Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 16. januára 2014 - Štrasburg

13. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


13.1. Situácia obhajcov práv a opozičných aktivistov v Kambodži a Laose (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 a B7-0049/2014 (2014/2515(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0033/2014

(nahrádzajúci B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 a B7-0049/2014):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, Anne Delvaux, Csaba Sógor, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Bogusław Sonik a Thomas Mann v mene skupiny PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo a Richard Howitt v mene skupiny S&D;

Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica a Robert Rochefort v mene skupiny ALDE;

Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Iñaki Irazabalbeitia Fernández a Rui Tavares v mene skupiny Verts/ALE;

Charles Tannock a Adam Bielan v mene skupiny ECR;

Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa a Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL;

Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Juozas Imbrasas a Jaroslav Paška v mene skupiny EFD.

Prijatý (P7_TA(2014)0044)


13.2. Nedávne voľby v Bangladéši (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 a B7-0041/2014 (2014/2516(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0034/2014

(nahrádzajúci B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 a B7-0041/2014):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Salvador Sedó i Alabart, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Ivo Belet, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Marc Tarabella, Richard Howitt a John Attard-Montalto v mene skupiny S&D;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez a Robert Rochefort v mene skupiny ALDE;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández a Rui Tavares v mene skupiny Verts/ALE;

Charles Tannock a Paweł Robert Kowal v mene skupiny ECR;

Marie-Christine Vergiat a Nikola Vuljanić v mene skupiny GUE/NGL;

Jaroslav Paška.

Prijatý (P7_TA(2014)0045)


13.3. Nedávne snahy o kriminalizáciu LGBTI osôb (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014, B7-0050/2014 a B7-0051/2014 (2014/2517(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0043/2014

(nahrádzajúci B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014 a B7-0050/2014):

podaný týmito poslancami:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Marc Tarabella, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Tanja Fajon, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza a Richard Howitt v mene skupiny S&D;

Marietje Schaake, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen a Alexandra Thein v mene skupiny ALDE;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Tarja Cronberg, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nicole Kiil-Nielsen a Rui Tavares v mene skupiny Verts/ALE;

Charles Tannock v mene skupiny ECR;

Cornelis de Jong, Martina Anderson, Willy Meyer, Alda Sousa, Matthias Groote, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat a Mikael Gustafsson v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2014)0046)

(Návrh uznesenia B7-0051/2014 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Bernd Posselt pred hlasovaním, ktorý požiadal, aby návrhy uznesení, ktoré nie sú zahrnuté do spoločného uznesenia, boli takisto preložené, a Véronique De Keyser, ktorá túto žiadosť podporila.

Cristian Dan Preda, ktorý predložil ústny pozmeňujúci návrh k bodu 14, ktorý bol schválený.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia