Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 16 januari 2014 - Straatsburg

13. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


13.1. De situatie van de verdedigers van rechten en oppositie-activisten in Cambodja en Laos (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 en B7-0049/2014 (2014/2515(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0033/2014

(ter vervanging van B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 en B7-0049/2014):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, Anne Delvaux, Csaba Sógor, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Bogusław Sonik en Thomas Mann, namens de PPE-Fractie;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo en Richard Howitt, namens de S&D-Fractie;

Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica en Robert Rochefort, namens de ALDE-Fractie;

Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Iñaki Irazabalbeitia Fernández en Rui Tavares, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie;

Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa en Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie;

Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Juozas Imbrasas en Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2014)0044)


13.2. Recente verkiezingen in Bangladesh (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 en B7-0041/2014 (2014/2516(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0034/2014

(ter vervanging van B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 en B7-0041/2014):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Salvador Sedó i Alabart, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Ivo Belet, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Marc Tarabella, Richard Howitt en John Attard-Montalto, namens de S&D-Fractie;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez en Robert Rochefort, namens de ALDE-Fractie;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández en Rui Tavares, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock en Paweł Robert Kowal, namens de ECR-Fractie;

Marie-Christine Vergiat en Nikola Vuljanić, namens de GUE/NGL-Fractie;

Jaroslav Paška.

Aangenomen (P7_TA(2014)0045)


13.3. Recente stappen gericht op het criminaliseren van LGBTI-mensen (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014, B7-0050/2014 en B7-0051/2014 (2014/2517(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0043/2014

(ter vervanging van B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014 en B7-0050/2014):

ingediend door de volgende leden:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Marc Tarabella, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Tanja Fajon, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza en Richard Howitt, namens de S&D-Fractie;

Marietje Schaake, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen en Alexandra Thein, namens de ALDE-Fractie;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Tarja Cronberg, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nicole Kiil-Nielsen en Rui Tavares, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock, namens de ECR-Fractie;

Cornelis de Jong, Martina Anderson, Willy Meyer, Alda Sousa, Matthias Groote, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat en Mikael Gustafsson, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2014)0046)

(Ontwerpresolutie B7-0051/2014 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Bernd Posselt, voor de stemming, om te verzoeken dat de ontwerpresoluties die niet zijn opgenomen in de gezamenlijke resolutie eveneens vertaald worden en Véronique De Keyser die dit verzoek steunde.

Cristian Dan Preda om een mondeling amendement voor te stellen op paragraaf 14, dat in aanmerking werd genomen.

Juridische mededeling - Privacybeleid