Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 16 januari 2014 - Strasbourg

13. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


13.1. Situationen för människorättsförsvarare och aktivister från oppositionen i Kambodja och Laos (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 och B7-0049/2014 (2014/2515(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0033/2014

(ersätter B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 och B7-0049/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, Anne Delvaux, Csaba Sógor, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Bogusław Sonik och Thomas Mann för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo och Richard Howitt för S&D-gruppen;

Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica och Robert Rochefort för ALDE-gruppen;

Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Iñaki Irazabalbeitia Fernández och Rui Tavares för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock och Adam Bielan för ECR-gruppen;

Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa och Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen;

Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Juozas Imbrasas och Jaroslav Paška för EFD-gruppen.

Antogs (P7_TA(2014)0044)


13.2. Det senaste valet i Bangladesh (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 och B7-0041/2014 (2014/2516(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0034/2014

(ersätter B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 och B7-0041/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Salvador Sedó i Alabart, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Ivo Belet, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka och Bogusław Sonik för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Marc Tarabella, Richard Howitt och John Attard-Montalto för S&D-gruppen;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez och Robert Rochefort för ALDE-gruppen;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández och Rui Tavares för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock och Paweł Robert Kowal för ECR-gruppen;

Marie-Christine Vergiat och Nikola Vuljanić för GUE/NGL-gruppen;

Jaroslav Paška.

Antogs (P7_TA(2014)0045)


13.3. Nya försök att kriminalisera hbti-personer (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014, B7-0050/2014 och B7-0051/2014 (2014/2517(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0043/2014

(ersätter B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014 och B7-0050/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Marc Tarabella, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Tanja Fajon, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza och Richard Howitt för S&D-gruppen;

Marietje Schaake, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen och Alexandra Thein för ALDE-gruppen;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Tarja Cronberg, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nicole Kiil-Nielsen och Rui Tavares för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock för ECR-gruppen;

Cornelis de Jong, Martina Anderson, Willy Meyer, Alda Sousa, Matthias Groote, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat och Mikael Gustafsson för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2014)0046)

(Resolutionsförslag B7-0051/2014 bortföll.)

Inlägg:

Bernd Posselt, som före omröstningen begärde att de resolutionsförslag som inte omfattades av det gemensamma förslaget till resolution också skulle översättas, och Véronique De Keyser, som stödde denna begäran.

Cristian Dan Preda lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 14, vilket beaktades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy