Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 16. jaanuar 2014 - Strasbourg

4. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse veiste, sigade, lammaste, kitsede ja hobuslaste liiki kuuluvate põllumajandusloomade kloonimist (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE, INTA, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 260/2012 ELi kreedit- ja otsekorraldustele ülemineku osas (COM(2013)0937 - C7-0008/2014 - 2013/0449(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

President konsulteerib vastavalt aluslepingu artikli 282 lõikele 5 Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI, IMCO

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Komoori Liidu vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks lepinguosaliste vahelise kehtiva kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uuendtoidu kohta (COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI, ITRE, INTA, IMCO

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 120)

- Roberta Angelilli, Francesca Barracciu, Franco Bonanini, Antonio Cancian, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Paolo De Castro, Elisabetta Gardini, Erminia Mazzoni, Claudio Morganti, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi ja Patrizia Toia. Resolutsiooni ettepanek raiskamise vähendamise kohta (B7-0489/2013)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Agnès Le Brun. Resolutsiooni ettepanek liha päritolu märgistamise kohta valmistoitude puhul (B7-0490/2013)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel. Ettepanek võtta vastu soovitus nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 69. istungjärgu kohta (B7-0014/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

DEVE

- Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Judith Sargentini, Bart Staes ja Keith Taylor fraktsiooni Verts/ALE nimel. Ettepanek võtta vastu soovitus nõukogule relvastatud valitsusväliste osalejate humanitaarkohustuste võtmise kohta lastekaitse küsimuses (B7-0585/2013)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

DEVE

nõuandvad komisjonid :

AFET

Õigusteave - Privaatsuspoliitika