Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2512(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0018/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/01/2014 - 8.10
CRE 16/01/2014 - 8.10

Приети текстове :

P7_TA(2014)0042

Протокол
Четвъртък, 16 януари 2014 г. - Страсбург

8.10. Положението в Южен Судан (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014, B7-0022/2014 и B7-0032/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0018/2014

(за замяна на B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014 и B7-0032/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Мария Габриел, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah и Joachim Zeller, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi и Luis Yáñez-Barnuevo García, от името на групата S&D,

Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Robert Rochefort и Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert и Iñaki Irazabalbeitia Fernández, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, от името на групата ECR.

приема се (P7_TA(2014)0042)

(Предложението за резолюция B7-0022/2014 отпада.)

Изказване

Véronique De Keyser представи устно изменение на съображение Л, което беше прието.

Стратегия на ЕС срещу бездомността (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014, B7-0011/2014 и B7-0012/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0008/2014

(за замяна на B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014 и B7-0011/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

Csaba Őry, от името на групата PPE,

Alejandro Cercas и Pervenche Berès, от името на групата S&D,

Niccolò Rinaldi, от името на групата ALDE,

Karima Delli, от името на групата Verts/ALE,

Cristiana Muscardini.

приема се (P7_TA(2014)0043)

(Предложението за резолюция B7-0012/2014 отпада.)

Правна информация - Политика за поверителност