolai, Lajos Bokros, Lorenzo Fontana, Eduard Kukan, Ana Gomes, Ivo Vajgl, Ruža Tomašić, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Davor Ivo Stier, Krzysztof Lisek, Boris Zala, Paweł Zalewski, Roberto Gualtieri, Kinga Gál, Tanja Fajon, Othmar Karas, Kinga Göncz, Davor Ivo Stier, Marusya Lyubcheva, Csaba Sógor, Tonino Picula şi Nadezhda Neynsky.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Dubravka Šuica, Izaskun Bilbao Barandica, Charalampos Angourakis, Andrej Plenković, Nikola Vuljanić, Jaroslav Paška, Anna Ibrisagic şi Eija-Riitta Korhola.

Au intervenit: Štefan Füle şi Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

-Jelko Kacin, în numele Comisia pentru afaceri externe, referitoare la Raportul pe 2013 privind progresele realizate de Serbia (2013/2880(RSP)) (B7-0006/2014).

- Ulrike Lunacek, în numele Comisia pentru afaceri externe, referitoare la procesul de integrare europeană a Kosovo (2013/2881(RSP)) (B7-0004/2014).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.7 al PV din 16.1.2014.


19. Raportul pe 2012 privind progresele înregistrate de Islanda și perspectivele de după alegeri (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Raportul pe 2012 privind progresele înregistrate de Islanda și perspectivele de după alegeri (2013/2932(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Štefan Füle (membru al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, şi Göran Färm, în numele Grupului S&D.

A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

Au intervenit: Pat the Cope Gallagher, în numele Grupului ALDE, Indrek Tarand, în numele Grupului Verts/ALE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Francisco José Millán Mon, Elena Băsescu şi Andrej Plenković.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Eija-Riitta Korhola, Davor Ivo Stier şi Tonino Picula.

Au intervenit: Štefan Füle şi Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Cristian Dan Preda, în numele Comisia pentru afaceri externe, referitoare la raportul de țară pentru 2012 privind Islanda și perspectivele postelectorale (2013/2932(RSP)) (B7-0005/2014).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.9 al PV din 16.1.2014.


20. Situația din Sudanul de Sud (dezbatere)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Situația din Sudanul de Sud (2014/2512(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) în numele lui Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate ) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D, Louis Michel, în numele Grupului ALDE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, Mariya Gabriel, Ricardo Cortés Lastra şi Ana Gomes.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Davor Ivo Stier, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Tarja Cronberg şi Marie-Christine Vergiat.

A intervenit Dimitrios Kourkoulas.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen şi Robert Rochefort, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Sudanul de Sud 2014/2512(RSP) (B7-0018/2014);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert şi Iñaki Irazabalbeitia Fernández, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Sudanul de Sud 2014/2512(RSP) (B7-0019/2014);

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah şi Joachim Zeller, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Sudanul de Sud 2014/2512(RSP) (B7-0020/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Sudanul de Sud 2014/2512(RSP) (B7-0021/2014);

- Isabella Lövin, Willy Meyer, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Sabine Wils şi Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Sudanul de Sud 2014/2512(RSP) (B7-0022/2014);

- Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari şi Pino Arlacchi, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Sudanul de Sud 2014/2512(RSP) (B7-0032/2014).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.10 al PV din 16.1.2014.


21. Modernizarea Acordului de liber schimb dintre UE și Mexic - Modernizarea Acordului de liber schimb dintre UE și Chile (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000115/2013) adresată de Vital Moreira şi George Sabin Cutaş, în numele Comisia pentru comerț internațional, adresată Comisiei: Modernizarea dispozițiilor referitoare la schimburile comerciale din Acordul de parteneriat economic, coordonare politică și cooperare dintre UE și Mexic (2013/2818(RSP)) (B7-0101/2014)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000148/2013) adresată de Vital Moreira şi María Auxiliadora Correa Zamora, în numele Comisia pentru comerț internațional, adresată Comisiei: UE - Chile: Comerțul și aspectele legate de comerț din Acordul de instituire a unei asocieri între CE și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Chile, pe de altă parte (2013/2988(RSP)) (B7-0103/2014)

Vital Moreira a dezvoltat întrebările.

Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei) a răspuns la întrebări.

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, George Sabin Cutaş, în numele Grupului S&D, Franziska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Pablo Zalba Bidegain, Ricardo Cortés Lastra, António Fernando Correia de Campos şi Nicole Sinclaire, neafiliată.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Elena Băsescu.

A intervenit Siim Kallas.

Dezbaterea s-a încheiat.


22. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 526.046/OJJE).


23. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 22.40.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate