Indekss 
Protokols
PDF 245kWORD 181k
Ceturtdiena, 2014. gada 16. janvāris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 3.Apropriāciju pārvietojumi
 4.Dokumentu iesniegšana
 5.ES stratēģija attiecībā uz bezpajumtniekiem (debates)
 6.Nediskriminācija saistībā ar seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām (debates)
 7.Ekoloģiskā kaitējuma atzīšana ES un starptautiskajos tiesību aktos (debates)
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšana (Sabine Lautenschläger) (balsošana)
  
8.2.Francijai sniegtā atļauja piemērot samazinātu konkrētu netiešo nodokļu likmi Gvadelupā, Franču Gvinejā, Martinikā un Reinjonā ražotam "tradicionālajam" rumam * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.3.Grozījumu izdarīšana Parlamenta Reglamenta noteikumos par deputāta imunitātes atcelšanu un aizstāvēšanu (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.4.Ģenētiski modificētas kukurūzas produkta laišana tirgū kultivēšanai (balsošana)
  
8.5.Pamattiesību brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā ievērošana (balsošana)
  
8.6.ES pilsonība par maksu (balsošana)
  
8.7.Serbijas 2013. gada progresa ziņojums (balsošana)
  
8.8.Kosovas integrācijas process Eiropas Savienībā (balsošana)
  
8.9.2012. gada progresa ziņojums par Islandi un pēcvēlēšanu perspektīvas (balsošana)
  
8.10.Stāvoklis Dienvidsudānā (balsošana)
  
8.11.ES stratēģija attiecībā uz bezpajumtniekiem (balsošana)
 9.Balsojuma skaidrojumi
 10.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
12.1.Tiesību aizstāvju un opozīcijas aktīvistu stāvoklis Kambodžā un Laosā
  
12.2.Nesen notikušās vēlēšanas Bangladešā
  
12.3.Nesen veiktie pasākumi, lai pakļautu kriminālsodam lesbietes, gejus, biseksuāļus, transpersonas un interseksuāļus (LGBTI)
 13.Balsošanas laiks
  
13.1.Tiesību aizstāvju un opozīcijas aktīvistu stāvoklis Kambodžā un Laosā (balsošana)
  
13.2.Nesen notikušās vēlēšanas Bangladešā (balsošana)
  
13.3.Nesen veiktie pasākumi, lai pakļautu kriminālsodam lesbietes, gejus, biseksuāļus, transpersonas un interseksuāļus (LGBTI) (balsošana)
 14.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 15.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 16.Nākamo sēžu datumi
 17.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšana (Sabine Lautenschläger)


SĒDI VADA: Isabelle DURANT
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nodošana citām komitejām

- Kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās 2.ierosmes īstenošanai (COM(2013)0495 - C7-0259/2013 - 2013/0240(NLE))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE
atzinums: ENVI, BUDG, JURI, JURI (Reglamenta 37. pants)

- Ciešāka sadarbība starp valstu nodarbinātības dienestiem (VND) (COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL
atzinums: BUDG, JURI (Reglamenta 37. pants)

- Aizsardzības pasākumi pret augiem kaitīgajiem organismiem (COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI
atzinums: ENVI, JURI (Reglamenta 37. pants)

- Dzīvnieku veselība (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI (Reglamenta 50. pants)
atzinums: PECH, JURI (Reglamenta 37. pants), ENVI (Reglamenta 50. pants)

- Dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšana attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu (COM(2012)0788 - C7-0420/2012 - 2012/0366(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: AGRI, ITRE, JURI, INTA, IMCO (Reglamenta 37. pants), JURI (Reglamenta 50. pants)

Iesaistītās komitejas (Reglamenta 50. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 9.01.2014.)

- Transportlīdzekļu eCall sistēmas izveide (COM(2013)0316 - C7-0174/2013 - 2013/0165(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO (Reglamenta 50. pants)
atzinums: ITRE, TRAN, LIBE (Reglamenta 50. pants)

Starpposma ziņojums (Reglamenta 81. panta 3. punkts)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 9.01.2014.)

Priekšlikums Padomes lēmumam par augstākā līmeņa trīspusējo sociālo lietu sanāksmi par izaugsmi un nodarbinātību – 2013/0361(APP)

komiteja : EMPL

Reglamenta grozīšana (Reglamenta 212. pants)

- Parlamenta Reglamenta 166. panta (galīgais balsojums) un 195. panta (balsošana komitejā) 3. punkta grozīšana (B7-0252/2013) (2014/2001(REG)).


3. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar BEREC finanšu noteikumu 23. pantu BEREC birojs, kas atrodas Rīgā, informēja budžeta lēmējinstitūciju par visiem apropriāciju pārvietojumiem, kas 2013. gadā veikti atbilstoši 23. panta 2. punktam.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome informēja budžeta lēmējinstitūciju par Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumu DEC 42/2013, DEC 44/2013 un DEC 46/2013 apstiprināšanu un par apropriāciju pārvietojuma DEC 43/2013 noraidīšanu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome informēja budžeta lēmējinstitūciju par Reģionu komitejas apropriāciju pārvietojumu DEC 1/2013 un INF 10/2013 noraidīšanu un par apropriāciju pārvietojuma INF/9/2013 apstiprināšanu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome informēja budžeta lēmējinstitūciju par Eiropas Savienības Tiesas apropriāciju pārvietojumu 7/2013 un 8/2013 noraidīšanu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome informēja budžeta lēmējinstitūciju par Eiropas Ārējās darbības dienesta apropriāciju pārvietojuma 3/2013 noraidīšanu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome informēja budžeta lēmējinstitūciju par Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja apropriāciju pārvietojuma 3/2013 noraidīšanu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome informēja budžeta lēmējinstitūciju par Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas apropriāciju pārvietojumu DEC 1/2013 un INF 5/2013 noraidīšanu.


4. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par tādu liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu dzimtas dzīvnieku klonēšanu, kuri tiek turēti un pavairoti lauksaimniecības vajadzībām (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI, ITRE, INTA, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr.260/2012 attiecībā uz migrāciju uz Savienības mēroga kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem (COM(2013)0937 - C7-0008/2014 - 2013/0449(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu priekšsēdētājs apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI, IMCO

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu protokolu starp Eiropas Savienību un Komoru Salu Savienību, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts starp abām Pusēm spēkā esošajā Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē (16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

DEVE, BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jauno pārtiku (COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI, ITRE, INTA, IMCO

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 120. pants)

- Roberta Angelilli, Francesca Barracciu, Franco Bonanini, Antonio Cancian, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Paolo De Castro, Elisabetta Gardini, Erminia Mazzoni, Claudio Morganti, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi un Patrizia Toia. Rezolūcijas priekšlikums par izšķērdēšanas novēršanu (B7-0489/2013).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI

- Agnès Le Brun. Rezolūcijas priekšlikums par gatavos ēdienos izmantotas gaļas izcelsmes marķējumu (B7-0490/2013).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI

- Alexander Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā. Priekšlikums ieteikumam Padomei par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 69. sesiju (B7-0014/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

DEVE

- Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Judith Sargentini, VBart Staes un Keith Taylor Verts/ALE grupas vārdā. Priekšlikums ieteikumam Padomei par bruņotu nevalstisko dalībnieku humānu iesaistīšanos bērnu aizsardzībā (B7-0585/2013).

nodots

atbildīgajai komitejai:

DEVE

atzinums:

AFET


5. ES stratēģija attiecībā uz bezpajumtniekiem (debates)

Komisijas paziņojums: ES stratēģija attiecībā uz bezpajumtniekiem (2013/2994(RSP)).

László Andor (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Csaba Őry PPE grupas vārdā, Pervenche Berès S&D grupas vārdā, Niccolò Rinaldi ALDE grupas vārdā, Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, Inês Cristina Zuber GUE/NGL grupas vārdā, Derek Roland Clark EFD grupas vārdā, Franz Obermayr, pie grupām nepiederošs deputāts, Verónica Lope Fontagné, Emer Costello, Phil Bennion, Tarja Cronberg, Janusz Wojciechowski, Jaroslav Paška, Regina Bastos, Frédéric Daerden, Sylvie Goulard, Sari Essayah, Kinga Göncz, Jorgo Chatzimarkakis, Zdravka Bušić, Evelyn Regner, Bogusław Sonik, Eider Gardiazábal Rubial un Konstantinos Poupakis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Anna Záborská, Mairead McGuinness, Silvia Costa, Nikola Vuljanić, Andrew Henry William Brons, Danuta Jazłowiecka, Sandra Petrović Jakovina, Paul Murphy, Jacek Protasiewicz, Karin Kadenbach, Andreas Mölzer un Patrizia Toia.

Uzstājās László Andor.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Csaba Őry, Ivo Belet un Roberta Angelilli PPE grupas vārdā – par ES stratēģiju attiecībā uz bezpajumtniekiem (2013/2994(RSP)) (B7-0008/2014);

- Niccolò Rinaldi un Marielle de Sarnez ALDE grupas vārdā – par ES stratēģiju attiecībā uz bezpajumtniekiem (2013/2994(RSP)) (B7-0009/2014);

- Stephen Hughes, Alejandro Cercas un Pervenche Berès S&D grupas vārdā – par ES stratēģiju attiecībā uz bezpajumtniekiem (2013/2994(RSP)) (B7-0010/2014);

- Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Rui Tavares, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter un Nikos Chrysogelos Verts/ALE grupas vārdā – par ES stratēģiju attiecībā uz bezpajumtniekiem (2013/2994(RSP)) (B7-0011/2014);

- Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Paul Murphy, Jacky Hénin, Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kyriacos Triantaphyllides un Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā – par ES stratēģiju attiecībā uz bezpajumtniekiem (2013/2994(RSP)) (B7-0012/2014).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2014. gada 16. janvāra protokola 8.11. punkts.


6. Nediskriminācija saistībā ar seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām (debates)

Komisijas paziņojums: Nediskriminācija saistībā ar seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām (2014/2514(RSP)).

Siim Kallas (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Edit Bauer PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Michael Cashman par sēžu zālē uzstādīto taimeri, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā, Ryszard Antoni Legutko ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Edite Estrela, Mikael Gustafsson GUE/NGL grupas vārdā, Rolandas Paksas EFD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sophia in 't Veld, Nicole Sinclaire par zilās kartītes procedūras izmantošanu, Ewald Stadler, pie grupām nepiederošs deputāts, Elisabeth Morin-Chartier, Peter van Dalen par informatīvu uzskates materiālu izmantošanu sēžu zālē, Zita Gurmai, Izaskun Bilbao Barandica, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Alejo Vidal-Quadras, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Peter van Dalen, gan pievēršoties iepriekš minētajai uzskates materiālu izmantošanai sēžu zālē, gan lai atbildētu uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Raül Romeva i Rueda un Teresa Jiménez-Becerril Barrio, kura uzdeva zilās kartītes jautājumu arī Iñaki Irazabalbeitia Fernández, kas uz to atbildēja, Ewald Stadler par noteikumiem attiecībā uz transparentu un simbolu izmantošanu Parlamenta telpās, Willy Meyer, Tadeusz Cymański, Nicole Sinclaire, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Edite Estrela, Marije Cornelissen, Ruža Tomašić, Inês Cristina Zuber, Nicole Sinclaire par debašu norisi, Krisztina Morvai, Carlo Casini un Britta Thomsen.

SĒDI VADA: Anni PODIMATA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Konrad Szymański, Joanna Senyszyn, Michael Cashman, María Muñiz De Urquiza, Pervenche Berès un Sergio Gaetano Cofferati.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Miroslav Mikolášik, María Irigoyen Pérez, Marie-Christine Vergiat, Zbigniew Ziobro, Anna Hedh un Davor Ivo Stier.

Uzstājās Siim Kallas.

Debates tika slēgtas.


7. Ekoloģiskā kaitējuma atzīšana ES un starptautiskajos tiesību aktos (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000127/2013) un kuru uzdeva Matthias Groote un Corinne Lepage ENVI komitejas vārdā, Gesine Meissner TRAN komitejas vārdā un Gabriel Mato Adrover PECH komitejas vārdā Komisijai: Ekoloģiskā kaitējuma atzīšana ES un starptautiskajos tiesību aktos (2013/2878(RSP)) (B7-0102/2014).

Corinne Lepage, Gesine Meissner un Isabelle Thomas izvērsa jautājumu.

Siim Kallas (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Alain Cadec PPE grupas vārdā, Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā, Sandrine Bélier Verts/ALE grupas vārdā, Eija-Riitta Korhola un Maria do Céu Patrão Neves.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mairead McGuinness.

Uzstājās Siim Kallas.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta uz neilgu laiku pirms balsošanas laika.)


SĒDI VADA: László SURJÁN
Priekšsēdētāja vietnieks

8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


8.1. Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšana (Sabine Lautenschläger) (balsošana)

Ziņojums par Padomes ieteikumu attiecībā uz Eiropas Centrālās bankas valdes locekles iecelšanu [N7-0002/2014 - C7-0010/2014- 2014/0801(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Sharon Bowles (A7-0023/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)
(Aizklātā balsošana)
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (2014. gada 16. janvāra protokola 1. pielikums)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0033).


8.2. Francijai sniegtā atļauja piemērot samazinātu konkrētu netiešo nodokļu likmi Gvadelupā, Franču Gvinejā, Martinikā un Reinjonā ražotam "tradicionālajam" rumam * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru Francijai atļauj piemērot samazinātu konkrētu netiešo nodokļu likmi Gvadelupā, Franču Gvinejā, Martinikā un Reinjonā ražotam „tradicionālajam” rumam un ar kuru groza Lēmumu 2007/659/EK [COM(2013)0839 - C7-0488/2013- 2013/0413(CNS)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Danuta Maria Hübner (A7-0013/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2014)0034).


8.3. Grozījumu izdarīšana Parlamenta Reglamenta noteikumos par deputāta imunitātes atcelšanu un aizstāvēšanu (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta Reglamenta grozīšanu attiecībā uz imunitātes atcelšanu un aizstāvēšanu [2013/2031(REG)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referente: Anneli Jäätteenmäki (A7-0012/2014).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2014)0035).

Jaunie noteikumi stāsies spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā.


8.4. Ģenētiski modificētas kukurūzas produkta laišana tirgū kultivēšanai (balsošana)

Saskaņā ar Reglamenta 88_ panta 2_ un 3_ punktu iesniegts priekšlikums rezolūcijai par priekšlikumu Padomes lēmumam par ģenētiski modificētas kukurūzas produkta (Zea mays L. līnija 1507) ar izturību pret dažiem tauriņu kārtas kaitēkļiem laišanu tirgū kultivēšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/18/EK(2013/2974 (RSP)) - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Matthias Groote (B7-0007/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0036).

Uzstāšanās

João Ferreira pirms balsošanas norādīja, ka vairāki rezolūcijas priekšlikumi, par kuriem šajā dienā tika balsots, visās valodās bija pieejami tikai iepriekšējās dienas vakarā.


8.5. Pamattiesību brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā ievērošana (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014, B7-0026/2014 un B7-0027/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0016/2014

(aizstāj B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014 un B7-0027/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Elmar Brok un Joanna Katarzyna Skrzydlewska PPE grupas vārdā,

Sylvie Guillaume un Juan Fernando López Aguilar S&D grupas vārdā,

Renate Weber, Nadja Hirsch, Metin Kazak, Philippe De Backer, Phil Bennion, Filiz Hakaeva Hyusmenova un Antonyia Parvanova ALDE grupas vārdā,

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen un Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā,

Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2014)0037).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0026/2014 vairs nav spēkā.)


8.6. ES pilsonība par maksu (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0028/2014, B7-0029/2014, B7-0030/2014 un B7-0031/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0015/2014

(aizstāj B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0029/2014 un B7-0031/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Wim van de Camp un Marco Scurria PPE grupas vārdā,

Kinga Göncz un Sylvie Guillaume S&D grupas vārdā,

Jan Mulder, Renate Weber, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez un Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā,

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek un Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā,

Roberts Zīle, Janusz Wojciechowski, Peter van Dalen un Susy De Martini.

Pieņemts (P7_TA(2014)0038).

(Rezolūciju priekšlikumi B7-0028/2014 un B7-0030/2014 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Nuno Melo pirms balsošanas pieprasīja labojumu mutiskajā tulkojumā angļu valodā, kas attiecās uz viņa iepriekšējās dienas uzstāšanās jautājumā “ES pilsonība par maksu” (sēdes vadītājs uzsvēra daudzvalodības nozīmi un apliecināja, ka attiecīgais mutiskais tulkojums tiks pārbaudīts).


8.7. Serbijas 2013. gada progresa ziņojums (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0006/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0039).


8.8. Kosovas integrācijas process Eiropas Savienībā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0004/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0040).

Uzstāšanās

Ulrike Lunacek ierosināja mutisku grozījumu 5. punktam, un to pieņēma.


8.9. 2012. gada progresa ziņojums par Islandi un pēcvēlēšanu perspektīvas (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0005/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0041).


8.10. Stāvoklis Dienvidsudānā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014, B7-0022/2014 un B7-0032/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0018/2014

(aizstāj B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014 un B7-0032/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah un Joachim Zeller PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi un Luis Yáñez-Barnuevo García S&D grupas vārdā,

Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Robert Rochefort un Alexander Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert un Iñaki Irazabalbeitia Fernández Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2014)0042).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0022/2014 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Véronique De Keyser ierosināja mutisku grozījumu L apsvērumam, un to pieņēma.


8.11. ES stratēģija attiecībā uz bezpajumtniekiem (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014, B7-0011/2014 un B7-0012/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0008/2014

(aizstāj B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014 un B7-0011/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

Csaba Őry PPE grupas vārdā,

Alejandro Cercas un Pervenche Berès S&D grupas vārdā,

Niccolò Rinaldi ALDE grupas vārdā,

Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā,

Cristiana Muscardini.

Pieņemts (P7_TA(2014)0043).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0012/2014 vairs nav spēkā.)


9. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

(Balsošanas laiks trešdien, 2014. gada 15. janvārī)

Reinhard Bütikofer ziņojums - A7-0464/2013
Petru Constantin Luhan, Sandra Petrović Jakovina, Nikola Vuljanić, Charles Tannock, Ivana Maletić, Andrej Plenković un Piotr Borys

(Balsošanas laiks ceturtdien, 2014. gada 16. janvārī)

Pamattiesību brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā ievērošana - RC-B7-0016/2014
Csaba Sógor, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marisa Matias, Adam Bielan, Peter Jahr, Charles Tannock, Monika Smolková, Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Philip Claeys, Daniel Hannan, Syed Kamall un Anna Záborská

ES pilsonība par maksu - RC-B7-0015/2014
Mitro Repo, Alda Sousa, Zdravka Bušić, Peter Jahr, Charles Tannock, Monika Smolková, Seán Kelly, Elena Băsescu, Philip Claeys, Daniel Hannan un Tatjana Ždanoka

Serbijas 2013. gada progresa ziņojums - B7-0006/2014
Zdravka Bušić, Mitro Repo, Elena Băsescu un Daniel Hannan

Kosovas integrācijas process Eiropas Savienībā - B7-0004/2014
Francesco De Angelis, Mitro Repo, Elena Băsescu un Daniel Hannan

2012. gada progresa ziņojums par Islandi un pēcvēlēšanu perspektīvas - B7-0005/2014
Mitro Repo un Daniel Hannan

ES stratēģija attiecībā uz bezpajumtniekiem - RC-B7-0008/2014
Martina Anderson, Marisa Matias, Charles Tannock, Monika Smolková un Elena Băsescu


10. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)”, kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.25 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un to autori — 2014. gada 14. janvāra protokola 2. punkts.)


12.1. Tiesību aizstāvju un opozīcijas aktīvistu stāvoklis Kambodžā un Laosā

Rezolūciju priekšlikumi B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 un B7-0049/2014 (2014/2515(RSP)).

Judith Sargentini, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Søren Bo Søndergaard, Charles Tannock un Krzysztof Lisek iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Sari Essayah PPE grupas vārdā, Joanna Senyszyn S&D grupas vārdā, Phil Bennion ALDE grupas vārdā, Marek Henryk Migalski ECR grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Philip Claeys, pie grupām nepiederošs deputāts, Eija-Riitta Korhola un Struan Stevenson.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Eduard Kukan, Marc Tarabella un Anneli Jäätteenmäki.

Uzstājās Siim Kallas (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2014. gada 16. janvāra protokola 13.1. punkts.


12.2. Nesen notikušās vēlēšanas Bangladešā

Rezolūciju priekšlikumi B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 un B7-0041/2014 (2014/2516(RSP)).

Tarja Cronberg, Paweł Robert Kowal, Véronique De Keyser, Phil Bennion, Charles Tannock, kurš precizēja iepriekšējā runātāja uzstāšanos, Alda Sousa un Filip Kaczmarek iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Bernd Posselt PPE grupas vārdā, Mitro Repo S&D grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Eduard Kukan un Laima Liucija Andrikienė.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jolanta Emilia Hibner un Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Uzstājās Marek Henryk Migalski par brīvā mikrofona procedūru (sēdes vadītājs paskaidroja spēkā esošos noteikumus).

Uzstājās Siim Kallas (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2014. gada 16. janvāra protokola 13.2. punkts.


12.3. Nesen veiktie pasākumi, lai pakļautu kriminālsodam lesbietes, gejus, biseksuāļus, transpersonas un interseksuāļus (LGBTI)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014, B7-0050/2014 un B7-0051/2014 (2014/2517(RSP)).

Raül Romeva i Rueda, Charles Tannock, Marietje Schaake, Véronique De Keyser, Alda Sousa un Cristian Dan Preda iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Seán Kelly PPE grupas vārdā, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Phil Bennion ALDE grupas vārdā, Marije Cornelissen Verts/ALE grupas vārdā, Philip Claeys, pie grupām nepiederošs deputāts, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg un Michael Cashman.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mitro Repo.

Uzstājās Siim Kallas (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2014. gada 16. janvāra protokola 13.3. punkts.


13. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


13.1. Tiesību aizstāvju un opozīcijas aktīvistu stāvoklis Kambodžā un Laosā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 un B7-0049/2014 (2014/2515(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0033/2014

(aizstāj B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 un B7-0049/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, Anne Delvaux, Csaba Sógor, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Bogusław Sonik un Thomas Mann PPE grupas vārdā;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo un Richard Howitt S&D grupas vārdā;

Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica un Robert Rochefort ALDE grupas vārdā;

Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Iñaki Irazabalbeitia Fernández un Rui Tavares Verts/ALE grupas vārdā;

Charles Tannock un Adam Bielan ECR grupas vārdā;

Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa un Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā;

Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Juozas Imbrasas un Jaroslav Paška EFD grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2014)0044).


13.2. Nesen notikušās vēlēšanas Bangladešā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 un B7-0041/2014 (2014/2516(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0034/2014

(aizstāj B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 un B7-0041/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Salvador Sedó i Alabart, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Ivo Belet, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Marc Tarabella, Richard Howitt un John Attard-Montalto S&D grupas vārdā;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez un Robert Rochefort ALDE grupas vārdā;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández un Rui Tavares Verts/ALE grupas vārdā;

Charles Tannock un Paweł Robert Kowal ECR grupas vārdā;

Marie-Christine Vergiat un Nikola Vuljanić GUE/NGL grupas vārdā;

Jaroslav Paška.

Pieņemts (P7_TA(2014)0045).


13.3. Nesen veiktie pasākumi, lai pakļautu kriminālsodam lesbietes, gejus, biseksuāļus, transpersonas un interseksuāļus (LGBTI) (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014, B7-0050/2014 un B7-0051/2014 (2014/2517(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0043/2014

(aizstāj B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014 un B7-0050/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Marc Tarabella, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Tanja Fajon, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza un Richard Howitt S&D grupas vārdā;

Marietje Schaake, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen un Alexandra Thein ALDE grupas vārdā;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Tarja Cronberg, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nicole Kiil-Nielsen un Rui Tavares Verts/ALE grupas vārdā;

Charles Tannock ECR grupas vārdā;

Cornelis de Jong, Martina Anderson, Willy Meyer, Alda Sousa, Matthias Groote, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat un Mikael Gustafsson GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2014)0046).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0051/2014 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Bernd Posselt pirms balsošanas pieprasīja, lai tiktu iztulkoti arī tie rezolūcijas priekšlikumi, kas netika iekļauti kopīgakā rezolūcijā, un Véronique De Keyser, kura atbalstīja šo priekšlikumu.

Cristian Dan Preda ierosināja mutisku grozījumu 14. punktam, un to pieņēma.


14. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)”, kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


15. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 179. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


16. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 3.2.2014. līdz 6.2.2014.


17. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 16.35.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Barracciu, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Hellvig, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klute, Koch, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Turunen, Tzavela, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


1. pielikums. Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšana (Sabine Lautenschläger)

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

ALDE

Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Krahmer, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, McMillan-Scott, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schmidt, Silaghi, Takkula, Theurer, Vajgl, Vattimo, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR

Andreasen, Ashworth, Bokros, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Fajmon, Fox, Gróbarczyk, Harbour, Kamall, Karim, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, Migalski, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Vlasák, Wojciechowski, Zīle, van Dalen

EFD

Agnew, Allam, Belder, Bizzotto, Cymański, Helmer, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Salavrakos, Salvini, Scottà, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL

Anderson, Angourakis, Chountis, Ferreira João, Flasarová, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber

NI

Bonanini, Brons, Childers, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bertot, Borissov, Borys, Bratkowski, Buzek, Bušić, Băsescu, Březina, Cadec, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Daul, David, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gardini, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gál, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Langen, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, McGuinness, Melo, Metsola, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Panayotova, Papanikolaou, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Pitsillides, Plenković, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Ronzulli, Rossi, Rübig, Sanchez-Schmid, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Wałęsa, Weber Manfred, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zeller, Zver, Zwiefka, de Grandes Pascual, de Lange, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica, Šťastný

S&D

Abela Baldacchino, Alves, Andrés Barea, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Barracciu, Berman, Borsellino, Borzan, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Cuschieri, Cutaş, Daerden, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guillaume, Göncz, Hedh, Herczog, Honeyball, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Larsen-Jensen, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Nilsson, Olejniczak, Padar, Panzeri, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Poc, Prendergast, Prodi, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE

Albrecht, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Delli, Durant, Engström, Evans, Giegold, Harms, Hassi, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Taylor Keith, Ždanoka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika