Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 3 februari 2014 - Straatsburg

5. Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)

De Commissie ECON heeft de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst doorgegeven:

Rectificatie P7_TA(2010)0336(COR02) op Richtlijn 2010/78/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van de Richtlijnen 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 120)

(standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 22 september 2010 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde richtlijn P7_TA(2010)0336 (PB C 50 E van 21.2.2010, blz. 212) (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD)).

Overeenkomstig artikel 216, lid 4, van het Reglement wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen vierentwintig uur verzoeken deze in stemming te brengen.

De rectificatie is gedurende deze vergaderperiode beschikbaar op de website Séance en direct.

Juridische mededeling - Privacybeleid