Indeks 
Protokół
PDF 250kWORD 181k
Czwartek, 16 stycznia 2014 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 3.Przesunięcie środków
 4.Składanie dokumentów
 5.Strategia UE na rzecz osób bezdomnych (debata)
 6.Niedyskryminacja w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tej dziedzinie (debata)
 7.Uznawanie szkód o charakterze środowiskowym w prawie unijnym i międzynarodowym (debata)
 8.Głosowanie
  
8.1.Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (Sabine Lautenschläger) (głosowanie)
  
8.2.Upoważnienie Francji do stosowania obniżonej stawki niektórych podatków pośrednich na rum „tradycyjny” produkowany na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunion * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.3.Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego w sprawie uchylenia i obrony immunitetu poselskiego (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.4.Wprowadzenie do obrotu w celu uprawy kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie (głosowanie)
  
8.5.Przestrzeganie podstawowego prawa do swobodnego przepływu w UE (głosowanie)
  
8.6.Obywatelstwo UE na sprzedaż (głosowanie)
  
8.7.Sprawozdanie z postępów Serbii w 2013 r. (głosowanie)
  
8.8.Proces integracji Kosowa z Unią Europejską (głosowanie)
  
8.9.Sprawozdanie o postępach Islandii w 2012 r. oraz perspektywach powyborczych (głosowanie)
  
8.10.Sytuacja w Sudanie Południowym (głosowanie)
  
8.11.Strategia UE na rzecz osób bezdomnych (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
12.1.Sytuacja obrońców praw człowieka i działaczy opozycji w Kambodży i w Laosie
  
12.2.Ostatnie wybory w Bangladeszu
  
12.3.Ostatnio poczynione działania w kierunku sankcjonowania osób LGBTI
 13.Głosowanie
  
13.1.Sytuacja obrońców praw człowieka i działaczy opozycji w Kambodży i w Laosie (głosowanie)
  
13.2.Ostatnie wybory w Bangladeszu (głosowanie)
  
13.3.Ostatnio poczynione działania w kierunku sankcjonowania osób LGBTI (głosowanie)
 14.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 15.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 16.Kalendarz następnych posiedzeń
 17.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (Sabine Lautenschläger)


PRZEWODNICTWO: Isabelle DURANT
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.05.


2. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom

- Druga Wspólna Inicjatywa Technologiczna w zakresie Leków Innowacyjnych (COM(2013)0495 - C7-0259/2013 - 2013/0240(NLE))
odesłano komisja przedm. właśc.: ITRE
opinia: ENVI, BUDG, JURI, JURI (art. 37 Regulaminu)

- Wzmocniona współpraca między publicznymi służbami zatrudnienia (COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD))
odesłano komisja przedm. właśc.: EMPL
opinia: BUDG, JURI (art. 37 Regulaminu)

- Środki ochronne przeciwko agrofagom roślin (COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD))
odesłano komisja przedm. właśc.: AGRI
opinia: ENVI, JURI (art. 37 Regulaminu)

- Zdrowie zwierząt (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD))
odesłano komisja przedm. właśc.: AGRI (art. 50 Regulaminu)
opinia: PECH, JURI (art. 37 Regulaminu), ENVI (art. 50 Regulaminu)

- Zbliżanie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów (COM(2012)0788 - C7-0420/2012 - 2012/0366(COD))
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI, ITRE, JURI, INTA, IMCO, JURI (art. 37 Regulaminu), JURI ( art. 37 Regulaminu)

Zaangażowane komisje (art. 50 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 9 stycznia 2014 r.)

- Wdrożenie systemu pokładowego eCall (COM(2013)0316 - C7-0174/2013 - 2013/0165(COD))
odesłano komisja przedm. właśc.: IMCO (art. 50 Regulaminu)
opinia: ITRE, TRAN, LIBE (art. 50 Regulaminu)

Wstępne sprawozdanie (art. 81 ust. 3 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 9 stycznia 2014 r.)

Projekt decyzji Rady dotyczącej trójstronnego szczytu społecznego ds. wzrostu i zatrudnienia – 2013/0361(APP)

komisja : EMPL

Zmiana Regulaminu (art. 212 Regulaminu)

- Zmiana art. 166 (głosowanie końcowe) oraz art. 195 ust. 3 (głosowanie w komisji) Regulaminu Parlamentu Europejskiego (B7-0252/2013) (2014/2001(REG) .


3. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 23 rozporządzenia finansowego BEREC, biuro ORECE w Rydze poinformowało władzę budżetową o wszystkich przesunięciach budżetowych dokonanychw 2013 r. na mocy art. 23 ust. 2.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięć środków Komisji Europejskiej DEC 42/2013, DEC 44/2013 i DEC 46/2013 oraz o odrzuceniu przesunięcia środków DEC 43/2013.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o odrzuceniu przesunięć środków Komitetu Regionów DEC 1/2013 i INF 10/2013 oraz o zatwierdzeniu przesunięcia środków INF/9/2013.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o odrzuceniu przesunięć środków Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich 7/2013 i 8/2013.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o odrzuceniu przesunięć środków Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 3/2013.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o odrzuceniu przesunięć środków Europejskiego Inspektora Ochrony Danych 3/2013.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o odrzuceniu przesunięć środków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego DEC 1/2013 i INF 5/2013.


4. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klonowania zwierząt z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koni utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI, ITRE, INTA, IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 260/2012 w odniesieniu do przejścia na ogólnounijne polecenia przelewu i polecenia zapłaty (COM(2013)0937 - C7-0008/2014 - 2013/0449(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

Zgodnie z przepisami art. 282 ust. 5 Traktatu przewodniczący może skonsultować się z Europejskim Bankiem Centralnym

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

JURI, IMCO

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu między Unią Europejską a Związkiem Komorów ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w obowiązującej Strony umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa (16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

DEVE, BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywności (COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

AGRI, ITRE, INTA, IMCO

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 120 Regulaminu)

- Roberta Angelilli, Francesca Barracciu, Franco Bonanini, Antonio Cancian, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Paolo De Castro, Elisabetta Gardini, Erminia Mazzoni, Claudio Morganti, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi i Patrizia Toia. Projekt rezolucji w sprawie walki z marnotrawieniem (B7-0489/2013)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI

- Agnès Le Brun. Projekt rezolucji w sprawie wskazywania pochodzenia mięsa wchodzącego w skład gotowych dań (B7-0490/2013)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI

- Alexander Graf Lambsdorff, w imieniu grupy ALDE. Projekt zalecenia dla Rady w sprawie 69. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (B7-0014/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

DEVE

- Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Judith Sargentini, Bart Staes i Keith Taylor, w imieniu grupy Verts/ALE. Projekt zalecenia dla Rady w sprawie działań humanitarnych zbrojnych podmiotów niepaństwowych w zakresie ochrony dzieci (B7-0585/2013)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

DEVE

opinia :

AFET


5. Strategia UE na rzecz osób bezdomnych (debata)

Oświadczenie Komisji: Strategia UE na rzecz osób bezdomnych (2013/2994(RSP))

László Andor (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Csaba Őry w imieniu grupy PPE, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, Niccolò Rinaldi w imieniu grupy ALDE, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Inês Cristina Zuber w imieniu grupy GUE/NGL, Derek Roland Clark w imieniu grupy EFD, Franz Obermayr niezrzeszony, Verónica Lope Fontagné, Emer Costello, Phil Bennion, Tarja Cronberg, Janusz Wojciechowski, Jaroslav Paška, Regina Bastos, Frédéric Daerden, Sylvie Goulard, Sari Essayah, Kinga Göncz, Jorgo Chatzimarkakis, Zdravka Bušić, Evelyn Regner, Bogusław Sonik, Eider Gardiazábal Rubial i Konstantinos Poupakis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Záborská, Mairead McGuinness, Silvia Costa, Nikola Vuljanić, Andrew Henry William Brons, Danuta Jazłowiecka, Sandra Petrović Jakovina, Paul Murphy, Jacek Protasiewicz, Karin Kadenbach, Andreas Mölzer i Patrizia Toia.

Głos zabrał László Andor.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Csaba Őry, Ivo Belet i Roberta Angelilli w imieniu grupy PPE w sprawie strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności (2013/2994(RSP)) (B7-0008/2014);

- Niccolò Rinaldi i Marielle de Sarnez w imieniu grupy ALDE w sprawie strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności (2013/2994(RSP)) (B7-0009/2014);

- Stephen Hughes, Alejandro Cercas i Pervenche Berès w imieniu grupy S&D w sprawie strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności (2013/2994(RSP)) (B7-0010/2014);

- Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Rui Tavares, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter i Nikos Chrysogelos w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności (2013/2994(RSP)) (B7-0011/2014);

- Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Paul Murphy, Jacky Hénin, Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kyriacos Triantaphyllides i Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności (2013/2994(RSP)) (B7-0012/2014).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.11 protokołu z dnia 16.1.2014.


6. Niedyskryminacja w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tej dziedzinie (debata)

Oświadczenie Komisji: Niedyskryminacja w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tej dziedzinie (2014/2514(RSP))

Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Edit Bauer w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Michael Cashman w sprawie działania stopera w sali posiedzeń plenarnych, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie błękitnej karty przez Edite Estrelę, Mikael Gustafsson w imieniu grupy GUE/NGL, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie błękitnej karty przez Sophię in 't Veld, Nicole Sinclaire w sprawie stosowania procedury zadawania pytań poprzez podniesienie błękitnej karty, Ewald Stadler niezrzeszony, Elisabeth Morin-Chartier, Peter van Dalen w sprawie transparentów rozpostartych w sali posiedzeń plenarnych, Zita Gurmai, Izaskun Bilbao Barandica, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie błękitnej karty przez Alejo Vidala-Quadrasa, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Peter van Dalen również aby powrócić do kwestii transparentów rozpostartych w sali posiedzeń plenarnych oraz aby odpowiedzieć na dwa pytania zadane poprzez podniesienie błękitnej karty przez Raüla Romevę i Ruedę i Teresę Jiménez-Becerril Barrio, a ta ostatnia również aby zadać poprzez podniesienie błękitnej karty pytanie Iñakowi Irazabalbeitii Fernándezowi, który na to pytanie odpowiedział, Ewald Stadler w sprawie przepisów mających zastosowanie do wystawiania flag i symboli w pomieszczeniach Parlamentu, Willy Meyer, Tadeusz Cymański, Nicole Sinclaire, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Edite Estrela, Marije Cornelissen, Ruža Tomašić, Inês Cristina Zuber, Nicole Sinclaire w sprawie prowadzenia debaty, Krisztina Morvai, Carlo Casini i Britta Thomsen.

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Konrad Szymański, Joanna Senyszyn, Michael Cashman, María Muñiz De Urquiza, Pervenche Berès i Sergio Gaetano Cofferati.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik, María Irigoyen Pérez, Marie-Christine Vergiat, Zbigniew Ziobro, Anna Hedh i Davor Ivo Stier.

Głos zabrał Siim Kallas.

Debata została zamknięta.


7. Uznawanie szkód o charakterze środowiskowym w prawie unijnym i międzynarodowym (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000127/2013) które skierowali: Matthias Groote i Corinne Lepage w imieniu komisji ENVI, Gesine Meissner w imieniu komisji TRAN i Gabriel Mato Adrover w imieniu komisji PECH do Komisji: Uznawanie szkód o charakterze środowiskowym w prawie unijnym i międzynarodowym (2013/2878(RSP)) (B7-0102/2014)

Corinne Lepage, Gesine Meissner i Isabelle Thomas rozwinęły pytanie.

Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Alain Cadec w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Sandrine Bélier w imieniu grupy Verts/ALE, Eija-Riitta Korhola i Maria do Céu Patrão Neves.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Mairead McGuinness.

Głos zabrał Siim Kallas.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone na kilka chwil w oczekiwaniu na głosowania.)


PRZEWODNICTWO: László SURJÁN
Wiceprzewodniczący

8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


8.1. Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (Sabine Lautenschläger) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego [N7-0002/2014 - C7-0010/2014- 2014/0801(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Sharon Bowles (A7-0023/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)
(głosowanie tajne)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 16.1.2014)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0033)


8.2. Upoważnienie Francji do stosowania obniżonej stawki niektórych podatków pośrednich na rum „tradycyjny” produkowany na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunion * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Francję do stosowania obniżonej stawki niektórych podatków pośrednich na rum „tradycyjny” produkowany na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunion oraz zmieniającej decyzję 2007/659/WE [COM(2013)0839 - C7-0488/2013- 2013/0413(CNS)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A7-0013/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0034)


8.3. Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego w sprawie uchylenia i obrony immunitetu poselskiego (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zmiany Regulaminu Parlamentu Europejskiego w sprawie uchylenia i obrony immunitetu poselskiego [2013/2031(REG)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawczyni: Anneli Jäätteenmäki (A7-0012/2014)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0035)

Nowe przepisy wejdą w życie pierwszego dnia następnej sesji miesięcznej.


8.4. Wprowadzenie do obrotu w celu uprawy kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie (głosowanie)

Projekt rezolucji na podstawie art. 88 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wprowadzenia do obrotu w celu uprawy, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, kukurydzy (Zea mays L., linia 1507) zmodyfikowanej genetycznie w celu uzyskania odporności na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (łuskoskrzydłe) (2013/2974 (RSP)) - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Matthias Groote (B7-0007/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0036)

Wystąpienia

João Ferreira, przed głosowaniem, aby zauważyć, że niektóre projekty rezolucji, nad którymi głosowano dzisiaj, były dostępne we wszystkich wersjach językowych dopiero wczoraj wieczorem.


8.5. Przestrzeganie podstawowego prawa do swobodnego przepływu w UE (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014, B7-0026/2014 i B7-0027/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0016/2014

(zastępujący B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014 i B7-0027/2014):

złożony przez następujących posłów:

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Elmar Brok i Joanna Katarzyna Skrzydlewska w imieniu grupy PPE,

Sylvie Guillaume i Juan Fernando López Aguilar w imieniu grupy S&D,

Renate Weber, Nadja Hirsch, Metin Kazak, Philippe De Backer, Phil Bennion, Filiz Hakaeva Hyusmenova i Antonyia Parvanova w imieniu grupy ALDE,

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen i Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE,

Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2014)0037)

(Projekt rezolucji B7-0026/2014 stał się bezprzedmiotowy.)


8.6. Obywatelstwo UE na sprzedaż (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0028/2014, B7-0029/2014, B7-0030/2014 i B7-0031/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0015/2014

(zastępujący B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0029/2014 i B7-0031/2014):

złożony przez następujących posłów:

Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Wim van de Camp i Marco Scurria w imieniu grupy PPE,

Kinga Göncz i Sylvie Guillaume w imieniu grupy S&D,

Jan Mulder, Renate Weber, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez i Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE,

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE,

Roberts Zīle, Janusz Wojciechowski, Peter van Dalen i Susy De Martini.

Przyjęto (P7_TA(2014)0038)

(Projekty rezolucji B7-0028/2014 i B7-0030/2014 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia

Nuno Melo, przed głosowaniem, z wnioskiem o to, aby poprawić tłumaczenia ustne na język angielski wystąpienia, jakie wygłosił on w ramach debaty na temat obywatelstwa Unii Europejskiej na sprzedaż. (Przewodniczący podkreślił znaczenie, jakie ma ma wielojęzyczność, i zapewnił, że tłumaczenie ustne, o którym mowa, zostanie sprawdzone).


8.7. Sprawozdanie z postępów Serbii w 2013 r. (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0006/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0039)


8.8. Proces integracji Kosowa z Unią Europejską (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0004/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0040)

Wystąpienie

Ulrike Lunacek zgłosiła poprawkę ustną do ust. 5; poprawka ustna została przyjęta.


8.9. Sprawozdanie o postępach Islandii w 2012 r. oraz perspektywach powyborczych (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0005/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0041)


8.10. Sytuacja w Sudanie Południowym (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014, B7-0022/2014 i B7-0032/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0018/2014

(zastępujący B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014 i B7-0032/2014):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah i Joachim Zeller w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi i Luis Yáñez-Barnuevo García w imieniu grupy S&D,

Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Robert Rochefort i Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert i Iñaki Irazabalbeitia Fernández w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2014)0042)

(Projekt rezolucji B7-0022/2014 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienie

Véronique De Keysera zgłosiła poprawkę ustną do motywu L; poprawka ustna została przyjęta.


8.11. Strategia UE na rzecz osób bezdomnych (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014, B7-0011/2014 i B7-0012/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0008/2014

(zastępujący B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014 i B7-0011/2014):

złożony przez następujących posłów:

Csaba Őry w imieniu grupy PPE,

Alejandro Cercas i Pervenche Berès w imieniu grupy S&D,

Niccolò Rinaldi w imieniu grupy ALDE,

Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE,

Cristiana Muscardini.

Przyjęto (P7_TA(2014)0043)

(Projekt rezolucji B7-0012/2014 stał się bezprzedmiotowy.)


9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

(Głosowanie z środa 15 stycznia 2014 r.)

Sprawozdanie Reinhard Bütikofer - A7-0464/2013
Petru Constantin Luhan, Sandra Petrović Jakovina, Nikola Vuljanić, Charles Tannock, Ivana Maletić, Andrej Plenković i Piotr Borys

(Głosowanie z czwartek 16 stycznia 2014 r.)

Przestrzeganie podstawowego prawa do swobodnego przepływu w UE - RC-B7-0016/2014
Csaba Sógor, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marisa Matias, Adam Bielan, Peter Jahr, Charles Tannock, Monika Smolková, Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Philip Claeys, Daniel Hannan, Syed Kamall i Anna Záborská

Obywatelstwo UE na sprzedaż - RC-B7-0015/2014
Mitro Repo, Alda Sousa, Zdravka Bušić, Peter Jahr, Charles Tannock, Monika Smolková, Seán Kelly, Elena Băsescu, Philip Claeys, Daniel Hannan i Tatjana Ždanoka

Sprawozdanie z postępów Serbii w 2013 r. - B7-0006/2014
Zdravka Bušić, Mitro Repo, Elena Băsescu i Daniel Hannan

Proces integracji Kosowa z Unią Europejską - B7-0004/2014
Francesco De Angelis, Mitro Repo, Elena Băsescu i Daniel Hannan

Sprawozdanie o postępach Islandii w 2012 r. oraz perspektywach powyborczych - B7-0005/2014
Mitro Repo i Daniel Hannan

Strategia UE na rzecz osób bezdomnych - RC-B7-0008/2014
Martina Anderson, Marisa Matias, Charles Tannock, Monika Smolková i Elena Băsescu


10. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.25 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


12. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 14.1.2014)


12.1. Sytuacja obrońców praw człowieka i działaczy opozycji w Kambodży i w Laosie

Projekty rezolucji B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 i B7-0049/2014 (2014/2515(RSP))

Judith Sargentini, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Søren Bo Søndergaard, Charles Tannock i Krzysztof Lisek przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Sari Essayah w imieniu grupy PPE, Joanna Senyszyn w imieniu grupy S&D, Phil Bennion w imieniu grupy ALDE, Marek Henryk Migalski w imieniu grupy ECR, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Philip Claeys niezrzeszony, Eija-Riitta Korhola i Struan Stevenson.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Eduard Kukan, Marc Tarabella i Anneli Jäätteenmäki.

Głos zabrał Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.1 protokołu z dnia 16.1.2014.


12.2. Ostatnie wybory w Bangladeszu

Projekty rezolucji B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 i B7-0041/2014 (2014/2516(RSP))

Tarja Cronberg, Paweł Robert Kowal, Véronique De Keyser, Phil Bennion, Charles Tannock, który uściślił wypowiedź poprzedniego mówcy, Alda Sousa i Filip Kaczmarek przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Bernd Posselt w imieniu grupy PPE, Mitro Repo w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Eduard Kukan i Laima Liucija Andrikienė.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrały: Jolanta Emilia Hibner i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Głos zabrał Marek Henryk Migalski w sprawie procedury pytań z sali (Przewodniczący wyjaśnił przepisy mające zastosowanie).

Głos zabrał Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.2 protokołu z dnia 16.1.2014.


12.3. Ostatnio poczynione działania w kierunku sankcjonowania osób LGBTI

Projekty rezolucji B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014, B7-0050/2014 i B7-0051/2014 (2014/2517(RSP))

Raül Romeva i Rueda, Charles Tannock, Marietje Schaake, Véronique De Keyser, Alda Sousa i Cristian Dan Preda przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Phil Bennion w imieniu grupy ALDE, Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE, Philip Claeys niezrzeszony, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg i Michael Cashman.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Mitro Repo.

Głos zabrał Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.3 protokołu z dnia 16.1.2014.


13. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


13.1. Sytuacja obrońców praw człowieka i działaczy opozycji w Kambodży i w Laosie (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 i B7-0049/2014 (2014/2515(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0033/2014

(zastępujący B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 i B7-0049/2014):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, Anne Delvaux, Csaba Sógor, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Bogusław Sonik i Thomas Mann w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo i Richard Howitt w imieniu grupy S&D;

Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica i Robert Rochefort w imieniu grupy ALDE;

Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Iñaki Irazabalbeitia Fernández i Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock i Adam Bielan w imieniu grupy ECR;

Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa i Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL;

Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Juozas Imbrasas i Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD.

Przyjęto (P7_TA(2014)0044)


13.2. Ostatnie wybory w Bangladeszu (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 i B7-0041/2014 (2014/2516(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0034/2014

(zastępujący B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 i B7-0041/2014):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Salvador Sedó i Alabart, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Ivo Belet, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Marc Tarabella, Richard Howitt i John Attard-Montalto w imieniu grupy S&D;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez i Robert Rochefort w imieniu grupy ALDE;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández i Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock i Paweł Robert Kowal w imieniu grupy ECR;

Marie-Christine Vergiat i Nikola Vuljanić w imieniu grupy GUE/NGL;

Jaroslav Paška.

Przyjęto (P7_TA(2014)0045)


13.3. Ostatnio poczynione działania w kierunku sankcjonowania osób LGBTI (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014, B7-0050/2014 i B7-0051/2014 (2014/2517(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0043/2014

(zastępujący B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014 i B7-0050/2014):

złożony przez następujących posłów:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Marc Tarabella, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Tanja Fajon, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza i Richard Howitt w imieniu grupy S&D;

Marietje Schaake, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen i Alexandra Thein w imieniu grupy ALDE;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Tarja Cronberg, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nicole Kiil-Nielsen i Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock w imieniu grupy ECR;

Cornelis de Jong, Martina Anderson, Willy Meyer, Alda Sousa, Matthias Groote, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat i Mikael Gustafsson w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2014)0046)

(Projekt rezolucji B7-0051/2014 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Bernd Posselt, przed głosowaniem, z wnioskiem, aby projekty rezolucji, które nie są objęte wspólnym projektem rezolucji, również zostały przetłumaczone, oraz Véronique De Keyser, która poparła ten wniosek.

Cristian Dan Preda, który zgłosił poprawkę ustną do ust. 14, która została przyjęta.


14. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


15. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 179 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


16. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 3 do 6 lutego 2014 r.


17. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 16.35.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Barracciu, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Hellvig, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klute, Koch, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Turunen, Tzavela, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Załącznik 1 - Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (Sabine Lautenschläger)

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Krahmer, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, McMillan-Scott, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schmidt, Silaghi, Takkula, Theurer, Vajgl, Vattimo, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bokros, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Fajmon, Fox, Gróbarczyk, Harbour, Kamall, Karim, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, Migalski, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Vlasák, Wojciechowski, Zīle, van Dalen

EFD:

Agnew, Allam, Belder, Bizzotto, Cymański, Helmer, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Salavrakos, Salvini, Scottà, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Chountis, Ferreira João, Flasarová, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber

NI:

Bonanini, Brons, Childers, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bertot, Borissov, Borys, Bratkowski, Buzek, Bušić, Băsescu, Březina, Cadec, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Daul, David, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gardini, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gál, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Langen, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, McGuinness, Melo, Metsola, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Panayotova, Papanikolaou, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Pitsillides, Plenković, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Ronzulli, Rossi, Rübig, Sanchez-Schmid, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Wałęsa, Weber Manfred, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zeller, Zver, Zwiefka, de Grandes Pascual, de Lange, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrés Barea, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Barracciu, Berman, Borsellino, Borzan, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Cuschieri, Cutaş, Daerden, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guillaume, Göncz, Hedh, Herczog, Honeyball, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Larsen-Jensen, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Nilsson, Olejniczak, Padar, Panzeri, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Poc, Prendergast, Prodi, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Delli, Durant, Engström, Evans, Giegold, Harms, Hassi, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Taylor Keith, Ždanoka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności