Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 236kWORD 152k
Neljapäev, 16. jaanuar 2014 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 3.Assigneeringute ümberpaigutamine
 4.Esitatud dokumendid
 5.ELi strateegia kodutuse kohta (arutelu)
 6.Mittediskrimineerimine seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste vallas (arutelu)
 7.Keskkonnakahju arvessevõtmine ELi ja rahvusvahelistes õigusaktides (arutelu)
 8.Hääletused
  
8.1.Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametissenimetamine (Sabine Lautenschläger) (hääletus)
  
8.2.Loa andmine Prantsusmaale Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionis toodetud traditsioonilise rummi suhtes teatavate kaudsete maksude vähendatud määra kohaldamiseks * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.3.Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine puutumatuse äravõtmise ja kaitsmise osas (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.4.Geneetiliselt muundatud maisitoote turule laskmine viljelemise eesmärgil (hääletus)
  
8.5.Vaba liikumise põhiõiguse austamine ELis (hääletus)
  
8.6.ELi kodakondsuse müük (hääletus)
  
8.7.Serbia 2013. aasta eduaruanne (hääletus)
  
8.8.Kosovo integreerumine Euroopaga (hääletus)
  
8.9.Islandi 2012. aasta eduaruanne ja valimisjärgsed väljavaated (hääletus)
  
8.10.Olukord Lõuna-Sudaanis (hääletus)
  
8.11.ELi strateegia kodutuse kohta (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
12.1.Inimõiguste kaitsjate ja opositsiooniaktivistide olukord Kambodžas ja Laoses
  
12.2.Hiljutised valimised Bangladeshis
  
12.3.Hiljutised LGBTI-inimeste kriminaliseerimise püüded
 13.Hääletused
  
13.1.Inimõiguste kaitsjate ja opositsiooniaktivistide olukord Kambodžas ja Laoses (hääletus)
  
13.2.Hiljutised valimised Bangladeshis (hääletus)
  
13.3.Hiljutised LGBTI-inimeste kriminaliseerimise püüded (hääletus)
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 15.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 16.Järgmiste istungite ajakava
 17.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 - Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametissenimetamine (Sabine Lautenschläger)


ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.05.


2. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine

- Innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (COM(2013)0495 - C7-0259/2013 - 2013/0240(NLE))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE
nõuandvad komisjonid: ENVI, BUDG, JURI, JURI (kodukorra artikkel 37)

- Riiklike tööturuasutuste koostöö tõhustamine (COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL
nõuandvad komisjonid: BUDG, JURI (kodukorra artikkel 37)

- Taimekahjustajate vastased kaitsemeetmed (COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI
nõuandvad komisjonid: ENVI, JURI (kodukorra artikkel 37)

- Loomatervis (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI (kodukorra artikkel 50)
nõuandvad komisjonid: PECH, JURI (kodukorra artikkel 37), ENVI (kodukorra artikkel 50)

- Tubaka ja tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamine (COM(2012)0788 - C7-0420/2012 - 2012/0366(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI, ITRE, JURI, INTA, IMCO, JURI (kodukorra artikkel 37), JURI (kodukorra artikkel 37)

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 50)

(Esimeeste konverentsi 9. jaanuari 2014. aasta otsuse alusel)

- Sõidukisisese automaatsete hädaabikõnede eCall-süsteemi kasutuselevõtmine (COM(2013)0316 - C7-0174/2013 - 2013/0165(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO (kodukorra artikkel 50)

nõuandvad komisjonid: ITRE, TRAN, LIBE (kodukorra artikkel 50)

Vahearuanne (kodukorra artikli 81 lõige 3)

(Esimeeste konverentsi 9. jaanuari 2014. aasta otsuse alusel)

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus majanduskasvu- ja tööhõivealase kolmepoolse sotsiaaltippkohtumise kohta – 2013/0361(APP)

komisjon : EMPL

Kodukorra muutmine (kodukorra artikkel 212)

- Parlamendi kodukorra artikli 166 (lõpphääletus) ja artikli 195 lõike 3 (komisjonis toimuvad hääletused) muutmine (B7-0252/2013) (2014/2001(REG)) .


3. Assigneeringute ümberpaigutamine

Vastavalt elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti (BEREC) finantseeskirjade artiklile 23 on BERECi Riia büroo andnud eelarvepädevale institutsioonile teada kõikidest eelarvelistest ümberpaigutustest, mis teostati 2013. aastal kooskõlas nimetatud artikli 23 lõikega 2.

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 4 on Euroopa Liidu Nõukogu andnud eelarvepädevale institutsioonile teada Euroopa Komisjoni ümberpaigutusettepanekute DEC 42/2013, DEC 44/2013 ja DEC 46/2013 heakskiitmisest ning ümberpaigutusettepaneku DEC 43/2013 tagasilükkamisest.

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 4 on Euroopa Liidu Nõukogu andnud eelarvepädevale institutsioonile teada Regioonide Komitee ümberpaigutusettepanekute DEC 1/2013 ja INF 10/2013 tagasilükkamisest ning ümberpaigutusettepaneku INF/9/2013 heakskiitmisest.

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 4 on Euroopa Liidu Nõukogu andnud eelarvepädevale institutsioonile teada Euroopa Kohtu ümberpaigutusettepanekute 7/2013 ja 8/2013 tagasilükkamisest.

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 4 on Euroopa Liidu Nõukogu andnud eelarvepädevale institutsioonile teada Euroopa välisteenistuse ümberpaigutusettepaneku 3/2013 tagasilükkamisest.

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 4 on Euroopa Liidu Nõukogu andnud eelarvepädevale institutsioonile teada Euroopa andmekaitseinspektori ümberpaigutusettepaneku 3/2013 tagasilükkamisest.

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 4 on Euroopa Liidu Nõukogu andnud eelarvepädevale institutsioonile teada Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ümberpaigutusettepanekute DEC 1/2013 ja INF 5/2013 tagasilükkamisest.


4. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse veiste, sigade, lammaste, kitsede ja hobuslaste liiki kuuluvate põllumajandusloomade kloonimist (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE, INTA, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 260/2012 ELi kreedit- ja otsekorraldustele ülemineku osas (COM(2013)0937 - C7-0008/2014 - 2013/0449(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

President konsulteerib vastavalt aluslepingu artikli 282 lõikele 5 Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI, IMCO

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Komoori Liidu vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks lepinguosaliste vahelise kehtiva kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uuendtoidu kohta (COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI, ITRE, INTA, IMCO

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 120)

- Roberta Angelilli, Francesca Barracciu, Franco Bonanini, Antonio Cancian, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Paolo De Castro, Elisabetta Gardini, Erminia Mazzoni, Claudio Morganti, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi ja Patrizia Toia. Resolutsiooni ettepanek raiskamise vähendamise kohta (B7-0489/2013)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Agnès Le Brun. Resolutsiooni ettepanek liha päritolu märgistamise kohta valmistoitude puhul (B7-0490/2013)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel. Ettepanek võtta vastu soovitus nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 69. istungjärgu kohta (B7-0014/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

DEVE

- Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Judith Sargentini, Bart Staes ja Keith Taylor fraktsiooni Verts/ALE nimel. Ettepanek võtta vastu soovitus nõukogule relvastatud valitsusväliste osalejate humanitaarkohustuste võtmise kohta lastekaitse küsimuses (B7-0585/2013)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

DEVE

nõuandvad komisjonid :

AFET


5. ELi strateegia kodutuse kohta (arutelu)

Komisjoni avaldus: ELi strateegia kodutuse kohta (2013/2994(RSP))

László Andor (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Csaba Őry fraktsiooni PPE nimel, Pervenche Berès fraktsiooni S&D nimel, Niccolò Rinaldi fraktsiooni ALDE nimel, Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Inês Cristina Zuber fraktsiooni GUE/NGL nimel, Derek Roland Clark fraktsiooni EFD nimel, Franz Obermayr (fraktsioonilise kuuluvuseta), Verónica Lope Fontagné, Emer Costello, Phil Bennion, Tarja Cronberg, Janusz Wojciechowski, Jaroslav Paška, Regina Bastos, Frédéric Daerden, Sylvie Goulard, Sari Essayah, Kinga Göncz, Jorgo Chatzimarkakis, Zdravka Bušić, Evelyn Regner, Bogusław Sonik, Eider Gardiazábal Rubial ja Konstantinos Poupakis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Záborská, Mairead McGuinness, Silvia Costa, Nikola Vuljanić, Andrew Henry William Brons, Danuta Jazłowiecka, Sandra Petrović Jakovina, Paul Murphy, Jacek Protasiewicz, Karin Kadenbach, Andreas Mölzer ja Patrizia Toia.

Sõna võttis László Andor.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Csaba Őry, Ivo Belet ja Roberta Angelilli fraktsiooni PPE nimel: ELi kodutuse kaotamise strateegia (2013/2994(RSP)) (B7-0008/2014);

- Niccolò Rinaldi ja Marielle de Sarnez fraktsiooni ALDE nimel: ELi kodutuse kaotamise strateegia (2013/2994(RSP)) (B7-0009/2014);

- Stephen Hughes, Alejandro Cercas ja Pervenche Berès fraktsiooni S&D nimel: ELi kodutuse kaotamise strateegia (2013/2994(RSP)) (B7-0010/2014);

- Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Rui Tavares, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter ja Nikos Chrysogelos fraktsiooni Verts/ALE nimel: ELi kodutuse kaotamise strateegia (2013/2994(RSP)) (B7-0011/2014);

- Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Paul Murphy, Jacky Hénin, Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kyriacos Triantaphyllides ja Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel: ELi kodutuse kaotamise strateegia (2013/2994(RSP)) (B7-0012/2014).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.1.2014protokoll punkt 8.11.


6. Mittediskrimineerimine seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste vallas (arutelu)

Komisjoni avaldus: Mittediskrimineerimine seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste vallas (2014/2514(RSP))

Siim Kallas (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Edit Bauer fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel ja Michael Cashman istungisaali kella teemal, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, fraktsiooni ECR nimel Ryszard Antoni Legutko, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Edite Estrela, Mikael Gustafsson fraktsiooni GUE/NGL nimel, fraktsiooni EFD nimel Rolandas Paksas, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sophia in 't Veld, Nicole Sinclaire sinise kaardi tõstmise menetluse kohaldamise kohta, Ewald Stadler (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elisabeth Morin-Chartier, Peter van Dalen lippude kasutamise kohta istungisaalis, Zita Gurmai, Izaskun Bilbao Barandica, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Alejo Vidal-Quadras, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Peter van Dalen, kes käsitles uuesti lippude kasutamist istungisaalis ning vastas ühtlasi kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Raül Romeva i Rueda ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, kes esitas sinist kaarti tõstes küsimuse Iñaki Irazabalbeitia Fernándezile, kes sellele ka vastas, Ewald Stadler Euroopa Parlamendi ruumides nähtaval olevate loosungite ja sümbolite puhul kohaldatavate sätete teemal, Willy Meyer, Tadeusz Cymański, Nicole Sinclaire, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Edite Estrela, Marije Cornelissen, Ruža Tomašić, Inês Cristina Zuber, Nicole Sinclaire arutelu läbiviimise kohta ning Krisztina Morvai, Carlo Casini ja Britta Thomsen.

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

Sõna võtsid Konrad Szymański, Joanna Senyszyn, Michael Cashman, María Muñiz De Urquiza, Pervenche Berès ja Sergio Gaetano Cofferati.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Miroslav Mikolášik, María Irigoyen Pérez, Marie-Christine Vergiat, Zbigniew Ziobro, Anna Hedh ja Davor Ivo Stier.

Sõna võttis Siim Kallas.

Arutelu lõpetati.


7. Keskkonnakahju arvessevõtmine ELi ja rahvusvahelistes õigusaktides (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000127/2013), mille esitas(id) Matthias Groote ja Corinne Lepage ENVI komisjoni nimel, Gesine Meissner TRAN komisjoni nimel ja Gabriel Mato Adrover PECH komisjoni nimel komisjonile: Keskkonnakahju arvessevõtmine ELi ja rahvusvahelistes õigusaktides (2013/2878(RSP)) (B7-0102/2014)

Corinne Lepage, Gesine Meissner ja Isabelle Thomas esitasid küsimuse.

Siim Kallas (komisjoni asepresident) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Alain Cadec fraktsiooni PPE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel, Sandrine Bélier fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eija-Riitta Korhola ja Maria do Céu Patrão Neves.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Mairead McGuinness.

Sõna võttis Siim Kallas.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati hääletamise eel mõneks minutiks.)


ISTUNGI JUHATAJA: László SURJÁN
asepresident

8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametissenimetamine (Sabine Lautenschläger) (hääletus)

Raport nõukogu soovituse kohta nimetada ametisse Euroopa Keskpanga juhatuse liige [N7-0002/2014 - C7-0010/2014- 2014/0801(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sharon Bowles (A7-0023/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (16.1.2014protokoll lisa 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0033)


8.2. Loa andmine Prantsusmaale Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionis toodetud traditsioonilise rummi suhtes teatavate kaudsete maksude vähendatud määra kohaldamiseks * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Prantsusmaal kohaldada Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionis toodetud traditsioonilise rummi suhtes teatavate kaudsete maksude vähendatud määra ning muudetakse otsust 2007/659/EÜ [COM(2013)0839 - C7-0488/2013- 2013/0413(CNS)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Danuta Maria Hübner (A7-0013/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0034)


8.3. Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine puutumatuse äravõtmise ja kaitsmise osas (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport puutumatuse äravõtmist ja kaitsmist käsitleva artikli 7 muutmise kohta Euroopa Parlamendi kodukorras [2013/2031(REG)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Anneli Jäätteenmäki (A7-0012/2014)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0035)

Uued sätted jõustuvad järgmise osaistungjärgu esimesel päeval.


8.4. Geneetiliselt muundatud maisitoote turule laskmine viljelemise eesmärgil (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek (vastavalt kodukorra artikli 88 lõigetele 2 ja 3) nõukogu otsuse kohta, millega lastakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2001/18/EÜ viljelemise eesmärgil turule geneetiliselt muundatud ja teatavate liblikaliste maisikahjurite suhtes resistentne maisitoode (Zea mays L., liin 1507) (2013/2974 (RSP)) - keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör Matthias Groote (B7-0007/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0036)

Sõnavõtud

João Ferreira andis enne hääletust teada, et mõned sel päeval hääletatud resolutsioonide ettepanekud tehti kõikides keeltes kättesaadavaks alles eelmisel õhtul.


8.5. Vaba liikumise põhiõiguse austamine ELis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014, B7-0026/2014 ja B7-0027/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0016/2014

(asendades B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014 ja B7-0027/2014):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Elmar Brok ja Joanna Katarzyna Skrzydlewska fraktsiooni PPE nimel,

Sylvie Guillaume ja Juan Fernando López Aguilar fraktsiooni S&D nimel,

Renate Weber, Nadja Hirsch, Metin Kazak, Philippe De Backer, Phil Bennion, Filiz Hakaeva Hyusmenova ja Antonyia Parvanova fraktsiooni ALDE nimel,

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen ja Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2014)0037)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0026/2014 muutus kehtetuks.)


8.6. ELi kodakondsuse müük (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0028/2014, B7-0029/2014, B7-0030/2014 ja B7-0031/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0015/2014

(asendades B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0029/2014 ja B7-0031/2014):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Wim van de Camp ja Marco Scurria fraktsiooni PPE nimel,

Kinga Göncz ja Sylvie Guillaume fraktsiooni S&D nimel,

Jan Mulder, Renate Weber, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez ja Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel,

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek ja Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Roberts Zīle, Janusz Wojciechowski, Peter van Dalen ja Susy De Martini.

Vastu võetud (P7_TA(2014)0038)

(Resolutsiooni ettepanekud B7-0028/2014 ja B7-0030/2014 muutusid kehtetuks.)

Sõnavõtud

Nuno Melo palus enne hääletust parandada eelmisel päeval ELi kodakondsuse müüki käsitleva arutelu käigus tehtud sõnavõtust inglise keelde tehtud tõlget (juhataja toonitas mitmekeelsuse olulisust ning kinnitas, et kõnealune tõlge vaadatakse läbi).


8.7. Serbia 2013. aasta eduaruanne (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0006/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0039)


8.8. Kosovo integreerumine Euroopaga (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0004/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0040)

Sõnavõtt

Ulrike Lunacek tegi punkti 5 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


8.9. Islandi 2012. aasta eduaruanne ja valimisjärgsed väljavaated (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0005/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0041)


8.10. Olukord Lõuna-Sudaanis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014, B7-0022/2014 ja B7-0032/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0018/2014

(asendades B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014 ja B7-0032/2014):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah ja Joachim Zeller fraktsiooni PPE nimel,

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi ja Luis Yáñez-Barnuevo García fraktsiooni S&D nimel,

Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Robert Rochefort ja Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert ja Iñaki Irazabalbeitia Fernández fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2014)0042)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0022/2014 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtt

Véronique De Keyser tegi põhjenduse L kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


8.11. ELi strateegia kodutuse kohta (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014, B7-0011/2014 ja B7-0012/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0008/2014

(asendades B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014 ja B7-0011/2014):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Csaba Őry fraktsiooni PPE nimel,

Alejandro Cercas ja Pervenche Berès fraktsiooni S&D nimel,

Niccolò Rinaldi fraktsiooni ALDE nimel,

Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Cristiana Muscardini.

Vastu võetud (P7_TA(2014)0043)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0012/2014 muutus kehtetuks.)


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

(kolmapäev 15. jaanuar 2014 hääletus)

Raport: Reinhard Bütikofer - A7-0464/2013
Petru Constantin Luhan, Sandra Petrović Jakovina, Nikola Vuljanić, Charles Tannock, Ivana Maletić, Andrej Plenković ja Piotr Borys

(neljapäev 16. jaanuar 2014 hääletus)

Vaba liikumise põhiõiguse austamine ELis - RC-B7-0016/2014
Csaba Sógor, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marisa Matias, Adam Bielan, Peter Jahr, Charles Tannock, Monika Smolková, Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Philip Claeys, Daniel Hannan, Syed Kamall ja Anna Záborská

ELi kodakondsuse müük - RC-B7-0015/2014
Mitro Repo, Alda Sousa, Zdravka Bušić, Peter Jahr, Charles Tannock, Monika Smolková, Seán Kelly, Elena Băsescu, Philip Claeys, Daniel Hannan ja Tatjana Ždanoka

Serbia 2013. aasta eduaruanne - B7-0006/2014
Zdravka Bušić, Mitro Repo, Elena Băsescu ja Daniel Hannan

Kosovo integreerumine Euroopaga - B7-0004/2014
Francesco De Angelis, Mitro Repo, Elena Băsescu ja Daniel Hannan

Islandi 2012. aasta eduaruanne ja valimisjärgsed väljavaated - B7-0005/2014
Mitro Repo ja Daniel Hannan

ELi strateegia kodutuse kohta - RC-B7-0008/2014
Martina Anderson, Marisa Matias, Charles Tannock, Monika Smolková ja Elena Băsescu


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 13.25 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

11. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


12. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 14.1.2014protokoll punkt 2.)


12.1. Inimõiguste kaitsjate ja opositsiooniaktivistide olukord Kambodžas ja Laoses

Resolutsiooni ettepanekud B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 ja B7-0049/2014 (2014/2515(RSP))

Judith Sargentini, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Søren Bo Søndergaard, Charles Tannock ja Krzysztof Lisek tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Sari Essayah fraktsiooni PPE nimel, Joanna Senyszyn fraktsiooni S&D nimel, Phil Bennion fraktsiooni ALDE nimel, Marek Henryk Migalski fraktsiooni ECR nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Philip Claeys (fraktsioonilise kuuluvuseta), Eija-Riitta Korhola ja Struan Stevenson.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eduard Kukan, Marc Tarabella ja Anneli Jäätteenmäki.

Sõna võttis Siim Kallas (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.1.2014protokoll punkt 13.1.


12.2. Hiljutised valimised Bangladeshis

Resolutsiooni ettepanekud B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 ja B7-0041/2014 (2014/2516(RSP))

Tarja Cronberg, Paweł Robert Kowal, Véronique De Keyser, Phil Bennion, Charles Tannock (eelmise sõnavõtja seisukohtade täpsustamiseks), Alda Sousa ja Filip Kaczmarek tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Bernd Posselt fraktsiooni PPE nimel, Mitro Repo fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Eduard Kukan ja Laima Liucija Andrikienė.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jolanta Emilia Hibner ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Eelneva registreerimiseta sõnavõttude korra kohta võttis sõna Marek Henryk Migalski (juhataja selgitas kohaldatavaid eeskirju).

Sõna võttis Siim Kallas (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.1.2014protokoll punkt 13.2.


12.3. Hiljutised LGBTI-inimeste kriminaliseerimise püüded

Resolutsiooni ettepanekud B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014, B7-0050/2014 ja B7-0051/2014 (2014/2517(RSP))

Raül Romeva i Rueda, Charles Tannock, Marietje Schaake, Véronique De Keyser, Alda Sousa ja Cristian Dan Preda tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Phil Bennion fraktsiooni ALDE nimel, Marije Cornelissen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Philip Claeys (fraktsioonilise kuuluvuseta), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Michael Cashman.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Mitro Repo.

Sõna võttis Siim Kallas (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.1.2014protokoll punkt 13.3.


13. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


13.1. Inimõiguste kaitsjate ja opositsiooniaktivistide olukord Kambodžas ja Laoses (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 ja B7-0049/2014 (2014/2515(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0033/2014

(asendades B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 ja B7-0049/2014),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, Anne Delvaux, Csaba Sógor, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Bogusław Sonik ja Thomas Mann fraktsiooni PPE nimel;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo ja Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel;

Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica ja Robert Rochefort fraktsiooni ALDE nimel;

Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Iñaki Irazabalbeitia Fernández ja Rui Tavares fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel;

Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa ja Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel;

Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Juozas Imbrasas ja Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2014)0044)


13.2. Hiljutised valimised Bangladeshis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 ja B7-0041/2014 (2014/2516(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0034/2014

(asendades B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 ja B7-0041/2014),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Salvador Sedó i Alabart, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Ivo Belet, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Marc Tarabella, Richard Howitt ja John Attard-Montalto fraktsiooni S&D nimel;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez ja Robert Rochefort fraktsiooni ALDE nimel;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández ja Rui Tavares fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock ja Paweł Robert Kowal fraktsiooni ECR nimel;

Marie-Christine Vergiat ja Nikola Vuljanić fraktsiooni GUE/NGL nimel;

Jaroslav Paška.

Vastu võetud (P7_TA(2014)0045)


13.3. Hiljutised LGBTI-inimeste kriminaliseerimise püüded (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014, B7-0050/2014 ja B7-0051/2014 (2014/2517(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0043/2014

(asendades B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014 ja B7-0050/2014),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Marc Tarabella, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Tanja Fajon, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza ja Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel;

Marietje Schaake, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen ja Alexandra Thein fraktsiooni ALDE nimel;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Tarja Cronberg, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nicole Kiil-Nielsen ja Rui Tavares fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel;

Cornelis de Jong, Martina Anderson, Willy Meyer, Alda Sousa, Matthias Groote, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat ja Mikael Gustafsson fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2014)0046)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0051/2014 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Bernd Posselt enne hääletust, kes taotles, et need resolutsiooni ettepanekud, mida resolutsiooni ühisettepanek ei hõlma, tõlgitaks ikkagi, ja Véronique De Keyser, kes seda ettepanekut toetas.

Cristian Dan Preda, et esitada punkti 14 kohta suuline muudatusettepanek, mis võeti vastu.


14. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


15. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 179 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


16. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 3.– 6. veebruar 2014.


17. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 16.35.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Barracciu, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Hellvig, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klute, Koch, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Turunen, Tzavela, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Lisa 1 - Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametissenimetamine (Sabine Lautenschläger)

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Krahmer, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, McMillan-Scott, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schmidt, Silaghi, Takkula, Theurer, Vajgl, Vattimo, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bokros, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Fajmon, Fox, Gróbarczyk, Harbour, Kamall, Karim, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, Migalski, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Vlasák, Wojciechowski, Zīle, van Dalen

EFD:

Agnew, Allam, Belder, Bizzotto, Cymański, Helmer, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Salavrakos, Salvini, Scottà, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Chountis, Ferreira João, Flasarová, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber

NI:

Bonanini, Brons, Childers, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bertot, Borissov, Borys, Bratkowski, Buzek, Bušić, Băsescu, Březina, Cadec, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Daul, David, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gardini, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gál, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Langen, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, McGuinness, Melo, Metsola, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Panayotova, Papanikolaou, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Pitsillides, Plenković, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Ronzulli, Rossi, Rübig, Sanchez-Schmid, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Wałęsa, Weber Manfred, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zeller, Zver, Zwiefka, de Grandes Pascual, de Lange, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrés Barea, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Barracciu, Berman, Borsellino, Borzan, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Cuschieri, Cutaş, Daerden, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guillaume, Göncz, Hedh, Herczog, Honeyball, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Larsen-Jensen, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Nilsson, Olejniczak, Padar, Panzeri, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Poc, Prendergast, Prodi, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Delli, Durant, Engström, Evans, Giegold, Harms, Hassi, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Taylor Keith, Ždanoka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika