Kazalo 
Zapisnik
PDF 240kWORD 177k
Sreda, 15. januar 2014 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)
 4.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)
 5.Delovni program grškega predsedstva (razprava)
 6.Sprememba dnevnega reda
 7.Sestava Parlamenta
 8.Sestava odborov in delegacij
 9.Članstvo v političnih skupinah
 10.Čas glasovanja
  
10.1.Pristojnosti in odgovornosti stalnih odborov (glasovanje)
  
10.2.Časovni razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2015 (glasovanje)
  
10.3.Razveljavitev Sklepa Sveta 2007/124/ES, Euratom *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.4.Podaljšanje Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med EU in Rusijo *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.5.Apoeni in tehnične specifikacije eurokovancev, namenjenih obtoku * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.6.Prihodnost odnosov EU-ASEAN (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.7.Tahograf (nadzorna naprava) in socialna zakonodaja v zvezi s cestnim prometom ***II (glasovanje)
  
10.8.Podeljevanje koncesijskih pogodb ***I (glasovanje)
  
10.9.Javna naročila ***I (glasovanje)
  
10.10.Javna naročila naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ***I (glasovanje)
  
10.11.Dostop blaga in storitev do trgov javnih naročil ***I (glasovanje)
  
10.12.Med ***I (glasovanje)
  
10.13.Program Herkul III in zaščita finančnih interesov EU ***I (glasovanje)
  
10.14.Statistični podatki v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami ***I (glasovanje)
  
10.15.Boj proti kriminalu, povezanemu s prostoživečimi živalmi in rastlinami (glasovanje)
  
10.16.Ponovna industrializacija Evrope za spodbujanje konkurenčnosti in trajnosti (glasovanje)
 11.Obrazložitve glasovanja
 12.Popravki in namere glasovanja
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 14.Dobrodošlica
 15.Spoštovanje temeljne pravice prostega gibanja v EU (razprava)
 16.Prihodnost sporazuma o varnem pristanu glede na afero v zvezi z ameriškim nacionalnim varnostnim organom (razprava)
 17.Državljanstvo EU naprodaj (razprava)
 18.Poročilo o napredku Srbije za leto 2013 - Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo (razprava)
 19.Poročilu o napredku Islandije za leto 2012 in obetih po volitvah (razprava)
 20.Razmere v Južnem Sudanu (razprava)
 21.Posodobitev sporazuma o prosti trgovini med EU in Mehiko - Posodobitev sporazuma o prosti trgovimi med EU in Čilom (razprava)
 22.Dnevni red naslednje seje
 23.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.10.


2. Predložitev dokumentov

Parlamentarni odbori so predložili naslednja poročila:

- Poročilo o spremembi Poslovnika Evropskega parlamenta o odvzemu in zaščiti poslanske imunitete (2013/2031(REG)) - Odbor AFCO - Poročevalka: Anneli Jäätteenmäki (A7-0012/2014)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o dovoljenju Franciji, da uporabi znižano stopnjo nekaterih posrednih davkov na „tradicionalni“ rum, proizveden na Guadeloupu, v Francoski Gvajani, na Martiniku in Reunionu, ter o spremembi Odločbe 2007/659/ES (COM(2013)0839 - C7-0488/2013 - 2013/0413(CNS)) - Odbor REGI - Poročevalka: Danuta Maria Hübner (A7-0013/2014)

- * Poročilo o priporočilu Sveta o imenovanju članice izvršilnega odbora Evropske centralne banke (N7-0002/2014 - C7-0010/2014 - 2014/0801(NLE)) - Odbor ECON - Poročevalka: Sharon Bowles (A7-0023/2014)


3. Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe(EU) št.1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom v zvezi z opredelitvijo „namensko proizvedenih nanomaterialov“ (C(2013)08887 2013/2997(DEA))
Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 12. decembra 2013.
posredovano pristojni: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št.168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljske značilnosti in zmogljivost pogonskega sistema ter o spremembi njene Priloge V (C(2013)08954 – 2013/2999(DEA))
Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 16. decembra 2013.
posredovano pristojni: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo vrste upraviteljev alternativnih investicijskih skladov (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))
Rok za vložitev ugovorov: tri mesece od datuma prejema dne 17. decembra 2013.
posredovano pristojni: ECON, JURI (člen 50 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge III k Uredbi (EU) št. 978/2012 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (C(2013)09133 – 2013/3000(DEA))
Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 17. decembra 2013.
posredovano pristojni: INTA

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št.1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo simbolov Unije za zaščitene označbe porekla, zaščitene geografske označbe in zajamčene tradicionalne posebnosti ter v zvezi z nekaterimi pravili o izvoru, nekaterimi postopkovnimi pravili in nekaterimi dodatnimi prehodnimi pravili (C(2013)09144 – 2013/3003(DEA))
Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 18. decembra 2013.
posredovano pristojni: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o Evropskem kodeksu dobre prakse za partnerstvo v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (C(2013)09651 – 2014/2508(DEA))
Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 7. januarja 2014.
posredovano pristojni: REGI, EMPL (člen 50 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi PrilogeI k Uredbi(EU) št.1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope (C(2013)09690 – 2014/2509(DEA))
Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 7. januarja 2014.
posredovano pristojni: ITRE, TRAN (člen 50 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede kapitalskih zahtev za institucije (C(2013)09763 – 2014/2510(DEA))
Rok za vložitev ugovorov: en mesec od datuma prejema dne 7. januarja 2014.
posredovano pristojni: ECON

Delegirani akti za katere so bila izražena nasprotovanja:

(Dokument trenutno ni na voljo v vseh jezikih.)

- Delegiran sklep Komisije o sprejetju skupnih minimalnih norm iz Sklepa št. 1104/2011/EU Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za dostop do regulirane javne storitve, ki jo zagotavlja globalni navigacijski satelitski sistem, vzpostavljen v okviru programa Galileo (C(2013)05661)
posredovano pristojni: ITRE
Nasprotovanja Sveta z dne 9. decembra 2013.


4. Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom vnosa stavkov o nevarnosti in previdnostnih stavkov v hrvaškem jeziku in njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (D027409/04 - 2014/2528(RPS) - rok: 14/04/2014)
posredovano pristojni: ENVI (člen 50 Poslovnika)
mnenje: IMCO (člen 50 Poslovnika)

- Uredbe Komisije o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede 1,4-diklorobenzena (D029121/03 - 2014/2502(RPS) - rok: 07/04/2014)
posredovano pristojni: ENVI (člen 50 Poslovnika)
mnenje: ITRE, IMCO (člen 50 Poslovnika)

- Uredbe Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač (D029441/03 - 2014/2507(RPS) - rok: 07/04/2014)
posredovano pristojni: ENVI (člen 50 Poslovnika)
mnenje: AGRI (člen 50 Poslovnika)

- Osnutek uredbe Komisije o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu (D029683/02 - 2014/2500(RPS) - rok: 07/04/2014)
posredovano pristojni: TRAN

- Sklep Komisije o določitvi okoljskih meril za podeljevanje znaka EU za okolje posteljnim vložkom (D029989/02 - 2014/2518(RPS) - rok: 09/04/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Sklep Komisije o določitvi meril za podelitev znaka EU za okolje za vodne grelnike (D029990/02 - 2014/2522(RPS) - rok: 11/04/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Sklep Komisije o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje za notranje in zunanje barve in lake (D029991/02 - 2014/2527(RPS) - rok: 14/04/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Sklep Komisije o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje za proizvode iz predelanega papirja (D029992/02 - 2014/2524(RPS) - rok: 11/04/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Sklep Komisije o spremembi Odločbe Komisije 2007/742/ES o električnih, plinskih ali plinskih absorpcijskih črpalkah (D029994/02 - 2014/2520(RPS) - rok: 10/04/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 823/2012 glede datuma poteka veljavnosti registracij aktivnih snovi etoksisulfuron, oksadiargil in varfarin (D030330/02 - 2013/2993(RPS) - rok: 12/02/2014)
posredovano pristojni: ENVI (člen 50 Poslovnika)
mnenje: AGRI, IMCO (člen 50 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za foramsulfuron, azimsulfuron, jodosulfuron, oksasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron, imazosulfuron, propamokarb, bifenazat, klorprofam in tiobenkarb v ali na nekaterih proizvodih (D030498/02 - 2014/2519(RPS) - rok: 10/03/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o odobritvi odstopanja od nekaterih določb Priloge II k Uredbi (ES) št. 852/2004 v zvezi s prevozom tekočih olj in maščob po morju (D030733/02 - 2014/2526(RPS) - rok: 14/04/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 10/2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (D030938/03 - 2013/2998(RPS) - rok: 14/02/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredbe Komisije o spremembi španske jezikovne različice Uredbe Komisije (EU) št. 10/2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (D030941/02 - 2014/2521(RPS) - rok: 10/04/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 1031/2010 zlasti zaradi določitve količine pravic do emisije toplogrednih plinov, ki se bodo prodajale na dražbi med letoma 2013–2020 (D031326/02 - 2014/2523(RPS) - rok: 11/04/2014)
posredovano pristojni: ENVI (člen 50 Poslovnika)
mnenje: ITRE (člen 50 Poslovnika)


5. Delovni program grškega predsedstva (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Delovni program grškega predsedstva (2013/2629(RSP))

Antonis Samaras (predsedujoči Svetu) in José Manuel Barroso (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE, Hannes Swoboda v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Martin Callanan v imenu skupine ECR, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine EFD, Nicole Sinclaire samostojna poslanka, in Marietta Giannakou.

PREDSEDSTVO: Anni PODIMATA
podpredsednica

Govorili so Sylvana Rapti, Anneli Jäätteenmäki, Bas Eickhout, Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Niki Tzavela, Nick Griffin, Herbert Reul, Elisa Ferreira, Alexander Graf Lambsdorff, Nikos Chrysogelos, Evžen Tošenovský, Georgios Toussas, Lorenzo Fontana, Hans-Peter Martin, Corien Wortmann-Kool, Bernd Lange, Cecilia Wikström, Marina Yannakoudakis, Mario Borghezio, Raffaele Baldassarre, Sophocles Sophocleous, Sophia in 't Veld, Philip Claeys, Jean-Pierre Audy, Juan Fernando López Aguilar, Andrew Duff, Danuta Maria Hübner, Catherine Trautmann, Lívia Járóka, Saïd El Khadraoui, Paulo Rangel, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Sergio Gaetano Cofferati, Othmar Karas, Dubravka Šuica, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Frank Engel, Mairead McGuinness in Marietta Giannakou.

Govorila sta Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije) in Antonis Samaras.

Razprava se je zaključila.


6. Sprememba dnevnega reda

Govorili so Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (predsedujoči Svetu), Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije) in Michael Theurer (predsednik odbora CONT) ter podali izjavo treh institucij o ločenih razrešnicah za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št.° 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (za besedilo izjave: glej dobesedni zapis razprav z dne 15. januarja 2014).

Na podlagi izjav Sveta in Komisije je Michael Theurer v imenu odbora CONT zahteval, da se z dnevnega reda za četrtek, 16. januar 2014, umakne glasovanje o predlogu resolucije, vloženega v skladu s členom 87(a)(3) Poslovnika, o delegirani uredbi Komisije (EU) št.° ... / ... z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št.° 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta [2013/2863(DEA)] (B7-0002/2014).

Parlament je odobril zahtevo.


7. Sestava Parlamenta

Pristojni češki organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Vladimirja Remeka za poslanko Evropskega parlamenta imenovana Vĕra Flasarová z začetkom veljavnosti od dne 13. januarja 2014.

V skladu s členom 7(1) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvam in člena 4(1) in (4) Poslovnika se Parlament seznani z imenovanjem Vĕre Flasarove z začetkom veljavnosti dne 13. januarja 2014.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanke oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanka Vĕra Flasarová polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podala izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


8. Sestava odborov in delegacij

Na predlog skupine GUE/NGL je Parlament potrdil naslednji imenovanji:

odbor BUDG: Vĕra Flasarová

Delegacija pri Parlamentarnem odboru za sodelovanje EU-Rusija: Vĕra Flasarová


9. Članstvo v političnih skupinah

Artur Zasada je zapustil skupino PPE in se je priključil skupini ECR z veljavo od 9. januarja 2014.

°
° ° °

Govoril je Jean-Pierre Audy o nesreči v Bolgariji. Predsedujoči je to vzel na znanje.


10. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


10.1. Pristojnosti in odgovornosti stalnih odborov (glasovanje)

Predlog konference predsednikov

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0018)

Govorila sta

Elmar Brok, ki je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 4, ki je bil upoštevan.

Doris Pack, kije podla ustni predlog spremembe k besedilu dela XV. Ker mu je nasprotovalo več kot štirideset poslancev, ustni predlog spremembe ni bil upoštevan.


10.2. Časovni razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2015 (glasovanje)

Časovni razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2015: glej predlog konference predsednikov (točka 4 zapisnika z dne 13.1.2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

Govorili so

Pervenche Berès o postopku, ki je bil uporabljen za določitev predloga konference predsednikov o časovnem razporedu delnih zasedanj Evropskega parlamenta za leto 2015.

Ashley Fox o predlogu spremembe 1, pri čemer je zahtevala, da se vprašanje posreduje konferenci predsednikov.

Edward McMillan-Scott, ki je zahteval, da se glasovanje preloži na februarsko zasedanje 2014.

Martin Callanan, ki je to zahtevo podprl.

Parlament je zahtevo odobril.


10.3. Razveljavitev Sklepa Sveta 2007/124/ES, Euratom *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o razveljavitvi Sklepa 2007/124/ES, Euratom o uvedbi posebnega programa "Preprečevanje, pripravljenost in obvladovanje posledic v zvezi s terorizmom ter drugimi tveganji, povezanimi z varnostjo" kot dela Splošnega programa o varnosti in varstvu svoboščin, za obdobje 2007–2013 [15187/2013 - C7-0418/2013- 2013/0281(APP)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar (A7-0432/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0019)

Parlament je odobril predlog sklepa Sveta.


10.4. Podaljšanje Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med EU in Rusijo *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Evropsko skupnostjo in vlado Ruske federacije [13152/2013 - C7-0370/2013- 2013/0282(NLE)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Amalia Sartori (A7-0473/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0020)

Parlament je odobril podaljšanje sporazuma.


10.5. Apoeni in tehnične specifikacije eurokovancev, namenjenih obtoku * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev, namenjenih obtoku (prenovitev) [COM(2013)0184 - C7-0132/2013- 2013/0096(NLE)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Jean-Paul Gauzès (A7-0479/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0021)


10.6. Prihodnost odnosov EU-ASEAN (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o prihodnosti odnosov EU-ASEAN [2013/2148(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Reinhard Bütikofer (A7-0441/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0022)

Govoril je

Reinhard Bütikofer (poročevalec).


10.7. Tahograf (nadzorna naprava) in socialna zakonodaja v zvezi s cestnim prometom ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o tahografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom [11532/4/2013 - C7-0410/2013- 2011/0196(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0471/2013)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

STALIŠČE SVETA

Raglašeno kot odobreno (P7_TA(2014)0023)


10.8. Podeljevanje koncesijskih pogodb ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o podeljevanju koncesijskih pogodb [COM(2011)0897 - C7-0004/2012- 2011/0437(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Philippe Juvin (A7-0030/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0024)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0024)


10.9. Javna naročila ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o javnih naročilih [COM(2011)0896 - C7-0006/2012- 2011/0438(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0025)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0025)


10.10. Javna naročila naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o javnih naročilih naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev [COM(2011)0895 - C7-0007/2012- 2011/0439(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Marc Tarabella (A7-0034/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0026)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0026)


10.11. Dostop blaga in storitev do trgov javnih naročil ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu blaga in storitev tretje države do notranjega trga javnih naročil Unije ter postopkih za podporo pogajanjem o dostopu blaga in storitev Unije do trgov javnih naročil tretjih držav [COM(2012)0124 - C7-0084/2012- 2012/0060(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Daniel Caspary (A7-0454/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0027)

Daniel Caspary (poročevalec) je v skladu s členom 57(2) Poslovnika predlagal preložitev glasovanja o osnutku zakonodajne resolucije.

Parlament je odobril predlog. Zadeva je posredovana pristojnemu odboru v ponovno obravnavo.


10.12. Med ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Svet 2001/110/ES o medu [COM(2012)0530 - C7-0304/2012- 2012/0260(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Julie Girling (A7-0440/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0028)

Julie Girling (poročevalka) je v skladu s členom 57(2) Poslovnika predlagala preložitev glasovanja o osnutku zakonodajne resolucije.

Parlament je odobril predlog. Zadeva je posredovana pristojnemu odboru v ponovno obravnavo.

Govorila sta

Alojz Peterle in John Stuart Agnew pred glasovanjem.


10.13. Program Herkul III in zaščita finančnih interesov EU ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o programu Herkul III za spodbujanje dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Evropske unije [COM(2011)0914 - C7-0513/2011- 2011/0454(COD)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0385/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0029)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0029)

Govorila je

Inés Ayala Sender pred glasovanjem.


10.14. Statistični podatki v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 638/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami glede podelitve delegiranih in izvedbenih pooblastil Komisiji za sprejemanje nekaterih ukrepov, sporočanja informacij s strani carinske uprave, izmenjave zaupnih podatkov med državami članicami in opredelitve statistične vrednosti [COM(2013)0578 - C7-0242/2013- 2013/0278(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Hans-Peter Martin (A7-0457/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0030)

Hans-Peter Martin (poročevalec) je v skladu s členom 57(2) Poslovnika predlagal preložitev glasovanja o osnutku zakonodajne resolucije.

Parlament je odobril predlog. Zadeva je posredovana pristojnemu odboru v ponovno obravnavo.


10.15. Boj proti kriminalu, povezanemu s prostoživečimi živalmi in rastlinami (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0013/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0031)


10.16. Ponovna industrializacija Evrope za spodbujanje konkurenčnosti in trajnosti (glasovanje)

Poročilo o ponovni industrializaciji Evrope za spodbujanje konkurenčnosti in trajnosti [2013/2006(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Reinhard Bütikofer (A7-0464/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0032)


11. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Priporočilo za drugo obravnavo Silvia-Adriana Ţicău A7-0471/2013
Ismail Ertug, Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Jim Higgins, Marino Baldini, Dieter-Lebrecht Koch, Andrej Plenković, Daniel Hannan in Syed Kamall

Poročilo: Philippe Juvin - A7-0030/2013
Petru Constantin Luhan, Sandra Petrović Jakovina, Ruža Tomašić, María Irigoyen Pérez, Dubravka Šuica, Jim Higgins, Andrej Plenković, Daniel Hannan in Syed Kamall

Poročilo: Marc Tarabella - A7-0007/2013
Petru Constantin Luhan, Rosa Estaràs Ferragut, Cristina Gutiérrez-Cortines, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo, Jim Higgins, Ivana Maletić, Daniel Hannan in Syed Kamall

Poročilo: Marc Tarabella - A7-0034/2013
Dubravka Šuica, Sirpa Pietikäinen in Syed Kamall

Poročilo: Daniel Caspary - A7-0454/2013
Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Bendt Bendtsen, Adam Bielan, Charles Tannock, Ivana Maletić, Piotr Borys, Andrej Plenković in Syed Kamall

Poročilo: Julie Girling - A7-0440/2013
Marino Baldini, Charles Tannock, Roberta Angelilli, Csaba Sógor, Sirpa Pietikäinen, Miroslav Mikolášik, Giommaria Uggias, Davor Ivo Stier, Piotr Borys, Daniel Hannan, Syed Kamall in Martin Kastler

Poročilo: Monica Luisa Macovei - A7-0385/2012
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Oleg Valjalo, Ivana Maletić in Andrej Plenković

Poročilo: Hans-Peter Martin - A7-0457/2013
Dubravka Šuica, Ivana Maletić in Charles Tannock

Obrazložitve glasovanja se bodo nadaljevale na jutrišnji seji, v četrtek, 16. januarja 2014.


12. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.45, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

13. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


14. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico delegaciji nacionalne skupščine Republike Koreje pod vodstvom Mikyung Lee, ki je sejo spremljala na častni galeriji.


15. Spoštovanje temeljne pravice prostega gibanja v EU (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Spoštovanje temeljne pravice prostega gibanja v EU (2013/2960(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (predsedujoči Svetu), Viviane Reding (podpredsednica Komisije) in László Andor (član Komisije) so podali izjave.

Govorili so Marian-Jean Marinescu v imenu skupine PPE, Hannes Swoboda v imenu skupine S&D, Renate Weber v imenu skupine ALDE, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Sarah Ludford, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni v imenu skupine EFD, Auke Zijlstra samostojni poslanec, Monika Panayotova, Sylvie Guillaume, Nadja Hirsch, Jean Lambert, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Marine Le Pen, Jacek Protasiewicz, Juan Fernando López Aguilar, Phil Bennion, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Michael Cashman, Elisabeth Schroedter, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski, Elmar Brok, Glenis Willmott, Cecilia Wikström, Mara Bizzotto, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Karin Kadenbach, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Göncz, Nils Torvalds, Gunnar Hökmark, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Marita Ulvskog, Ivailo Kalfin, Roger Helmer, slednji o govoru, ki ga je imel Ivailo Kalfin, Georgios Papanikolaou in Cătălin Sorin Ivan.

PREDSEDSTVO: Jacek PROTASIEWICZ
podpredsednik

Govorili so Franz Obermayr, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje, na katerega je odgovoril Cătălin Sorin Ivan, Csaba Őry, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Wojciech Michał Olejniczak in Sergio Gaetano Cofferati.

Po postopku "catch the eye" so govorili Joanna Katarzyna Skrzydlewska, George Sabin Cutaş, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marije Cornelissen, Paweł Robert Kowal, Tadeusz Cymański, Dimitar Stoyanov, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Krisztina Morvai, Monika Flašíková Beňová, Piotr Borys in Andrew Henry William Brons, ki sta postavila vprašanji z dvigom modrega kartončka, na katera je odgovoril Dimitar Stoyanov.

Govorili so László Andor, Viviane Reding in Dimitrios Kourkoulas.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen, Hélène Flautre in Malika Benarab-Attou v imenu skupine Verts/ALE o spoštovanju temeljne pravice do prostega gibanja v EU o spoštovanju temeljne pravice prostega gibanja v EU 2013/2960(RSP) (B7-0016/2014);

- Cornelia Ernst, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias in Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL o spoštovanju temeljne pravice do prostega gibanja v EU (2013/2960(RSP)) (B7-0023/2014);

- Renate Weber, Jolanta Emilia Hibner in Metin Kazak v imenu skupine ALDE o spoštovanju temeljne pravice do prostega gibanja v EU (2013/2960(RSP)) (B7-0024/2014);

- Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Csaba Őry, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Traian Ungureanu, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Joanna Katarzyna Skrzydlewska in Elmar Brok v imenu skupine PPE o spoštovanju temeljne pravice do prostega gibanja v EU (2013/2960(RSP)) (B7-0025/2014);

- Timothy Kirkhope, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR o spoštovanju temeljne pravice prostega gibanja v EU 2013/2960(RSP) (B7-0026/2014);

- Sylvie Guillaume in Juan Fernando López Aguilar v imenu skupine S&D o spoštovanju temeljne pravice prostega gibanja v EU (2013/2960(RSP)) (B7-0027/2014).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.5 zapisnika z dne 16.1.2014.


16. Prihodnost sporazuma o varnem pristanu glede na afero v zvezi z ameriškim nacionalnim varnostnim organom (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Prihodnost sporazuma o varnem pristanu glede na afero v zvezi z ameriškim nacionalnim varnostnim organom (2013/2985(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (predsedujoči Svetu) in Viviane Reding (podpredsednica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Claude Moraes v imenu skupine S&D, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Jan Philipp Albrecht v imenu skupine Verts/ALE, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Niki Tzavela v imenu skupine EFD, in Martin Ehrenhauser samostojni poslanec.

Govorila sta Viviane Reding in Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Razprava se je zaključila.


17. Državljanstvo EU naprodaj (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Državljanstvo EU naprodaj (2013/2995(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (predsedujoči Svetu) in Viviane Reding (podpredsednica Komisije) sta podala izjavi.

PREDSEDSTVO: László SURJÁN
podpredsednik

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Kinga Göncz v imenu skupine S&D, Jan Mulder v imenu skupine ALDE, Roberts Zīle v imenu skupine ECR, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Morten Messerschmidt v imenu skupine EFD, Daniël van der Stoep samostojni poslanec, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Ana Gomes, Roberta Metsola, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Nuno Melo, Joseph Cuschieri, Renate Weber, Cristiana Muscardini, Carlos Coelho, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Ana Gomes, Josef Weidenholzer, David Casa, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Joseph Cuschieri, Emine Bozkurt, Wim van de Camp, Marco Scurria, Krišjānis Kariņš, Davor Ivo Stier, Sebastian Valentin Bodu in Seán Kelly.

Po postopku "catch the eye" so govorili Agustín Díaz de Mera García Consuegra, John Attard-Montalto, Ruža Tomašić, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Vytautas Landsbergis in Marlene Mizzi.

Govorili so Nuno Melo o poteku razprave, Claudette Abela Baldacchino o predmetu razprave in Ana Gomes, ki je podala osebno izjavo na govor, ki ga je imel Carlos Coelho.

Govorila sta Štefan Füle (član Komisije) in Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Jean Lambert, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda in Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE o državljanstvu EU naprodaj (2013/2995(RSP)) (B7-0015/2014);

- Jan Mulder, Renate Weber in Graham Watson v imenu skupine ALDE o državljanstvu EU naprodaj (2013/2995(RSP)) (B7-0017/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa in Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL o državljanstvu EU naprodaj (2013/2995(RSP)) (B7-0028/2014);

- Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Marco Scurria in Salvatore Iacolino v imenu skupine PPE o državljanstvu EU naprodaj (2013/2995(RSP)) (B7-0029/2014);

- Timothy Kirkhope in Roberts Zīle v imenu skupine ECR o državljanstvu EU naprodaj (2013/2995(RSP)) (B7-0030/2014);

- Kinga Göncz in Sylvie Guillaume v imenu skupine S&D o državljanstvu EU naprodaj (2013/2995(RSP)) (B7-0031/2014).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.6 zapisnika z dne 16.1.2014


18. Poročilo o napredku Srbije za leto 2013 - Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Poročilo o napredku Srbije za leto 2013 (2013/2880(RSP)) - Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo (2013/2881(RSP))

Dimitrios Kourkoulas Dimitrios Kourkoulas (predsedujoči Svetu) in Štefan Füle (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Jelko Kacin v imenu skupine ALDE, Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE, in György Schöpflin v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

Govorili so Libor Rouček v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine EFD, Andreas Mölzer samostojni poslanec, Bernd Posselt, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Georgios Koumoutsakos, Maria Eleni Koppa, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marije Cornelissen, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Krisztina Morvai, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Norica Nicolai, Lajos Bokros, Lorenzo Fontana, Eduard Kukan, Ana Gomes, Ivo Vajgl, Ruža Tomašić, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Davor Ivo Stier, Krzysztof Lisek, Boris Zala, Paweł Zalewski, Roberto Gualtieri, Kinga Gál, Tanja Fajon, Othmar Karas, Kinga Göncz, Davor Ivo Stier, Marusya Lyubcheva, Csaba Sógor, Tonino Picula in Nadezhda Neynsky.

Po postopku "catch the eye" so govorili Dubravka Šuica, Izaskun Bilbao Barandica, Charalampos Angourakis, Andrej Plenković, Nikola Vuljanić, Jaroslav Paška, Anna Ibrisagic in Eija-Riitta Korhola.

Govorila sta Štefan Füle in Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

-Jelko Kacin v imenu Odbor za zunanje zadeve o poročilu o napredku Srbije za leto 2013 (2013/2880(RSP)) (B7-0006/2014).

- Ulrike Lunacek v imenu Odbor za zunanje zadeve o procesu vključevanja Kosova v Evropsko unijo (2013/2881(RSP)) (B7-0004/2014).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.7 zapisnika z dne 16.1.2014


19. Poročilu o napredku Islandije za leto 2012 in obetih po volitvah (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Poročilu o napredku Islandije za leto 2012 in obetih po volitvah (2013/2932(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (predsedujoči Svetu) in Štefan Füle (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorila sta Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, in Göran Färm v imenu skupine S&D.

PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica

Govorili so Pat the Cope Gallagher v imenu skupine ALDE, Indrek Tarand v imenu skupine Verts/ALE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Francisco José Millán Mon, Elena Băsescu in Andrej Plenković.

Po postopku "catch the eye" so govorili Eija-Riitta Korhola, Davor Ivo Stier in Tonino Picula.

Govorila sta Štefan Füle in Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Cristian Dan Preda v imenu Odbor za zunanje zadeve o poročilu o napredku Islandije za leto 2012 in o obetih po volitvah (2013/2932(RSP)) (B7-0005/2014).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.9 zapisnika z dne 16.1.2014


20. Razmere v Južnem Sudanu (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Južnem Sudanu (2014/2512(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (predsedujoči Svetu) je podal izjavo v imenu Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Véronique De Keyser v imenu skupine S&D, Louis Michel v imenu skupine ALDE, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Sabine Lösing v imenu skupine GUE/NGL, Mariya Gabriel, Ricardo Cortés Lastra in Ana Gomes.

Po postopku "catch the eye" so govorili Davor Ivo Stier, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Tarja Cronberg in Marie-Christine Vergiat.

Govoril je Dimitrios Kourkoulas.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen in Robert Rochefort v imenu skupine ALDE o razmerah v Južnem Sudanu 2014/2512(RSP) (B7-0018/2014);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert in Iñaki Irazabalbeitia Fernández v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Južnem Sudanu 2014/2512(RSP) (B7-0019/2014);

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah in Joachim Zeller v imenu skupine PPE o razmerah v Južnem Sudanu 2014/2512(RSP) (B7-0020/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR o razmerah v Južnem Sudanu 2014/2512(RSP) (B7-0021/2014);

- Isabella Lövin, Willy Meyer, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Sabine Wils in Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, o razmerah v Južnem Sudanu 2014/2512(RSP) (B7-0022/2014);

- Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari in Pino Arlacchi v imenu skupine S&D o razmerah v Južnem Sudanu 2014/2512(RSP) (B7-0032/2014).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.10 zapisnika z dne 16.1.2014


21. Posodobitev sporazuma o prosti trgovini med EU in Mehiko - Posodobitev sporazuma o prosti trgovimi med EU in Čilom (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000115/2013), ki sta ga postavila Vital Moreira in George Sabin Cutaş v imenu Odbor za mednarodno trgovino Komisiji: Posodobitev trgovinskega poglavja sporazuma o gospodarskem partnerstvu, političnem usklajevanju in sodelovanju med EU in Mehiko (2013/2818(RSP)) (B7-0101/2014)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000148/2013), ki sta ga postavila Vital Moreira in María Auxiliadora Correa Zamora v imenu Odbor za mednarodno trgovino Komisiji: EU-Čile: Trgovina in trgovinske zadeve v Pridružitvenem sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Čile na drugi strani (2013/2988(RSP)) (B7-0103/2014)

Vital Moreira je predstavil vprašanji.

Siim Kallas (podpredsednik Komisije) je odgovoril na vprašanji.

Govorili so José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE, George Sabin Cutaş v imenu skupine S&D, Franziska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Pablo Zalba Bidegain, Ricardo Cortés Lastra, António Fernando Correia de Campos in Nicole Sinclaire samostojna poslanka.

Po postopku "catch the eye" je govorila Elena Băsescu.

Govoril je Siim Kallas.

Razprava se je zaključila.


22. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 526.046/OJJE).


23. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.40.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov