Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2014 m. sausio 16 d. - Strasbūras

4. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ūkiniais tikslais laikomų ir dauginamų galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų klonavimo (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ENVI, ITRE, INTA, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl perėjimo prie Sąjungos kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr.260/2012 (COM(2013)0937 - C7-0008/2014 - 2013/0449(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Pirmininkas konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

JURI, IMCO

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Komorų Sąjungos protokolo, kuriuo nustatomos dabar galiojančiame abiejų šalių žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Europos Sąjungos vardu (16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

DEVE, BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl naujų maisto produktų (COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI, ITRE, INTA, IMCO

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnis)

- Roberta Angelilli, Francesca Barracciu, Franco Bonanini, Antonio Cancian, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Paolo De Castro, Elisabetta Gardini, Erminia Mazzoni, Claudio Morganti, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi ir Patrizia Toia. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su maisto švaistymu (B7-0489/2013)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ENVI

- Agnès Le Brun. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mėsos kilmės ženklinimo paruoštuose maisto produktuose (B7-0490/2013)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ENVI

- Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu. Pasiūlymas dėl rekomendacijos Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 69-osios sesijos (B7-0014/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

DEVE

- Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Judith Sargentini, Bart Staes ir Keith Taylor Verts/ALE frakcijos vardu. Pasiūlymas dėl rekomendacijos Tarybai dėl humanitarinio ginkluotų nevalstybinių subjektų įsipareigojimo saugoti vaikus (B7-0585/2013)

perduota

atsakingam komitetui :

DEVE

nuomonė :

AFET

Teisinė informacija - Privatumo politika