Zoznam 
Zápisnica
PDF 249kWORD 179k
Streda, 15. januára 2014 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Predloženie dokumentov
 3.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 5.Program činnosti gréckeho predsedníctva (rozprava)
 6.Modification de l'ordre du jour
 7.Zloženie Parlamentu
 8.Zloženie výborov a delegácií
 9.Zloženie politických skupín
 10.Hlasovanie
  10.1.Právomoci a zodpovednosti stálych výborov (hlasovanie)
  10.2.Harmonogram schôdzí Parlamentu v roku 2015 (hlasovanie)
  10.3.Zrušenie rozhodnutia Rady 2007/124/ES, Euratom *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.4.Obnovenie dohody o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi EÚ a Ruskom *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.5.Nominálne hodnoty a technické špecifikácie euromincí určených do obehu * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.6.Budúcnosť vzťahov EÚ – ASEAN (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.7.Tachografy a právne predpisy v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy ***II (hlasovanie)
  10.8.Udeľovanie koncesií ***I (hlasovanie)
  10.9.Verejné obstarávanie ***I (hlasovanie)
  10.10.Obstarávanie vykonávané subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb ***I (hlasovanie)
  10.11.Prístup tovaru a služieb na trhy verejného obstarávania ***I (hlasovanie)
  10.12.Med ***I (hlasovanie)
  10.13.Program Hercule III a ochrana finančných záujmov Európskej únie ***I (hlasovanie)
  10.14.Štatistika o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi ***I (hlasovanie)
  10.15.Boj proti trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich druhoch (hlasovanie)
  10.16.Reindustrializácia Európy s cieľom podporiť konkurencieschopnosť a udržateľnosť (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 14.Oficiálne privítanie
 15.Rešpektovanie základného práva na voľný pohyb v EÚ (rozprava)
 16.Budúcnosť dohody o bezpečnom uchovávaní údajov so zreteľom na kauzu NSA (rozprava)
 17.Občianstvo EÚ na predaj (rozprava)
 18.Správa o pokroku Srbska za rok 2013 - Proces integrácie Kosova do EÚ (rozprava)
 19.Správa o pokroku Islandu za rok 2012 a výhľad na obdobie po voľbách (rozprava)
 20.Situácia v Južnom Sudáne (rozprava)
 21.Modernizácia dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Mexikom - Modernizácia dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Čile (rozprava)
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.10 h.


2. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto správy parlamentných výborov:

- Správa o zmene rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu týkajúceho sa zbavenia a ochrany parlamentnej imunity (2013/2031(REG)) - výbor AFCO - Spravodajkyňa: Anneli Jäätteenmäki (A7-0012/2014)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Francúzsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu určitých nepriamych daní z „tradičného“ rumu vyrobeného v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion a ktorým sa mení rozhodnutie 2007/659/ES (COM(2013)0839 - C7-0488/2013 - 2013/0413(CNS)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (A7-0013/2014)

- * Správa o odporúčaní Rady na vymenovanie členky Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (N7-0002/2014 - C7-0010/2014 - 2014/0801(NLE)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Sharon Bowles (A7-0023/2014)


3. Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 oposkytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, pokiaľ ide ovymedzenie pojmu „umelé nanomateriály“ (C(2013)08887 – 2013/2997(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: dva mesiace odo dňa prijatia, t.j. 12. december 2013.
predložené gestorskému výboru:: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o požiadavky na environmentálne vlastnosti a výkon pohonnej jednotky dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek, a ktorým sa mení jeho príloha V (C(2013)08954 – 2013/2999(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: dva mesiace odo dňa prijatia, t.j. 16. december 2013.
predložené gestorskému výboru:: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy určujúce typy správcov alternatívnych investičných fondov (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: tri mesiace odo dňa prijatia, t.j. 17. december 2013.
predložené gestorskému výboru:: ECON, JURI (článok 50 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (C(2013)09133 – 2013/3000(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: dva mesiace odo dňa prijatia, t.j. 17. december 2013.
predložené gestorskému výboru:: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012, pokiaľ ide o stanovenie symbolov Únie pre chránené označenia pôvodu, chránené zemepisné označenia a zaručené tradičné špeciality a pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa určovania pôvodu, určité procesné pravidlá a určité dodatočné prechodné pravidlá (C(2013)09144 – 2013/3003(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: dva mesiace odo dňa prijatia, t.j. 18. december 2013.
predložené gestorskému výboru:: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (C(2013)09651 – 2014/2508(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: dva mesiace odo dňa prijatia, t.j. 7. január 2014.
predložené gestorskému výboru:: REGI, EMPL (článok 50 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 1316/2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy (C(2013)09690 – 2014/2509(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: dva mesiace odo dňa prijatia, t.j. 7. január 2014.
predložené gestorskému výboru:: ITRE; TRAN (článok 50 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na vlastné zdroje inštitúcií (C(2013)09763 – 2014/2510(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: jeden mesiac odo dňa prijatia, t.j. 7. január 2014.
predložené gestorskému výboru:: ECON

Delegovaný akt, v súvislosti s ktorým boli vznesené námietky:

(Tento dokument v súčasnosti nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch.)

- Delegované rozhodnutie Komisie o prijatí spoločných minimálnych noriem uvedených v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1104/2011/EÚ o pravidlách prístupu k verejnej regulovanej službe, ktorú poskytuje globálny satelitný navigačný systém zriadený v rámci programu Galileo (C(2013)05661 - doc. limite)
predložené gestorskému výboru:: ITRE
Námietky vzniesla Rada 9. decembra 2013.


4. Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa na účely zavedenia výstražných a bezpečnostných upozornení v chorvátskom jazyku a prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (D027409/04 - 2014/2528(RPS) - lehota: 14/04/2014)
pridelené gestorský výbor: ENVI (článok 50 rokovacieho poriadku)
stanovisko: IMCO (článok 50 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií („REACH“), pokiaľ ide o 1,4-dichlórbenzén (D029121/03 - 2014/2502(RPS) - lehota: 07/04/2014)
pridelené gestorský výbor: ENVI (článok 50 rokovacieho poriadku)
stanovisko: ITRE, IMCO (článok 50 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín (D029441/03 - 2014/2507(RPS) - lehota: 07/04/2014)
pridelené gestorský výbor: ENVI (článok 50 rokovacieho poriadku)
stanovisko: AGRI (článok 50 rokovacieho poriadku)

- Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva (D029683/02 - 2014/2500(RPS) - lehota: 07/04/2014)
pridelené gestorský výbor: TRAN

- Rozhodnutie Komisie, ktorým sa stanovujú ekologické kritériá na udelenie environmentálnej značky EÚ posteľným matracom (D029989/02 - 2014/2518(RPS) - lehota: 09/04/2014)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Rozhodnutie Komisie, ktorým sa stanovujú kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ pre ohrievače vody (D029990/02 - 2014/2522(RPS) - lehota: 11/04/2014)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Rozhodnutie Komisie, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udelenie environmentálnej značky EÚ vnútorným a vonkajším náterovým farbám a lakom (D029991/02 - 2014/2527(RPS) - lehota: 14/04/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Rozhodnutie Komisie, ktorým sa stanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky EÚ pre spracované papierenské výrobky (D029992/02 - 2014/2524(RPS) - lehota: 11/04/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Rozhodnutie Komisie, ktorým sa mení rozhodnutie 2007/742/ES o tepelných čerpadlách poháňaných elektrinou alebo plynom a o plynových absorpčných tepelných čerpadlách (D029994/02 - 2014/2520(RPS) - lehota: 10/04/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 823/2012, pokiaľ ide o dátumy ukončenia platnosti schválenia účinných látok etoxysulfurón, oxadiargyl a warfarín (D030330/02 - 2013/2993(RPS) - lehota: 12/02/2014)
pridelené gestorský výbor: ENVI (článok 50 rokovacieho poriadku)
stanovisko: AGRI, IMCO (článok 50 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí foramsulfurónu, azimsulfurónu, jodosulfurónu, oxasulfurónu, mezosulfurónu, flazasulfurónu, imazosulfurónu, propamokarbu, bifenazátu, chlórprofamu a tiobenkarbu v určitých produktoch alebo na nich (D030498/02 - 2014/2519(RPS) - lehota: 10/03/2014)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa udeľuje výnimka z určitých ustanovení prílohy II k nariadeniu (ES) č. 852/2004, pokiaľ ide o prepravu kvapalných olejov a tukov v námornej doprave (D030733/02 - 2014/2526(RPS) - lehota: 14/04/2014)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (D030938/03 - 2013/2998(RPS) - lehota: 14/02/2014)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje španielske znenie nariadenia (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (D030941/02 - 2014/2521(RPS) - lehota: 10/04/2014)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1031/2010 najmä s cieľom určiť množstvo emisných kvót skleníkových plynov určených na obchodovanie formou aukcií v rokoch 2013 – 2020 (D031326/02 - 2014/2523(RPS) - lehota: 11/04/2014)
pridelené gestorský výbor: ENVI (článok 50 rokovacieho poriadku)
stanovisko: ITRE (článok 50 rokovacieho poriadku)


5. Program činnosti gréckeho predsedníctva (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Program činnosti gréckeho predsedníctva (2013/2629(RSP))

Antonis Samaras (úradujúci predseda Rady) a José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Martin Callanan v mene skupiny ECR, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Nigel Farage v mene skupiny EFD, Nicole Sinclaire – nezaradená poslankyňa a Marietta Giannakou.

PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Sylvana Rapti, Anneli Jäätteenmäki, Bas Eickhout, Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Niki Tzavela, Nick Griffin, Herbert Reul, Elisa Ferreira, Alexander Graf Lambsdorff, Nikos Chrysogelos, Evžen Tošenovský, Georgios Toussas, Lorenzo Fontana, Hans-Peter Martin, Corien Wortmann-Kool, Bernd Lange, Cecilia Wikström, Marina Yannakoudakis, Mario Borghezio, Raffaele Baldassarre, Sophocles Sophocleous, Sophia in 't Veld, Philip Claeys, Jean-Pierre Audy, Juan Fernando López Aguilar, Andrew Duff, Danuta Maria Hübner, Catherine Trautmann, Lívia Járóka, Saïd El Khadraoui, Paulo Rangel, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Sergio Gaetano Cofferati, Othmar Karas, Dubravka Šuica, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Frank Engel, Mairead McGuinness a Marietta Giannakou.

Vystúpili: Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) a Antonis Samaras.

Rozprava sa skončila.


6. Modification de l'ordre du jour

Vystúpili: Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (úradujúci predseda Rady), Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) a Michael Theurer (predseda výboru CONT), ktorí predložili vyhlásenie všetkých troch inštitúcií o osobitnom absolutóriu subjektom verejno-súkromného partnerstva uvedeným v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (znenie vyhlásenia sa nachádza v doslovnom zápise z rokovania dňa 15. januára 2014).

V nadväznosti na vyhlásenia Rady a Komisie Michael Theurer požiadal v mene výboru CONT o vypustenie hlasovania o návrhu uznesenia predloženého v súlade s článkom 87a ods. 3 rokovacieho poriadku o delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. ... / ... z 30. septembra 2013 o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z programu schôdze vo štvrtok 16. januára 2014 [2013/2863(DEA)] (B7-0002/2014).

Parlament túto žiadosť schválil.


7. Zloženie Parlamentu

Príslušné české úrady oznámili, že Vĕra Flasarová bola s účinnosťou od 13. januára 2014 zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Vladimíra Remeka.

V súlade s článkom 7 ods. 1 aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu a článkom 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku Parlament vzal na vedomie zvolenie Věry Flasarovej s účinnosťou od 13. januára 2014.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslankyňu alebo do rozhodnutia prípadného sporu Vĕra Flasarová zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložila vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslankyne Európskeho parlamentu.


8. Zloženie výborov a delegácií

Na žiadosť skupiny GUE/NGL Parlament schválil tieto menovania:

výbor BUDG: Vĕra Flasarová

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ-Rusko: Vĕra Flasarová


9. Zloženie politických skupín

Artur Zasada odišiel zo skupiny PPE a vstúpil do skupiny ECR s účinnosťou od 9. januára 2014.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Jean-Pierre Audy, ktorý sa vyjadril k incidentu, ku ktorému došlo v Bulharsku. Predseda to vzal na vedomie..


10. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


10.1. Právomoci a zodpovednosti stálych výborov (hlasovanie)

Návrh Konferencie predsedov

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0018)

Vystúpenia:

Elmar Brok predložil ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 4, ktorý bol schválený.

Doris Pack predložila ústny pozmeňujúci návrh k zneniu oddielu XV. Tento návrh nebol schválený, pretože proti prijatiu tohto ústneho pozmeňujúceho návrhu sa vyslovilo viac než 40 poslancov.


10.2. Harmonogram schôdzí Parlamentu v roku 2015 (hlasovanie)

Harmonogram schôdzí Parlamentu v roku 2015: pozri návrh Konferencie predsedov (bod 4 zápisnice zo dňa 13.1.2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

Vystúpili:

Pervenche Berès k postupu uplatňovanému na vypracovanie návrhu Konferencie predsedov týkajúceho sa harmonogramu schôdzí Parlamentu v roku 2015.

Ashley Fox k pozmeňujúcemu návrhu 1 a so žiadosťou, aby bola otázka odoslaná späť Konferencii predsedov.

Edward McMillan-Scott so žiadosťou, aby bolo hlasovanie odložené na schôdzu vo februári 2014.

Martin Callanan, ktorý vyjadril podporu tejto žiadosti.

Parlament žiadosť schválil.


10.3. Zrušenie rozhodnutia Rady 2007/124/ES, Euratom *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2007/124/ES, Euratom, ktorým sa ustanovuje na obdobie rokov 2007 až 2013 ako súčasť všeobecného programu o bezpečnosti a ochrane slobôd osobitný program Predchádzanie, pripravenosť a riadenie následkov terorizmu a iných bezpečnostných rizík [15187/2013 - C7-0418/2013- 2013/0281(APP)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar (A7-0432/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0019)

Parlament udelil súhlas s návrhom rozhodnutia Rady.


10.4. Obnovenie dohody o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi EÚ a Ruskom *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi Európskym spoločenstvom a vládou Ruskej federácie [13152/2013 - C7-0370/2013- 2013/0282(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Amalia Sartori (A7-0473/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0020)

Parlament udelil súhlas s obnovením dohody.


10.5. Nominálne hodnoty a technické špecifikácie euromincí určených do obehu * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (prepracované znenie) [COM(2013)0184 - C7-0132/2013- 2013/0096(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Jean-Paul Gauzès (A7-0479/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0021)


10.6. Budúcnosť vzťahov EÚ – ASEAN (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o budúcnosti vzťahov EÚ – ASEAN [2013/2148(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Reinhard Bütikofer (A7-0441/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0022)

Vystúpenie

Reinhard Bütikofer (spravodajca).


10.7. Tachografy a právne predpisy v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy [11532/4/2013 - C7-0410/2013- 2011/0196(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0471/2013)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

POZÍCIA RADY

Vyhlásené za schválené (P7_TA(2014)0023)


10.8. Udeľovanie koncesií ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o udeľovaní koncesií [COM(2011)0897 - C7-0004/2012- 2011/0437(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Philippe Juvin (A7-0030/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0024)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0024)


10.9. Verejné obstarávanie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o verejnom obstarávaní [COM(2011)0896 - C7-0006/2012- 2011/0438(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0025)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0025)


10.10. Obstarávanie vykonávané subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb [COM(2011)0895 - C7-0007/2012- 2011/0439(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Marc Tarabella (A7-0034/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0026)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0026)


10.11. Prístup tovaru a služieb na trhy verejného obstarávania ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe tovaru a služieb tretích krajín na vnútorný trh verejného obstarávania Únie a o postupoch podporujúcich rokovania o prístupe tovaru a služieb Únie na trhy verejného obstarávania tretích krajín [COM(2012)0124 - C7-0084/2012- 2012/0060(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Daniel Caspary (A7-0454/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0027)

Daniel Caspary (spravodajca) navrhol, aby bolo hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia odložené v súlade s článkom 57 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Parlament návrh schválil. Vec sa preto považuje za pridelenú výboru, v ktorého pôsobnosti je jej opätovné posúdenie.


10.12. Med ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2001/110/ES o mede [COM(2012)0530 - C7-0304/2012- 2012/0260(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Julie Girling (A7-0440/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0028)

Julie Girling (spravodajkyňa) navrhla, aby bolo hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia odložené v súlade s článkom 57 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Parlament návrh schválil. Vec sa preto považuje za pridelenú výboru, v ktorého pôsobnosti je jej opätovné posúdenie.

Vystúpenia:

Alojz Peterle a John Stuart Agnew pred hlasovaním.


10.13. Program Hercule III a ochrana finančných záujmov Európskej únie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o programe Hercule III na podporu činností v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie [COM(2011)0914 - C7-0513/2011- 2011/0454(COD)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0385/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0029)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0029)

Vystúpenia:

Inés Ayala Sender pred hlasovaním.


10.14. Štatistika o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 638/2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia, podávanie informácií zo strany colných orgánov, výmenu dôverných informácií medzi členskými štátmi a vymedzenie štatistickej hodnoty [COM(2013)0578 - C7-0242/2013- 2013/0278(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Hans-Peter Martin (A7-0457/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0030)

Hans-Peter Martin (spravodajca) navrhol, aby bolo hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia odložené v súlade s článkom 57 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Parlament návrh schválil. Vec sa preto považuje za pridelenú výboru, v ktorého pôsobnosti je jej opätovné posúdenie.


10.15. Boj proti trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich druhoch (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0013/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0031)


10.16. Reindustrializácia Európy s cieľom podporiť konkurencieschopnosť a udržateľnosť (hlasovanie)

Správa o reindustrializácii Európy s cieľom podporiť konkurencieschopnosť a udržateľnosť [2013/2006(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Reinhard Bütikofer (A7-0464/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0032)


11. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Odporúčanie do druhého čítania Silvia-Adriana Ţicău A7-0471/2013
Ismail Ertug, Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Jim Higgins, Marino Baldini, Dieter-Lebrecht Koch, Andrej Plenković, Daniel Hannan a Syed Kamall

Správa: Philippe Juvin - A7-0030/2013
Petru Constantin Luhan, Sandra Petrović Jakovina, Ruža Tomašić, María Irigoyen Pérez, Dubravka Šuica, Jim Higgins, Andrej Plenković, Daniel Hannan a Syed Kamall

Správa: Marc Tarabella - A7-0007/2013
Petru Constantin Luhan, Rosa Estaràs Ferragut, Cristina Gutiérrez-Cortines, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo, Jim Higgins, Ivana Maletić, Daniel Hannan a Syed Kamall

Správa: Marc Tarabella - A7-0034/2013
Dubravka Šuica, Sirpa Pietikäinen a Syed Kamall

Správa: Daniel Caspary - A7-0454/2013
Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Bendt Bendtsen, Adam Bielan, Charles Tannock, Ivana Maletić, Piotr Borys, Andrej Plenković a Syed Kamall

Správa: Julie Girling - A7-0440/2013
Marino Baldini, Charles Tannock, Roberta Angelilli, Csaba Sógor, Sirpa Pietikäinen, Miroslav Mikolášik, Giommaria Uggias, Davor Ivo Stier, Piotr Borys, Daniel Hannan, Syed Kamall a Martin Kastler

Správa: Monica Luisa Macovei - A7-0385/2012
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Oleg Valjalo, Ivana Maletić a Andrej Plenković

Správa: Hans-Peter Martin - A7-0457/2013
Dubravka Šuica, Ivana Maletić a Charles Tannock

Vysvetlenia hlasovania budú pokračovať počas zajtrajšieho rokovania vo štvrtok 16. januára 2014.


12. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 14.45 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

13. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


14. Oficiálne privítanie

Predseda privítal v mene Parlamentu členov delegácie z Národného zhromaždenia Kórejskej republiky na čele so S.E. Mikyung Lee, ktorá bola usadená na čestnej galérii.


15. Rešpektovanie základného práva na voľný pohyb v EÚ (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Rešpektovanie základného práva na voľný pohyb v EÚ (2013/2960(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (predseda Rady), Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie) a László Andor (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Marian-Jean Marinescu v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, Renate Weber v mene skupiny ALDE, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Sarah Ludford, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni v mene skupiny EFD, Auke Zijlstra – nezaradený poslanec, Monika Panayotova, Sylvie Guillaume, Nadja Hirsch, Jean Lambert, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Marine Le Pen, Jacek Protasiewicz, Juan Fernando López Aguilar, Phil Bennion, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michael Cashman, Elisabeth Schroedter, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski, Elmar Brok, Glenis Willmott, Cecilia Wikström, Mara Bizzotto, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Karin Kadenbach, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Göncz, Nils Torvalds, Gunnar Hökmark, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marita Ulvskog, Ivailo Kalfin, Roger Helmer v reakcii na Ivaila Kalfina, Georgios Papanikolaou a Cătălin Sorin Ivan.

PREDSEDNÍCTVO: Jacek PROTASIEWICZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Franz Obermayr, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Cătălinovi Sorinovi Ivanovi, ktorý na ňu odpovedal, Csaba Őry, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Wojciech Michał Olejniczak a Sergio Gaetano Cofferati.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Joanna Katarzyna Skrzydlewska, George Sabin Cutaş, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marije Cornelissen, Paweł Robert Kowal, Tadeusz Cymański, Dimitar Stoyanov, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Krisztina Morvai, Monika Flašíková Beňová, Piotr Borys a Andrew Henry William Brons, pričom poslední dvaja menovaní položili zdvihnutím modrej karty otázky Dimitarovi Stoyanovi, ktorý na ne odpovedal.

Vystúpili: László Andor, Viviane Reding a Dimitrios Kourkoulas.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen, Hélène Flautre a Malika Benarab-Attou v mene skupiny Verts/ALE, o dodržiavaní základného práva na voľný pohyb v EÚ (2013/2960(RSP)) (B7-0016/2014);

- Cornelia Ernst, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, o dodržiavaní základného práva na voľný pohyb v EÚ (2013/2960(RSP)) (B7-0023/2014);

- Renate Weber, Jolanta Emilia Hibner a Metin Kazak v mene skupiny ALDE, o dodržiavaní základného práva na voľný pohyb v EÚ (2013/2960(RSP)) (B7-0024/2014);

- Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Csaba Őry, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Traian Ungureanu, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Joanna Katarzyna Skrzydlewska a Elmar Brok v mene skupiny PPE, o dodržiavaní základného práva na voľný pohyb v EÚ (2013/2960(RSP)) (B7-0025/2014);

- Timothy Kirkhope, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, o slobode pohybu (2013/2960(RSP)) (B7-0026/2014);

- Sylvie Guillaume a Juan Fernando López Aguilar v mene skupiny S&D, o dodržiavaní základného práva na voľný pohyb v EÚ (2013/2960(RSP)) (B7-0027/2014).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.5 zápisnice zo dňa 16.1.2014.


16. Budúcnosť dohody o bezpečnom uchovávaní údajov so zreteľom na kauzu NSA (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Budúcnosť dohody o bezpečnom uchovávaní údajov so zreteľom na kauzu NSA (2013/2985(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (úradujúci predseda Rady) a Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Claude Moraes v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Niki Tzavela v mene skupiny EFD a Martin Ehrenhauser – nezaradený poslanec.

Vystúpili: Viviane Reding a Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Rozprava sa skončila.


17. Občianstvo EÚ na predaj (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Občianstvo EÚ na predaj (2013/2995(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (úradujúci predseda Rady) a Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: László SURJÁN
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Kinga Göncz v mene skupiny S&D, Jan Mulder v mene skupiny ALDE, Roberts Zīle v mene skupiny ECR, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Morten Messerschmidt v mene skupiny EFD, Daniël van der Stoep – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ana Gomes, Roberta Metsola, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Nuno Melo, Joseph Cuschieri, Renate Weber, Cristiana Muscardini, Carlos Coelho, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ana Gomes, Josef Weidenholzer, David Casa, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Joseph Cuschieri, Emine Bozkurt, Wim van de Camp, Marco Scurria, Krišjānis Kariņš, Davor Ivo Stier, Sebastian Valentin Bodu a Seán Kelly.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Agustín Díaz de Mera García Consuegra, John Attard-Montalto, Ruža Tomašić, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Vytautas Landsbergis a Marlene Mizzi.

Vystúpili títo poslanci: Nuno Melo k vedeniu rozpravy, Claudette Abela Baldacchino k predmetu rozpravy a Ana Gomes s osobným vyhlásením v súvislosti s predchádzajúcim vystúpením Carlosa Coelha.

Vystúpili: Štefan Füle (člen Komisie) a Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Jean Lambert, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda a Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, o občianstve EÚ na predaj (2013/2995(RSP)) (B7-0015/2014);

- Jan Mulder, Renate Weber a Graham Watson v mene skupiny ALDE, o občianstve EÚ na predaj (2013/2995(RSP)) (B7-0017/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, o občianstve EÚ na predaj (2013/2995(RSP)) (B7-0028/2014);

- Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Marco Scurria a Salvatore Iacolino v mene skupiny PPE, o občianstve EÚ na predaj (2013/2995(RSP)) (B7-0029/2014);

- Timothy Kirkhope a Roberts Zīle v mene skupiny ECR, o občianstve EÚ na predaj (2013/2995(RSP)) (B7-0030/2014);

- Kinga Göncz a Sylvie Guillaume v mene skupiny S&D, o občianstve EÚ na predaj (2013/2995(RSP)) (B7-0031/2014).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.6 zápisnice zo dňa 16.1.2014.


18. Správa o pokroku Srbska za rok 2013 - Proces integrácie Kosova do EÚ (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Správa o pokroku Srbska za rok 2013 (2013/2880(RSP)) - Proces integrácie Kosova do EÚ (2013/2881(RSP))

Dimitrios Kourkoulas Dimitrios Kourkoulas (úradujúci predseda Rady) a Štefan Füle (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Jelko Kacin v mene skupiny ALDE, Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE a György Schöpflin v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Libor Rouček v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL, Bastiaan Belder v mene skupiny EFD, Andreas Mölzer – nezaradený poslanec, Bernd Posselt, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Georgios Koumoutsakos,Maria Eleni Koppa, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marije Cornelissen, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Krisztina Morvai, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Norica Nicolai, Lajos Bokros, Lorenzo Fontana, Eduard Kukan, Ana Gomes, Ivo Vajgl, Ruža Tomašić, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Davor Ivo Stier, Krzysztof Lisek, Boris Zala, Paweł Zalewski, Roberto Gualtieri, Kinga Gál, Tanja Fajon, Othmar Karas, Kinga Göncz, Davor Ivo Stier, Marusya Lyubcheva, Csaba Sógor, Tonino Picula a Nadezhda Neynsky.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Dubravka Šuica, Izaskun Bilbao Barandica, Charalampos Angourakis, Andrej Plenković, Nikola Vuljanić, Jaroslav Paška, Anna Ibrisagic a Eija-Riitta Korhola.

Vystúpili: Štefan Füle a Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

-Jelko Kacin, v mene výboru Výbor pre zahraničné veci, o správe o pokroku Srbska za rok 2013 (2013/2880(RSP)) (B7-0006/2014).

- Ulrike Lunacek, v mene výboru Výbor pre zahraničné veci, o procese integrácie Kosova do EÚ (2013/2881(RSP)) (B7-0004/2014).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.7 zápisnice zo dňa 16.1.2014.


19. Správa o pokroku Islandu za rok 2012 a výhľad na obdobie po voľbách (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Správa o pokroku Islandu za rok 2012 a výhľad na obdobie po voľbách (2013/2932(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (úradujúci predseda Rady) a Štefan Füle (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE a Göran Färm v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Pat the Cope Gallagher v mene skupiny ALDE, Indrek Tarand v mene skupiny Verts/ALE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Francisco José Millán Mon, Elena Băsescu a Andrej Plenković.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Eija-Riitta Korhola, Davor Ivo Stier a Tonino Picula.

Vystúpili: Štefan Füle a Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 110 odsek 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Cristian Dan Preda, v mene výboru Výbor pre zahraničné veci, o správe o pokroku Islandu za rok 2012 a výhľade na obdobie po voľbách (2013/2932(RSP)) (B7-0005/2014).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.9 zápisnice zo dňa 16.1.2014.


20. Situácia v Južnom Sudáne (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Južnom Sudáne (2014/2512(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (úradujúci predseda Rady) v mene Catherine Ashtonovej (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Véronique De Keyser v mene skupiny S&D, Louis Michel v mene skupiny ALDE, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, Mariya Gabriel, Ricardo Cortés Lastra a Ana Gomes.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Davor Ivo Stier, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Tarja Cronberg a Marie-Christine Vergiat.

V rozprave vystúpil Dimitrios Kourkoulas.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen a Robert Rochefort v mene skupiny ALDE, o situácii v Južnom Sudáne 2014/2512(RSP) (B7-0018/2014);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert a Iñaki Irazabalbeitia Fernández v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v Južnom Sudáne 2014/2512(RSP) (B7-0019/2014);

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah a Joachim Zeller v mene skupiny PPE, o situácii v Južnom Sudáne 2014/2512(RSP) (B7-0020/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, o situácii v Južnom Sudáne 2014/2512(RSP) (B7-0021/2014);

- Isabella Lövin, Willy Meyer, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Sabine Wils a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v Južnom Sudáne 2014/2512(RSP) (B7-0022/2014);

- Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari a Pino Arlacchi v mene skupiny S&D, o situácii v Južnom Sudáne 2014/2512(RSP) (B7-0032/2014).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.10 zápisnice zo dňa 16.1.2014.


21. Modernizácia dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Mexikom - Modernizácia dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Čile (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000115/2013) , ktorú položil Vital Moreira a George Sabin Cutaş, v mene výboru Výbor pre medzinárodný obchod, pre Komisiu: Modernizácia časti dohody o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi EÚ a Mexikom venovanej obchodu (2013/2818(RSP)) (B7-0101/2014)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000148/2013) , ktorú položil Vital Moreira a María Auxiliadora Correa Zamora, v mene výboru Výbor pre medzinárodný obchod, pre Komisiu: EÚ - Čile: Obchod a obchodné záležitosti dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Čílskou republikou na druhej strane (2013/2988(RSP)) (B7-0103/2014)

Vital Moreira rozvinul otázky.

Siim Kallas (podpredseda Komisie) odpovedal na otázky.

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE, George Sabin Cutaş v mene skupiny S&D, Franziska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Pablo Zalba Bidegain, Ricardo Cortés Lastra, António Fernando Correia de Campos a Nicole Sinclaire – nezaradená poslankyňa.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Elena Băsescu.

V rozprave vystúpil Siim Kallas.

Rozprava sa skončila.


22. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 526.046/OJJE).


23. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.40 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia