Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2517(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0043/2014

Συζήτηση :

PV 16/01/2014 - 12.3
CRE 16/01/2014 - 12.3

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2014 - 13.3
CRE 16/01/2014 - 13.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0046

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο

13.3. Πρόσφατες κινήσεις για την ποινικοποίηση των ΛΟΑΔΜ (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014, B7-0050/2014 και B7-0051/2014 (2014/2517(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0043/2014

(αντικαθιστά τις B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014 και B7-0050/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Marc Tarabella, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Tanja Fajon, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza και Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Marietje Schaake, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen και Alexandra Thein, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Tarja Cronberg, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nicole Kiil-Nielsen και Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Cornelis de Jong, Martina Anderson, Willy Meyer, Alda Sousa, Matthias Groote, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat και Mikael Gustafsson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0046)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0051/2014 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Bernd Posselt, πριν την ψηφοφορία, για να ζητήσει να μεταφραστούν επίσης οι προτάσεις ψηφίσματος που δεν καλύπτονται από το κοινό ψήφισμα, και Véronique De Keyser, για να υποστηρίξει αυτήν την αίτηση.

Cristian Dan Preda, για να καταθέσει προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 14, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου