Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 3. februára 2014 - Štrasburg

5. Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku)

Výbor ECON predložil toto korigendum k textu prijatému Európskym parlamentom:

Korigendum P7_TA(2010)0336(COR02) k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 120)

(pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 22. septembra 2010 na účely prijatia vyššie uvedenej smernice P7_TA(2010)0336 (Ú. v. EÚ C 50 E, 21.2.2010, s. 212)) (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD)).

V súlade s čl. 216 ods. 4 rokovacieho poriadku sa korigendum považuje za schválené, ak najneskôr do dvadsiatich štyroch hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň štyridsať poslancov žiadosť, aby sa o ňom hlasovalo.

Korigendum je po dobu trvania tejto schôdze k dispozícii na internetových stránkach „Séance en direct“.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia