Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 16 januari 2014 - Straatsburg

4. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het klonen van runderen, varkens, schapen, geiten en paardachtigen die voor landbouwdoeleinden worden gehouden en gereproduceerd (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

ENVI, ITRE, INTA, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 260/2012 ten aanzien van de migratie naar uniale overmakingen en automatische afschrijvingen (COM(2013)0937 - C7-0008/2014 - 2013/0449(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

JURI, IMCO

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het tussen de Europese Unie en de Unie der Comoren overeengekomen protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de thans geldende partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen beide partijen (16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

DEVE, BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen (COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AGRI, ITRE, INTA, IMCO

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 120 van het Reglement)

- Roberta Angelilli, Francesca Barracciu, Franco Bonanini, Antonio Cancian, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Paolo De Castro, Elisabetta Gardini, Erminia Mazzoni, Claudio Morganti, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi en Patrizia Toia. Ontwerpresolutie over de strijd tegen de voedselverspilling (B7-0489/2013)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

ENVI

- Agnès Le Brun. Ontwerpresolutie over de etikettering van de oorsprong van vlees in kant-en-klaarmaaltijden (B7-0490/2013)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

ENVI

- Alexander Graf Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie. Ontwerpaanbeveling aan de Raad over de 69e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (B7-0014/2014)

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

DEVE

- Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Judith Sargentini, Bart Staes en Keith Taylor, namens de Verts/ALE-Fractie. Ontwerpaanbeveling aan de Raad over humanitaire betrokkenheid van gewapende niet-overheidsactoren bij kinderbescherming (B7-0585/2013)

verwezen naar

ten principale :

DEVE

advies :

AFET

Juridische mededeling - Privacybeleid