Rodyklė 
Protokolas
PDF 246kWORD 181k
Ketvirtadienis, 2014 m. sausio 16 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 3.Asignavimų perkėlimas
 4.Gauti dokumentai
 5.ES benamystės strategija (diskusijos)
 6.Nediskriminavimas atsižvelgiant į lytinę ir reprodukcinę sveikatą ir teises (diskusijos)
 7.Ekologinės žalos pripažinimas ES ir tarptautinėje teisėje (diskusijos)
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.Europos Centrinio Banko Vykdomosios valdybos nario paskyrimas (Sabine Lautenschläger) (balsavimas)
  8.2.Leidimas Prancūzijai taikyti sumažintus tam tikrų netiesioginių mokesčių tarifus tradiciniam Gvadelupoje, Prancūzijos Gvianoje, Martinikoje ir Reunjone gaminamam romui * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  8.3.Darbo tvarkos taisyklių nuostatų dėl Parlamento narių imuniteto atšaukimo ir jo gynimo dalinis keitimas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  8.4.Auginti skirto genetiškai modifikuoto kukurūzų produkto pateikimas rinkai (balsavimas)
  8.5.Pagarba pagrindinei teisei laisvai judėti ES (balsavimas)
  8.6.Parduodama ES pilietybė (balsavimas)
  8.7.2013 m. Serbijos pažangos ataskaita (balsavimas)
  8.8.Kosovo europinės integracijos procesas (balsavimas)
  8.9.2012 m. Islandijos pažangos ataskaita ir perspektyvos po rinkimų (balsavimas)
  8.10.Padėtis Pietų Sudane (balsavimas)
  8.11.ES benamystės strategija (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  12.1.Teisių gynėjų ir opozicijos aktyvistų padėtis Kombodžoje ir Laose
  12.2.Neseniai įvykę rinkimai Bangladeše
  12.3.Pastarojo meto priemonės, kuriomis siekiama buvimą LGBTI laikyti nusikaltimu
 13.Balsuoti skirtas laikas
  13.1.Teisių gynėjų ir opozicijos aktyvistų padėtis Kombodžoje ir Laose (balsavimas)
  13.2.Neseniai įvykę rinkimai Bangladeše (balsavimas)
  13.3.Pastarojo meto priemonės, kuriomis siekiama buvimą LGBTI laikyti nusikaltimu (balsavimas)
 14.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 15.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 16.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 17.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. ECB vykdomosios valdybos nario skyrimas (Sabine Lautenschläger)


PIRMININKAVO: Isabelle DURANT
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais)

- II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (COM(2013)0495 - C7-0259/2013 - 2013/0240(NLE))
perduota atsakingam komitetui: ITRE
nuomonė: ENVI, BUDG, JURI, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnis)

- Valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimas (COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD))
perduota atsakingam komitetui: EMPL
nuomonė: BUDG, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnis)

- Apsaugos nuo augalų kenksmingų organizmų priemonės (COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD))
perduota atsakingam komitetui: AGRI
nuomonė: ENVI, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnis)

- Gyvūnų sveikata (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD))
perduota atsakingam komitetui: AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)
nuomonė: PECH, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnis), ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

- Valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimas (COM(2012)0788 - C7-0420/2012 - 2012/0366(COD))
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: AGRI, ITRE, JURI, INTA, IMCO, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnis)

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2014 01 09)

- Pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ montavimas transporto priemonėse (COM(2013)0316 - C7-0174/2013 - 2013/0165(COD))
perduota atsakingam komitetui: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

nuomonė: ITRE, TRAN, LIBE (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

Preliminarus pranešimas (Darbo tvarkos taisyklių 81 strasipnio 3 dalis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2014 01 09)

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl trišalio socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimo ekonomikos augimo ir užimtumo klausimais 2013/0361(APP)

komitetas : EMPL

Darbo tvarkos taisyklių dalinis keitimas (Darbo tvarkos taisyklių 212 straipsnis)

- Parlamento darbo tvarkos taisyklių 166 straipsnio (galutinis balsavimas) ir 195 straipsnio 3 dalies (balsavimas komitete) dalinis keitimas (B7-0252/2013) (2014/2001(REG)) .


3. Asignavimų perkėlimas

Pagal EERRI Finansinio reglamento 23 straipsnį EERRI biuras Rygoje informavo biudžeto valdymo instituciją apie visus 2013 m. atliktus biudžeto lėšų perkėlimus, atliktus pagal 23 straispnio 2 dalį.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalį Europos Sąjungos Taryba informavo biudžeto valdymo instituciją apie pritarimą perkelti Europos Komisijos asignavimus DEC 42/2013, DEC 44/2013 ir DEC 46/2013 ir atsisakymą perkelti asignavimus DEC 43/2013.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalį Europos Sąjungos Taryba informavo biudžeto valdymo instituciją apie atsisakymą perkelti Regionų komiteto asignavimus DEC 1/2013 ir INF 10/2013 ir apie pritarimą perkelti asignavimus INF/9/2013.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalį Europos Sąjungos Taryba informavo biudžeto valdymo instituciją apie atsisakymą perkelti Teisingumo Teismo asignavimus 7/2013 ir 8/2013

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalį Europos Sąjungos Taryba informavo biudžeto valdymo instituciją apie atsisakymą perkelti Europos išorės veiksmų tarnybos asignavimus 3/2013.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalį Europos Sąjungos Taryba informavo biudžeto valdymo instituciją apie atsisakymą perkelti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno asignavimus 3/2013.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalį Europos Sąjungos Taryba informavo biudžeto valdymo instituciją apie atsisakymą perkelti Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto asignavimus DEC 1/2013 ir INF 5/2013.


4. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ūkiniais tikslais laikomų ir dauginamų galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų klonavimo (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ENVI, ITRE, INTA, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl perėjimo prie Sąjungos kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr.260/2012 (COM(2013)0937 - C7-0008/2014 - 2013/0449(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Parlamento pirmininkas konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

JURI, IMCO

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Komorų Sąjungos protokolo, kuriuo nustatomos dabar galiojančiame abiejų šalių žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Europos Sąjungos vardu (16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

DEVE, BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl naujų maisto produktų (COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI, ITRE, INTA, IMCO

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnis)

- Roberta Angelilli, Francesca Barracciu, Franco Bonanini, Antonio Cancian, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Paolo De Castro, Elisabetta Gardini, Erminia Mazzoni, Claudio Morganti, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi ir Patrizia Toia. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su maisto švaistymu (B7-0489/2013)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ENVI

- Agnès Le Brun. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mėsos kilmės ženklinimo paruoštuose maisto produktuose (B7-0490/2013)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ENVI

- Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu. Pasiūlymas dėl rekomendacijos Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 69-osios sesijos (B7-0014/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

DEVE

- Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Judith Sargentini, Bart Staes ir Keith Taylor Verts/ALE frakcijos vardu. Pasiūlymas dėl rekomendacijos Tarybai dėl humanitarinio ginkluotų nevalstybinių subjektų įsipareigojimo saugoti vaikus (B7-0585/2013)

perduota

atsakingam komitetui :

DEVE

nuomonė :

AFET


5. ES benamystės strategija (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: ES benamystės strategija (2013/2994(RSP))

László Andor (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Csaba Őry PPE frakcijos vardu, Pervenche Berès S&D frakcijos vardu, Niccolò Rinaldi ALDE frakcijos vardu, Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, Inês Cristina Zuber GUE/NGL frakcijos vardu, Derek Roland Clark EFD frakcijos vardu, Franz Obermayr, nepriklausomas Parlamento narys, Verónica Lope Fontagné, Emer Costello, Phil Bennion, Tarja Cronberg, Janusz Wojciechowski, Jaroslav Paška, Regina Bastos, Frédéric Daerden, Sylvie Goulard, Sari Essayah, Kinga Göncz, Jorgo Chatzimarkakis, Zdravka Bušić, Evelyn Regner, Bogusław Sonik, Eider Gardiazábal Rubial ir Konstantinos Poupakis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anna Záborská, Mairead McGuinness, Silvia Costa, Nikola Vuljanić, Andrew Henry William Brons, Danuta Jazłowiecka, Sandra Petrović Jakovina, Paul Murphy, Jacek Protasiewicz, Karin Kadenbach, Andreas Mölzer ir Patrizia Toia.

Kalbėjo László Andor.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- Csaba Őry, Ivo Belet ir Roberta Angelilli PPE frakcijos vardu – dėl ES benamystės strategijos (2013/2994(RSP)) (B7-0008/2014);

- Niccolò Rinaldi ir Marielle de Sarnez ALDE frakcijos vardu – dėl ES benamystės strategijos (2013/2994(RSP)) (B7-0009/2014);

- Stephen Hughes, Alejandro Cercas ir Pervenche Berès S&D frakcijos vardu – dėl ES benamystės strategijos (2013/2994(RSP)) (B7-0010/2014);

- Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Rui Tavares, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter ir Nikos Chrysogelos Verts/ALE frakcijos vardu – dėl ES benamystės strategijos (2013/2994(RSP)) (B7-0011/2014);

- Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Paul Murphy, Jacky Hénin, Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kyriacos Triantaphyllides ir Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu – dėl ES benamystės strategijos (2013/2994(RSP)) (B7-0012/2014).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.11 punktas


6. Nediskriminavimas atsižvelgiant į lytinę ir reprodukcinę sveikatą ir teises (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Nediskriminavimas atsižvelgiant į lytinę ir reprodukcinę sveikatą ir teises (2014/2514(RSP))

Siim Kallas (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Edit Bauer PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Michael Cashman dėl laikmačio posėdžių salėje, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu, Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Edite Estrela), Mikael Gustafsson GUE/NGL frakcijos vardu, Rolandas Paksas EFD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Sophia in 't Veld), Nicole Sinclaire dėl mėlynosios kortelės procedūros taikymo, Ewald Stadler, nepriklausomas Parlamento narys, Elisabeth Morin-Chartier, Peter van Dalen stendų įrengimo posėdžių salėje, Zita Gurmai, Izaskun Bilbao Barandica (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Alejo Vidal-Quadras), Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Peter van Dalen taip pat dėl stendų įrengimo posėdžių salėje ir atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, pateiktus Raül Romeva i Rueda, ir Teresa Jiménez-Becerril Barrio, ji taip pat pateikė mėlynosios kortelės klausimą Iñaki Irazabalbeitia Fernández, kuris į šį klausimą atsakė, Ewald Stadler dėl nuostatų, taikytinų transparantų ir simbolių iškabinimui Parlamente, Willy Meyer, Tadeusz Cymański, Nicole Sinclaire, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Edite Estrela, Marije Cornelissen, Ruža Tomašić, Inês Cristina Zuber, Nicole Sinclaire dėl diskusijų eigos, Krisztina Morvai, Carlo Casini ir Britta Thomsen.

PIRMININKAVO: Anni PODIMATA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Konrad Szymański, Joanna Senyszyn, Michael Cashman, María Muñiz De Urquiza, Pervenche Berès ir Sergio Gaetano Cofferati.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik, María Irigoyen Pérez, Marie-Christine Vergiat, Zbigniew Ziobro, Anna Hedh ir Davor Ivo Stier.

Kalbėjo Siim Kallas.

Diskusijos baigtos.


7. Ekologinės žalos pripažinimas ES ir tarptautinėje teisėje (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000127/2013), kurį pateikė Matthias Groote ir Corinne Lepage ENVI komiteto vardu, Gesine Meissner TRAN komiteto vardu ir Gabriel Mato Adrover PECH komiteto vardu Komisijai: Ekologinės žalos pripažinimas ES ir tarptautinėje teisėje (2013/2878(RSP)) (B7-0102/2014)

Corinne Lepage, Gesine Meissner ir Isabelle Thomas pristatė klausimą.

Siim Kallas (Komisijos pirmininko pavaduotojas) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Alain Cadec PPE frakcijos vardu, Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu, Sandrine Bélier Verts/ALE frakcijos vardu, Eija-Riitta Korhola ir Maria do Céu Patrão Neves.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mairead McGuinness.

Kalbėjo Siim Kallas.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms iki balsuoti skirto laiko.)


PIRMININKAVO: László SURJÁN
Pirmininko pavaduotojas

8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


8.1. Europos Centrinio Banko Vykdomosios valdybos nario paskyrimas (Sabine Lautenschläger) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko Vykdomosios valdybos nario paskyrimo [N7-0002/2014 - C7-0010/2014- 2014/0801(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Sharon Bowles (A7-0023/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)
(Slaptas balsavimas)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo ( 1 priedas)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0033)


8.2. Leidimas Prancūzijai taikyti sumažintus tam tikrų netiesioginių mokesčių tarifus tradiciniam Gvadelupoje, Prancūzijos Gvianoje, Martinikoje ir Reunjone gaminamam romui * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Prancūzijai leidžiama taikyti sumažintus tam tikrų netiesioginių mokesčių tarifus tradiciniam Gvadelupoje, Prancūzijos Gvianoje, Martinikoje ir Reunjone gaminamam romui ir kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/659/EB [COM(2013)0839 - C7-0488/2013- 2013/0413(CNS)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A7-0013/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0034)


8.3. Darbo tvarkos taisyklių nuostatų dėl Parlamento narių imuniteto atšaukimo ir jo gynimo dalinis keitimas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių nuostatų dėl Parlamento narių imuniteto atšaukimo ir jo gynimo dalinio keitimo [2013/2031(REG)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėja: Anneli Jäätteenmäki (A7-0012/2014)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0035)

Naujosios nuostatos įsigalios pirmą kitos mėnesinės sesijos dieną.


8.4. Auginti skirto genetiškai modifikuoto kukurūzų produkto pateikimas rinkai (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnio 2 ir 3 dalis, dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl auginti skirto kukurūzų produkto (Zea mays L., linija 1507), genetiškai modifikuoto, kad būtų atsparesnis tam tikriems Lepidoptera būrio kenkėjams, pateikimo rinkai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB (2013/2974 (RSP)) - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas Matthias Groote (B7-0007/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0036)

Kalbėjo:

João Ferreira prieš balsavimą, jis atkreipė dėmesį į tai, kad kai kurių pasiūlymų dėl rezoliucijų, dėl kurių balsuojama šiandien, vertimai visomis kalbomis buvo parengti tik vakar vakare.


8.5. Pagarba pagrindinei teisei laisvai judėti ES (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014, B7-0026/2014 ir B7-0027/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0016/2014

(keičiama B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014 ir B7-0027/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Elmar Brok ir Joanna Katarzyna Skrzydlewska PPE frakcijos vardu,

Sylvie Guillaume ir Juan Fernando López Aguilar S&D frakcijos vardu,

Renate Weber, Nadja Hirsch, Metin Kazak, Philippe De Backer, Phil Bennion, Filiz Hakaeva Hyusmenova ir Antonyia Parvanova ALDE frakcijos vardu,

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen ir Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu,

Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2014)0037)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0026/2014 anuliuotas.)


8.6. Parduodama ES pilietybė (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0028/2014, B7-0029/2014, B7-0030/2014 ir B7-0031/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0015/2014

(keičiama B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0029/2014 ir B7-0031/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Wim van de Camp ir Marco Scurria PPE frakcijos vardu,

Kinga Göncz ir Sylvie Guillaume S&D frakcijos vardu,

Jan Mulder, Renate Weber, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez ir Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu,

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek ir Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu,

Roberts Zīle, Janusz Wojciechowski, Peter van Dalen ir Susy De Martini.

Priimta (P7_TA(2014)0038)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0028/2014 ir B7-0030/2014 anuliuoti.)

Kalbėjo:

Nuno Melo prieš balsavimą, jis paprašė, kad būtų ištaisytas jo žodžių, pasakytų diskusijoje dėl parduodamos ES pilietybės, vertimas žodžiu į anglų kalbą (Pirmininkas pabrėžė daugiakalbystės svarbą ir užtikrino, kad šis vertimas bus patikrintas).


8.7. 2013 m. Serbijos pažangos ataskaita (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0006/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0039)


8.8. Kosovo europinės integracijos procesas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0004/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0040)

Kalbėjo:

Ulrike Lunacek pasiūlė 5 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo patvirtintas.


8.9. 2012 m. Islandijos pažangos ataskaita ir perspektyvos po rinkimų (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0005/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0041)


8.10. Padėtis Pietų Sudane (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014, B7-0022/2014 ir B7-0032/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0018/2014

(keičiama B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014 ir B7-0032/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah ir Joachim Zeller PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi ir Luis Yáñez-Barnuevo García S&D frakcijos vardu,

Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Robert Rochefort ir Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert ir Iñaki Irazabalbeitia Fernández Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock ECR frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2014)0042)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0022/2014 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Véronique De Keysera pateikė žodinį L konstatuojamosios dalies pakeitimą, kuris buvo patvirtintas.


8.11. ES benamystės strategija (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014, B7-0011/2014 ir B7-0012/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0008/2014

(keičiama B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014 ir B7-0011/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

Csaba Őry PPE frakcijos vardu,

Alejandro Cercas ir Pervenche Berès S&D frakcijos vardu,

Niccolò Rinaldi ALDE frakcijos vardu,

Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu,

Cristiana Muscardini.

Priimta (P7_TA(2014)0043)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0012/2014 anuliuotas.)


9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

(2014 m. sausio 15 d., trečiadienio, balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Reinhard Bütikofer - A7-0464/2013
Petru Constantin Luhan, Sandra Petrović Jakovina, Nikola Vuljanić, Charles Tannock, Ivana Maletić, Andrej Plenković ir Piotr Borys

(2014 m. sausio 16 d., ketvirtadienio, balsuoti skirtas laikas)

Pagarba pagrindinei teisei laisvai judėti ES - RC-B7-0016/2014
Csaba Sógor, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marisa Matias, Adam Bielan, Peter Jahr, Charles Tannock, Monika Smolková, Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Philip Claeys, Daniel Hannan, Syed Kamall ir Anna Záborská

Parduodama ES pilietybė - RC-B7-0015/2014
Mitro Repo, Alda Sousa, Zdravka Bušić, Peter Jahr, Charles Tannock, Monika Smolková, Seán Kelly, Elena Băsescu, Philip Claeys, Daniel Hannan ir Tatjana Ždanoka

2013 m. Serbijos pažangos ataskaita - B7-0006/2014
Zdravka Bušić, Mitro Repo, Elena Băsescu ir Daniel Hannan

Kosovo europinės integracijos procesas - B7-0004/2014
Francesco De Angelis, Mitro Repo, Elena Băsescu ir Daniel Hannan

2012 m. Islandijos pažangos ataskaita ir perspektyvos po rinkimų - B7-0005/2014
Mitro Repo ir Daniel Hannan

ES benamystės strategija - RC-B7-0008/2014
Martina Anderson, Marisa Matias, Charles Tannock, Monika Smolková ir Elena Băsescu


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.25 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


12.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2 punktas)


12.1. Teisių gynėjų ir opozicijos aktyvistų padėtis Kombodžoje ir Laose

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 ir B7-0049/2014 (2014/2515(RSP))

Judith Sargentini, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Søren Bo Søndergaard, Charles Tannock ir Krzysztof Lisek pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Sari Essayah PPE frakcijos vardu, Joanna Senyszyn S&D frakcijos vardu, Phil Bennion ALDE frakcijos vardu, Marek Henryk Migalski ECR frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Philip Claeys, nepriklausomas Parlamento narys, Eija-Riitta Korhola ir Struan Stevenson.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Eduard Kukan, Marc Tarabella ir Anneli Jäätteenmäki.

Kalbėjo Siim Kallas (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 13.1 punktas.


12.2. Neseniai įvykę rinkimai Bangladeše

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 ir B7-0041/2014 (2014/2516(RSP))

Tarja Cronberg, Paweł Robert Kowal, Véronique De Keyser, Phil Bennion, Charles Tannock, kuris patikslino ankstensio kalbėtojo žodžius, Alda Sousa ir Filip Kaczmarek pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Bernd Posselt PPE frakcijos vardu, Mitro Repo S&D frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Eduard Kukan ir Laima Liucija Andrikienė.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jolanta Emilia Hibner ir Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Kalbėjo Marek Henryk Migalski dėl procedūros „prašau žodžio“ (Pirmininkas nurodė taikytinas nuostatas).

Kalbėjo Siim Kallas (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 13.2 punktas.


12.3. Pastarojo meto priemonės, kuriomis siekiama buvimą LGBTI laikyti nusikaltimu

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014, B7-0050/2014 ir B7-0051/2014 (2014/2517(RSP))

Raül Romeva i Rueda, Charles Tannock, Marietje Schaake, Véronique De Keyser, Alda Sousa ir Cristian Dan Preda pateikė savo pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Seán Kelly PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Phil Bennion ALDE frakcijos vardu, Marije Cornelissen Verts/ALE frakcijos vardu, Philip Claeys nepriklausomas Parlamento narys, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ir Michael Cashman.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mitro Repo.

Kalbėjo Siim Kallas (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 13.3 punktas.


13. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


13.1. Teisių gynėjų ir opozicijos aktyvistų padėtis Kombodžoje ir Laose (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 ir B7-0049/2014 (2014/2515(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0033/2014

(keičiama B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 ir B7-0049/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, Anne Delvaux, Csaba Sógor, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Bogusław Sonik ir Thomas Mann PPE frakcijos vardu;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo ir Richard Howitt S&D frakcijos vardu;

Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica ir Robert Rochefort ALDE frakcijos vardu;

Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Iñaki Irazabalbeitia Fernández ir Rui Tavares Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock ir Adam Bielan ECR frakcijos vardu;

Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa ir Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu;

Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Juozas Imbrasas ir Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2014)0044)


13.2. Neseniai įvykę rinkimai Bangladeše (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 ir B7-0041/2014 (2014/2516(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0034/2014

(keičiama B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 ir B7-0041/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Salvador Sedó i Alabart, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Ivo Belet, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Marc Tarabella, Richard Howitt ir John Attard-Montalto S&D frakcijos vardu;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez ir Robert Rochefort ALDE frakcijos vardu;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández ir Rui Tavares Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock ir Paweł Robert Kowal ECR frakcijos vardu;

Marie-Christine Vergiat ir Nikola Vuljanić GUE/NGL frakcijos vardu;

Jaroslav Paška.

Priimta (P7_TA(2014)0045)


13.3. Pastarojo meto priemonės, kuriomis siekiama buvimą LGBTI laikyti nusikaltimu (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014, B7-0050/2014 ir B7-0051/2014 (2014/2517(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0043/2014

(keičiama B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014 ir B7-0050/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Marc Tarabella, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Tanja Fajon, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza ir Richard Howitt S&D frakcijos vardu;

Marietje Schaake, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen ir Alexandra Thein ALDE frakcijos vardu;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Tarja Cronberg, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nicole Kiil-Nielsen ir Rui Tavares Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock ECR frakcijos vardu;

Cornelis de Jong, Martina Anderson, Willy Meyer, Alda Sousa, Matthias Groote, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat ir Mikael Gustafsson GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2014)0046)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0051/2014 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Bernd Posselt prieš balsavimą, jis paprašė, kad pasiūlymai dėl rezoliucijų, dėl kurių neteikiama bendra rezoliucija, taip pat būtų išversti raštu, ir Véronique De Keyser, kuri pritarė šiam prašymui.

Cristian Dan Preda, jis pateikė 14 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo patvirtintas.


14. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


15. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 179 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


16. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2014 m. vasario 3–6 d.


17. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 16.35 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Barracciu, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Hellvig, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klute, Koch, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Turunen, Tzavela, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


1 priedas. ECB vykdomosios valdybos nario skyrimas (Sabine Lautenschläger)

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Krahmer, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, McMillan-Scott, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schmidt, Silaghi, Takkula, Theurer, Vajgl, Vattimo, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bokros, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Fajmon, Fox, Gróbarczyk, Harbour, Kamall, Karim, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, Migalski, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Vlasák, Wojciechowski, Zīle, van Dalen

EFD:

Agnew, Allam, Belder, Bizzotto, Cymański, Helmer, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Salavrakos, Salvini, Scottà, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Chountis, Ferreira João, Flasarová, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber

NI:

Bonanini, Brons, Childers, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bertot, Borissov, Borys, Bratkowski, Buzek, Bušić, Băsescu, Březina, Cadec, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Daul, David, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gardini, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gál, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Langen, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, McGuinness, Melo, Metsola, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Panayotova, Papanikolaou, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Pitsillides, Plenković, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Ronzulli, Rossi, Rübig, Sanchez-Schmid, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Wałęsa, Weber Manfred, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zeller, Zver, Zwiefka, de Grandes Pascual, de Lange, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrés Barea, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Barracciu, Berman, Borsellino, Borzan, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Cuschieri, Cutaş, Daerden, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guillaume, Göncz, Hedh, Herczog, Honeyball, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Larsen-Jensen, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Nilsson, Olejniczak, Padar, Panzeri, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Poc, Prendergast, Prodi, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Delli, Durant, Engström, Evans, Giegold, Harms, Hassi, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Taylor Keith, Ždanoka

Teisinė informacija - Privatumo politika