Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 3. veebruar 2014 - Strasbourg

5. Parandus (kodukorra artikkel 216)

ECON komisjon on edastanud Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud teksti kohta järgmise paranduse:

Parandus P7_TA(2010)0336(COR02) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2010/78/EL, millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ, 2002/87/EÜ, 2003/6/EÜ, 2003/41/EÜ, 2003/71/EÜ, 2004/39/EÜ, 2004/109/EÜ, 2005/60/EÜ, 2006/48/EÜ, 2006/49/EÜ ja 2009/65/EÜ seoses Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Pangandusjärelevalve), Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve) ning Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) antud volitustega (ELT L 331, 15.12.2010, lk 120)

(22. septembril 2010. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud direktiiv P7_TA(2010)0336 (ELT C 50 E, 21.2.2010, lk 212) (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD)).

Vastavalt kodukorra artikli 216 lõikele 4 loetakse parandus heakskiidetuks, kui 24 tunni jooksul ei esita fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget taotlust selle hääletusele panemiseks.

Parandus on kättesaadav veebilehel „Séance en direct / Istungi teave” käesoleva osaistungjärgu lõpuni.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika