Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 3 lutego 2014 r. - Strasburg

5. Sprostowanie (art. 216 Regulaminu)

Komisja ECON przedstawiła następujące sprostowanie do dokumentu przyjętego przez Parlament Europejski:

Sprostowanie P7_TA(2010)0336(COR02) do dyrektywy 2010/78/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniającej dyrektywy 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 120)

(stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 22 września 2010 r. w celu przyjęcia wspomnianej wyżej dyrektywy P7_TA(2010)0336 (Dz.U. C 50 E z 21.2.2010, s. 212) (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD)).

Zgodnie z art. 216 ust. 4 Regulaminu sprostowanie to uważa się za zatwierdzone, chyba że nie później niż dwadzieścia cztery godziny po jego ogłoszeniu grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie go pod głosowanie.

Sprostowanie jest dostępne w czasie obecnej sesji na stronie internetowej Séance en direct.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności