Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο

4. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κλωνοποίηση των βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και ιπποειδών που εκτρέφονται και αναπαράγονται για γεωργικούς σκοπούς (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα ζητήσει τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI, ITRE, INTA, IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 260/2012 όσον αφορά τη μετάβαση σε μεταφορές πιστώσεων και άμεσες χρεώσεις σε ολόκληρη την Ένωση (COM(2013)0937 - C7-0008/2014 - 2013/0449(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα θα ζητήσει τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής επ' αυτής της προτάσεως.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα ζητήσει τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

JURI, IMCO

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ένωσης των Κομορών σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ των δύο μερών (16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα (COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα θα ζητήσει τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI, ITRE, INTA, IMCO

2) από τους βουλευτές, τις προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 120 του Κανονισμού)

- Roberta Angelilli, Francesca Barracciu, Franco Bonanini, Antonio Cancian, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Paolo De Castro, Elisabetta Gardini, Erminia Mazzoni, Claudio Morganti, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi και Patrizia Toia. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της σπατάλης (B7-0489/2013)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Agnès Le Brun. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επισήμανση της καταγωγής του κρέατος στα έτοιμα φαγητά (B7-0490/2013)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. Πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο σχετικά με την 69η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (B7-0014/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

DEVE

- Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Judith Sargentini, Bart Staes και Keith Taylor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. Πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο σχετικά με την ανθρωπιστική δράση μη κρατικών δυνάμεων με σκοπό την προστασία των παιδιών (B7-0585/2013)

αναπομπή

επί της ουσίας :

DEVE

γνωμοδότηση :

AFET

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου