Indeks 
Protokol
PDF 247kWORD 151k
Torsdag den 16. januar 2014 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 3.Bevillingsoverførsler
 4.Modtagne dokumenter
 5.EU-strategi for hjemløshed (forhandling)
 6.Ikke-forskelsbehandling i forbindelse med seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (forhandling)
 7.Anerkendelse af miljøskader i EU-retten og international ret (forhandling)
 8.Afstemningstid
  
8.1.Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion (Sabine Lautenschläger) (afstemning)
  
8.2.Bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret punktafgiftssats på traditionel rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.3.Ændring af Parlamentets forretningsordens artikel om ophævelse og beskyttelse af immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.4.Markedsføring med henblik på dyrkning af et majsprodukt, der er genetisk modificeret (afstemning)
  
8.5.Overholdelse af den grundlæggende rettighed til fri bevægelighed i EU (afstemning)
  
8.6.EU-borgerskab til salg (afstemning)
  
8.7.Statusrapport 2013 for Serbien (afstemning)
  
8.8.Den europæiske integrationsproces for Kosovo (afstemning)
  
8.9.Statusrapport 2012 for Island og perspektiverne efter valget (afstemning)
  
8.10.Situationen i Sydsudan (afstemning)
  
8.11.EU-strategi for hjemløshed (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
12.1.Situationen for menneskerettighedsforkæmpere og aktivister fra oppositionen i Cambodja og Laos
  
12.2.Det seneste valg i Bangladesh
  
12.3.Nylige forsøg på at kriminalisere LGBTI-personer
 13.Afstemningstid
  
13.1.Situationen for menneskerettighedsforkæmpere og aktivister fra oppositionen i Cambodja og Laos (afstemning)
  
13.2.Det seneste valg i Bangladesh (afstemning)
  
13.3.Nylige forsøg på at kriminalisere LGBTI-personer (afstemning)
 14.Stemmerettelser og -intentioner
 15.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 16.Tidspunkt for næste mødeperiode
 17.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion (Sabine Lautenschläger)


FORSÆDE: Isabelle DURANT
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Ændringer i udvalgshenvisninger

- Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (COM(2013)0495 - C7-0259/2013 - 2013/0240(NLE))
henvist til: kor.udv.: ITRE
rådg.udv.: ENVI, BUDG, JURI, JURI (forretningsordenens artikel 37)

- Øget samarbejde mellem offentlige arbejdsformidlinger (COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD))
henvist til: kor.udv.: EMPL
rådg.udv.: BUDG, JURI (forretningsordenens artikel 37)

- Beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere (COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD))
henvist til: kor.udv.: AGRI
rådg.udv.: ENVI, JURI (forretningsordenens artikel 37)

- Dyresundhed (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD))
henvist til: kor.udv.: AGRI (forretningsordenens artikel 50)
rådg.udv.: PECH, JURI (forretningsordenens artikel 37) ENVI ( forretningsordenens artikel 50)

- Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og tobaksrelaterede produkter (COM(2012)0788 - C7-0420/2012 - 2012/0366(COD))
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: AGRI, ITRE, JURI, INTA, IMCO, JURI ( forretningsordenens artikel 37), JURI ( forretningsordenens artikel 37)

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 50)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 9.1.2014)

- Indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system (COM(2013)0316 - C7-0174/2013 - 2013/0165(COD))
henvist til kor. udv. IMCO (forretningsordenens artikel 50)
avis: ITRE, TRAN, LIBE (forretningsordenens artikel 50)

Interimsbetænkning (forretningsordenens artikel 81, stk. 3)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 9.1.2014

Forslag til Rådets afgørelse om et socialt trepartstopmøde om vækst og beskæftigelse – 2013/0361(APP)

Korr. udv.: EMPL

Ændring af forretningsordenen (forretningsordenens artikel 212)

- Ændring af artikel 166 (Endelig afstemning) og artikel 195, stk. 3 (Afstemninger i udvalgene) i Parlamentets forretningsorden (B7-0252/2013) (2014/2001(REG)).


3. Bevillingsoverførsler

Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikationde i Riga havde i overensstemmelse med artikel 23 i finansforordningen underrettet budgetmyndigheden om alle de budgetoverførsler, der var blevet foretaget i overensstemmelse med artikel 23, stk. 2, i 2013.

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen underrettet budgetmyndigheden om godkendelsen af Europa-Kommissionens bevillingsoverførsel DEC 42/2013, DEC 44/2013 og DEC 46/2013 og om afvisningen af bevillingsoverførsel DEC 43/2013.

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen underrettet budgetmyndigheden om afvisningen af Regionsudvalgets bevillingsoverførsel DEC 1/2013 og INF 10/2013 og om godkendelsen af bevillingsoverførsel INF/9/2013.

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen underrettet budgetmyndigheden om afvisningen af Domstolens bevillingsoverførsel 7/2013 og 8/2013.

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen underrettet budgetmyndigheden om afvisningen af EU-Udenrigstjenestens bevillingsoverførsel 3/2013.

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen underrettet budgetmyndigheden om afvisningen af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses bevillingsoverførsel 3/2013.

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen underrettet budgetmyndigheden om afvisningen af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs bevillingsoverførsel DEC 1/2013 og INF 5/2013.


4. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kloning af kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien, der holdes og reproduceres til landbrugsformål (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI, ITRE, INTA, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 260/2012 for så vidt angår omstillingen til EU-dækkende kreditoverførsler og direkte debiteringer (COM(2013)0937 - C7-0008/2014 - 2013/0449(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med artikel 282, stk. 5, i TEUF ville høre Den Europæiske Centralbank.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI, IMCO

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen mellem Den Europæiske Union og Unionen Comorerne om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem de to parter (16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye fødevarer (COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AGRI, ITRE, INTA, IMCO

2) fra medlemmerne, beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 120)

- Roberta Angelilli, Francesca Barracciu, Franco Bonanini, Antonio Cancian, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Paolo De Castro, Elisabetta Gardini, Erminia Mazzoni, Claudio Morganti, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi og Patrizia Toia. Forslag til beslutning om bekæmpelse af spild (B7-0489/2013)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI

- Agnès Le Brun. Forslag til beslutning om oprindelsesmærkning af kød i færdigretter (B7-0490/2013)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI

- Alexander Graf Lambsdorff, for ALDE-Gruppen. Forslag til henstilling til Rådet om FN's Generalforsamlings 69. samling (B7-0014/2014)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

DEVE

- Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Judith Sargentini, Bart Staes, og Keith Taylor, for Verts/ALE-Gruppen. Forslag til henstilling til Rådet om væbnede ikkestatslige aktørers humanitære engagement i beskyttelse af børn (B7-0585/2013)

henvist til:

kor.udv. :

DEVE

rådg.udv. :

AFET


5. EU-strategi for hjemløshed (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: EU-strategi for hjemløshed (2013/2994(RSP))

László Andor (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Csaba Őry for PPE-Gruppen, Pervenche Berès for S&D-Gruppen, Niccolò Rinaldi for ALDE-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Inês Cristina Zuber for GUE/NGL-Gruppen, Derek Roland Clark for EFD-Gruppen, Franz Obermayr, løsgænger, Verónica Lope Fontagné, Emer Costello, Phil Bennion, Tarja Cronberg, Janusz Wojciechowski, Jaroslav Paška, Regina Bastos, Frédéric Daerden, Sylvie Goulard, Sari Essayah, Kinga Göncz, Jorgo Chatzimarkakis, Zdravka Bušić, Evelyn Regner, Bogusław Sonik, Eider Gardiazábal Rubial og Konstantinos Poupakis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Záborská, Mairead McGuinness, Silvia Costa, Nikola Vuljanić, Andrew Henry William Brons, Danuta Jazłowiecka, Sandra Petrović Jakovina, Paul Murphy, Jacek Protasiewicz, Karin Kadenbach, Andreas Mölzer og Patrizia Toia.

Indlæg af László Andor.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Csaba Őry, Ivo Belet og Roberta Angelilli for PPE-Gruppen, om en EU-strategi for hjemløshed (2013/2994(RSP)) (B7-0008/2014);

- Niccolò Rinaldi og Marielle de Sarnez for ALDE-Gruppen, om en EU-strategi for hjemløshed (2013/2994(RSP)) (B7-0009/2014);

- Stephen Hughes, Alejandro Cercas og Pervenche Berès for S&D-Gruppen, om en EU-strategi for hjemløshed (2013/2994(RSP)) (B7-0010/2014);

- Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Rui Tavares, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter og Nikos Chrysogelos for Verts/ALE-Gruppen, om en EU-strategi for hjemløshed (2013/2994(RSP)) (B7-0011/2014);

- Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Paul Murphy, Jacky Hénin, Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kyriacos Triantaphyllides og Nikolaos Chountis for GUE/NGL-Gruppen, om en EU-strategi for hjemløshed (2013/2994(RSP)) (B7-0012/2014).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.11 i protokollen af 16.1.2014.


6. Ikke-forskelsbehandling i forbindelse med seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: ikke-forskelsbehandling i forbindelse med seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (2014/2514(RSP))

Siim Kallas (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Edit Bauer for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Michael Cashman om minuturet i mødesalen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen, Ryszard Antoni Legutko for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Edite Estrela, Mikael Gustafsson for GUE/NGL-Gruppen, Rolandas Paksas for EFD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sophia in 't Veld, Nicole Sinclaire om anvendelsen af blåt kort-proceduren, Ewald Stadler, løsgænger, Elisabeth Morin-Chartier, Peter van Dalen om anvendelsen af plancher i mødesalen, Zita Gurmai, Izaskun Bilbao Barandica, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alejo Vidal-Quadras, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Peter van Dalen, ligeledes for at vende tilbage til udstillingen af plancher i mødesalen og for at svare på to blåt kort-spørgsmål fra Raül Romeva i Rueda og Teresa Jiménez-Becerril Barrio, sidstnævnte ligeledes for at stille et blåt kort-spørgsmål til Iñaki Irazabalbeitia Fernández, som denne besvarede, Ewald Stadler om bestemmelserne for udstillingen af bannere og symboler på Parlamentets område, Willy Meyer, Tadeusz Cymański, Nicole Sinclaire, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Edite Estrela, Marije Cornelissen, Ruža Tomašić, Inês Cristina Zuber, Nicole Sinclaire om afviklingen af forhandlingen, Krisztina Morvai, Carlo Casini og Britta Thomsen.

FORSÆDE: Anni PODIMATA
næstformand

Talere: Konrad Szymański, Joanna Senyszyn, Michael Cashman, María Muñiz De Urquiza, Pervenche Berès og Sergio Gaetano Cofferati.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Miroslav Mikolášik, María Irigoyen Pérez, Marie-Christine Vergiat, Zbigniew Ziobro, Anna Hedh og Davor Ivo Stier.

Indlæg af Siim Kallas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


7. Anerkendelse af miljøskader i EU-retten og international ret (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000127/2013) af Matthias Groote og Corinne Lepage, for ENVI, Gesine Meissner, for TRAN, og Gabriel Mato Adrover, for PECH, til Kommissionen: Anerkendelse af miljøskader i EU-retten og international ret (2013/2878(RSP)) (B7-0102/2014)

Corinne Lepage, Gesine Meissner og Isabelle Thomas begrundede forespørgslen.

Siim Kallas (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Alain Cadec for PPE-Gruppen, Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen, Sandrine Bélier for Verts/ALE-Gruppen, Eija-Riitta Korhola og Maria do Céu Patrão Neves.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness.

Indlæg af Siim Kallas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i afventning af afstemningstiden).


FORSÆDE: László SURJÁN
næstformand

8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


8.1. Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion (Sabine Lautenschläger) (afstemning)

Betænkning om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion [N7-0002/2014 - C7-0010/2014- 2014/0801(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sharon Bowles (A7-0023/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)
(Hemmelig afstemning)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 16.1.2014)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0033)


8.2. Bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret punktafgiftssats på traditionel rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret sats for visse indirekte skatter på "traditionel" rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion og om ændring af beslutning 2007/659/EF [COM(2013)0839 - C7-0488/2013- 2013/0413(CNS)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Danuta Maria Hübner (A7-0013/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0034)


8.3. Ændring af Parlamentets forretningsordens artikel om ophævelse og beskyttelse af immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om ændring af Parlamentets forretningsordens artikel om ophævelse og beskyttelse af immunitet [2013/2031(REG)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Anneli Jäätteenmäki (A7-0012/2014)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0035)

De nye bestemmelser ville træde i kraft på den første dag i den følgende mødeperiode.


8.4. Markedsføring med henblik på dyrkning af et majsprodukt, der er genetisk modificeret (afstemning)

Forslag til beslutning, indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 88, stk. 2 og 3, om forslag til Rådets afgørelse om markedsføring med henblik på dyrkning i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af et majsprodukt (Zea mays L., linje 1507) der er genetisk modificeret med henblik på resistens over for visse skadelige sommerfuglearter (2013/2974 (RSP)) - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Matthias Groote (B7-0007/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0036)

Indlæg

João Ferreira, inden afstemningen, for at anføre, at visse af de beslutningsforslag, der blev stemt om samme dag, først var blevet tilgængelige på alle sprog om aftenen den foregående dag.


8.5. Overholdelse af den grundlæggende rettighed til fri bevægelighed i EU (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014, B7-0026/2014 og B7-0027/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0016/2014

(erstatter B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014 og B7-0027/2014):

stillet af:

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Elmar Brok og Joanna Katarzyna Skrzydlewska for PPE-Gruppen,

Sylvie Guillaume og Juan Fernando López Aguilar for S&D-Gruppen,

Renate Weber, Nadja Hirsch, Metin Kazak, Philippe De Backer, Phil Bennion, Filiz Hakaeva Hyusmenova og Antonyia Parvanova for ALDE-Gruppen,

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen og Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen,

Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2014)0037)

(Forslag til beslutning B7-0026/2014 bortfaldt).


8.6. EU-borgerskab til salg (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0028/2014, B7-0029/2014, B7-0030/2014 og B7-0031/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0015/2014

(erstatter B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0029/2014 og B7-0031/2014):

stillet af:

Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Wim van de Camp og Marco Scurria for PPE-Gruppen,

Kinga Göncz og Sylvie Guillaume for S&D-Gruppen,

Jan Mulder, Renate Weber, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez og Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen,

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek og Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen,

Roberts Zīle, Janusz Wojciechowski, Peter van Dalen og Susy De Martini.

Vedtaget (P7_TA(2014)0038)

(Forslag til beslutning B7-0028/2014 og B7-0030/2014 bortfaldt).

Indlæg

Nuno Melo, inden afstemningen, for at anmode om en rettelse af den engelske tolkning af hans indlæg i forhandlingen den foregående dag om EU-borgerskab til salg (formanden understregede betydningen af flersprogethed og forsikrede om, at den pågældende tolkning ville blive efterprøvet).


8.7. Statusrapport 2013 for Serbien (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0006/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0039)


8.8. Den europæiske integrationsproces for Kosovo (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0004/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0040)

Indlæg

Ulrike Lunacek havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 5, som var blevet godtaget.


8.9. Statusrapport 2012 for Island og perspektiverne efter valget (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0005/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0041)


8.10. Situationen i Sydsudan (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014, B7-0022/2014 og B7-0032/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0018/2014

(erstatter B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014 og B7-0032/2014):

stillet af:

Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah og Joachim Zeller for PPE-Gruppen,

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi og Luis Yáñez-Barnuevo García for S&D-Gruppen,

Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Robert Rochefort og Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-Gruppen

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert og Iñaki Irazabalbeitia Fernández for Verts/ALE-Gruppen,

Charles Tannock for ECR-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2014)0042)

(Forslag til beslutning B7-0022/2014 bortfaldt).

Indlæg

Véronique De Keyser havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt L, som var blevet godtaget.


8.11. EU-strategi for hjemløshed (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014, B7-0011/2014 og B7-0012/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0008/2014

(erstatter B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014 og B7-0011/2014):

stillet af:

Csaba Őry for PPE-Gruppen,

Alejandro Cercas og Pervenche Berès for S&D-Gruppen,

Niccolò Rinaldi for ALDE-Gruppen,

Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen,

Cristiana Muscardini.

Vedtaget (P7_TA(2014)0043)

(Forslag til beslutning B7-0012/2014 bortfaldt).


9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

(Afstemningstid: onsdag den 15. januar 2014)

Betænkning: Reinhard Bütikofer - A7-0464/2013
Petru Constantin Luhan, Sandra Petrović Jakovina, Nikola Vuljanić, Charles Tannock, Ivana Maletić, Andrej Plenković og Piotr Borys

(Afstemningstid: torsdag den 16. januar 2014)

Overholdelse af den grundlæggende rettighed til fri bevægelighed i EU - RC-B7-0016/2014
Csaba Sógor, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marisa Matias, Adam Bielan, Peter Jahr, Charles Tannock, Monika Smolková, Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Philip Claeys, Daniel Hannan, Syed Kamall og Anna Záborská

EU-borgerskab til salg - RC-B7-0015/2014
Mitro Repo, Alda Sousa, Zdravka Bušić, Peter Jahr, Charles Tannock, Monika Smolková, Seán Kelly, Elena Băsescu, Philip Claeys, Daniel Hannan og Tatjana Ždanoka

Statusrapport 2013 for Serbien - B7-0006/2014
Zdravka Bušić, Mitro Repo, Elena Băsescu og Daniel Hannan

Den europæiske integrationsproces for Kosovo - B7-0004/2014
Francesco De Angelis, Mitro Repo, Elena Băsescu og Daniel Hannan

Statusrapport 2012 for Island og perspektiverne efter valget - B7-0005/2014
Mitro Repo og Daniel Hannan

EU-strategi for hjemløshed - RC-B7-0008/2014
Martina Anderson, Marisa Matias, Charles Tannock, Monika Smolková og Elena Băsescu


10. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.25 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

11. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


12. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 14.1.2014).


12.1. Situationen for menneskerettighedsforkæmpere og aktivister fra oppositionen i Cambodja og Laos

Forslag til beslutning B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 og B7-0049/2014 (2014/2515(RSP))

Judith Sargentini, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Søren Bo Søndergaard, Charles Tannock og Krzysztof Lisek forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Sari Essayah for PPE-Gruppen, Joanna Senyszyn for S&D-Gruppen, Phil Bennion for ALDE-Gruppen, Marek Henryk Migalski for ECR-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Philip Claeys, løsgænger, Eija-Riitta Korhola og Struan Stevenson.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Eduard Kukan, Marc Tarabella og Anneli Jäätteenmäki.

Indlæg af Siim Kallas (næstformand i Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.1 i protokollen af 16.1.2014.


12.2. Det seneste valg i Bangladesh

Forslag til beslutning B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 og B7-0041/2014 (2014/2516(RSP))

Tarja Cronberg, Paweł Robert Kowal, Véronique De Keyser, Phil Bennion, Charles Tannock, der tilføjede en præcisering til den forrige talers indlæg, Alda Sousa og Filip Kaczmarek forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Bernd Posselt for PPE-Gruppen, Mitro Repo for S&D-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Eduard Kukan og Laima Liucija Andrikienė.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jolanta Emilia Hibner og Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Indlæg af Marek Henryk Migalski om catch-the-eye-proceduren (formanden præciserede de gældende bestemmelser).

Indlæg af Siim Kallas (næstformand i Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.2 i protokollen af 16.1.2014.


12.3. Nylige forsøg på at kriminalisere LGBTI-personer

Forslag til beslutning B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014, B7-0050/2014 og B7-0051/2014 (2014/2517(RSP))

Raül Romeva i Rueda, Charles Tannock, Marietje Schaake, Véronique De Keyser, Alda Sousa og Cristian Dan Preda forelagde beslutingsforslagene.

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Phil Bennion for ALDE-Gruppen, Marije Cornelissen for Verts/ALE-Gruppen, Philip Claeys løsgænger, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg og Michael Cashman.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Mitro Repo.

Indlæg af Siim Kallas (næstformand i Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.3 i protokollen af 16.1.2014.


13. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


13.1. Situationen for menneskerettighedsforkæmpere og aktivister fra oppositionen i Cambodja og Laos (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 og B7-0049/2014 (2014/2515(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0033/2014

(erstatter B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 og B7-0049/2014):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, Anne Delvaux, Csaba Sógor, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Bogusław Sonik og Thomas Mann for PPE-Gruppen;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo og Richard Howitt for S&D-Gruppen;

Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica og Robert Rochefort for ALDE-Gruppen;

Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Iñaki Irazabalbeitia Fernández og Rui Tavares for Verts/ALE-Gruppen;

Charles Tannock og Adam Bielan for ECR-Gruppen;

Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa og Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen;

Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Juozas Imbrasas og Jaroslav Paška for EFD-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2014)0044)


13.2. Det seneste valg i Bangladesh (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 og B7-0041/2014 (2014/2516(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0034/2014

(erstatter B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 og B7-0041/2014):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Salvador Sedó i Alabart, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Ivo Belet, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka og Bogusław Sonik for PPE-Gruppen;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Marc Tarabella, Richard Howitt og John Attard-Montalto for S&D-Gruppen;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez og Robert Rochefort for ALDE-Gruppen;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández og Rui Tavares for Verts/ALE-Gruppen;

Charles Tannock og Paweł Robert Kowal for ECR-Gruppen;

Marie-Christine Vergiat og Nikola Vuljanić for GUE/NGL-Gruppen;

Jaroslav Paška.

Vedtaget (P7_TA(2014)0045)


13.3. Nylige forsøg på at kriminalisere LGBTI-personer (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014, B7-0050/2014 og B7-0051/2014 (2014/2517(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0043/2014

(erstatter B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014 og B7-0050/2014):

stillet af:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Marc Tarabella, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Tanja Fajon, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza og Richard Howitt for S&D-Gruppen;

Marietje Schaake, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen og Alexandra Thein for ALDE-Gruppen;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Tarja Cronberg, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nicole Kiil-Nielsen og Rui Tavares for Verts/ALE-Gruppen;

Charles Tannock for ECR-Gruppen;

Cornelis de Jong, Martina Anderson, Willy Meyer, Alda Sousa, Matthias Groote, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat og Mikael Gustafsson for GUE/NGL-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2014)0046)

(Forslag til beslutning B7-0051/2014 bortfaldt).

Indlæg

Bernd Posselt, inden afstemningen, for at anmode om, at de beslutningsforslag, der ikke var omfattet af det fælles beslutningsforslag, ligeledes blev oversat, og Véronique De Keyser, der støttede denne anmodning.

Cristian Dan Preda for at stille et mundtligt ændringsforslag til punkt 14, der blev godtaget.


14. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


15. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 179, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


16. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 3. - 6. februar 2014.


17. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 16.35.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Barracciu, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Hellvig, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klute, Koch, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Turunen, Tzavela, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Bilag 1 - Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion (Sabine Lautenschläger)

STEMMELISTE

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Krahmer, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, McMillan-Scott, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schmidt, Silaghi, Takkula, Theurer, Vajgl, Vattimo, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bokros, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Fajmon, Fox, Gróbarczyk, Harbour, Kamall, Karim, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, Migalski, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Vlasák, Wojciechowski, Zīle, van Dalen

EFD:

Agnew, Allam, Belder, Bizzotto, Cymański, Helmer, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Salavrakos, Salvini, Scottà, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Chountis, Ferreira João, Flasarová, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber

NI:

Bonanini, Brons, Childers, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bertot, Borissov, Borys, Bratkowski, Buzek, Bušić, Băsescu, Březina, Cadec, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Daul, David, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gardini, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gál, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Langen, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, McGuinness, Melo, Metsola, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Panayotova, Papanikolaou, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Pitsillides, Plenković, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Ronzulli, Rossi, Rübig, Sanchez-Schmid, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Wałęsa, Weber Manfred, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zeller, Zver, Zwiefka, de Grandes Pascual, de Lange, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrés Barea, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Barracciu, Berman, Borsellino, Borzan, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Cuschieri, Cutaş, Daerden, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guillaume, Göncz, Hedh, Herczog, Honeyball, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Larsen-Jensen, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Nilsson, Olejniczak, Padar, Panzeri, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Poc, Prendergast, Prodi, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Delli, Durant, Engström, Evans, Giegold, Harms, Hassi, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Taylor Keith, Ždanoka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik