Показалец 
Протокол
PDF 267kWORD 185k
Четвъртък, 16 януари 2014 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Решения относно някои документи
 3.Трансфер на бюджетни кредити
 4.Внесени документи
 5.Стратегия на ЕС срещу бездомността (разискване)
 6.Недискриминация в рамките на сексуалното и репродуктивно здраве и права (разискване)
 7.Признаване на екологичните щети в законодателството на ЕС и в международното право (разискване)
 8.Време за гласуване
  8.1.Назначаване на член на изпълнителния съвет на Европейската централна банка (Сабине Лаутеншлегер) (гласуване)
  8.2.Разрешаване на Франция да прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.3.Изменение на членовете от Правилника за дейността на ЕП относно снемането и защитата на парламентарния имунитет (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.4.Пускането на пазара с цел култивиране на генетично модифицирана царевица (гласуване)
  8.5.Зачитане на основните права за свободно движение в ЕС (гласуване)
  8.6.Гражданство на ЕС за продан (гласуване)
  8.7.Доклад за напредъка на Сърбия за 2013 г. (гласуване)
  8.8.Процес на европейска интеграция на Косово (гласуване)
  8.9.Доклад за напредъка на Исландия за 2012 г. и перспективите след изборите (гласуване)
  8.10.Положението в Южен Судан (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  12.1.Положение на защитниците на правата на човека и на опозиционните активисти в Камбоджа и Лаос
  12.2.Неотдавнашни избори в Бангладеш
  12.3.Неотдавнашни действия за инкриминиране на ЛГБТИ
 13.Време за гласуване
  13.1.Положение на защитниците на правата на човека и на опозиционните активисти в Камбоджа и Лаос (гласуване)
  13.2.Неотдавнашни избори в Бангладеш (гласуване)
  13.3.Неотдавнашни действия за инкриминиране на ЛГБТИ (гласуване)
 14.Поправки на вот и намерения за гласуване
 15.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 16.График на следващите заседания
 17.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Назначаване на член на изпълнителния съвет на Европейската централна банка (Сабине Лаутеншлегер)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.05 ч.


2. Решения относно някои документи

Промени в сезирането на комисии

- Съвместно предприятие "Инициатива за иновативни лекарства 2" (COM(2013)0495 - C7-0259/2013 - 2013/0240(NLE))
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE
подпомагаща: ENVI, BUDG, JURI, JURI (член 37 от правилника)

- Укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ) (COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : EMPL
подпомагаща: BUDG, JURI (член 37 от правилника)

- Защитни мерки срещу вредителите по растенията (COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : AGRI
подпомагаща: ENVI, JURI (член 37 от правилника)

- Здравеопазване на животните (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : AGRI (член 50 от правилника)
подпомагаща: PECH, JURI (член 37 от правилника), ENVI (член 50 от правилника)

- Сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия (COM(2012)0788 - C7-0420/2012 - 2012/0366(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: AGRI, ITRE, JURI, INTA, IMCO, JURI (член 37 от правилника), JURI (член 37 от правилника)

Асоциирани комисии (член 50 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 9.1.2014 г.)

- Разгръщането на бордовата система eCall (COM(2013)0316 - C7-0174/2013 - 2013/0165(COD))

Разглеждане в комисия: водеща : IMCO (член 50 от правилника)
подпомагаща: ITRE, TRAN, LIBE (член 50 от правилника)

Междинен доклад (член 81, параграф 3 от правилника)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 9.1.2014 г.)

Предложение за решение на Съвета относно Тристранна социална среща на върха за растеж и заетост – 2013/0361(APP)

комисия : EMPL

Изменение на Правилника за дейността (член 212 от Правилника за дейността)

- Изменение на член 166 (окончателно гласуване) и член 195, параграф 3 (гласуване в комисия) от Правилника за дейността на Парламента (B7-0252/2013) (2014/2001(REG)) .


3. Трансфер на бюджетни кредити

Съгласно член 23 от финансовия регламент на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС), седалището на ОЕРЕС в Рига информира бюджетния орган за всички трансфери на бюджетни кредити, извършени през 2013 г. съгласно член 23, параграф 2.

Съгласно член 27, параграф 4 от Финансовия регламент Съветът на ЕС информира бюджетния орган за одобрението за трансфер на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 42/2013, DEC 44/2013 и DEC 46/2013, както и за отказа за трансфер на бюджетни кредити DEC 43/2013.

Съгласно член 27, параграф 4 от Финансовия регламент Съветът на ЕС информира бюджетния орган за отказа за трансфер на бюджетни кредити на Комитета на регионите DEC 1/2013 и INF 10/2013, както и за одобрението за трансфер на бюджетни кредити INF/9/2013.

Съгласно член 27, параграф 4 от Финансовия регламент Съветът на ЕС информира бюджетния орган за отказа за трансфер на бюджетни кредити на Съда на ЕС 7/2013 и 8/2013.

Съгласно член 27, параграф 4 от Финансовия регламент Съветът на ЕС информира бюджетния орган за отказа за трансфер на бюджетни кредити на Европейската служба за външна дейност 3/2013.

Съгласно член 27, параграф 4 от Финансовия регламент Съветът на ЕС информира бюджетния орган за отказа за трансфер на бюджетни кредити на Европейския надзорен орган по защита на данните 3/2013.

Съгласно член 27, параграф 4 от Финансовия регламент Съветът на ЕС информира бюджетния орган за отказа за трансфер на бюджетни кредити на Европейския икономически и социален комитет DEC 1/2013 и INF 5/2013.


4. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните, отглеждани и размножавани за селскостопански цели (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

ENVI, ITRE, INTA, IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) №260/2012 по отношение на преминаването към еднообразни преводи и директни дебити в ЕС (COM(2013)0937 - C7-0008/2014 - 2013/0449(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Съгласно разпоредбите на член 282, параграф 5 от Договора, председателят ще се консултира с Европейската централна банка.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI, IMCO

- Предложение за pешение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на протокола между Европейския съюз и Съюза на Коморските острови за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в действащото споразумение за партньорство в областта на рибарството между двете страни (16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни (COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI, ITRE, INTA, IMCO

2) от членове на Парламента, предложения за резолюция (член 120 от Правилника за дейността)

- Roberta Angelilli, Francesca Barracciu, Franco Bonanini, Antonio Cancian, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Paolo De Castro, Elisabetta Gardini, Erminia Mazzoni, Claudio Morganti, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi Patrizia Toia. Предложение за резолюция относно борбата срещу разхищаването (B7-0489/2013)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

ENVI

- Agnès Le Brun. Предложение за резолюция относно етикетирането за произхода на месото в готовите храни (B7-0490/2013)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

ENVI

- Alexander Graf Lambsdorff, ALDE. Предложение за препоръка до съвета относно Шестдесет и деветата сесия на Общото събрание на ООН (B7-0014/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

DEVE

- Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Judith Sargentini, Bart Staes и Keith Taylor. Предложение за препоръка до Съвета относно хуманитарния ангажимент на въоръжени неправителствени формирования за закрила на децата (B7-0585/2013)

Разглеждане в комисия:

водеща :

DEVE

подпомагаща :

AFET


5. Стратегия на ЕС срещу бездомността (разискване)

Изявление на Комисията: Стратегия на ЕС срещу бездомността (2013/2994(RSP))

László Andor (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Csaba Őry, от името на групата PPE, Pervenche Berès, от името на групата S&D, Niccolò Rinaldi, от името на групата ALDE, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Inês Cristina Zuber, от името на групата GUE/NGL, Derek Roland Clark, от името на групата EFD, Franz Obermayr, независим член на ЕП, Verónica Lope Fontagné, Emer Costello, Phil Bennion, Tarja Cronberg, Janusz Wojciechowski, Jaroslav Paška, Regina Bastos, Frédéric Daerden, Sylvie Goulard, Sari Essayah, Kinga Göncz, Jorgo Chatzimarkakis, Zdravka Bušić, Evelyn Regner, Bogusław Sonik, Eider Gardiazábal Rubial и Konstantinos Poupakis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Záborská, Mairead McGuinness, Silvia Costa, Nikola Vuljanić, Andrew Henry William Brons, Danuta Jazłowiecka, Sandra Petrović Jakovina, Paul Murphy, Jacek Protasiewicz, Karin Kadenbach, Andreas Mölzer и Patrizia Toia.

Изказа се László Andor.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Csaba Őry, Ivo Belet и Roberta Angelilli, от името на групата PPE, относно стратегия на ЕС относно бездомничеството (2013/2994(RSP)) (B7-0008/2014);

- Niccolò Rinaldi и Marielle de Sarnez, от името на групата ALDE, относно стратегия на ЕС за борба срещу бездомността (2013/2994(RSP)) (B7-0009/2014);

- Stephen Hughes, Alejandro Cercas и Pervenche Berès, от името на групата S&D, относно стратегия на ЕС за борба срещу бездомността (2013/2994 (RSP)) (B7-0010/2014);

- Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Rui Tavares, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter и Nikos Chrysogelos, от името на групата Verts/ALE, относно стратегия на ЕС за борба срещу бездомността (2013/2994(RSP)) (B7-0011/2014);

- Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Paul Murphy, Jacky Hénin, Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kyriacos Triantaphyllides и Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, относно стратегия на ЕС за борба срещу бездомността (2013/2994(RSP)) (B7-0012/2014).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 16.1.2014


6. Недискриминация в рамките на сексуалното и репродуктивно здраве и права (разискване)

Изявление на Комисията: Недискриминация в рамките на сексуалното и репродуктивно здраве и права (2014/2514(RSP))

Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се: Edit Bauer, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Michael Cashman, относно часовника в пленарната зала, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Edite Estrela, Mikael Gustafsson, от името на групата GUE/NGL, Rolandas Paksas, от името на групата EFD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sophia in 't Veld, Nicole Sinclaire относно прилагането на процедурата "синя карта", Ewald Stadler, независим член на ЕП, Elisabeth Morin-Chartier, Peter van Dalen, относно поставянето на пана в пленарната зала, Zita Gurmai, Izaskun Bilbao Barandica, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alejo Vidal-Quadras, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Peter van Dalen, който се върна на въпроса за поставянето на пана в пленарната зала и за да отговори на два въпроса "синя карта" на Raül Romeva i Rueda и Teresa Jiménez-Becerril Barrio, която също зададе въпрос "синя карта" на Iñaki Irazabalbeitia Fernández, на който той отговори, Ewald Stadler, относно приложимите правила за поставянето на транспаранти и символи в сградите на Парламента, Willy Meyer, Tadeusz Cymański, Nicole Sinclaire, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Edite Estrela, Marije Cornelissen, Ruža Tomašić, Inês Cristina Zuber, Nicole Sinclaire, относно провеждането на разискването, Krisztina Morvai, Carlo Casini и Britta Thomsen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател

Изказаха се: Konrad Szymański, Joanna Senyszyn, Michael Cashman, María Muñiz De Urquiza, Pervenche Berès и Sergio Gaetano Cofferati.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, María Irigoyen Pérez, Marie-Christine Vergiat, Zbigniew Ziobro, Anna Hedh и Davor Ivo Stier.

Изказа се Siim Kallas.

Разискването приключи.


7. Признаване на екологичните щети в законодателството на ЕС и в международното право (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000127/2013), зададен от Matthias Groote и Corinne Lepage, от името на комисията ENVI, Gesine Meissner, от името на комисията TRAN, и Gabriel Mato Adrover, от името на комисията PECH, към Комисията: Признаване на екологичните щети в законодателството на ЕС и в международното право (2013/2878(RSP)) (B7-0102/2014)

Corinne Lepage, Gesine Meissner и Isabelle Thomas развиха въпроса.

Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпроса.

Изказаха се: Alain Cadec, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Sandrine Bélier, от името на групата Verts/ALE, Eija-Riitta Korhola и Maria do Céu Patrão Neves.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Mairead McGuinness.

Изказа се Siim Kallas.

Разискването приключи.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László SURJÁN
Заместник-председател

8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Назначаване на член на изпълнителния съвет на Европейската централна банка (Сабине Лаутеншлегер) (гласуване)

Доклад относно препоръката на Съвета за назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка [N7-0002/2014 - C7-0010/2014- 2014/0801(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sharon Bowles (A7-0023/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)
(Тайно гласуване)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 16.1.2014)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0033)


8.2. Разрешаване на Франция да прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Франция да прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион, и за изменение на Решение № 2007/659/ЕО [COM(2013)0839 - C7-0488/2013- 2013/0413(CNS)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Danuta Maria Hübner (A7-0013/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0034)


8.3. Изменение на членовете от Правилника за дейността на ЕП относно снемането и защитата на парламентарния имунитет (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно изменение на членовете от Правилника за дейността на ЕП относно снемането и защитата на парламентарния имунитет [2013/2031(REG)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Anneli Jäätteenmäki (A7-0012/2014)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0035)

Новите разпоредби влизат в сила от първия ден на следващата месечна сесия.


8.4. Пускането на пазара с цел култивиране на генетично модифицирана царевица (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 88, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, относно предложението за решение на Съвета за пускането на пазара — в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета — с цел култивиране на продукта царевица (Zea mays L., линия 1507), генетично модифицирана за повишаване на резистентността към някои люспокрили вредители (2013/2974 (RSP)) - комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Matthias Groote (B7-0007/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0036)

Изказвания

João Ferreira, преди гласуването, за да сигнализира, че някои от гласуваните днес предложения за резолюции са били на разположение на всички езици едва от вчера вечерта.


8.5. Зачитане на основните права за свободно движение в ЕС (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014, B7-0026/2014 и B7-0027/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0016/2014

(за замяна на B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014 и B7-0027/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Андрей Ковачев, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Elmar Brok и Joanna Katarzyna Skrzydlewska, от името на групата PPE,

Sylvie Guillaume и Juan Fernando López Aguilar, от името на групата S&D,

Renate Weber, Nadja Hirsch, Метин Казак, Philippe De Backer, Phil Bennion, Филиз Хакъева Хюсменова и Антония Първанова, от името на групата ALDE,

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen и Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE,

Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2014)0037)

(Предложението за резолюция B7-0026/2014 отпада.)


8.6. Гражданство на ЕС за продан (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0028/2014, B7-0029/2014, B7-0030/2014 и B7-0031/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0015/2014

(за замяна на B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0029/2014 и B7-0031/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Wim van de Camp и Marco Scurria, от името на групата PPE,

Kinga Göncz и Sylvie Guillaume, от името на групата S&D,

Jan Mulder, Renate Weber, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez и Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE,

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek и Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE,

Roberts Zīle, Janusz Wojciechowski, Peter van Dalen и Susy De Martini.

приема се (P7_TA(2014)0038)

(Предложенията за резолюции B7-0028/2014 и B7-0030/2014 отпадат.)

Изказвания

Nuno Melo, преди гласуването, за да поиска поправка на английския устен превод на неговото изказване, направено по време на вчерашното разискване относно гражданството на ЕС за продан. (Председателят подчерта важността на езиковото многообразие и увери, че въпросният устен превод ще бъде проверен).


8.7. Доклад за напредъка на Сърбия за 2013 г. (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0006/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0039)


8.8. Процес на европейска интеграция на Косово (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0004/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0040)

Изказване

Ulrike Lunacek предложи устно изменение на параграф 5, което беше прието.


8.9. Доклад за напредъка на Исландия за 2012 г. и перспективите след изборите (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0005/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0041)


8.10. Положението в Южен Судан (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014, B7-0022/2014 и B7-0032/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0018/2014

(за замяна на B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014 и B7-0032/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Мария Габриел, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah и Joachim Zeller, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi и Luis Yáñez-Barnuevo García, от името на групата S&D,

Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Robert Rochefort и Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert и Iñaki Irazabalbeitia Fernández, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, от името на групата ECR.

приема се (P7_TA(2014)0042)

(Предложението за резолюция B7-0022/2014 отпада.)

Изказване

Véronique De Keyser представи устно изменение на съображение Л, което беше прието.

Стратегия на ЕС срещу бездомността (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014, B7-0011/2014 и B7-0012/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0008/2014

(за замяна на B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014 и B7-0011/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

Csaba Őry, от името на групата PPE,

Alejandro Cercas и Pervenche Berès, от името на групата S&D,

Niccolò Rinaldi, от името на групата ALDE,

Karima Delli, от името на групата Verts/ALE,

Cristiana Muscardini.

приема се (P7_TA(2014)0043)

(Предложението за резолюция B7-0012/2014 отпада.)


9. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

(Време за гласуване от сряда, 15 януари 2014 г.)

Доклад Reinhard Bütikofer - A7-0464/2013
Petru Constantin Luhan, Sandra Petrović Jakovina, Nikola Vuljanić, Charles Tannock, Ivana Maletić, Andrej Plenković и Piotr Borys

(Време за гласуване от четвъртък,16 януари 2014 г.)

Зачитане на основните права за свободно движение в ЕС - RC-B7-0016/2014
Csaba Sógor, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marisa Matias, Adam Bielan, Peter Jahr, Charles Tannock, Monika Smolková, Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Philip Claeys, Daniel Hannan, Syed Kamall и Anna Záborská

Гражданство на ЕС за продан - RC-B7-0015/2014
Mitro Repo, Alda Sousa, Zdravka Bušić, Peter Jahr, Charles Tannock, Monika Smolková, Seán Kelly, Elena Băsescu, Philip Claeys, Daniel Hannan и Tatjana Ždanoka

Доклад за напредъка на Сърбия за 2013 г. - B7-0006/2014
Zdravka Bušić, Mitro Repo, Elena Băsescu и Daniel Hannan

Процес на европейска интеграция на Косово - B7-0004/2014
Francesco De Angelis, Mitro Repo, Elena Băsescu и Daniel Hannan

Доклад за напредъка на Исландия за 2012 г. и перспективите след изборите - B7-0005/2014
Mitro Repo и Daniel Hannan

Стратегия на ЕС срещу бездомността - RC-B7-0008/2014
Martina Anderson, Marisa Matias, Charles Tannock, Monika Smolková и Elena Băsescu


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.25 ч., бе възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

11. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


12. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 14.1.2014.)


12.1. Положение на защитниците на правата на човека и на опозиционните активисти в Камбоджа и Лаос

Предложения за резолюция B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 и B7-0049/2014 (2014/2515(RSP))

Judith Sargentini, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Søren Bo Søndergaard, Charles Tannock и Krzysztof Lisek представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Sari Essayah, от името на групата PPE, Joanna Senyszyn, от името на групата S&D, Phil Bennion, от името на групата ALDE, Marek Henryk Migalski, от името на групата ECR, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Philip Claeys, независим член на ЕП, Eija-Riitta Korhola и Struan Stevenson.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Eduard Kukan, Marc Tarabella и Anneli Jäätteenmäki.

Изказа се Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.1 от протокола от 16.1.2014.


12.2. Неотдавнашни избори в Бангладеш

Предложения за резолюция B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 и B7-0041/2014 (2014/2516(RSP))

Tarja Cronberg, Paweł Robert Kowal, Véronique De Keyser, Phil Bennion, Charles Tannock, който поясни изказването на предходния оратор, Alda Sousa и Filip Kaczmarek представиха предложения за резолюция.

Изказаха се: Bernd Posselt, от името на групата PPE, Mitro Repo, от името на групата S&D, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Eduard Kukan и Laima Liucija Andrikienė.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jolanta Emilia Hibner и Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Изказа се Marek Henryk Migalski относно процедурата с привличане на вниманието ("catch-the-eye"). Председателят уточни приложимите разпоредби).

Изказа се Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.2 от протокола от 16.1.2014.


12.3. Неотдавнашни действия за инкриминиране на ЛГБТИ

Предложения за резолюция B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014, B7-0050/2014 и B7-0051/2014 (2014/2517(RSP))

Raül Romeva i Rueda, Charles Tannock, Marietje Schaake, Véronique De Keyser, Alda Sousa и Cristian Dan Preda представиха предложения за резолюция.

Изказаха се: Seán Kelly, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Phil Bennion, от името на групата ALDE, Marije Cornelissen, от името на групата Verts/ALE, Philip Claeys, независим член на ЕП, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg и Michael Cashman.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Mitro Repo.

Изказа се Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.3 от протокола от 16.1.2014.


13. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


13.1. Положение на защитниците на правата на човека и на опозиционните активисти в Камбоджа и Лаос (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 и B7-0049/2014 (2014/2515(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0033/2014

(за замяна на B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 и B7-0049/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Мария Габриел, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, Anne Delvaux, Csaba Sógor, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Bogusław Sonik и Thomas Mann, от името на групата PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo и Richard Howitt, от името на групата S&D;

Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica и Robert Rochefort, от името на групата ALDE;

Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Iñaki Irazabalbeitia Fernández и Rui Tavares, от името на групата Verts/ALE;

Charles Tannock и Adam Bielan, от името на групата ECR;

Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa и Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL;

Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Juozas Imbrasas и Jaroslav Paška, от името на групата EFD.

приема се (P7_TA(2014)0044)


13.2. Неотдавнашни избори в Бангладеш (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 и B7-0041/2014 (2014/2516(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0034/2014

(за замяна на B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 и B7-0041/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Salvador Sedó i Alabart, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Ivo Belet, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Мария Габриел, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka и Bogusław Sonik, от името на групата PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Marc Tarabella, Richard Howitt и John Attard-Montalto, от името на групата S&D;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez и Robert Rochefort, от името на групата ALDE;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández и Rui Tavares, от името на групата Verts/ALE;

Charles Tannock и Paweł Robert Kowal, от името на групата ECR;

Marie-Christine Vergiat и Nikola Vuljanić, от името на групата GUE/NGL;

Jaroslav Paška.

приема се (P7_TA(2014)0045)


13.3. Неотдавнашни действия за инкриминиране на ЛГБТИ (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014, B7-0050/2014 и B7-0051/2014 (2014/2517(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0043/2014

(за замяна на B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014 и B7-0050/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Marc Tarabella, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Tanja Fajon, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza и Richard Howitt, от името на групата S&D;

Marietje Schaake, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen и Alexandra Thein, от името на групата ALDE;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Tarja Cronberg, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nicole Kiil-Nielsen и Rui Tavares, от името на групата Verts/ALE;

Charles Tannock, от името на групата ECR;

Cornelis de Jong, Martina Anderson, Willy Meyer, Alda Sousa, Matthias Groote, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat и Mikael Gustafsson, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2014)0046)

(Предложението за резолюция B7-0051/2014 отпада.)

Изказвания

Bernd Posselt, преди гласуването, за да поиска предложенията за резолюции, които не са включени в общата резолюция, също да бъдат преведени и Véronique De Keyser, която подкрепи това искане.

Cristian Dan Preda, за да представи устно изменение на параграф 14, което беше прието.


14. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


15. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 179, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


16. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят в периода от 3 до 6 февруари 2014 г.


17. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието бе закрито в 16.35 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Barracciu, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Борисов, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Габриел, Gahler, Gál, Gallagher, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Hellvig, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hughes, Хюсменова, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Klaß, Klute, Koch, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Любчева, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Maletić, Малинов, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Панайотов, Панайотова, Panzeri, Papanikolaou, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Turunen, Tzavela, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Приложение 1 - Назначаване на член на изпълнителния съвет на Европейската централна банка (Сабине Лаутеншлегер)

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Krahmer, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, McMillan-Scott, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schmidt, Silaghi, Takkula, Theurer, Vajgl, Vattimo, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bokros, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Fajmon, Fox, Gróbarczyk, Harbour, Kamall, Karim, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, Migalski, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Vlasák, Wojciechowski, Zīle, van Dalen

EFD:

Agnew, Allam, Belder, Bizzotto, Cymański, Helmer, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Salavrakos, Salvini, Scottà, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Chountis, Ferreira João, Flasarová, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber

NI:

Bonanini, Brons, Childers, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bertot, Borissov, Borys, Bratkowski, Buzek, Bušić, Băsescu, Březina, Cadec, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Daul, David, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gardini, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gál, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Langen, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, McGuinness, Melo, Metsola, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Panayotova, Papanikolaou, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Pitsillides, Plenković, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Ronzulli, Rossi, Rübig, Sanchez-Schmid, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Wałęsa, Weber Manfred, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zeller, Zver, Zwiefka, de Grandes Pascual, de Lange, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrés Barea, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Barracciu, Berman, Borsellino, Borzan, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Cuschieri, Cutaş, Daerden, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guillaume, Göncz, Hedh, Herczog, Honeyball, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Larsen-Jensen, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Nilsson, Olejniczak, Padar, Panzeri, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Poc, Prendergast, Prodi, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Delli, Durant, Engström, Evans, Giegold, Harms, Hassi, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Taylor Keith, Ždanoka

Правна информация - Политика за поверителност