Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

6. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)

Σύμφωνα με το άρθρο 87α, παράγραφος 6, του Κανονισμού, ο πρόεδρος της Διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών ανακοίνωσε στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου ότι δεν έχει διατυπωθεί καμία αντίρρηση κατά της:

- σύσταση απόφασης της επιτροπής TRAN περί μη διατύπωσης αντίρρησης επί του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.° 1178/2011 της Επιτροπής για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά το ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας (D029683/02 - 2014/2500(RPS)) (B7-0071/2014

- σύσταση απόφασης της επιτροπής REGI περί μη διατύπωσης αντίρρησης επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής, της 7 Ιανουαρίου 2014, για τον ευρωπαϊκό κώδικα συμπεριφοράς για τις εταιρικές σχέσεις στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών Ταμείων (C(2013)09651 - 2014/2508(DEA)) (B7-0086/2014).

Εάν εντός προθεσμίας εικοσιτεσσάρων ωρών μία πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές δεν έχουν διατυπώσει αντιρρήσεις επί των ανωτέρω συστάσεων, οι συστάσεις αυτές λογίζονται εγκριθείσες. Σε αντίθετη περίπτωση, τίθενται σε ψηφοφορία.

Οι εν λόγω συστάσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα Séance en direct.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου