Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο

3. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του δημοσιονομικού κανονισμού του BEREC, το γραφείο του BEREC στη Ρίγα ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με όλες τις μεταφορές πιστώσεων που πραγματοποιήθηκαν βάσει του άρθρου 23, παράγραφος 2, το 2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την έγκριση των μεταφορών πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DEC 42/2013, DEC 44/2013 και DEC 46/2013 και σχετικά με την απόρριψη της μεταφοράς πιστώσεων DEC 43/2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την απόρριψη της μεταφοράς πιστώσεων της Επιτροπής των Περιφερειών DEC 1/2013 και INF 10/2013 και σχετικά με την έγκριση της μεταφοράς πιστώσεων INF/9/2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την απόρριψη της μεταφοράς πιστώσεων του Δικαστηρίου 7/2013 και 8/2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την απόρριψη της μεταφοράς πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης 3/2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την απόρριψη της μεταφοράς πιστώσεων του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων 3/2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την απόρριψη της μεταφοράς πιστώσεων της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής DEC 1/2013 και INF 5/2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου