Zoznam 
Zápisnica
PDF 253kWORD 215k
Štvrtok, 16. januára 2014 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 3.Presun rozpočtových prostriedkov
 4.Predloženie dokumentov
 5.Stratégia EÚ v oblasti bezdomovstva (rozprava)
 6.Nediskriminácia v rámci sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv (rozprava)
 7.Uznávanie ekologických škôd v práve EÚ a v medzinárodnom práve (rozprava)
 8.Hlasovanie
  
8.1.Vymenovanie členky Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (Sabine Lautenschläger) (hlasovanie)
  
8.2.Povolenie pre Francúzsko uplatňovať zníženú sadzbu určitých nepriamych daní z „tradičného“ rumu vyrobeného v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.3.Zmena rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu v súvislosti so zbavením a ochranou parlamentnej imunity (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.4.Uvedenie geneticky modifikovanej kukurice na trh na účely pestovania (hlasovanie)
  
8.5.Rešpektovanie základného práva na voľný pohyb v EÚ (hlasovanie)
  
8.6.Občianstvo EÚ na predaj (hlasovanie)
  
8.7.Správa o pokroku Srbska za rok 2013 (hlasovanie)
  
8.8.Proces integrácie Kosova do EÚ (hlasovanie)
  
8.9.Správa o pokroku Islandu za rok 2012 a výhľad na obdobie po voľbách (hlasovanie)
  
8.10.Situácia v Južnom Sudáne (hlasovanie)
  
8.11.Stratégia EÚ v oblasti bezdomovstva (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
12.1.Situácia obhajcov práv a opozičných aktivistov v Kambodži a Laose
  
12.2.Nedávne voľby v Bangladéši
  
12.3.Nedávne snahy o kriminalizáciu LGBTI osôb
 13.Hlasovanie
  
13.1.Situácia obhajcov práv a opozičných aktivistov v Kambodži a Laose (hlasovanie)
  
13.2.Nedávne voľby v Bangladéši (hlasovanie)
  
13.3.Nedávne snahy o kriminalizáciu LGBTI osôb (hlasovanie)
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní
 17.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Vymenovanie členky Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (Sabine Lautenschläger)


PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.


2. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zmeny v pridelení výborom

- Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (COM(2013)0495 - C7-0259/2013 - 2013/0240(NLE))
pridelené gestorský výbor: ITRE
stanovisko: ENVI, BUDG, JURI, JURI (článok 37 rokovacieho poriadku)

- Rozšírenie spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ) (COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD))
pridelené gestorský výbor: EMPL
stanovisko: BUDG, JURI (článok 37 rokovacieho poriadku)

- Ochranné opatrenia proti škodcom rastlín (COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD))
pridelené gestorský výbor: AGRI
stanovisko: ENVI, JURI (článok 37 rokovacieho poriadku)

- Zdravie zvierat (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD))
pridelené gestorský výbor: AGRI (článok 50 rokovacieho poriadku)
stanovisko: PECH, JURI (článok 37 rokovacieho poriadku), ENVI (článok 50 rokovacieho poriadku)

- Aproximácia zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov (COM(2012)0788 - C7-0420/2012 - 2012/0366(COD))
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: AGRI, ITRE, JURI, INTA, IMCO, JURI (článok 37 rokovacieho poriadku), JURI (článok 37 rokovacieho poriadku)

Pridružené výbory (článok 50 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 9.1.2014)

- Zavádzanie palubného systému eCall (COM(2013)0316 - C7-0174/2013 - 2013/0165(COD))
pridelené gestorský výbor: IMCO (článok 50 rokovacieho poriadku)

stanovisko: ITRE, TRAN, LIBE (článok 50 rokovacieho poriadku)

Predbežná správa (článok 81 ods. 3 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 9.1.2014)

Návrh rozhodnutia Rady týkajúceho sa vrcholnej tripartitnej sociálnej schôdzky pre rast a zamestnanosť – 2013/0361(APP)

výbor EMPL

Zmena rokovacieho poriadku (článok 212 rokovacieho poriadku)

- Zmena článku 166 (Záverečné hlasovanie) a článku 195 ods. 3 (Hlasovanie vo výbore) rokovacieho poriadku Parlamentu (B7-0252/2013) (2014/2001(REG).


3. Presun rozpočtových prostriedkov

Predsedníctvo orgánu BEREC v Rige informovalo v súlade s článkom 23 nariadenia o rozpočtových pravidlách orgánu BEREC rozpočtový orgán o všetkých presunoch rozpočtových prostriedkov uskutočnených podľa článku 23 ods. 2 v roku 2013.

Rada Európskej únie informovala v súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozpočtový orgán o schválení presunov rozpočtových prostriedkov Európskej komisie DEC 42/2013, DEC 44/2013 a DEC 46/2013 a o zamietnutí presunu rozpočtových prostriedkov DEC 43/2013.

Rada Európskej únie informovala v súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozpočtový orgán o zamietnutí presunov rozpočtových prostriedkov Výboru regiónov DEC 1/2013 a INF 10/2013 a o schválení presunu rozpočtových prostriedkov INF/9/2013.

Rada Európskej únie informovala v súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozpočtový orgán o zamietnutí presunov rozpočtových prostriedkov Súdneho dvora Európskej únie 7/2013 a 8/2013.

Rada Európskej únie informovala v súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozpočtový orgán o zamietnutí presunu rozpočtových prostriedkov Európskej služby pre vonkajšiu činnosť 3/2013.

Rada Európskej únie informovala v súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozpočtový orgán o zamietnutí presunu rozpočtových prostriedkov európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov 3/2013.

Rada Európskej únie informovala v súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozpočtový orgán o zamietnutí presunov rozpočtových prostriedkov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru DEC 1/2013 a INF 5/2013.


4. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o klonovaní hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koní chovaných a rozmnožovaných na hospodárske účely (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI, ITRE, INTA, IMCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č.260/2012, pokiaľ ide o prechod na celoúnijné úhrady ainkasá (COM(2013)0937 - C7-0008/2014 - 2013/0449(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

V súlade s ustanoveniami článku 282 ods. 5 zmluvy bude predseda konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, IMCO

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu medzi Európskou úniou a Komorským zväzom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami, v mene Európskej únie (16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o nových potravinách (COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI, ITRE, INTA, IMCO

2) poslancov, návrhy uznesení (článok 120 rokovacieho poriadku)

- Roberta Angelilli, Francesca Barracciu, Franco Bonanini, Antonio Cancian, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Paolo De Castro, Elisabetta Gardini, Erminia Mazzoni, Claudio Morganti, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi a Patrizia Toia. Návrh uznesenia o boji proti plytvaniu (B7-0489/2013)

pridelené

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Agnès Le Brun. Návrh uznesenia o označovaní pôvodu mäsa v pripravených jedlách a pokrmoch (B7-0490/2013)

pridelené

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Alexander Graf Lambsdorff, v mene skupiny ALDE. Návrh odporúčania pre Radu o 69. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (B7-0014/2014)

pridelené

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE

- Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Judith Sargentini, Bart Staes a Keith Taylor, v mene skupiny Verts/ALE. Návrh odporúčania pre Radu o humanitárnom zapojení ozbrojených neštátnych subjektov v oblasti ochrany detí (B7-0585/2013)

pridelené

gestorský výbor :

DEVE

stanovisko :

AFET


5. Stratégia EÚ v oblasti bezdomovstva (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Stratégia EÚ v oblasti bezdomovstva (2013/2994(RSP))

László Andor (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Csaba Őry v mene skupiny PPE, Pervenche Berès v mene skupiny S&D, Niccolò Rinaldi v mene skupiny ALDE, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, Inês Cristina Zuber v mene skupiny GUE/NGL, Derek Roland Clark v mene skupiny EFD, Franz Obermayr – nezaradený poslanec, Verónica Lope Fontagné, Emer Costello, Phil Bennion, Tarja Cronberg, Janusz Wojciechowski, Jaroslav Paška, Regina Bastos, Frédéric Daerden, Sylvie Goulard, Sari Essayah, Kinga Göncz, Jorgo Chatzimarkakis, Zdravka Bušić, Evelyn Regner, Bogusław Sonik, Eider Gardiazábal Rubial a Konstantinos Poupakis.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Záborská, Mairead McGuinness, Silvia Costa, Nikola Vuljanić, Andrew Henry William Brons, Danuta Jazłowiecka, Sandra Petrović Jakovina, Paul Murphy, Jacek Protasiewicz, Karin Kadenbach, Andreas Mölzer a Patrizia Toia.

V rozprave vystúpil László Andor.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Csaba Őry, Ivo Belet a Roberta Angelilli v mene skupiny PPE, o stratégii EÚ v oblasti bezdomovstva (2013/2994 (RSP)) (B7-0008/2014);

- Niccolò Rinaldi a Marielle de Sarnez v mene skupiny ALDE, o stratégii EÚ v oblasti bezdomovstva (2013/2994(RSP)) (B7-0009/2014);

- Stephen Hughes, Alejandro Cercas a Pervenche Berès v mene skupiny S&D, o stratégii EÚ v oblasti bezdomovstva (2013/2994(RSP)) (B7-0010/2014);

- Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Rui Tavares, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter a Nikos Chrysogelos v mene skupiny Verts/ALE, o stratégii EÚ v oblasti bezdomovstva (2013/2994(RSP)) (B7-0011/2014);

- Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Paul Murphy, Jacky Hénin, Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kyriacos Triantaphyllides a Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL, o stratégii EÚ v oblasti bezdomovstva (2013/2994(RSP)) (B7-0012/2014).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.11 zápisnice zo dňa 16.1.2014.


6. Nediskriminácia v rámci sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Nediskriminácia v rámci sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv (2014/2514(RSP))

Siim Kallas (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Edit Bauer v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Michael Cashman, k ukazovateľu času v rokovacej sále, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Edite Estrela, Mikael Gustafsson v mene skupiny GUE/NGL, Rolandas Paksas v mene skupiny EFD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Sophia in 't Veld, Nicole Sinclaire k uplatňovaniu postupu položenia otázky zdvihnutím modrej karty, Ewald Stadler – nezaradený poslanec, Elisabeth Morin-Chartier, Peter van Dalen, k rozmiestneniu tabúľ v rokovacej sále, Zita Gurmai, Izaskun Bilbao Barandica, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Alejo Vidal-Quadras, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Peter van Dalen, ktorý sa takisto ešte raz vrátil k rozmiestneniu tabúľ v rokovacej sále a odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Raül Romeva i Rueda a Teresa Jiménez-Becerril Barrio, ktorá tiež položila otázku zdvihnutím modrej karty Iñakimu Irazabalbeitiovi Fernándezovi, ktorý na ňu odpovedal, Ewald Stadler, k ustanoveniam uplatniteľným na umiestňovanie transparentov a symbolov v priestoroch Parlamentu, Willy Meyer, Tadeusz Cymański, Nicole Sinclaire, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Edite Estrela, Marije Cornelissen, Ruža Tomašić, Inês Cristina Zuber, Nicole Sinclaire, k vedeniu rozpravy, Krisztina Morvai, Carlo Casini a Britta Thomsen.

PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Konrad Szymański, Joanna Senyszyn, Michael Cashman, María Muñiz De Urquiza, Pervenche Berès a Sergio Gaetano Cofferati.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, María Irigoyen Pérez, Marie-Christine Vergiat, Zbigniew Ziobro, Anna Hedh a Davor Ivo Stier.

V rozprave vystúpil Siim Kallas.

Rozprava sa skončila.


7. Uznávanie ekologických škôd v práve EÚ a v medzinárodnom práve (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000127/2013) , ktorú položil Matthias Groote a Corinne Lepage, v mene výboru ENVI, Gesine Meissner, v mene výboru TRAN, a Gabriel Mato Adrover, v mene výboru PECH, pre Komisiu: Uznávanie ekologických škôd v práve EÚ a v medzinárodnom práve (2013/2878(RSP)) (B7-0102/2014)

Corinne Lepage, Gesine Meissner a Isabelle Thomas rozvinuli otázku.

Siim Kallas (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Alain Cadec v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Sandrine Bélier v mene skupiny Verts/ALE, Eija-Riitta Korhola a Maria do Céu Patrão Neves.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Mairead McGuinness.

V rozprave vystúpil Siim Kallas.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené).


PREDSEDNÍCTVO: László SURJÁN
podpredseda

8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Vymenovanie členky Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (Sabine Lautenschläger) (hlasovanie)

Správa o odporúčaní Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky [N7-0002/2014 - C7-0010/2014- 2014/0801(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Sharon Bowles (A7-0023/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)
(tajné hlasovanie)
Zoznam poslancov je uvedený v prílohe zápisnice (príloha 1 zápisnice zo dňa 16.1.2014)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0033)


8.2. Povolenie pre Francúzsko uplatňovať zníženú sadzbu určitých nepriamych daní z „tradičného“ rumu vyrobeného v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Francúzsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu určitých nepriamych daní z „tradičného“ rumu vyrobeného v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion a ktorým sa mení rozhodnutie 2007/659/ES [COM(2013)0839 - C7-0488/2013- 2013/0413(CNS)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (A7-0013/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0034)


8.3. Zmena rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu v súvislosti so zbavením a ochranou parlamentnej imunity (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o zmene rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu v súvislosti so zbavením a ochranou parlamentnej imunity [2013/2031(REG)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajkyňa: Anneli Jäätteenmäki (A7-0012/2014)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0035)

Nové ustanovenia nadobudnú účinnosť prvým dňom nasledujúcej schôdze.


8.4. Uvedenie geneticky modifikovanej kukurice na trh na účely pestovania (hlasovanie)

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 88 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádza na trh na účely pestovania kukurica (Zea mays L., línia 1507) geneticky modifikovaná na rezistenciu proti niektorým škodcom z radu Lepidoptera (2013/2974 (RSP)) - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Matthias Groote (B7-0007/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0036)

Vystúpenia:

João Ferreira, pred hlasovaním, ktorý upozornil, že niektoré návrhy uznesení, o ktorých sa dnes hlasovalo, boli vo všetkých jazykoch k dispozícii až včera večer.


8.5. Rešpektovanie základného práva na voľný pohyb v EÚ (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014, B7-0026/2014 a B7-0027/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0016/2014

(nahrádzajúci B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014 a B7-0027/2014):

podaný týmito poslancami:

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Elmar Brok a Joanna Katarzyna Skrzydlewska v mene skupiny PPE,

Sylvie Guillaume a Juan Fernando López Aguilar v mene skupiny S&D,

Renate Weber, Nadja Hirsch, Metin Kazak, Philippe De Backer, Phil Bennion, Filiz Hakaeva Hyusmenova a Antonyia Parvanova v mene skupiny ALDE,

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen a Hélène Flautre v mene skupiny Verts/ALE,

Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2014)0037)

(Návrh uznesenia B7-0026/2014 sa stal bezpredmetným.)


8.6. Občianstvo EÚ na predaj (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0028/2014, B7-0029/2014, B7-0030/2014 a B7-0031/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0015/2014

(nahrádzajúci B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0029/2014 a B7-0031/2014):

podaný týmito poslancami:

Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Wim van de Camp a Marco Scurria v mene skupiny PPE,

Kinga Göncz a Sylvie Guillaume v mene skupiny S&D,

Jan Mulder, Renate Weber, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez a Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE,

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek a Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE,

Roberts Zīle, Janusz Wojciechowski, Peter van Dalen a Susy De Martini.

Prijatý (P7_TA(2014)0038)

(Návrhy uznesenia B7-0028/2014 a B7-0030/2014 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpenia:

Nuno Melo, pred hlasovaním, ktorý požiadal o opravu tlmočenia jeho vystúpenia počas včerajšej rozpravy o občianstve Európskej únie na predaj do angličtiny (predseda zdôraznil dôležitosť viacjazyčnosti a zabezpečil, aby sa spomínané tlmočenie preverilo).


8.7. Správa o pokroku Srbska za rok 2013 (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0006/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0039)


8.8. Proces integrácie Kosova do EÚ (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0004/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0040)

Vystúpenie

Ulrike Lunacek predložila ústny pozmeňujúci návrh k bodu 5, ktorý bol schválený.


8.9. Správa o pokroku Islandu za rok 2012 a výhľad na obdobie po voľbách (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0005/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0041)


8.10. Situácia v Južnom Sudáne (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014, B7-0022/2014 a B7-0032/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0018/2014

(nahrádzajúci B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014 a B7-0032/2014):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah a Joachim Zeller v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi a Luis Yáñez-Barnuevo García v mene skupiny S&D,

Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Robert Rochefort a Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert a Iñaki Irazabalbeitia Fernández v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock v mene skupiny ECR.

Prijatý (P7_TA(2014)0042)

(Návrh uznesenia B7-0022/2014 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenie

Véronique De Keyser predložila ústny pozmeňujúci návrh k odôvodneniu L, ktorý bol schválený.


8.11. Stratégia EÚ v oblasti bezdomovstva (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014, B7-0011/2014 a B7-0012/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0008/2014

(nahrádzajúci B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014 a B7-0011/2014):

podaný týmito poslancami:

Csaba Őry v mene skupiny PPE,

Alejandro Cercas a Pervenche Berès v mene skupiny S&D,

Niccolò Rinaldi v mene skupiny ALDE,

Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE,

Cristiana Muscardini.

Prijatý (P7_TA(2014)0043)

(Návrh uznesenia B7-0012/2014 sa stal bezpredmetným.)


9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

(Hlasovanie: streda 15. januára 2014)

Správa: Reinhard Bütikofer - A7-0464/2013
Petru Constantin Luhan, Sandra Petrović Jakovina, Nikola Vuljanić, Charles Tannock, Ivana Maletić, Andrej Plenković a Piotr Borys

(Hlasovanie: štvrtok 16. januára 2014)

Rešpektovanie základného práva na voľný pohyb v EÚ - RC-B7-0016/2014
Csaba Sógor, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marisa Matias, Adam Bielan, Peter Jahr, Charles Tannock, Monika Smolková, Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Philip Claeys, Daniel Hannan, Syed Kamall a Anna Záborská

Občianstvo EÚ na predaj - RC-B7-0015/2014
Mitro Repo, Alda Sousa, Zdravka Bušić, Peter Jahr, Charles Tannock, Monika Smolková, Seán Kelly, Elena Băsescu, Philip Claeys, Daniel Hannan a Tatjana Ždanoka

Správa o pokroku Srbska za rok 2013 - B7-0006/2014
Zdravka Bušić, Mitro Repo, Elena Băsescu a Daniel Hannan

Proces integrácie Kosova do EÚ - B7-0004/2014
Francesco De Angelis, Mitro Repo, Elena Băsescu a Daniel Hannan

Správa o pokroku Islandu za rok 2012 a výhľad na obdobie po voľbách - B7-0005/2014
Mitro Repo a Daniel Hannan

Stratégia EÚ v oblasti bezdomovstva - RC-B7-0008/2014
Martina Anderson, Marisa Matias, Charles Tannock, Monika Smolková a Elena Băsescu


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.25 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


12. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 14.1.2014 .)


12.1. Situácia obhajcov práv a opozičných aktivistov v Kambodži a Laose

Návrhy uznesenia B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 a B7-0049/2014 (2014/2515(RSP))

Judith Sargentini, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Søren Bo Søndergaard, Charles Tannock a Krzysztof Lisek uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Sari Essayah v mene skupiny PPE, Joanna Senyszyn v mene skupiny S&D, Phil Bennion v mene skupiny ALDE, Marek Henryk Migalski v mene skupiny ECR, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Philip Claeys – nezaradený poslanec, Eija-Riitta Korhola a Struan Stevenson.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Eduard Kukan, Marc Tarabella a Anneli Jäätteenmäki.

V rozprave vystúpil Siim Kallas (podpredseda Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.1 zápisnice zo dňa 16.1.2014.


12.2. Nedávne voľby v Bangladéši

Návrhy uznesenia B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 a B7-0041/2014 (2014/2516(RSP))

Tarja Cronberg, Paweł Robert Kowal, Véronique De Keyser, Phil Bennion, Charles Tannock, ktorý uviedol spresnenie k vystúpeniu predchádzajúceho rečníka, Alda Sousa a Filip Kaczmarek, ktorí uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Bernd Posselt v mene skupiny PPE, Mitro Repo v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Eduard Kukan a Laima Liucija Andrikienė.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jolanta Emilia Hibner a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

V rozprave vystúpil Marek Henryk Migalski k postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch-the-eye) (predseda spresnil uplatniteľné ustanovenia).

V rozprave vystúpil Siim Kallas (podpredseda Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.2 zápisnice zo dňa 16.1.2014.


12.3. Nedávne snahy o kriminalizáciu LGBTI osôb

Návrhy uznesenia B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014, B7-0050/2014 a B7-0051/2014 (2014/2517(RSP))

Raül Romeva i Rueda, Charles Tannock, Marietje Schaake, Véronique De Keyser, Alda Sousa a Cristian Dan Preda, ktorí uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Phil Bennion v mene skupiny ALDE, Marije Cornelissen v mene skupiny Verts/ALE, Philip Claeys – nezaradený poslanec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Michael Cashman.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Mitro Repo.

V rozprave vystúpil Siim Kallas (podpredseda Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.3 zápisnice zo dňa 16.1.2014.


13. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


13.1. Situácia obhajcov práv a opozičných aktivistov v Kambodži a Laose (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 a B7-0049/2014 (2014/2515(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0033/2014

(nahrádzajúci B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 a B7-0049/2014):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, Anne Delvaux, Csaba Sógor, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Bogusław Sonik a Thomas Mann v mene skupiny PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo a Richard Howitt v mene skupiny S&D;

Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica a Robert Rochefort v mene skupiny ALDE;

Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Iñaki Irazabalbeitia Fernández a Rui Tavares v mene skupiny Verts/ALE;

Charles Tannock a Adam Bielan v mene skupiny ECR;

Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa a Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL;

Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Juozas Imbrasas a Jaroslav Paška v mene skupiny EFD.

Prijatý (P7_TA(2014)0044)


13.2. Nedávne voľby v Bangladéši (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 a B7-0041/2014 (2014/2516(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0034/2014

(nahrádzajúci B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 a B7-0041/2014):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Salvador Sedó i Alabart, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Ivo Belet, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Marc Tarabella, Richard Howitt a John Attard-Montalto v mene skupiny S&D;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez a Robert Rochefort v mene skupiny ALDE;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández a Rui Tavares v mene skupiny Verts/ALE;

Charles Tannock a Paweł Robert Kowal v mene skupiny ECR;

Marie-Christine Vergiat a Nikola Vuljanić v mene skupiny GUE/NGL;

Jaroslav Paška.

Prijatý (P7_TA(2014)0045)


13.3. Nedávne snahy o kriminalizáciu LGBTI osôb (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014, B7-0050/2014 a B7-0051/2014 (2014/2517(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0043/2014

(nahrádzajúci B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014 a B7-0050/2014):

podaný týmito poslancami:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Marc Tarabella, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Tanja Fajon, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza a Richard Howitt v mene skupiny S&D;

Marietje Schaake, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen a Alexandra Thein v mene skupiny ALDE;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Tarja Cronberg, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nicole Kiil-Nielsen a Rui Tavares v mene skupiny Verts/ALE;

Charles Tannock v mene skupiny ECR;

Cornelis de Jong, Martina Anderson, Willy Meyer, Alda Sousa, Matthias Groote, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat a Mikael Gustafsson v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2014)0046)

(Návrh uznesenia B7-0051/2014 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Bernd Posselt pred hlasovaním, ktorý požiadal, aby návrhy uznesení, ktoré nie sú zahrnuté do spoločného uznesenia, boli takisto preložené, a Véronique De Keyser, ktorá túto žiadosť podporila.

Cristian Dan Preda, ktorý predložil ústny pozmeňujúci návrh k bodu 14, ktorý bol schválený.


14. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


15. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Podľa čl. 179 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z tohto rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


16. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 3. do 6. februára 2014.


17. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 16.35 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Barracciu, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Hellvig, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klute, Koch, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Turunen, Tzavela, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Príloha 1 - Vymenovanie členky Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (Sabine Lautenschläger)

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Krahmer, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, McMillan-Scott, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schmidt, Silaghi, Takkula, Theurer, Vajgl, Vattimo, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bokros, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Fajmon, Fox, Gróbarczyk, Harbour, Kamall, Karim, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, Migalski, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Vlasák, Wojciechowski, Zīle, van Dalen

EFD:

Agnew, Allam, Belder, Bizzotto, Cymański, Helmer, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Salavrakos, Salvini, Scottà, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Chountis, Ferreira João, Flasarová, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber

NI:

Bonanini, Brons, Childers, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bertot, Borissov, Borys, Bratkowski, Buzek, Bušić, Băsescu, Březina, Cadec, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Daul, David, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gardini, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gál, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Langen, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, McGuinness, Melo, Metsola, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Panayotova, Papanikolaou, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Pitsillides, Plenković, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Ronzulli, Rossi, Rübig, Sanchez-Schmid, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Wałęsa, Weber Manfred, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zeller, Zver, Zwiefka, de Grandes Pascual, de Lange, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrés Barea, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Barracciu, Berman, Borsellino, Borzan, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Cuschieri, Cutaş, Daerden, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guillaume, Göncz, Hedh, Herczog, Honeyball, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Larsen-Jensen, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Nilsson, Olejniczak, Padar, Panzeri, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Poc, Prendergast, Prodi, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Delli, Durant, Engström, Evans, Giegold, Harms, Hassi, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Taylor Keith, Ždanoka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia