Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο

13. Ώρα των ψηφοφοριών
CRE

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


13.1. Κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων και των ακτιβιστών της αντιπολίτευσης στη Καμπότζη και στο Λάος (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 και B7-0049/2014 (2014/2515(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0033/2014

(αντικαθιστά τις B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 και B7-0049/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, Anne Delvaux, Csaba Sógor, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Bogusław Sonik και Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo και Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica και Robert Rochefort, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Iñaki Irazabalbeitia Fernández και Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Charles Tannock και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa και Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Juozas Imbrasas και Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0044)


13.2. Πρόσφατες εκλογές στο Μπανγκλαντές (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 και B7-0041/2014 (2014/2516(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0034/2014

(αντικαθιστά τις B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 και B7-0041/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Salvador Sedó i Alabart, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Ivo Belet, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Marc Tarabella, Richard Howitt και John Attard-Montalto, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez και Robert Rochefort, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández και Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Charles Tannock και Paweł Robert Kowal, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Marie-Christine Vergiat και Nikola Vuljanić, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

Jaroslav Paška.

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0045)


13.3. Πρόσφατες κινήσεις για την ποινικοποίηση των ΛΟΑΔΜ (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014, B7-0050/2014 και B7-0051/2014 (2014/2517(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0043/2014

(αντικαθιστά τις B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014 και B7-0050/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Marc Tarabella, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Tanja Fajon, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza και Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Marietje Schaake, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen και Alexandra Thein, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Tarja Cronberg, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nicole Kiil-Nielsen και Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Cornelis de Jong, Martina Anderson, Willy Meyer, Alda Sousa, Matthias Groote, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat και Mikael Gustafsson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0046)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0051/2014 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Bernd Posselt, πριν την ψηφοφορία, για να ζητήσει να μεταφραστούν επίσης οι προτάσεις ψηφίσματος που δεν καλύπτονται από το κοινό ψήφισμα, και Véronique De Keyser, για να υποστηρίξει αυτήν την αίτηση.

Cristian Dan Preda, για να καταθέσει προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 14, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου