Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 3 февруари 2014 г. - Страсбург

5. Поправкa (член 216 от Правилника за дейността)

Комисията ECON предаде следната поправка към текст, приет от Европейския парламент:

Поправка P7_TA(2010)0336(COR02) на Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за изменение на Директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 120)

(на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 22 септември 2010 г., с оглед на приемането на гореспоменатата директива P7_TA(2010)0336) (OВ C 50 E, 21.2.2010 г., стр. 212) (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD)).

В съответствие с член 216, параграф 4 от Правилника за дейността, тази поправка се счита за приета, освен ако в срок от 24 часа политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП поискат поправката да бъде подложена на гласуване.

Поправката е на разположение на сайта „Séance en direct“ по време на настоящата пленарна сесия.

Правна информация - Политика за поверителност