Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 16 januari 2014 - Strasbourg

4. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kloning av nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur som hålls och reproduceras för animalieproduktion (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE, INTA, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 260/2012 när det gäller övergången till EU-omfattande betalningar och autogireringar (COM(2013)0937 - C7-0008/2014 - 2013/0449(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i fördraget, höra Europeiska centralbanken.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

JURI, IMCO

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av protokollet mellan Europeiska unionen och Unionen Komorerna om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de båda parterna (16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel (COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

AGRI, ITRE, INTA, IMCO

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 120 i arbetsordningen)

- Roberta Angelilli, Francesca Barracciu, Franco Bonanini, Antonio Cancian, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Paolo De Castro, Elisabetta Gardini, Erminia Mazzoni, Claudio Morganti, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi och Patrizia Toia. Förslag till resolution om bekämpning av livsmedelsslöseri (B7-0489/2013)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

ENVI

- Agnès Le Brun. Förslag till resolution om ursprungsmärkning av kött i färdiglagad mat (B7-0490/2013)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

ENVI

- Alexander Graf Lambsdorff, för ALDE-gruppen. Förslag till rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 69:e session (B7-0014/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

DEVE

- Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, fJudith Sargentini, Bart Staes och Keith Taylor, för Verts/ALE-gruppen. Förslag till rekommendation till rådet om väpnade icke-statliga aktörers humanitära engagemang gällande skydd av barn (B7-0585/2013)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

DEVE

rådgivande utskott :

AFET

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy