Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2994(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0008/2014

Debatter :

PV 16/01/2014 - 5
CRE 16/01/2014 - 5

Omröstningar :

PV 16/01/2014 - 8.11
CRE 16/01/2014 - 8.11

Antagna texter :

P7_TA(2014)0043

Protokoll
Torsdagen den 16 januari 2014 - Strasbourg

5. EU:s strategi mot hemlöshet (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

László Andor (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Csaba Őry för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Niccolò Rinaldi för ALDE-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Inês Cristina Zuber för GUE/NGL-gruppen, Derek Roland Clark för EFD-gruppen, Franz Obermayr, grupplös, Verónica Lope Fontagné, Emer Costello, Phil Bennion, Tarja Cronberg, Janusz Wojciechowski, Jaroslav Paška, Regina Bastos, Frédéric Daerden, Sylvie Goulard, Sari Essayah, Kinga Göncz, Jorgo Chatzimarkakis, Zdravka Bušić, Evelyn Regner, Bogusław Sonik, Eider Gardiazábal Rubial och Konstantinos Poupakis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Záborská, Mairead McGuinness, Silvia Costa, Nikola Vuljanić, Andrew Henry William Brons, Danuta Jazłowiecka, Sandra Petrović Jakovina, Paul Murphy, Jacek Protasiewicz, Karin Kadenbach, Andreas Mölzer och Patrizia Toia.

Talare: László Andor.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Csaba Őry, Ivo Belet och Roberta Angelilli för PPE-gruppen, om en EU-strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) (B7-0008/2014);

- Niccolò Rinaldi och Marielle de Sarnez för ALDE-gruppen, om en EU-strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) (B7-0009/2014);

- Stephen Hughes, Alejandro Cercas och Pervenche Berès för S&D-gruppen, om en EU-strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) (B7-0010/2014);

- Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Rui Tavares, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter och Nikos Chrysogelos för Verts/ALE-gruppen, om en EU-strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) (B7-0011/2014);

- Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Paul Murphy, Jacky Hénin, Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kyriacos Triantaphyllides och Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, om en EU-strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) (B7-0012/2014).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.11 i protokollet av den 16.1.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy