Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2960(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0016/2014

Συζήτηση :

PV 15/01/2014 - 15
CRE 15/01/2014 - 15

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2014 - 8.5
CRE 16/01/2014 - 8.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0037

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο

8.5. Σεβασμός του θεμελιώδους δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014, B7-0026/2014 και B7-0027/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0016/2014

(αντικαθιστά τις B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014 και B7-0027/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Elmar Brok και Joanna Katarzyna Skrzydlewska, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Sylvie Guillaume και Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Renate Weber, Nadja Hirsch, Metin Kazak, Philippe De Backer, Phil Bennion, Filiz Hakaeva Hyusmenova και Antonyia Parvanova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen και Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0037)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0026/2014 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου