Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 3 февруари 2014 г. - Страсбург

6. Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)

В съответсвтие с член 87а, парагарф 6, председателят на Съвета на председателите на комисии уведоми председателя на Парламента, че не е било повдигнато възражение срещу:

- препоръка на комисията TRAN за решение за непротивопоставяне на проекта на регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) №1178/2011 на Комисията за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване (D029683/02 - 2014/2500(RPS)) (B7-0071/2014);

- препоръка на комисията REGI за решение да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 7 януари 2014 г. относно Европейски кодекс за поведение за партньорство в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (C(2013)09651 - 2014/2508(DEA)) (B7-0086/2014).

Ако в срок от двадесет и четири часа след обявяването на пленарно заседание политическа група или най-малко четиридесет членове на Парламента не възразят срещу препоръките, те се считат за приети. В противен случай те се подлагат на глaсуване.

Тези препоръки са на разположение на сайта „Séance en direct“.

Правна информация - Политика за поверителност