Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2512(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0018/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2014 - 8.10
CRE 16/01/2014 - 8.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0042

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο

8.10. Κατάσταση στο Νότιο Σουδάν (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014, B7-0022/2014 και B7-0032/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0018/2014

(αντικαθιστά τις B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014 και B7-0032/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah και Joachim Zeller, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi και Luis Yáñez-Barnuevo García, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Robert Rochefort και Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert και Iñaki Irazabalbeitia Fernández, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0042)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0022/2014 καταπίπτει.)

Παρέμβαση

Véronique De Keyser η οποία παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη ΙΒ, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου