Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2014. gada 16. janvāris - Strasbūra

4. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par tādu liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu dzimtas dzīvnieku klonēšanu, kuri tiek turēti un pavairoti lauksaimniecības vajadzībām (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI, ITRE, INTA, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr.260/2012 attiecībā uz migrāciju uz Savienības mēroga kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem (COM(2013)0937 - C7-0008/2014 - 2013/0449(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu priekšsēdētājs apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI, IMCO

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu protokolu starp Eiropas Savienību un Komoru Salu Savienību, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts starp abām Pusēm spēkā esošajā Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē (16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

DEVE, BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jauno pārtiku (COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI, ITRE, INTA, IMCO

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 120. pants)

- Roberta Angelilli, Francesca Barracciu, Franco Bonanini, Antonio Cancian, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Paolo De Castro, Elisabetta Gardini, Erminia Mazzoni, Claudio Morganti, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi un Patrizia Toia. Rezolūcijas priekšlikums par izšķērdēšanas novēršanu (B7-0489/2013).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI

- Agnès Le Brun. Rezolūcijas priekšlikums par gatavos ēdienos izmantotas gaļas izcelsmes marķējumu (B7-0490/2013).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI

- Alexander Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā. Priekšlikums ieteikumam Padomei par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 69. sesiju (B7-0014/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

DEVE

- Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Judith Sargentini, VBart Staes un Keith Taylor Verts/ALE grupas vārdā. Priekšlikums ieteikumam Padomei par bruņotu nevalstisko dalībnieku humānu iesaistīšanos bērnu aizsardzībā (B7-0585/2013).

nodots

atbildīgajai komitejai:

DEVE

atzinums:

AFET

Juridisks paziņojums - Privātuma politika