Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2515(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0033/2014

Συζήτηση :

PV 16/01/2014 - 12.1
CRE 16/01/2014 - 12.1

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2014 - 13.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0044

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο

13.1. Κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων και των ακτιβιστών της αντιπολίτευσης στη Καμπότζη και στο Λάος (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 και B7-0049/2014 (2014/2515(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0033/2014

(αντικαθιστά τις B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 και B7-0049/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, Anne Delvaux, Csaba Sógor, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Bogusław Sonik και Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo και Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica και Robert Rochefort, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Iñaki Irazabalbeitia Fernández και Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Charles Tannock και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa και Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Juozas Imbrasas και Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0044)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου